Максимчук Максим Віталійович

Посада: професор кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: socioculturalmanagement.blogspot.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи економіки культури, соціокультурного менеджменту,
територіальної кластерізації соціокультурної діяльності,
регіонального краєзнавства та регіональної культурної політики.
Дослідження інституційно-економічних засад розвитку культури
й інституційного забезпечення соціокультурного розвитку України та її регіонів,
вивчення впливу процесів децентралізації на функціонування сфери культури
територіальних громад та регіонів держави.

Курси

Вибрані публікації

За період своєї науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності
опублікував понад 120 наукових публікацій, серед яких:

Одноосібна монографія:

 1. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2016. 394 с.

Колективні монографії:

 1. Максимчук М.В. Вплив ринкових перетворень на формування прикордонної регіональної політики. Регіональна політика : методологія, методи, практика / відп. ред. М. І. Долішній. Львів : ІРД НАН України, 2001. 720 с. С. 697-708.
 2. Максимчук М.В. Інституціальне забезпечення управління розвитком регіональних суспільних систем. Регіональні суспільні системи / відп. ред. Л. К. Семів.  Львів : ІРД НАН України, 2007. 496 с. С. 446-456.
 3. Максимчук М. В. Проблеми інституційного забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. Львів : ІРД НАН України, 2008. 61 с.
 4. Максимчук М. В. Інституційне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроінтеграції /  відп. ред. Л. К. Семів. Львів: Арал, 2009. 483 с. С. 49-69.
 5. ШульцС. Л. , СторонянськаІ. З. , Максимчук М. В. та ін. Макроекономічне районування України : історичні витоки, сучасність та перспективи : монографія / відп. ред. С. Л. Шульц. Львів : Арал, 2011. 275 с.
 6. Шульц С. Л. , Вовканич С. Й., Максимчук М. В. та ін. Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 т. /  наук. ред. В. С. Кравців. Львів : Арал, 2013. Т. 3. Промисловий потенціал / відп. ред. С. Л. Шульц. 2013. 292 с.
 7. Maksymchuk M. Institutional problems of entrepreneurship activity development in a region. Determinants and sources of development of enterprises in the region. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. 272 p. P.37-45.
 8. Шульц С. Л., Вовканич С. Й., Максимчук М. В. та ін. Регіональна структурна політика : сучасні тенденції та нові виклики : монографія /  наук. ред. С. Л. Шульц. Львів, 2016. 328 с.
 9. Shults S., Lutskiv O., Maksymchuk M., Habrel M. The organizational and institutional structure of Lviv region entrepreneurship and the innovate resources for its development. Socio-Economic Potential of the Polish-Ukrainian Border / edited by Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv. Jzroslaw-Lviv, 2017. 304 p. P.260-268.
 10. Максимчук М. В., Попадинець Н. М.Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / за ред. С. Л. Шульц. Львів : ІРД НАН України, 2018. 140 с. С.61-86. URL: http://ird.gov.ua/irdp/ppdf.
 11. Максимчук М. В. Механізми регулювання розвитку бізнесу в регіонах. Механізми реалізації регіональної політики : оцінка ефективності та напрями удосконалення / за наук.ред. С.Л.Шульц. Львів : ІРД НАН України, 2018. 236 с. С. 144-172. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180102.pdf.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Kuczabski A., Maksymchuk M., Kloba S. Implementation and Development of the European Model of Neighborhood Inter-Municipal Cooperation in Ukraine. Journal of Geography, Politics and Society. 2019. Vol 9. No 2. P.20–31. URL: https://doi.org/10.26881/jpgs.2019.2.03 (Index Copernicus)
 2. Максимчук М. В., Кльоба С. М. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України. Регіональна економіка. 2019. №2(92). С.26-35. URL: https://re.gov.ua/re201902/re201902_026_MaksymchukMV,KliobaSM.pdf (Index Copernicus)
 3. Максимчук М. В. Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів : ІРД НАН України, 2018. №3(131). С. 29-33. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20183(131)/sep20183(131)_043_MaksymchukM.pdf (Index Copernicus)
 4. Максимчук М. В. Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018. №1(129). С. 58-63. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20181(129)/sep20181(129)_058_MaksymchukM.pdf (Index Copernicus)
 5. Максимчук М. В. Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Львів : ІРД НАН України. 2017. Вип. 4 (126). С.32-37. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sepspu_2017_4_8.pdf (Index Copernicus)
 6. Луцків О. М., Максимчук М. В. Моделювання структурних змін в економіці регіону. Регіональна економіка. 2015. № 4. С. 13-26. URL: http://ird.gov.ua/pe/re201504/re201504_013_LutskivOM,MaksymchukMV.pdf. (Index Copernicus)
 7. Максимчук М. В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 31-39. URL: http://ird.gov.ua/pe/re201404/re201404_031_MaksymchukMV.pdf. (Index Copernicus)
 8. Луцків О. М., Максимчук М. В. Інституційне середовище регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. № 3. С. 37-47. URL: http://re.gov.ua/re201403/re201403_037_LutskivOM,MaksymchukMV.pdf. (Index Copernicus)
 9. Максимчук М. В. Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції Західного регіону : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2013. Вип. 2 (100). С. 139-145. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20132(100)/sep20132(100)_139_MaksymchukMV.pdf. (Index Copernicus)
 10. Максимчук М. В. Особливості модернізації промисловості Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2012. Вип. 4(96). С. 53-61. (Index Copernicus)
 11. Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм : пошуки концептуальних засад. Регіональна економіка. 2012. № 4. С. 16-22. URL: http://ird.gov.ua/pe/re201204/re201204_016_MaksymchukMV.pdf. (Index Copernicus)

Статті у наукових фахових виданнях: 

 1. Максимчук М. В. Міжнародні, національні та регіональні організації місцевого самоврядування: досвід для України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональне управління і місцеве самоврядування. Основи формування регіональної соціально-економічної політики : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2000. Вип. XIV. С. 88-101.
 2. Максимчук М. В. Регіональні аспекти державного регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2000. Вип. XVI. С. 497-503.
 3. Максимчук М. В. Організаційний механізм управління регіональним розвитком в Болгарії. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2003. Вип. 2 (XL). Ч. 2. С. 92-97.
 4. Максимчук М. В., Бурлаков О. О. Освітня сфера як фактор інституційних трансформацій в регіоні. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2003. Вип. 6 (XLIV). Ч. 2. С. 92-97.
 5. Максимчук М. В. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів: концептуальний аспект. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. Чернівці, 2004. Вип. ІІІ. С. 8-15.
  Максимчук М. В. Регіональний розвиток України в міжнародному контексті. Регіональна економіка. 2004. №3. С. 254-260.
 6. Максимчук М. В. Інституціональні трансформації регіональних суспільних систем. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2004. Вип. 3 (XLVII). Ч. 2. С. 108-118.
 7. Максимчук М. В. Планування і прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень в регіонах України. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2005. Вип. 4 (LIV). С. 387-398.
 8. Максимчук М. В., Пушак Я. Я. Інституційні трансформації та моніторинг економічної активності суб’єктів господарювання в регіонах України. Наукові праці Донецького національного технічного університету.  Донецьк : ДонНТУ, 2006. Вип. 103-4. С. 120-126.
 9. Максимчук М. В. Теоретичні і методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів країни . Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти) : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2006. Вип. 1 (57). С. 273-284.
 10. Максимчук М. В., Пушак Я. Я. Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення інструментів реалізації регіональної політики. Прометей : збірник наукових праць. Донецьк : ІЕПД НАН України НАН України, 2006. Вип. 3 (21). С. 47-51.
 11. Максимчук М. В. Європейський досвід інституційного забезпечення регіонального розвитку та його адаптація в Україні. Регіональна економіка. 2006. №4. С. 213-219.
 12. Максимчук М.В. Інституційне забезпечення соціогуманітарного розвитку регіонів України. Соціогуманітрані проблеми людини. 2006. №2. С.126-135.
 13. Максимчук М. В. Регіональний розвиток України : інституційні проблеми і шляхи їх подолання. Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць. Ужгород : УНУ, 2007. Вип. 21 С. 44-48.
 14. Максимчук М. В. Проблеми методології дослідження інститутів підтримки інтелектуально-інноваційного потенціалу розвитку регіону. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2007. Вип. 3(65). С. 407-420.
 15. Максимчук М. В. До питання методології дослідження регіональних суспільних систем. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2007. Вип. 3 (65). С. 3-14.
 16. Сторонянська І. З., Шульц С. Л.,  Максимчук М. В. Проблеми розвитку малих міст Львівської області та програмно-цільовий підхід до їх розв’язання. Соціально-політичні та соціально-економічні процеси в регіонах : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2009. Вип. 5 (79). С. 47-62.
 17. Максимчук М. В. Інституціалізація районування економічного простору України. Економічні науки : збірник наукових праць. Луцьк : Луцький НТУ, 2010. Вип.  7(27). Ч. 4. С. 7-15.
 18. Максимчук М. В., Заплатинський М. В. Інституціалізація економічного районування України.  Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України : питання методології і практики : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2010. Вип. 5(85). С. 77-84.
 19. Максимчук М. В. Концептуальні засади інституційної підтримки впровадження нової моделі районування України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій : збірник наукових праць. Львів : ІРД НАН України, 2011. Вип. 1(87). С. 162-171.
 20. Шульц С., Максимчук М. Нова модель районування економічного простору України. Економіст. 2011. №5. С. 9-12.
 21. Максимчук М. В. Моделювання інституційної взаємодії державних та регіональних органів влади при модернізації промислового потенціалу регіону. Економічні науки : збірник наукових праць. Луцьк : Луцький НТУ, 2012. Вип. 9(35). Ч.1. С. 294-303.
 22. Максимчук М. В. Структурні зміни у промисловості регіону. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Чернівці : ЧНУ, 2012. Вип. 623-626. С. 363-367.
 23. Максимчук М. В., Пушак Я. Я. Інституціалізація безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону : внутрішній і зовнішній виміри Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Львів : ЛьвДУВС, 2014. Вип. 2. С. 195-207.
 24. Максимчук М. В. Інституційні зміни у промисловості регіону: проблеми та шляхи вирішення. Економічний форум. 2012. № 1. С. 150-156.
 25. Максимчук М. В. До проблеми визначення базових складових понятійної системи «ресурс-потенціал» у регіональних дослідженнях. Кримський економічний вісник. 2013. №3(04). С. 131-135.
 26. Максимчук М. В., Пушак Я. Я. Структурно-інституційні зміни в економіці регіону : аналіз та напрями коригування Економічний форум. 2015 № 1 С. 75-83.
 27. Максимчук М. В., Попадинець Н. М. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації : наукове видання / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів: ІРД НАН України, 2018. С.61-86. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180101.pdf
 28. Максимчук М. В. Особливості регулювання ринків житлової нерухомості на регіональному рівні. Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми : СумНАУ, 2018. Вип. 1 (82). С. 112-117.
 29. Максимчук М. В. Особливості організаційно-економічного регулювання діяльності газорозподільних підприємств в Україні на регіональному рівні. Український журнал прикладної економіки. 2019. Том 4. № 4. С. 346-352.  URL: http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/ujae_2019_r04_a39.pdf
 30. Максимчук М. В. Інституційний базис ексклюзивності регулювання регіонального розвитку. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 1. С.280-287. URL: http://ujae.org.ua/instytutsijnyj-bazys-eksklyuzyvnosti-regulyuvannya-regionalnogo-rozvytku
 31. Максимчук М. В. Cутність та ознаки політичної ексклюзії в управлінні суспільним розвитком. Ексклюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів : сутність, прояви та загрози : наукове видання / наук. ред. С. Л. Шульц. Львів : ІРД НАН України, 2020. С. 36-51. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200039.pdf

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Maksymchuk M. V. Formy rozwoju regionalnego na granicy ukraińsko-polski. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. nr. 29. Ekonomia. Technika. Zarządzanie. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001. S.231-237.
 2. Maksimcuk M. V., Pusak J. J. Rozvoj podnikatel’skej cinnosti v prigranicnych regionoch Ukrajiny (na priklade Volinskej oblasti). Clovek v suradniciach multidimenzialnej spolocnosti. II. Presov : ManaCon, 2001. S. 221-228.
 3. Maksimcuk M. V. Konativny pristup v regionalnom vyskume : uvodne roznamky. Clovek v suradniciach multidimenzialnej spolocnosti. III. Presov, 2002. S.169-177.
 4. Maksimcuk M. V., Zaplatinskij M. Z. Inštitucionálna podpora rozvoja podnikania v regióne. Podnikatel’ské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. III. (zborník štúdií úlohy VEGA č. 1/0493/03). Prešov : ManaCon, 2005. S.206-214.
 5. Jelejko W., Puszak J., Maksymchuk M. Institutional Sources of the Left Industrialization of the Ukrainian Industry and its Impact on the Economic Security of the State. Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae” Instytutu zarządzania Universytetu humanistyczno-przyrodniczego Jana Kochanowskiego. Rok 15. 2011. №2. S. 257-265.
 6. ShultsS., MaksymchukM., Simkiv L., Marunchak L. Problems of Strategic Development of Regions of Ukraine Using Smart Specialization Concept. Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919229

Тези:

 1. Максимчук М. В. Питання вибору методичних підходів до оцінювання екстрактивних інститутів. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної «Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку» (17 листопада 2021 р., м. Полтава) : у 2-х Ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 95-96. URL: http://www.economics.in.ua/2021/12/2_10.html
 2. Максимчук М. В. До проблеми вибору напрямів подолання ексклюзії регулювання процесів децентралізації. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної «Наука, освіта, технології, інновації: актуальні проблеми теорії та практики» (10 листопада 2021 р., м. Полтава) : у 2-х Ч. Полтава : ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. С. 24-26. URL: http://www.economics.in.ua/2021/12/2.html
 3. Максимчук М. В. До питання визначення місця спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» в освітньому просторі України. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології, інновації : актуальні проблеми теорії та практики» (Полтава,10 листопада 2021 р.) : у 2-х Ч. Полтава : ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. С. 23-25. URL: http://www.economics.in.ua/2021/12/1.html
 4. Максимчук М.В. До питання визначення теоретико-методологічних засад ексклюзивного та інклюзивного розвитку регіонів держави. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах» (11-12 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. С. 66-69. URL: http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/7143/1/6744p.pdf

Наукова біографія

Професор кафедри соціокультурного менеджменту,
доктор економічних наук,
старший науковий співробітник

Максимчук Максим Віталійович

У 1992 р. закінчив географічний факультет
Львівського державного університету імені Івана Франка.
У період з 1992 р. по 1994 р. працював інженером НДЧ
та старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії
географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

***

З 1994 р. навчався в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України,
яку успішно закінчив і у 1998 р. захистив кандидатську дисертацію з економіки
на тему: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій
(на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону)»,
спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка,
науковий керівник – д.г.н, проф. Писаренко С.М.

***

З 1998 р. працює на посадах молодшого наукового, наукового (2000 р.),
старшого наукового (2008 р.) та провідного наукового  співробітника (з 2019 р. за сумісництвом)
відділу регіональної економічної політики
(до 2009 р. відділу регіональної соціально-економічної політики,
до 2006 р. відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління)
Державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
(до 2014 р. – Інституту регіональних досліджень НАН України).

***

У 2005 р. присвоєне вчене звання «старший науковий співробітник»
зі спеціальності розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

***

У 2017 р. захистив докторську дисертацію з економіки на тему:
«Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України»
у Державній установі «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»,
спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,
науковий консультант – д.е.н., проф. Вовканич С.Й.

***

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01
по захисту докторських дисертацій
у Державній установі «Інститут регіональних досліджень
імені М.І. Долішнього НАН України».

***

Член редакційної колегії Науково-практичного журналу
«Регіональна економіка» (засновники: Національна академія наук України;
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»).

Член редакційної колегії Збірника наукових праць
«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України»
(засновники: Національна академія наук України;
ДУ «Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України»).

***

З вересня 2018 р. – професор кафедри філософії мистецтв
(з 2021 р. кафедри соціокультурного менеджменту) факультету культури і мистецтв
Львівського національного університету імені Івана Франка.

***

З 2019 р. гарант Освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»
за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
другого (магістерського) рівня вищої освіти.

З 2020 р. гарант Освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності»
за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

***

У період з 20 жовтня 2020 р. до 14 грудня 2020 р. пройшов підвищення кваліфікації
заочно (дистанційно) за темою:

«Традиції та інновації в методиці викладання економічних дисциплін»
на кафедрі економіки та економічної безпеки факультету управління та економічної безпеки
Львівського державного університету внутрішніх справ
у виді стажування обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС).
Довідка  державного університету внутрішніх справ №162 від 16.12.2020 р.

***

У період з 3 грудня 2021 р. до 20 січня 2022 р. пройшов стажування
на III-й Міжнародній програмі наукового стажування
«Нобелівські Лауреати: вивчення досвіду та професійних досягнень
для формування успішної особистості
та трансформації оточуючого Світу»
у Дубаї, Осло, Стокгольмі, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі та Пекіні (дистанційно)

в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС) та отримав Міжнародний Сертифікат.

Нагороди

Стипендіат Президії НАН України (2001-2002 рр.).
Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України,
за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя
Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Методичні матеріали

Посібник

 1. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.

Електронні навчальні курси

 1. Економіка культури : електронний навчальний курс  / розроб. : М. В. Максимук ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4240 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 255-22)
 2. Інституційна підтримка соціокультурних кластерів : електронний навчальний курс / розроб. : М. В. Максимчук ; Система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка на платформі Moodle. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4242 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 256-22)
 3. Кваліфікаційна робота : електронний навчальний курс / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимук, О. Д. Гнаткович, Н. Д. Данилиха ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4279 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 257-22)

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 2. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 3. Бізнес-планування у сфері культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 23 с.
 4. Бізнес-планування у сфері культури : практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 53 с.
 5. Вступ до фаху (менеджмент соціокультурної діяльності) : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.
 6. Економіка культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 25 с.
 7. Інституційна підтримка соціокультурних кластерів : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 29 с.
 8. Маркетинг соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.
 9. Менеджмент соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 35 с.
 10. Практикум з корпоративної культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимчук, Л. Б. Сирота. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.
 11. Регіональне краєзнавство : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, Н.Р. Данилиха. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 27 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!