Комплексний державний іспит

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
890КМД-41доцент Белінська Л. С., професор Гнаткович О. Д.
КМД-41ст. наук. співробітник Максимчук М. В., доцент Данилиха Н. Р.
КМД-41Сирота Л. Б.
КМД-41здоцент Белінська Л. С., професор Гнаткович О. Д.
КМД-41зст. наук. співробітник Максимчук М. В., доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про іспит

Комплексний державний іспит передбачає перевірку досягнення результатів навчання визначених Освітньо-професійною програмою за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.
До змісту іспиту включено завдання з дисциплін: «Соціокультурна діяльність», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Прикладне культурознавство», «Історія і синтез мистецтв».

Іспит складають студенти денної та заочної форм навчення.

Відеоконфереції членів екзаменаційної комісії

доцент Белінська Людмила Семенівна

професор Гнаткович Оксана Дмитрівна

старший науковий співробітник Максимчук Максим Віталійович

доцент Данилиха Наталія Романівна

доцент Сирота Лілія Богданівна

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті складання «Комплексного державного іспиту» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК15. Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та управління соціокультурними процесами. Знати основні правові документи у сфері СКД.

Програмними результатами є:

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

На іспиті студент повинен:

 • аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, щоб виявляти проблеми і виробляти рішення за допомогою методів соціокультурної діяльності;
 • спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • використовувати базові знання основ філософії, історії, теорії культури, економіки й права, менеджменту культурних інституцій та проектів;
  оцінювати поточний стан культури у суспільства;
 • володіти спеціальними знаннями з менеджменту організацій та проектів, сучасного культурного простору України та світу, економічних основ діяльності в культурі;
 • володіти знаннями з тематичних областей (менеджмент організацій, менеджмент проектів, сучасна культура, культурна спадщина, краєзнавство, міські студії, громадянське суспільство та ін.);
 • визначати та описувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики;
 • систематизувати аналіз культурних проектів, процеси та явищ (аналітична діяльність у сфері менеджменту культури);
 • оцінювати результати діяльності та відстоювати прийняті рішення.

Орієнтовний перелік питань на комплексний державний іспит:

 1. «Чисте» дозвілля, суть та визначення поняття.
 2. Багатопрофільні дозвіллєві центри.
 3. Взаємозв’язок гри й дозвілля.
 4. Взаємозв’язок гри й творчості в соціокультурній діяльності.
 5. Види дозвіллєвої діяльності.
 6. Види королю, їх мета. Етапи процесу контролю у менеджменті соціокультурної діяльності.
 7. Види регулювання, їх мета. Етапи процесу регулювання у менеджменті соціокультурної діяльності.
 8. Види свят у сучасному житті українського суспільства.
 9. Визначення поняття «управлінське рішення». Стадії процесу розробки та прийняття рішення.
 10. Визначення та зміст поняття «владні повноваження». Делегування повноважень.
 11. Визначення та зміст поняття «контроль». Функції та завдання контролю.
 12. Визначення та зміст поняття «мотивація». Еволюція поняття мотивація.
 13. Визначення та зміст поняття «планування». Форми планування і види планів.
 14. Визначення та зміст поняття «функція менеджменту». Основні функції менеджменту соціокультурної діяльності.
 15. Виставки та ярмарки як спеціальні події.
 16. Вплив Інтернету на функції соціокультурної діяльності.
 17. Гра як історико-культурне явище.
 18. Дозвіллєва робота з дітьми дошкільного віку.
 19. Дозвіллєва робота з дітьми шкільного віку.
 20. Дозвіллєва робота з молоддю.
 21. Дозвіллєва робота із людьми старшого віку.
 22. Дозвілля у контексті культурної політики.
 23. Загальні вимоги до підготовки та організації спеціальних подій.
 24. Закони та закономірності менеджменту соціокультурної діяльності.
 25. Зміст поняття «керівництво». Суть поняття «лідерство».
 26. Значення діяльності ведучих спеціальних подій.
 27. Класифікація спеціальних подій.
 28. Конкурси та основні етапи їх підготовки. Особливості дитячих конкурсів.
 29. Ознаки класифікації управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень.
 30. Основні методи менеджменту соціокультурної діяльності як управлінської діяльності.
 31. Особливості дитячих та сімейних свят.
 32. Особливості клубної культури у соціокультурній діяльності.
 33. Особливості корпоративних свят.
 34. Особливості шоу-заходів для дітей.
 35. Парк як дозвіллєвий центр: спеціалізація та багатофункційність.
 36. Поняття «дозвілля», соціальні функції дозвілля.
 37. Поняття та роль комунікації. Фактори, які впливають на комунікацію.
 38. Правила ефективності спеціальних подій.
 39. Правила організації конференції.
 40. Презентація як спеціальна подія.
 41. Принцип єдності рекреації та пізнання.
 42. Проблема визначення спеціальної події.
 43. Простір дитячої гри.
 44. Роль регулювання в процесі управління. Функції та завдання регулювання.
 45. Специфіка дитячого та сімейного дозвілля.
 46. Специфіка підготовки та проведення дитячих виставок та ярмарок.
 47. Стратегічне планування. Оперативне планування.
 48. Сутність і зміст поняття «менеджмент соціокультурної діяльності».
 49. Сутність поняття «організація». Класифікація організацій культури.
 50. Традиції та дозвілля в країнах світу (на прикладі однієї країни).
 51. Туристичні комплекси у соціокультурній діяльності.
 52. Фестиваль і особливості його проведення.
 53. Церемонія як спеціальна подія.
 54. Цілі, завдання та принципи менеджменту соціокультурної діяльності.
 55. Що таке бізнес-план, етапи його формування?

 

Детальніше у силабусі “Комплексний державний іспит”.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Культурологія. Українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник / за ред. М. Заковича – К., 2007.
2. Історія світової культури / за ред. С. Головка. – К., 1999.
3. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання. – К. : КНЕУ, 2006. 360 с.
4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / укл. С.К. Потьомкін, Л.О. Шишмарьова, Л.А. Лисенко та ін. Х. : ХНЕУ, 2011. 188 с.
5. Міщенко А. П. Стратегічне управління. К. : ЦУЛ, 2004. 336 с.
6. Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / укл. Н.Л. Гавкалова, А.В. Чистякова, Т.В. Кайнова. – Х. :  ХНЕУ, 2013. 52 с.
7. Хміль Ф. І. Менеджмент. К. : Вища школа, 2005. 357 с.
9. Шаповал М. І. Менеджмент якості. – К. : Знання, 2003. 475 с.
10. Абрамов Л. К., Азарова Т. В. Менеджмент у сфері культури. – Кіровоград : ЦПТІ, 2000. 88 с.
11. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навчальний посібник. – Суми : Університетська книга, 2015. 122 с
12. Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В.  Дозвіллєзнавство. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 208 c.
14. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері. К. : КНУКіМ, 2007. 372 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 8. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 9. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 10. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 11. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 12. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 13. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 14. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 15. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 16. Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua/
 17. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 18. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 19. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 20. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 21. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 22. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 23. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 24. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 25. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 26. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 27. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 28. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 29. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 30. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 31. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 36. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 37. Українська асоціація маркетингу URL: http://uam.in.ua
 38. Центр дослідження соціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. URL: http://nbuviap.gov.ua
 39. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 40. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 41. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 42. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 43. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 44. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 45. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 46. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 47. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 51. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 52. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 53. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 54. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 55. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 56. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 57. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Силабус: "Комплексний державний іспит"

Завантажити силабус