Народна культура українців

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Данилиха Н. Р.КМД-11
232доцент Данилиха Н. Р.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМД-11доцент Данилиха Н. Р.
216КМД-11доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Вивчення дисципліни «Народна культура українців» відповідає реалізації сучасної концепції вищої освіти, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.

Навчальна дисципліна «Народна культура» належить до переліку основних навчальних дисциплін і викладається для здобувачів освітнього рівня бакалавр спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Формування духовності суспільства неможливе без вивчення культурних явищ та традицій минулого. Подальший розвиток народної культури українців стимулює вирішення низки завдань, щодо творення, збереження, поширення та засвоєння духовних набутків нації. Українська народна культура, непересічні цінності якої увійшли органічною складовою у світову духовну спадщину, належить до унікальних за своїм значенням національних культур. Вивчення спадщини народу дає молодому поколінню знання правди про рідну культуру, прищеплює вміння адекватно сприймати мистецькі цінності певного етносу, виховує почуття національної гідності.

Український народ як творець національної та співтворець світової культури нагромадив за свою багатовікову історію величезні духовні і матеріальні надбання. Навчальний курс «Народна культура українців» не лише ознайомлює із багатовіковою історією української народної культури, але й дає нові можливості для пізнання сучасних духовних процесів суспільства.

Навчальна дисципліна «Народна культура українців» спрямована на формування ідентичності та національної самоповаги, адже культура концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення дисципліни «Народної культури українців» є ознайомити студентів з основними поняттями даної науки. Формування у здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня тих знань, що сприяють опануванню ними загальної системи методологічних підходів, принципів і методів пізнання, систематизації, аналізу та цілісного уявлення про народну культуру в її історико-теоретичному аспекті, усвідомлення місця та ролі народної культури у житті суспільства, закономірностей функціонування і взаємозв’язків з іншими сферами соціальної та художньої практики.

Курс спрямований на виховання поваги до культури власного народу, його минулого і культурних надбань усіх етнічних спільностей, які проживають на території України.

Цілями курсу є:

  • аналіз етапів етнічного розвитку українців,
  • вивчення основних рис  матеріальної і духовної культури українців;
  • ознайомлення з суспільними відносинами, звичаями та обрядами, народним мистецтвом, фольклор тощо.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Народна культура українців» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Народ, культура, українці, історико-етнографічне районування, традиції, побут, мистецтво, історія, ремесла, промисли, звичаї, обряди,  національна ідентичність, уявлення, сім’я, громада.

Теми

Тема 1.  Вступ до дисципліни. Загальна характеристика джерел та огляд історіографії з  народної культури українців.

Тема 2. Історико-етнографічне районування України.

Тема 3. Привлас­нювальне господ­дарство – прототип відтворювального. Релікти первісних форм господарювання в Україні в XIX – на початку XX ст.

Тема 4. Походження та етапи розвитку орного землеробства в Україні. Аграрна культура сьогодення.

Тема 5. Доместикація тварин. Виникнення і розвиток скотарства.

Тема 6. Народні ремесела і домашні промисли українців. Сучасні перспективи розвитку.

Тема 7. Генезис і розвиток тваринного запрягу в Україні.

Тема 8. Народне житло українців (походження, джерела, етапи розвитку).

Тема 9. Формування й етапи розвитку традиційного одягу українців.

Тема 10.  Історія народного харчування українців та сьогодення.

Тема 11.  Звичаї та обряди українського народу.

Тема 12.  Сімя’я та сімейний побут. Українська родина.

Тема 13.  Українська демонологія.

Тема 14.  Релігійні уявлення українського народу.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Народна культура українців”

 

Рекомендована література

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ ДО КУРСУ „Народна культура українців”
1. Артюх Л. Ф. Їжа та харчування Київської Русі // Етнографія Києва і
Київщини: традиції й сучасність. – К,: Наук. думка, 1986. – С. 65–83.
2.Археология Украинской ССР: У 3 т. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 1; 1986.
– Т. 2, 3.
3.Баран В. Д. Давні слов’яни. – К., 1998.
4.Бессонова С. С. О скифских повозках // Древности степной Скифии. – К.:
Наук. думка, 1982. – С. 102–117.
5.Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. – Львів, 2000.
6.Брей У., Трамм Д. Археологический словарь. – М.: Прогресс, 1990.
7.Гладкий М. Організація і форми випасу худоби // Полісся України:
матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2:
Овруччина. 1995. – С. 33–44.
8.Гладкий М. Традиційне скотарство Середнього Полісся другої половини
XIX – першої половини XX ст.: Історико-етнологічне дослідження. –
Дрогобич: Вимір, 2007.
9.Глушко М. Історія народної культиури українців: навч.посібник/
Михайло Глушко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.-416 с., іл
10. Глушко М. Бовкун як етнокультурний феномен українців // Вісник
Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999.– Вип. 34.– С.
501–516.
11. Глушко М. Види упряжі коня як тяглової сили в Україні та їх генетичні
витоки // Народознавчі Зошити. – 2002. – № 1–2. – С. 32–40.
12.Глушко М. Віл у різдвяно-новорічній обрядовості українців:
реконструкція первісного образу та історичного змісту // Вісник
Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2000.– Вип. 35–36.– С.
399–425.
13.Глушко М. Рибальські снасті та способи їх застосування // Полісся
України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999.–
Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 19–32.
14.Глушко М. Системи запрягу коня у традиційний транспорт українського
селянства XVI–XX ст. // Народознавчі Зошити. – 1998. – № 4. – С. 359–373.
15.Глушко М. Походження та джерела слов’янської “колодки” як звичаю
весняної календарної обрядовості // Вісник Львівського університету: Серія
історична. – Львів, 2005. – Вип. 39–40. – С. 433–455.
16.Гонтар Т. О. Народне харчування українців Карпат. – К.: Наук. думка,
1979.
17.Гошко Ю. Г., Кіщук Т. П, Могитич І. Р., Федака П. М. Народна
архітектура Українських Карпат ХV-ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1987.
18. Данилиха Н., Пуківський Ю. Традиційна весняна календарна
обрядовість українців Волині в контексті соціалізації молоді // Вісник
Львівського університету. Серія культура і мистецтво. – Львів: ЛНУ
імені Івана Франка, 2018. – Випуск 25 – С. 24-33.
19. Данилиха Н, Гриньох Н. Політичні аспекти та соціально-побутові і

демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну. //
Депортації, примусові переселення в житті народів, у долі людей
людей: матеріали Міжнародного круглого столу. – Київ: б/в, 2016. – С.
45-50.
20.Історія Української РСР: У 8. Т., 10 кн. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 1.
Кн. 1; 1979. – Т. 1. – Кн. 2; 1979. – Т. 2.
21.Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків //
Полісся України: матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів,
1999. – Вип. 2: Овруччина. 1995. – С. 191–210.
22. Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України: навч.посібник. –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с., 53 іл.
23.Мандибура М. Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої
половини XIX – 30-х рр. XX ст. (Історико-етнографічний нарис). – К.: Наук.
думка, 1978.
24.Матейко К. І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977.
25. Моздир М. Один із давніх видів поліського рибальства “на посвєт” //
Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995. – Т. 230. – С.
26. Павлюк С. П. Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект.
– К.: Наук. думка, 1991.
27.Радович Р. Релікти архаїчного поліського житла // Полісся України:
матеріали історико-етнографічного дослідження. – Львів, 1999. – Вип. 2:
Овруччина. 1995. – С. 87–98.
28.Радович Р. Розвиток поліського житла: проблема генезису стелі // Вісник
Львівського університету: Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка,
2008. – Вип. 43. – С. 88–133.
29.Радович Р. “Хата в хаті”, або житло з дахом на пристінних стовпах //
Вісник Львівського університету: Серія історична. – Львів, 2003. – Вип. 38.
– С. 705–726.
30. Сілецький Р. До питання про відкрите вогнище як опалювальний
пристрій народного житла на Правобережному Поліссі // Вісник
Львівського університету: Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С.
495–500.
31. Тиводар М. Традиційне тваринництво Українських Карпат другої
половини ХIХ – першої половини XX ст. (Історико-етнологічне
дослідження). – Ужгород, 1994.
32.Український народний одяг XVII – початку ХIХ ст. в акварелях Ю.
Глоговського / Авт. та упоряд. Д. П. Крвавича, Г. Г. Стельмащук. – К.:
Наук. думка, 1988.
33.Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. – Опішне:
Українське Народознавство, 1999. – Кн. 1, 2.
34.Шилов Ю. А. Залишки возів у курганах ямної культури Нижнього
Подніпров’я // Археологія. – 1975. – № 17. – С. 53–61.
35.Шнирельман В. А. Происхождение скотоводства (Культурно-
историческая проблема). – Москва: Наука, 1980.
36.Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego. – Wrocław, 1993. – T. 1:
Rolnictwo i hodowla. – Cz. 1. Александрович В. Західноукраїнські малярі
ХVІ століття. Шляхи розвитку професійного середовища. – Львів, 2000.
Інформаційні ресурси: www.litopys.org.ua; www.histoty.org.ua;www.uht.org.ua;
www.history.com.ua

Силабус: "Народна культура українців"

Завантажити силабус