Науковий семінар (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Немає
52.5Немає
62Немає
73Залік
51.5Немає
61.5Немає
72Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432КМД-21ст. наук. співробітник Максимчук М. В.
532КМД-31доцент Белінська Л. С.
632КМД-31професор Козаренко О. В.
732КМД-41доцент Белінська Л. С.
514КМД-31здоцент Белінська Л. С.
68КМД-31здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні професійні знання з методики проведення наукових досліджень у сфері соціокультурної діяльності, ознайомився з особливостями фахової поведінки в академічних інституціях та зумів соціалізуватися у професійному колективі.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереція на час дистанційного навчання для 2-го курсу

Відеоконфереції на час дистанційного навчання для 3-го курсу

Денна форма

Заочна форма

Відеоконфереції на час дистанційного навчання для 4-го курсу

Денна форма

Заочна форма

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у розкритті змісту та осмисленні основних наукових досліджень і їх специфіки у гуманітарних науках (менеджмент, економіка, історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство тощо); залученні студентів до науково-дослідної роботи, ознайомленні їх зі стратегією і тактикою проведення досліджень, наданні їм знань з методології, методики та інструментарію дослідження при підготовці до захисту курсових робіт.

Цілями курсу є:

 • отримання знань, потрібних для розуміння, планування, організації та проведення наукового дослідження;
 • оволодіння методами науково-дослідної роботи;
 • розгляд актуальних проблеми розвитку менеджменту соціокультурної діяльності
 • визначення критеріїв вибору напряму наукового дослідження;
 • вивчення форм та принципів організації науково-дослідної роботи студентів;
 •  виховання навичок використання наукових методів у соціокультурній діяльності.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

ФК12. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми забезпечення соціокультурного партнерства.

Програмними результатами навчання на курсі є:

IIPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ГІРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРИ 10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

 • знати: сутність і характеристики науки, структуру наукового дослідження, об’єкт і суб’єкт наукового дослідження, класифікацію наукових досліджень, основні методи науково-дослідної роботи, вимоги до оформлення результатів наукового дослідження;
 • вміти: робити аналіз структури наукових досліджень, визначати об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, формувати мету і завдання дослідження, використовувати наукові методи дослідження, обґрунтовувати обрану наукову тему, знаходити необхідну статистичну інформацію для проведення дослідження, правильно оформляти наукову продукцію, грамотно організовувати процес дослідження.

Ключові слова

Мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, актуальність дослідження, етапи та структура наукового дослідження, наукова інформація, методи наукового дослідження (аналіз, синтез, узагальнення тощо), методи написання наукового тексту, бібліографія, бібліотека, плагіат, система «Антиплагіат», презентація, доповідь.

Теми

Тема 1. Методологія та методика сучасного наукового дослідження соціокультурної сфери.

Тема 2. Вибір, формулювання та обґрунтування теми наукового дослідження.

Тема 3. Загальна структура та обсяги студентської наукової роботи.

Тема 4. Основні елементи вступу курсової роботи (актуальність, новизна, мета, завдання об’єкт та предмет дослідження).

Тема 5. Обґрунтування наукової новизни, пошук та аналіз попередніх тематичних досліджень у студентській науковій роботи.

Тема 6. Підготовка теоретичної частини курсової роботи, огляд бібліографії за темою дослідження.

Тема 7. Робота з бібліографією: монографії та періодичні фахові видання, інтернет-джерела.

Тема 8 . Вимоги до історіографії та методи її систематизації та опису.

Тема 9. Підготовка та написання аналітичної частини курсової роботи, збір інформації та опрацювання статистичних джерел.

Тема 10. Робота над проблемно-рекомендаційною частиною студентського дослідження.

Тема 11. Підготовка висновків дослідження та вимоги до оформлення курсової роботи.

Тема 12. Плагіат та питання доброчесності у академічному середовищі.

Тема 13. Участь у студентських наукових конференціях: підготовка, написання та оформлення тез наукової доповіді.

Тема 14. Підготовка, написання та оформлення студентських статей.

Тема 15. Представлення результатів аналізу соціокультурних проблем для фахової та не фахової аудиторії.

Тема 16. Презентація та обговорення результатів студентського дослідження.

 

Детальніше у силабусі курсу “Науковий семінар (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Альчук М. П., Бойченко М. І., Вишинський С. Д. та ін. Наука і цінності людського буття : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. 550 с.
 2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 3. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Д. : ІМА-пресс, 2014. 643 с.
 4. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота : концепція наукового дослідження : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2020. 116 с.
 5. Етичний кодекс ученого України. К. : Національна академія наук України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text.
 6. Інформація та документація. Бібліографічне посилання . Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 : Національний стандарт України. Набув чинності з 1 липня 2016. К. : УкрНДНЦ, 2016. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf.
 7. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с.
 8. Крохмальний Р., Медведик Ю., Газрбузюк М., Демчук Н. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури і мистецтв. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 310 с.
 9. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
 10. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 11. Основи наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.
 12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К. : Академвидав, 2004. 208 с.

Додаткова:

 1. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с.
 2. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових досліджень : кредитно-модульна система організації навчального процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна академія, 2010. 169 с.
 3. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с.
 4. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с.
 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 2005. 240 с.
 6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 237 с.
 7. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
 8. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с.
 9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с.
 10. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна академія, 2015. 247 с.
 11. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. К. : Наукова думка, 2003. 56 с.
 12. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 375 с.
 13. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник. К., 2003. 116 с.
 14. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2013. 336 с.
 15. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 144 с.
 16. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : навчальний посібник. К. : Знання, 2013. 287 с.
 17. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень : підручник. К. : Знання, 2007. 270 с.
 18. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний посібник для студентів ВНЗ. К. : Лібра, 2004. 344 с.
 19. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. К., 2000. 259 с.
 20. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
 21. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : Знання, 2007. 317 с.
 22. Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник. К. 2013. 440с.
 23. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. 240 с.
 24. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студентів ВНЗ. К. : Знання, 2008. 310 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 25. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 26. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 27. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 28. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 29. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 30. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 31. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 32. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 33. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 34. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 35. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 36. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 37. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 38. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 39. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 40. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 41. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 42. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 43. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 44. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 45. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 46. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 47. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 48. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 51. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 52. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 53. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 54. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 55. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 56. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 57. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 58. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 59. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 60. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html
 61. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

 1. Е-курс «Науковий семінар для 2-го курсу» на платформі MOODLE
 2. Стандарт правильного бібліографічного оформлення літератури

Силабус: "Науковий семінар (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)"

Завантажити силабус