Максимчук Максим Віталійович

Посада: професор кафедри філософії мистецтв

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-43-17

Електронна пошта: maksym.maksymchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження інституційних основ регіональної політики та інституційного забезпечення соціокультурного розвитку України. Вивчення процесів децентралізації та функціонування сфери культури об’єднаних територіальних громад.

Курси

Публікації

Понад 120 наукових публікацій, серед яких:

Монографії:
1. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України: теорія і практика : монографія / М. В. Максимчук ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 394 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
2. Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи : монографія ; [С. Л. Шульц, І. З. Сторонянська, М. В. Максимчук та ін.] ; НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. С. Л. Шульц. – Львів : Арал, 2011. – 275 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
3. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 т. / НАН України, Ін-т регіональних досліджень ; наук. ред. В.С.Кравців. – Львів : Арал, 2013. – Т. 3. Промисловий потенціал ; [С. Л. Шульц, С. Й. Вовканич, М. В. Максимчук та ін.] ; відп. ред. С. Л. Шульц. – 2013. – 292 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
4. Регіональна структурна політика: сучасні тенденції та нові виклики : монографія / [С. Л. Шульц, С. Й. Вовканич, М. В. Максимчук та ін.] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» ; наук. ред. С. Л. Шульц. – Львів, 2016. – 328 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Статті у наукових фахових виданнях: 
5. Максимчук М. В. Міжнародні, національні та регіональні організації місцевого самоврядування: досвід для України / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональне управління і місцеве самоврядування. Основи формування регіональної соціально-економічної політики [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2000. – Вип. XIV. – С. 88-101.
6. Максимчук М. В. Регіональні аспекти державного регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2000. – Вип. XVI. – С. 497-503.
7. Максимчук М. В. Організаційний механізм управління регіональним розвитком в Болгарії / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми реалізації регіональної політики [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2003. – Вип. 2 (XL). – Ч. 2. – С. 92-97.
8. Максимчук М. В. Освітня сфера як фактор інституційних трансформацій в регіоні / М. В. Максимчук, О. О. Бурлаков // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2003. – Вип. 6 (XLIV). – Ч. 2. – С. 92-97.
9. Максимчук М. В. Інституційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів: концептуальний аспект / М. В. Максимчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Вип. ІІІ. – 2004. – С. 8-15.
10. Максимчук М. В. Регіональний розвиток України в міжнародному контексті / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2004. – №3. – С. 254-260.
11. Максимчук М. В. Інституціональні трансформації регіональних суспільних систем / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : М. І.Долішній (відп. ред.). – Львів, 2004. – Вип. 3 (XLVII). – Ч.2. – С. 108-118.
12. Максимчук М. В. Планування і прогнозування соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень в регіонах України / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Програмування і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2005. – Вип. 4 (LIV). – С. 387-398.
13. Максимчук М. В. Інституційні трансформації та моніторинг економічної активності суб’єктів господарювання в регіонах України / М. В. Максимчук, Я. Я. Пушак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Випуск 103-4. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – С. 120-126. – (Серія : Економічна).
14. Максимчук М. В. Теоретичні і методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіонів країни / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Конкурентний потенціал і європейська інтеграція (регіональні аспекти) [зб. наук. пр.]. / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : М. І. Долішній (відп. ред.). – Львів, 2006. – Вип. 1 (57). – С. 273-284.
15. Максимчук М. В. Теоретико-методологічні підходи до вдосконалення інструментів реалізації регіональної політики / М. В. Максимчук, Я. Я. Пушак // Прометей [зб. наук. пр.]. – Донецьк : ІЕПД НАН України НАН України, 2006. – Вип. 3 (21). – С. 47-51.
16. Максимчук М. В. Європейський досвід інституційного забезпечення регіонального розвитку та його адаптація в Україні / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 213-219.
17. Максимчук М. В. Регіональний розвиток України: інституційні проблеми і шляхи їх подолання / М. В. Максимчук // Науковий вісник Ужгородського університету [зб. наук. пр.]. – Ужгород : УНУ, 2007. – Вип. 21 – С. 44-48. – (Серія : Економіка).
18. Максимчук М. В. Проблеми методології дослідження інститутів підтримки інтелектуально-інноваційного потенціалу розвитку регіону / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2007. – Вип. 3(65). – С. 407-420.
19. Максимчук М. В. До питання методології дослідження регіональних суспільних систем / М. В. Максимчук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Структурна трансформація територіальних суспільних систем [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редокол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2007. – Вип. 3 (65). – С. 3-14.
20. Максимчук М. В. Проблеми розвитку малих міст Львівської області та програмно-цільовий підхід до їх розв’язання / Сторонянська І. З., Шульц С. Л., М. В. Максимчук // Соціально-політичні та соціально-економічні процеси в регіонах: [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редокол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2009. – Вип. 5 (79). – С. 47-62.
21. Максимчук М. В. Інституціалізація районування економічного простору України / М. В. Максимчук // Економічні науки [зб. наук. пр.] / Луцький національний технічний університет ; редкол. : З. В. Герасимчук (відп. ред.). – Луцьк, 2010. – Випуск 7(27). – Ч.4. – С. 7-15. – (Серія : Регіональна економіка).
22. Максимчук М. В. Інституціалізація економічного районування України М. В. Максимчук, Заплатинський М. В. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: питання методології і практики [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2010. – Вип. 5(85). – С. 77-84.
23. Максимчук М. В. Концептуальні засади інституційної підтримки впровадження нової моделі районування України / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : Є. І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – С. 162-171.
24. Максимчук М. Нова модель районування економічного простору України / С. Шульц, М. Максимчук // Економіст. – 2011. – №5. – С. 9-12.
25. Максимчук М. В. Моделювання інституційної взаємодії державних та регіональних органів влади при модернізації промислового потенціалу регіону / М. В. Максимчук // Економічні науки [зб. наук. пр.] / Луцький національний технічний університет ; редкол. : відп. ред. : редкол. : З. В. Герасимчук (відп. ред.). – Луцьк, 2012 – Вип. 9(35). – Ч.1. – С. 294-303. – (Серія : Регіональна економіка).
26. Максимчук М. В. Структурні зміни у промисловості регіону / М. В. Максимчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету [зб. наук. пр.]. – Чернівці: ЧНУ, 2012. – Вип. 623-626. – С. 363-367. – (Серія : Економіка).
27. Максимчук М. В. Особливості модернізації промисловості Львівської області / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Модернізація економічного розвитку регіону [зб. наук. пр.] / НАН України. Інститут регіональних досліджень ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 4(96). – С. 53-61.
28. Максимчук М. В. Інституційно-структурні засади розвитку підприємницьких функцій міста Львова / М. В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції Західного регіону [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. : В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2013. Вип. 2 (100). – С. 139-145.
29. Максимчук М. В. Інституціалізація безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону: внутрішній і зовнішній виміри / М. В. Максимчук, Я. Я. Пушак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – С. 195-207. – (Серія : Економічна).
Статті у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричих баз:
30. Максимчук М. В. Інституційні зміни у промисловості регіону: проблеми та шляхи вирішення / М. В. Максимчук // Економічний форум. – 2012. – № 1. – С. 150-156.
31. Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм: пошуки концептуальних засад / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 16-22.
32. Максимчук М. В. Інституційне середовище регіональної структурної політики / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 37-47.
33. Максимчук М. В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики / М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2014. – № 4. – С. 31-39.
34. Максимчук М. В. Структурно-інституційні зміни в економіці регіону: аналіз та напрями коригування / М. В. Максимчук, Я. Я. Пушак // Економічний форум. – 2015 – № 1 – С. 75-83.
35. Максимчук М. В. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О. М. Луцків, М. В. Максимчук // Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 13-26.
36. Максимчук М.В. Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини / М.В.Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2017. – Вип. 4 (126). С.32-37.
37. Максимчук М.В. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад / Максимчук М.В., Попадинець Н.М. // Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. – Львів: ІРД НАН України, 2018. – С.61-86.
38. Максимчук М.В. Інституціалізація регіональних ринків житла в Україні / М.В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – №1(129). – С. 58-63.
39. Максимчук М.В. Особливості регулювання ринків житлової нерухомості на регіональному рівні / М.В. Максимчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2018. – Випуск 1 (82). – С. 112-117. Серія «Економіка і менеджмент».
40. Максимчук М.В. Конкурентна політика як фактор стимулювання ринку первинного житлового фонду в регіонах / М.В. Максимчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2018. – №3(131). – С. 29-33.

41. Максимчук М.В., Кльоба С.М. Міжмуніципальне співробітництво як інструмент підвищення інклюзивності розвитку об’єднаних територіальних громад України // Регіональна економіка. 2019. – №2(92). – С.26-35.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:
42. Maksymchuk M. V. Formy rozwoju regionalnego na granicy ukraińsko-polski / M. V. Maksymchuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. nr. 29. Ekonomia. Technika. Zarządzanie. – Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2001. – S.231-237.
43. Maksimcuk M. V. Rozvoj podnikatel’skej cinnosti v prigranicnych regionoch Ukrajiny (na priklade Volinskej oblasti) / M. V. Maksimcuk, J. J.Pusak // Clovek v suradniciach multidimenzialnej spolocnosti. II. – Presov: ManaCon, 2001. – S. 221-228.
44. Maksimcuk M. V. Konativny pristup v regionalnom vyskume: uvodne roznamky / M. V. Maksimcuk // Clovek v suradniciach multidimenzialnej spolocnosti. III. – Presov, 2002. – S.169-177.
45. Maksimcuk M. V. Inštitucionálna podpora rozvoja podnikania v regióne / M. V. Maksimcuk, M. Z. Zaplatinskij // Podnikatel’ské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. III. (zborník štúdií úlohy VEGA č. 1/0493/03). – Prešov: ManaCon, 2005. – S.206-214.
46. Maksimcuk M. Institutional Sources of the Left Industrialization of the Ukrainian Industry and its Impact on the Economic Security of the State / Wasyl Jelejko, Jaroslav Puszak, Maksym Maksymchuk // Studia i Materiały “Miscellanea Oeconomicae” Instytutu zarządzania Universytetu humanistyczno-przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – Rok 15. – 2011. – №2. – S. 257-265.

47. S. Shults, M. Maksymchuk, L.Simkiv, L.Marunchak. Problems of Strategic Development of Regions of Ukraine Using Smart Specialization Concept // Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – https://www.atlantis-press.com/proceedings/mdsmes-19/125919229.

Статті в інших виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших:

48. Kuczabski A., Maksym Maksymchuk M., Solomiya Kloba S. Implementation and Development of the European Model of Neighborhood Inter-Municipal Cooperation in Ukraine // Journal of Geography, Politics and Society. – 2019. – Vol 9. – No 2. – P.20–31. – https://doi.org/10.26881/jpgs.2019.2.03.

 

 

 

Біографія

Максимчук Максим Віталійович – професор кафедри філософії мистецтв, доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

У 1992 р. закінчив географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У період з 1992 р. по 1994 р. працював інженером НДЧ та старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1994 р. навчався в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України, яку успішно закінчив і у 1998 р. захистив кандидатську дисертацію з економіки на тему: «Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону)» (спеціальність – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, науковий керівник – д.г.н, проф. Писаренко С.М.).

У 2005 р. присвоєне вчене звання «старший науковий співробітник» зі спеціальності розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

З 1998 р. працює на посадах молодшого наукового, наукового (2000 р.) та старшого наукового співробітника (2008 р.) відділу регіональної економічної політики (до 2009 р. відділу регіональної соціально-економічної політики, до 2006 р. відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління) ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (до 2014 р. – Інституту регіональних досліджень НАН України).

У 2017 р. захистив докторську дисертацію з економіки на тему: «Інституціалізація структурно-просторових змін економіки регіонів України» (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», спеціальність – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, науковий консультант – д.е.н., проф. Вовканич С.Й.).

З вересня 2018 р. – професор кафедри філософії мистецтв факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стипендіат Президії НАН України (2001-2002 рр.). Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя Інституту регіональних досліджень НАН України (2014 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!