Музеєзнавство, пам’яткознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348доцент Данилиха Н. Р.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348КМД-21доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» є нормативною дисципліною для студентів, які навчаються за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Дисципліна спрямована на вивчення історії музеїв і музейної справи, охорони пам’яток культури, основ теорії музейної справи та установ з охорони пам’яток культури і головних напрямків їх діяльності.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета – вивчення широкого кола питань, що пов’язані з основними напрямками діяльності музейних та пам’яткоохоронних установ; надання системи знань про діяльність давніх і сучасних музеїв і пам’яткоохороних установ; розгляд різних поглядів вчених та їх внесок у музейну і пам’яткоохоронну справу загалом.

Ця мета втілюється шляхом вивчення основних положень теоретичного та практичного досвіду людства, шляхом еволюції музейних та пам’яткоохоронних установ від «сховищ речей» до «соціальних інститутів», які накопичили вагому базу інформації та виконують просвітницьку, наукову, соціальну, комунікативну, кумулятивну, меморіальну та низку інших функцій.

Цілями курсу є:

  • закріплення теоретичної підготовки студента з менеджменту соціокультурної діяльності;
  • оволодіння ним історичною та найновішою інформацією про наукові досягненнями у соціокультурній сфері загалом і музеєзнавстві та пам’яткознавстві зокрема;
  • демонстрація значення музеїв і пам’яткоохоронних установ  у суспільстві та їх багатофункціональні можливості;
  • розгляд становлення музеїв і пам’яткоохоронних установ у різні часові проміжки з їх втратами та досягненнями.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Музеєзнавство, пам’яткознавство» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Музеєзнавство, пам’яткознавство, музейна справа, музей, музейний фонд, збереження, культурна пам’ятка.

Теми

Тема 1. Вступ до курсу.

Тема 2. Історія виникнення та розвиток музею та світової музейної справи.

Тема 3. Становлення музейництва в Україні.

Тема 4. Особливості музейної комунікації.

Тема 5. Сучасна класифікація музеїв.

Тема 6. Фонди музею.

Тема 7. Зберігання музейних зібрань у фондах.

Тема 8. Експозиційна робота музеїв.

Тема 9. Культурно-освітня діяльність музеїв.

Тема 10. Маркетинг та менеджмент у музейній сфері

Тема 11. Пам’яткознавство як комплексна наука, навчальна дисципліна та її завдання.

Тема 12. Становлення пам’яткознавства. Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини.

Тема 13. Проблеми класифікації культурних пам’яток.

Тема 14. Облік об’єктів культурної спадщини.

Тема 15. Державний реєстр національного і місцевого надбання. Список всесвітньої спадщини.

Тема 16. Нормативно-правова охорона пам’яток культури.

Тема 17. Нормативно-правова охорона пам’яток культури.

Тема 18. Використання об’єктів культурної спадщини.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Музеєзнавство, пам’яткознавство”

 

Рекомендована література

Базова:

1.Про музеї та музейну справу: Закон України від 29 червня № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 25. – 12 с.

2.Про внесення змін до Закону України «Про музеї та музейну справу»: Закон України № 1709-VI від 05.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 25. – 9 с.

  1. Бабарицька В. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посібн. / В. Бабарицька, А.Короткова, О. Малиновська. –К. : Альтерпрес, 2007.

4.ВайдахерФ. Загальна музеологія / Переклад з німецької Х.Назаркевич, О.Лянг, В.Лозинського. –Л.: Літопис, 2005.

5.Заремба С. З. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність: Автореф. дис… д-ра іст. наук. – К., 1996. – 49 с.

6.Норріс Л., Тісдейл Р. Креативність у музейній практиці/ пер. з англ. А. Коструби, Г.Кузьо, О. Омельчук, Є. Червоного. –Київ : Чередниченко А.М., 2017. –192 с.

7.Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв. Посібник. – Івано-Франківськ, 2005.

8.Основымузееведения: Учебное пособие / отв. ред. Э.А. Шулепова. – М., 2005.

9.Рутинський М. Й.,Стецюк О. В.Музеєзнавство: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008.

10.Сотникова С.И. Музеология. – М., 2004.

11.Юренева Т.Ю. Музееведение. – М., 2006.

Допоміжна:

1.Бабенко О., Бабенко О. Короткий словник музейних термінів.–Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2001.

2.Вопросы совершенствования музейной экспозиции: Сб. научных трудов. – М., 1995.

3.Вопросы экскурсионной работы музеев (Сб. статей). – М., 1965. 4.Гейнике Н. А. Культурно-исторические экскурсии / Основные вопросы методики и методологии культурно-исторической экскурсии. – Ч. I. – М., 1993.

4.Гаврилюк С. В. Становлення й розвиток історичного пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 39 c.

5.ГнедовскийМ.Б., ДукельскийВ.Ю. Музейная коммуникация как предмет музееведческого исследования // Музей – культура, общество. – М., 1992.

6.Грицкевич, В. П. История музеев мира / В. П. Грицкевич, А. А. Гужаловский. — Минск : БГУ, 2004.

7.Готтесдинер Х., Миронер Л., Даваллон Ж. Франция: успехи в изучении посетителя // Museum. – 1993. – № 4.

8.ГудченкоЗ.С.Музеї народної архітектури України. – К., 1981.

9.Дьякова Р.А.,Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы экскурсоведения. – М., 1985.

10.Заславский М.А. Ландшафтные экспозиции музеев мира. – Л., 1979.

11.Калугина Т. П. Художественная экспозиция как феномен культуры // Музей: Художественные собрания СССР. –  Вып. 9. – М., 1988.

12.Кликс Р. Р. Художественное проектирование экспозиции. – М., 1978.

13.Кондаурова Л. П. Применения аудиовизуальных средств в музейной экспозиции. – М., 1986.

14.Крук О. І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 1980-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

15.Мезенцева Г. Г.  Музеї України. – К., 1959.

16.Музей и новые технологии. – М., 1999.

17.Музей на межі тисячоліть: минуле, сьогодення, перспективи. –Дніпропетровськ, 1999.

18.Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи. – К., 1999.

19.Музейна справа на Харківщині : становлення та розвиток : наук.-допом. покажч. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Центр краєзнавства, ХДНБ ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Т.О.Сосновська, В. О. Ярошик ; наук. ред. : С. М. Куделко, О. Г. Павлова. – Х., 2011. – 226 с.

20.Руденко С.Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей: монографія. – К.: НАКККІМ, 2012.

21.Сирота Л. Збереження культурної спадщини в Україні: використання цифрових технологій // “Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău).Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция “Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020 (Tipogr. “A&V Poligraf”). Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Р. Н. Коврикова. – 2020. – С. 506–509. URL: https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf.

 

21.Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України. – К., 1989.

22.Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ –ХХI веков / Труды ГИМ. – Вып. 127. – М., 2001.

23.Федорченко В.К. Історія екскурсійної діяльності в Україні / В.К. Федорченко, О.М.Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко. – К.: Кондор, 2004.

24.Шевченко В. В., Ломачинська І. М. Музеєзнавство. Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007.

25.Syrota L. Electronic repositories in Ukraine and world: state and prospects / Liliia Syrota // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 3. – С. 139–142. URL: https://www.academia.edu/38428046/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_pdf

26.Syrota L. The Use Sociological Research at Cultural Institutions: Designing and Conduct Focus Group. In: Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 144-155. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/topical-issues-of-the-development-of-modern-science_15-17.01.2020.pdf

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення:

http://supercook.ru/spr-01-mus.html – Довідник про сайти музеїв усього світуhttp://www.culture24.org.uk/home

портал «Національний віртуальний музей» (Велика Британія)http://www.museum.ru

офіційний сайт музеїв Росії http://www.museum.ru/N30669

сайт Національного музею науки Японії http://www.museum-ukraine.org.ua

видання «Музеї України» (містить каталог музеїв України)http://prostir.museum.ua

сайт музейної спільноти України та журналу «Музейний простір».

 

Силабус: "Музеєзнавство, пам’яткознавство"

Завантажити силабус