Музеєзнавство, пам’яткознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348Сирота Л. Б.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348КМД-21Сирота Л. Б.

Опис курсу

«Музеєзнавство. Пам’яткознавство» є нормативною дисципліною для студентів, які навчаються за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Дисципліна спрямована на вивчення історії музеїв і музейної справи, охорони пам’яток культури, основ теорії музейної справи та установ з охорони пам’яток культури і головних напрямків їх діяльності.

Мета – основною метою курсу є вивчення широкого кола питань, що пов’язані з основними напрямками діяльності музейних та пам’яткоохоронних установ; надання системи знань про діяльність давніх і сучасних музеїв і пам’яткоохороних установ; розгляд різних поглядів вчених та їх внесок у музейну і пам’яткоохоронну справу загалом.

Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та практичного досвіду людства, шляхом еволюції музейних та пам’яткоохоронних установ від «сховищ речей» до «соціальних інститутів», які накопичили вагому базу інформації та виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та низку інших функцій.

Завданням навчальної дисципліни є закріплення теоретичної підготовки студента з менеджменту соціокультурної діяльності, оволодіння ним історичною та найновішою інформацією про наукові досягненнями у соціокультурній сфері загалом і музеєзнавстві та пам’яткознавстві зокрема; показати значення музеїв і пам’яткоохоронних установ  у суспільстві та їх багатофункціональні можливості; розглянути їх становлення у різні часові проміжки з їх втратами та досягненнями пам’яткознавства, вироблення у них вміння застосовувати його на практиці, як вагомої умови піднесення ефективності роботи щодо вивчення, збереження й охорони культурної спадщини.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 1. наукові засади організації, модернізації процесів у професійній галузі.
 2. основні поняття і терміни.
 3. історію, теорію та практику музеєзнавства та пам’яткознавства.
 4. законодавство (національне та міжнародне) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності.
 5. напрями розвитку теорії та практики музеєзнавства та пам’яткознавства.
 6. історичні та культурні процеси у національному та європейському контексті.
 7. сучасний стан та проблеми розвитку музеєзнавства та пам’яткознавства.
 8. особливості впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі.
 9. основи менеджменту та маркетингу в професійній галузі.
 10. специфіку становлення та формування колекцій провідних музеїв України та світу.
 11. визначальні етапи становлення та концептуальні засади музеєзнавства та пам’яткознавства.

вміти:

 1. використовувати основи маркетингу для досягнення цілей пам’яткоохоронних та музейних установ шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
 2. визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного процесу.
 3. самостійно організувати роботу з вивчення стародавніх книг у музеї.
 4. визначати головні цінності в культурі.
 5. надавати наукову оцінку музейним предметам.
 6. знати етичні норми і зобов’язання у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в національному законодавстві і дотримуватися цих зобов’язань у професійній діяльності.
 7. проводити збір, накопичення і популяризацію відомостей про певну територію чи інституцію з різних точок зору.
 8. використовувати основи рекламно-інформаційної діяльності для покращення або виходу пам’яткоохоронних та музейних установ на ринок екскурсійних та туристичних послуг.
 9. комплексно розглядати культуру в усіх її проявах та на різних етапах.
 10. описувати ґенезис інституцій, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, інституцію як соціокультурний організм.
 11. проводити первинну дослідницьку роботу музейних предметів.
 12. Знати етичні норми і зобов’язання у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства, затверджених в міжнародному законодавстві і дотримання цих зобов’язань у професійній діяльності.
 13. розвивати історичну пам’ять на регіональному або локальному рівнях.
 14. володіти аналітичним, синтетичним, критичним мисленням.

Рекомендована література

Базова

1.Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 25. – 12 с.

2.Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу»: Закон України № 1709-VI від 05.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 25. – 9 с.

3.Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посібн. / В. Бабарицька, А.Короткова, О. Малиновська. –К. : Альтерпрес, 2007.

4.ВайдахерФ. Загальна музеологія / Переклад з німецької Х.Назаркевич, О.Лянг, В.Лозинського. –Л.: Літопис, 2005.

5.Норріс Л., Тісдейл Р. Креативність у музейній практиці/ пер. з англ. А. Коструби, Г.Кузьо, О. Омельчук, Є. Червоного. –Київ : Чередниченко А.М., 2017. –192 с.

6.Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Посібник. – Івано-Франківськ, 2005.

7.Основымузееведения: Учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М., 2005.

8.Рутинський М. Й.,Стецюк О. В.Музеєзнавство: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008.

9.Сотникова С.И. Музеология. – М., 2004.

10.Юренева Т.Ю. Музееведение. – М., 2006.

 

Допоміжна література

1.Бабенко О., Бабенко О. Короткий словник музейних термінів.–Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2001.

2.Вопросы совершенствования музейной экспозиции: Сб. научных трудов. – М., 1995.

3.Вопросы экскурсионной работы музеев (Сб. статей). – М., 1965.

4.Гейнике Н. А. Культурно-исторические экскурсии / Основные вопросы методики и методологии культурно-исторической экскурсии. – Ч. I. – М., 1993.

5.ГнедовскийМ.Б., ДукельскийВ.Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования // Музей – культура, общество. – М., 1992.

6.Грицкевич, В. П. История музеев мира / В. П. Грицкевич, А. А. Гужаловский. — Минск : БГУ, 2004.

7.Готтесдинер Х., Миронер Л., Даваллон Ж. Франция: успехи в изучении посетителя // Museum. – 1993. – № 4.

8.ГудченкоЗ.С.Музеї народної архітектури України. – К., 1981.

9.Дьякова Р.А.,Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. – М., 1985.

10.Заславский М.А. Ландшафтные экспозиции музеев мира. – Л., 1979.

11.Калугина Т. П. Художественная экспозиция как феномен культуры // Музей: Художественные собрания СССР. –  Вып. 9. – М., 1988.

12.Кликс Р. Р. Художественное проектирование экспозиции. – М., 1978.

13.Кондаурова Л. П. Применения аудиовизуальных средств в музейной экспозиции. – М., 1986.

14.Мезенцева Г. Г.  Музеї України. – К., 1959.

15.Музей и новые технологии. – М., 1999.

16.Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. –Дніпропетровськ, 1999.

17.Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи. – К., 1999.

18.Музейна справа на Харківщині : становлення та розвиток : наук.-допом. покажч. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства, ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Т.О.Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. : С. М. Куделко, О. Г. Павлова. – Х., 2011. – 226 с.

19.Руденко С.Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей: монографія. – К.: НАКККІМ, 2012.

20.Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – К., 1989.

21.Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ –ХХI веков / Труды ГИМ. – Вып. 127. – М., 2001.

22.Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні / В.К. Федорченко, О.М.Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко. – К.: Кондор, 2004.

23.Шевченко В. В., Ломачинська І. М. Музеєзнавство. Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007.

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:

http://supercook.ru/spr-01-mus.html – Довідник про сайти музеїв усього світуhttp://www.culture24.org.uk/home

портал «Національний віртуальний музей» (Велика Британія) http://www.museum.ru

офіційний сайт музеїв Росії http://www.museum.ru/N30669

сайт Національного музею науки Японії http://www.museum-ukraine.org.ua

видання «Музеї України» (містить каталог музеїв України)

http://prostir.museum.ua сайт музейної спільноти України та журналу «Музейний простір».

Силабус

Завантажити силабус