Антропологія культури

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
62Залік
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Козаренко О. В.КМД-31
616доцент Белінська Л. С.КМД-31
68Шевчук А. В.КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМД-31Шевчук А. В.
616КМД-31Шевчук А. В.
68КМД-31зШевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Антропологія культури” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є антропологічні аспекти культурних процесів та явищ.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є смислові механізми антропології культури.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Денна форма (лекції, 5 семестр)

Денна форма (лекції, 6 семестр)

Заочна форма (лекції, 6 семестр)

Денна і заочна форма (практичні заняття)

Мета і завдання курсу

Мета – основною метою курсу є формування у студентів цілісного бачення антропологічних культурних процесів та явищ шляхом опанування теоретичних та методологічних підходів сформованих в культурній сфері. Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та практичного досвіду людської діяльності.

Завданнями навчального курсу є:

 • закріплення теоретичної підготовки студентів з менеджменту соціокультурної діяльност;
 • оволодіння студентами антропологічними аспектами проблем культури;
 • формування навичок порівняльного аналізу різних підходів до культурних феноменів;
 • стимулювання аналітичного підходу до сприйняття наукових концепцій антропології культури.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Антропологія культури» студент повинен набути компетентності:

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному менеджменті.

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Ключові слова

Антропологія культури, мистецька антропологія, методи антроплогії культури, антропологічні теорії та концепції, антропологічні дослідження, наука про людину, культурно-антропологічні процеси, антропогенез, соціоантропогенез, людина, природа людини, діяльність людини, духовність і тілесність, людська свідомість, людство, популяція, етнос, нація, раса, антропологічний склад українського народу, культура,  цивілізація, філософія культури, соціальна антропологія, цінності культури, діалектика життя та смерті, життєвий цикл людини, соціальна активність особи, праця, гра, знакові системи, мова, лінгвістичне багатоманіття, інкультурація, ініціація, родина, релігія, побратимство, шлюб, ритуал, обряд, тотемізм, міф, казка, міфологічна свідомість, анімізм, культ предків, аніматизм, політеїзм, монотеїзм, суспільний прогес, духовний рост, відчуження, митець, антропологічні типи митця, воля і свобода.

Теми

Тема 1. Формування теоретичних основ антропології культури.

Тема 2. Диффузіонізм в антропологічних науках.

Тема 3. Функціоналізм та структуралізм в антропології.

Тема 4. Постмодернізм у антропології культури.

Тема 5. Антропгенез та проблеми походження культури.

Тема 6. Соціальна антропологія.

Тема 7.  Символічні форми культури та їх регулятивні функції.

Тема 8. Антропологія комунікацій.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Антропологія культури”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Поправко О. В. Антропологія : навчальний посібник. Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 285 с.
 2. Козлова М. А. Антропологія. URL: https://stud.com.ua/103697/kulturologiya/antropologiya
 3. Сегеда С.П. Антропологія : навчальний посібник. К. : Либідь, 2001. 336 с.
 4. Борисова О. В. Соціальна антропологія : навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2016. 224 с.
 5. Петриківська О. С. Культурна антропологія : навчально-методичний посібник. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2019. 112 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/26371/1/kulturna%20antropolohiya.pdf
 6. Гуревич П. С. Філософська антропологія : навчальний посібник. М. : Омега-Л, 2010. 607 с. URL: http://osvita.batcave.net/filosofskaya-antropologiya-ucheb-posobie-gure.html
 7. Козлова, М. А. Антропология : учебник и практикум для вузов. М. : Юрайт, 2021. 319 с.

Додаткова:

 1. Кравець М. С., Семашко О. М., Піча В .М. та ін. Культурологія : навчальний посібник / за ред. В. М. Пічі. Львів: Магнолія плюс, 2003. 235 с.
 2. Культурологія : навчальний посібник / за ред. Т. Б. Гриценка. К. : Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
 3. Культурологія : теорія та історія культури : навчальний посібник / за ред. І. Тюрменка. К. : Центр навчальної літератури, 2005. 368 с.
 4. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Погорілий Д. Є. Кредитно-модульний курс культурології : навчальний посібник. К., 2006. 368 с.
 5. Шевнюк О. Л. Культурологія : навчальний посібник. К., 2007. 353 с.
 6. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. К. : Махаон-Україна, 2007. 512 с.
 7. Кормич Л., Багацький В. Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття) : навчальний посібник. К. : Одіссей, 2004. 304 с.
 8. Культурологія : українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за ред. М. Заковича. К. : Знання, 2004. 567 с.
 9. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво : навчальний посібник. У 3 ч. Львів : Світ, 2005. Ч. 3. 268 с.
 10. Бойко Ю. М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. Вінниця, 2005.
 11. Європейська та українська культура в нарисах / за ред. Цехмістро І. З. – К., 2003.
 12. Історія української та зарубіжної культури / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. К. : Знання, 2002 351c.
 13. Історія української культури : Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / за заг. ред. І.Крип’якевича. К. : Либідь, 1994. 651 с.
 14. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. К. Центр учбової літератури, 2003. 575 c.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 12. Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua
 13. Інститут історії НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 14. Національна академія педагогічних наук України. URL: http://naps.gov.ua
 15. Інститут психології НАПН України ім. Г.С.Костюка. URL: http://psychology-naes-ua.institute
 16. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 17. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 18. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 19. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 20. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 21. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 22. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 23. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 24. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 25. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 26. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 27. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 28. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 29. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова (Центр Разумкова). URL: http://razumkov.org.ua
 30. Центр соціальних та маркетингових досліджень «Socis». URL: http://socis.kiev.ua/ua
 31. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 32. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 33. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 34. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 35. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 36. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 37. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 38. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 39. ТНС Україна. URL: https://tnsua.com/category/what-we-do/sectors

Силабус: "Антропологія культури"

Завантажити силабус