Кваліфікаційна робота (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1118Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1175КМД-2мдоцент Белінська Л. С., професор Гнаткович О. Д.
КМД-2мст. наук. співробітник Максимчук М. В., доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв вимоги до написання наукової магістерської роботи, оволодів науковим апаратом досліджень в сфері соціокультурної діяльності і академічним стилем письма, та якісно і доброчесно, з науковою новизною написав і успішно захистив кваліфікаційну магістерську роботу.

Кваліфікаційну роботу виконують студенти-магістри денної форми навчання на 2-му курсі.

Відеоконфереції керівників кваліфікаційних робіт

зав. кафедрою, доцент Белінська Людмила Семенівна

професор Гнаткович Оксана Дмитрівна

професор Максимчук Максим Віталійович

доцент Данилиха Наталія Романівна

Мета і завдання курсу

Мета випускної кваліфікаційної роботи (магістерської дисертації) полягає в досягненні магістрантом необхідного рівня знань, умінь і навичок, що дозволяють йому, як висококваліфікованому фахівцеві, успішно впливати на об’єкти управлінської діяльності і домагатися високих результатів у керуванні закладами культури; розробляти нові методики організації та управління установами соціально-культурної сфери, стимулювання соціально-культурної активності населення в Україні та її регіонах; розробляти і науково обґрунтовувати соціально-культурні програми.

Для досягнення поставленої мети магістрант повинен вирішити такі завдання:

 • визначити сферу дослідження управлінської діяльності установ культури у відповідності до власних інтересів і кваліфікації;
 • вибрати тему магістерської дисертації;
 • обґрунтувати актуальність обраної теми випускної кваліфікаційної роботи (магістерської дисертації), сформулювати мету і завдання дослідження, визначити предмет і об’єкт дослідження, обґрунтувати наукову новизну магістерської дисертації;
 • вивчити і проаналізувати теоретичні та методологічні положення, нормативно-технічну документацію, статистичні (фактографічні) матеріали, довідкову літературу і законодавчі акти відповідно до обраної теми магістерської дисертації; визначити доцільність їхнього використання під час досліджень;
 • виявити і сформулювати проблеми розвитку об’єкту досліджень, визначити причини їх виникнення та фактори, що сприяють і перешкоджають їх вирішенню, дати прогноз можливого розвитку подій і врахувати можливі ризики управлінської діяльності;
 • оцінити доцільність використання для досягнення мети магістерської дисертації організаційно-управлінських, статистичних та логіко-структурних методів дослідження процесів в галузі культури;
 • обґрунтувати напрями вирішення проблем розвитку об’єкта дослідження, враховувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;
 • оформити результати випускної кваліфікаційної роботи (магістерської дисертації) відповідно до діючих стандартів і вимог.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Кваліфікаційна робота (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК12. Вільне володіння різними стилями мовлення, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.

ЗК15. Здатність вдосконалювати власне навчання і виховання, включно з удосконаленням навчальних і дослідницьких навичок. Вміти розробляти і реалізовувати проекти у сфері освіти та культури.

ФК01. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної діяльності.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК11. Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

ФК13. Розвиток знання і розуміння сучасних соціокультурних процесів.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН05. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних задач і проблем соціокультурної діяльності.

ПРН12. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

ПРН13. Демонструвати здатність до аналітичного мислення у професійних питаннях та проблемах.

ПРН19. Системно аналізувати культурні процеси та явища (наукова діяльність у сфері менеджменту культури).

ПРН22. Вміння розробляти стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

Після завершення написання роботи студент буде:

 • знати сучасні наукові завдання, тенденції, шляхи і перспективи розвитку науки, володіти загальним багажем знань науково-методологічного спрямування, орієнтуватися в основних методологічних підходах і методах наукових досліджень як в галузі обраної ним спеціальності, так і в загальнонауковому плані;
 • вміти підготувати до захисту у Екзаменаційній комісії кваліфікаційну магістерську роботу та її презентацію.

Ключові слова

Кваліфікаційна робота, магістерська дисертація, теоретико-методологічні основи дослідження, наукова та прикладна сфера менеджменту соціокультурної діяльності, теорія, концепція, методологія, методика, методи дослідження, методика дослідження, план дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, інформаційні матеріали, статистичні матеріали, методи менеджменту, соціокультурні методи, економічні методи,  статистичні методи, історичні методи, аналіз управлінської діяльності, моделювання управлінської діяльності в сфері культури і мистецтв, економічний аналіз, аналіз систем управління у соціокультурній сфері, економіко-математичне моделювання, ефективність соціокультурного менеджменту, літературний метод, літературні джерела, бібліографія, карти, схеми, діаграми, таблиці, рисунки, висновки, анотація.

Орієнтовна тематика кваліфікаційних робіт:

 1. Адміністративне управління самодіяльною творчістю.
 2. Адміністративне управління культурою.
 3. Вивчення маркетингового середовища в діяльності організацій культури.
 4. Види обліку та облікова документація установ культури.
 5. Виникнення та функціонування клубів в Україні.
 6. Вільний час особистості – простір професійної роботи менеджерів соціокультурної діяльності.
 7. Громадські функції культурно-дозвіллєвої діяльності.
 8. Дитячий клуб як соціально-культурний інститут.
 9. Дитячі об’єднання в клубних установах.
 10. Дитячі та молодіжні організації як фактор соціокультурної інтеграції.
 11. Диференційований підхід в установах культури.
 12. Дозвілля як фактор соціальної реабілітації.
 13. Економічний потенціал організаційно-правових форм у сфері культури.
 14. Зовнішня і внутрішнє середовище організації культури.
 15. Інформаційно-рекламна діяльність установ культури і мистецтва (театру, бібліотеки і т.д.).
 16. Історія рекламних комунікацій в соціокультурній сфері.
 17. Кадровий менеджмент в соціокультурній сфері.
 18. Культура дозвілля в гуманітарному знанні.
 19. Культурна політика країн Західної Європи (Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія та ін.).
 20. Культурна політика північних європейських країн в контексті сучасної теорії соціокультурної діяльності (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія, Голландія та ін.).
 21. Культурна політика Центральноєвропейських країн (Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія та ін.).
 22. Культурно-просвітницька діяльність в Україні: історія і сучасність.
 23. Марка і товарний знак в соціокультурній сфері.
 24. Маркетинг як сучасна система управління діяльності організацій культури.
 25. Маркетингова інформація в соціокультурній сфері.
 26. Маркетингове проектування в соціокультурній сфері.
 27. Маркетингові комунікації в соціокультурній сфері.
 28. Маркетингові можливості розвитку організацій культури.
 29. Маркетингові служби в структурі управління організацій культури.
 30. Маркетингові технології в діяльності установ соціокультурної сфери.
 31. Менеджмент відродження, збереження і розвитку традиційної національної культури.
 32. Менеджмент прикладної творчості.
 33. Менеджмент самодіяльної театральної (хореографічної, вокальної, оркестрової тощо) творчості.
 34. Менеджмент самодіяльної художньої творчості.
 35. Менеджмент соціокультурної сфери: історія і сучасність.
 36. Менеджмент технічної творчості.
 37. Менеджмент фестивальних і конкурсних форм самодіяльної творчості.
 38. Менеджмент фізкультурно-оздоровчого дозвілля.
 39. Мистецтво рекламування послуг в сфері культури.
 40. Міжнародне культурне співробітництво.
 41. Моделювання професійних якостей менеджера культури.
 42. Носії соціокультурної діяльності, специфіка їх діяльності.
 43. Організаційна структура соціокультурної сфери.
 44. Організація відпочинку дітей і підлітків.
 45. Організація культурно-дозвіллєвої роботи з соціально незахищеними родинами.
 46. Особливості культурних практик в українському суспільстві.
 47. Особливості організації творчо-виробничої діяльності парку культури і відпочинку.
 48. Особливості творчо-виробничої діяльності театральних установ.
 49. Підвищення кваліфікації працівників культури.
 50. Планування і проведення рекламної кампанії у сфері культури.
 51. Правове забезпечення рекламної діяльності в соціокультурній сфері.
 52. Правове забезпечення соціокультурної сфери.
 53. Проблемне поле наукових досліджень соціокультурної діяльності.
 54. Професії та професійні групи в установах соціокультурної сфери: соціологічний підхід.
 55. Психологічні аспекти в управлінні галуззю культури.
 56. Психологія сприйняття реклами в соціокультурній сфері.
 57. Реклама культурно-дозвіллєвих послуг: міжнародний досвід.
 58. Рекламні технології в соціокультурній сфері.
 59. Розробка комплексу маркетингу в соціокультурній сфері.
 60. Сегментування споживчого ринку в соціокультурній сфері.
 61. Сільські заклади культури: тенденції і перспективи розвитку.
 62. Соціальні комунікації в установах культури і мистецтва.
 63. Соціально-технологічна культура в установах соціокультурної сфери як феномен суспільного розвитку.
 64. Соціокультурна діяльність: поняття, сутність, визначення.
 65. Соціокультурна політика в муніципальному утворенні.
 66. Соціокультурний напрямок в соціальній роботі з молоддю.
 67. Соціокультурні проблеми розвитку регіонального культурного простору.
 68. Специфіка організації самодіяльної художньої творчості на селі.
 69. Сприяння установ культури і засобів масової інформації в культурному розвитку особистості.
 70. Створення нових організацій культури, їх юридичне економічне обґрунтування.
 71. Стимулювання і мотивація діяльності працівників культури.
 72. Стратегічне управління культурною діяльністю.
 73. Сучасна державна політика в галузі культури і дозвілля: соціальні пріоритети.
 74. Сучасна культурна політика в умовах світової економічної кризи.
 75. Сучасні тенденції розвитку вітчизняної і зарубіжної реклами.
 76. Теоретико-методологічні основи дослідження проблем регіональної культури.
 77. Технологія контролю в сфері культури.
 78. Типологія сучасної проблематики наукових досліджень соціокультурної діяльності.
 79. Товарна політика в соціокультурній сфері.
 80. Трудові відносини в соціокультурній сфері.
 81. Удосконалення соціального управління організаціями культури і мистецтва.
 82. Управління персоналом в соціокультурній сфері.
 83. Установи додаткової освіти та культурно-дозвільні центри.
 84. Фінансування діяльності установ культури.
 85. Ціна і ціноутворення в маркетинговій діяльності установ соціокультурної сфери.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Кваліфікаційна робота (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Альчук М. П., Бойченко М. І., Вишинський С. Д. та ін. Наука і цінності людського буття : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. 550 с.
 2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 3. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Дніпро : ІМА-пресс, 2014. 643 с.
 4. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота : концепція наукового дослідження : навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2020. 116 с.
 5. Етичний кодекс ученого України. Київ : Національна академія наук України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text
 6. Інформація та документація. Бібліографічне посилання . Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 : Національний стандарт України. Набув чинності з 1 липня 2016. Київ : УкрНДНЦ, 2016. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
 7. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с.
 8. Крохмальний Р. О, Медведик Ю. Є., Газрбузюк М. В., Белінська Л. С., Демчук Н. Р. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури і мистецтв. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 310 с.
 9. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
 10. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 11. Основи наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. Київ : НАДУ, 2012. 48 с.
 12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2005. 208 с.

Допоміжна:

 1. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
 2. Гайдучок В. М., Затхей Б. І., Лінник М. К. Теорія і технологія наукових досліджень : навчальний посібник. Львів : Афіша, 2006. 232 с.
 3. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с.
 4. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових досліджень : кредитно-модульна система організації навчального процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна академія, 2010. 169 с.
 5. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : ЦНЛ, 2004. 212 с.
 6. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. Київ-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с.
 7. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Професіонал, 2008. 237 с.
 8. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
 9. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с.
 10. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с.
 11. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна академія, 2015. 247 с.
 12. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. Львів : Світ, 2001. 416 с.
 13. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. Київ : Наукова думка, 2003. 56 с.
 14. Оспіщев В. І., Кривошей В. В. Технологія наукових досліджень в економіці : навчальний посібник. Київ : Знання, 2013. 255 с.
 15. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 375 с.
 16. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник. Київ, 2003. 116 с.
 17. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2013. 336 с.
 18. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 144 с.
 19. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : навчальний посібник. Київ : Знання, 2013. 287 с.
 20. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень : підручник. Київ : Знання, 2007. 270 с.
 21. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний посібник. Київ. : Лібра, 2004. 344 с.
 22. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. Київ, 2000. 259 с.
 23. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . Київ : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
 24. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : Знання, 2005. 309 с.
 25. Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник. Київ, 2013. 440 с.
 26. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Київ, 2004. 240 с.
 27. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності : підручник. Київ : Знання-Прес, 2002. 295 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 25. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 26. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 27. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 28. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 29. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 30. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 31. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 32. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 33. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 34. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 35. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 36. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 37. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 38. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 39. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 40. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 41. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 42. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 43. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 44. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 45. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 46. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 47. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 51. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 52. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 53. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 54. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 55. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 56. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 57. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

 1. Е-курс «Кваліфікаційна робота» на платформі MOODLE
 2. Стандарт правильного бібліографічного оформлення літератури
 3. Керівники кваліфікаційних робіт магістрів кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік
 4. Потижневий розклад на 11-й семестр 2021-2022 н.р. з дисципліни КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Силабус: "Кваліфікаційна робота (028 Менеджмент соціокультурної діяльності)"

Завантажити силабус