Данилиха Наталія Романівна

Посада: доцент кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: nataliya.danylykha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові основи історії української культури та народної культури українців, музеєзнавства та пам’яткознавства, соціокультурної діяльності та індустрії дозвілля. Розвиток методики урбаністичних студій. Дослідження етнокультурних контактів та міграційних процесів у ХХ ст., проблематики етнічного мультикультуралізму та соціокультурної адаптації.

Курси

Вибрані публікації

Посібники:

 1. Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха Н. Р. Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни) : навчальний посібник. Львів : Ельґраф, 2011. 231 с.
 2. Белінська Л., Данилиха Н., Глушко М. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 280 с.
 3. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі: Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Nataliya Danylykha,”Strangers” among their own people.  The fate of deported Ukrainians from Poland to the Ukrainian SSR. The Ukrainian Quarterly : A Journal of Ukrainian and International Affair. April-June 2020. Vol. LXVI. No.1-2 Spring-Summer. Р. 36-42. (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях: 

 1. Лобас-Данилиха Н. Умови переселення українців з Польщі в західні області України у 1944-1946 рр. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. 2004/2005. Вип. 6/7. С. 153-162.
 2. Лобас-Данилиха Н. Майнові розрахунки органів радянської влади із переселенцями з Польщі у 1944-1950-х роках (на матеріалах західних областей України). Етнічна культура українців / за заг. ред. М. Глушка. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. С. 101-111.
 3. Данилиха Н. Радянська політика соціальної інтеграції українських переселенців із Польщі в суспільстві УРСР (1944-1950-х рр. ХХ ст.) на матеріалах західних областей України. Народознавчі зошити. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. Зош. 5-6. С. 608-617.
 4. Данилиха Н. Забезпечення переселенців із Польщі житлом і господарськими будівлями в Україні у 1944-47 рр. (на матеріалах Львівської і Дрогобицької областей). Ефективність державного управління. Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. О. Чемериса. 2005/2006. Вип. 11.  С. 173–178.
 5. Данилиха Н. Політичні аспекти переселення українців із Польщі в Україну. Матеріали наукової конференції «Депортаційно-переселенські акції на українських землях у ХХ ст. : погляд молоді (до 60-0річчя операції «Вісла»)». Львів, 2007 С. 31-42.
 6. Данилиха Н. Соціально-економічні наслідки депортації українців. Альманах. Лемківський календар за 2012 / за ред. О. Кропивницької. Львів : Дизайн-студія «Папуга», 2012. С. 76-89.
 7. Данилиха Н. Р. Соціальна адаптація українців із Польщі в УРСР 1940-50 років (на матеріалах західних областей України).  Депортації лемків з рідних земель : минуле та майбутнє. До 70-річчя трагедії та 20-річчя музею. Матеріали Загальноукраїнської наукової конференції. Монастириська : ВМТ, 2015. С. 29-35.
 8. Данилиха Н. Спогади про дидаскала. Вісник Львівського університету. Пам’яті професора Степана Макарчука. Серія : Історична. 2015. Вип. 51. С. 48-52.
 9. Данилиха Н, Гриньох Н. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну. Депортації, примусові переселення в житті народів, у долі людей людей. Матеріали Міжнародного круглого столу.  К., 2016. С. 45-50.
 10. Данилиха Н. Музейні комунікації : історичні моделі. Стратегічні перспективи розвитку соціально-комунікативної діяльності : теорія, практика, інновації. Збірник матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. К. : КУКіМ, 2017. С. 59-68.
 11. Данилиха Н., Пуківський Ю. Традиційна весняна календарна обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді. Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія. Львів: Сполом, 2018. С.25-34.
 12. Данилиха, Н.Р. Формування етичних цінностей в Римській імперії як культурологічний феномен. Вісник КНУКІМ. Питання культурології. 2020. Вип. 36. С. 166-176.
 13. Данилиха Н. Р. «Чужі» серед «своїх». Доля депортованих українців із Польщі в УРСР.  The 5th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (December 16-18, 2020) BoScience Publisher, Boston, USA. 2020. P.324-332.

Наукова біографія

Доцент кафедри соціокультурного менеджменту, кандидат історичних наук

Данилиха Наталія Романівна

У 1990-1996 рр. навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який успішно закінчила і одержала диплом з відзнакою.

У 2002 р. закінчила аспірантуру у Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра  етнології).

У 1996-1997 рр. працювала викладачем Львівського технічного коледжу.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-побутова адаптація українців з Польщі в УРСР у 1944–1950-х рр. (на матеріалах західних областей України)», спеціальність  – історія України, науковий керівник – д.і.н., проф. Макарчук С. А.

З 2007 р. старший викладач (сумісник) ВП «Львівська філія Київського університету культури і мистецтв».

З 2013 р. старший викладач (сумісник) кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка».

З 2016 р.  – доцент кафедри філософії мистецтв (з 2021 р. – кафедри соціокультурного менеджменту) факультету культури і систецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Посібники

 1. Гриньох Н. В., Гулай В. В., Данилиха Н. Р. Міжнародні відносини (від початку XVII ст. до завершення Другої світової війни) : навчальний посібник. Львів : Ельґраф, 2011. 231 с.
 2. Белінська Л., Данилиха Н., Глушко М. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : навчальний посібник. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 280 с.
 3. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / укладачі : Козаренко О. В., Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В., Герасименко О. В., Шевчук А. В. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 332 с.

Електронний навчальний курс

 1. Кваліфікаційна робота : електронний навчальний курс / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимук, О. Д. Гнаткович, Н. Д. Данилиха ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4279 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 257-22)

Методичні рекомендації

 1. Конфліктологія та теорія переговорів : методичні рекомендації до курсу для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / укладачі : Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 44 с.
 2. Міжнародні відносини та світова політика. Ч. 2 : методичні рекомендації до курсу для студентів напряму 6.030204 «Міжнародна інформація» / укладачі : Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 64 с.
 3. Основи геополітики : методичні рекомендації до курсу для студентів спеціальності 7.0302040 «Міжнародна інформація» / укладачі : Гулай В. В., Данилиха Н. Р., Лунь Ю. О., Родик Г. Ю. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 65 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 5. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 6. Регіональне краєзнавство : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 27 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!