Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна

Посада: доцент кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: nataliya.dyadyukh-bohatko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наукові основи історії образотворчого мистецтва, арт-менеджмену та менеджменту міжнародних виставкових проектів, дизайну. Дослідження трендів сучасного мистецтва, мистецтва зброярства, декорування металу, гуцульського мистецтва, мистецтва вивіски, історичних особливостей шрифтових гарнітур. Розвиток методики мистецтвознавчих досліджень та педагогічних аспектів викладання дизайну.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:

 1. Дядюх-Богатько Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII–XIX століттях : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018.  224 с.
 2. Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / голов. редкол. : Г. Скрипник (голов. ред.) та ін. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007-2016. Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли XX століття / [Білоус Л., Боньковська С., Герус Л., Дядюх-Богатько Н. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) та ін. 2011. 363 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Дядюх-Богатько Н. Й. Інноваційні виклики в дизайн-освіті: сьогодення і майбутнє. Збірник матеріалів Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія) у двох томах. Т. 1. Дніпро-Відень, 2017. – С. 69-74.
 2. Дядюх-Богатько Н. Й. Комп’ютерна графіка і програмні боти : перспективи навчання. Збірник матеріалів XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (4‐7 червня 2018 р., м. Варна, Болгарія) у двох томах. Т. 2. – Дніпро-Варна, 2018. С. 227-232.
 3. Дядюх-Богатько Н. Й. Зміна метанаративів у філософії дизайну. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2018. №10.  Ужгород : Закарпатська академія мистецтв, 2018. С. 148-153.
 4. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн – розрив у підготовці кадрів та потреб ринку. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну : сучасність і перспективи та Актуальні питання мистецтвознавства : виклики ХХІ століття / за заг. ред. В. Я. Даниленка. Харків : ХДАДМ, 2017. С. 38-41.
 5. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн і програмні боти : перспективи співіснування. Концептуальні дискусії у мистецьких практиках : Ідея, форма, інтерпретація. Науково-теоретична конференція професорського-викладацького складу, аспірантів і здобувачів ЛНАМ. Львів : ЛНАМ. С. 92-93.
 6. Дядюх-Богатько Н. Й. Комунікативний дизайн : крізь призму семантики. Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17-19 жовтня 2018 р., м. Львів). Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 255-258.
 7. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн і бізнес-туризм. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (5-9 листопада 2018 р., м. Херсон) / за ред. О.В. Якимчук. Херсон: ХНТУ, 2018. С. 128-131.
 8. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн вивісок в індустрії реклами 90-х у Львові.  Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 р., м. Київ) / редкол. Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О.  К. : КНУКіМ, 2019. С. 104-107.
 9. Дядюх-Богатько Н. Й. П’ять правил у дизайні від практика студентам. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Збірник наукових праць. Кн. 2 / редкол. : М.І. Степаненко, Є.А. Антонович, В.П. Титаренко. Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2018. С. 122-126.
 10. Дядюх-Богатько Н. Й. «Тілесність» та «об’єктивізація» – полюси постмодернізму в образотворчому та дизайні. Вісник Закарпатської академії мистецтв. 2019. Вип. 13. С. 113-119.
 11. Дядюх-Богатько Н. Дизайн елементів міського простору в контексті переосмислення виховної функції проектної діяльності. Деміург : ідеї, технології, перспективи дизайну. 2021. Т. 4. № 1. С. 36-44. URL: http://demiurge.knukim.edu.ua/issue/view/14238/7693

Тези доповідей:

 1. Дядюх-Богатько Н. Й. Комунікативний дизайн : крізь призму семантики. Поліграфічні, мультимедійні та Web-технології : матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції (17-19 жовтня 2018 р., м. Львів). Львів : Українська академія друкарства, 2018. С. 255-258.
 2. Дядюх-Богатько Н. Й. Новий погляд : гедоністична та реабілітаційна функції мистецької освіти. Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІІ Міжнародної конференції (12-15 листопада 2018 р., Університет Аалто, м. Гельсінкі Фінляндія) / упоряд. : Т. С. Хохлова, Ю. О. Ступак. Дніпро-Гельсінкі, 2018. С. 105-107.
 3. Дядюх-Богатько Н. Й. Мистецтвознавчий супровід пленерів : історія та практика. Збереження і розвиток традицій пленеру : художня освіта і арт-туризм : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції (1-3 лютого 2019 р., м. Одеса) / коорд. Проекту Д.  О. Величко ; упоряд. А.І. Носенко. Одеса : Астропринт, 2019. С. 39-41.
 4. Дядюх-Богатько Н. Й. Особливості дизайну вивісок у Закарпатській Україні із використанням латинки і кирилиці : збірник тез науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наук. працівників і апірантів УАД (26 лютого – 1 березня 2019 р., м. Львів) / під ред. : Г. Шевчук. Львів : УАД. С. 52.
 5. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн вивісок в індустрії реклами 90-х у Львові. Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 р., м. Київ) / редкол. : Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О. К. : КНУКіМ, 2019. С. 104-107.
 6. Дядюх-Богатько Н. Й. Синтез наук у дизайні майбутнього. Мистецтво на зламі : кризові моменти поступу : збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (19 квітня 2019 р. м. Київ). К., 2019. С. 18-19.
 7. Дядюх-Богатько Н. Й. Пленер на перетині соціокультурного менеджменту та арт-бізнесу. Збереження і розвиток традицій пленеру : художня освіта і арт-туризм : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (31 січня – 2 лютого 2020, м. Одеса) / коорд. проекту Д. О. Величко ; упоряд. А. І. Носенко. Одеса : Астропринт, 2020. С. 42.
 8. Дядюх-Богатько Н. Й. Дизайн широкоформатної реклами: художні засоби та мистецька цінність. 100 років сучасності : ідеї Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті : матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції (2-3 квітня 2020 р., м. Київ) / редкол. : Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., Чистіков О. К. : КНУКіМ, 2020. С. 157-159.
 9. Дядюх-Богатько Н. Й. Вартість і якість творів мистецтва у час карантину. Гаґенмейстерські читання. До 145 річниці від дня народження визначного українського художника-педагога В’ячеслава Розвадовського : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції КПНУ ім. І. Огієнка (19-20 листопада 2020 р., м. Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подльський : Видавець Панькова А. С. 2020. С. 192.
 10. Дядюх-Богатько Н. Й. Знак і символ – піктограми крізь століття: соціокультурне та прикладне значення. Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 листопада 2020 р., м. Венеція, Італія). К., 2020. С. 68-72.
 11. Дядюх-Богатько Н. Й. Елементи дизайну в містах як переосмислення виховної функції. Дизайн після епохи постмодерну : ідеї, теорія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 квітня 2021 р., м. Львів) / редкол. : Удріс-Бородавко Н., Болтенков А. К. : КНУКіМ, 2021. С. 46-48.
 12. Дядюх-Богатько Н. Й., Олексюк І. В. Дахові рекламні конструкції: на межі мистецтва і проектування. Дизайн після епохи постмодерну : ідеї, теорія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 квітня 2021 р., м. Київ) / редкол. : Удріс-Бородавко Н., Болтенков А. К. : КНУКіМ, 2021. С. 59-66.
 13. Куць Я., Дядюх-Богатько Н., Стець С. Особливості киричилних гарнітур у вітчизняному дизайні книги. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2021 р., м. Київ). К. : КНУТД, 2021. у 2-х т. Т. 2. С. 53-56. URL: https://drive.google.com/file/d/1FV-A8baOO9Z4aWucJ6oregf3Q7gqLQmI/view

Наукова біографія

Доцент кафедри соціокультурного менеджменту (за сумісництвом), кандидат мистецтвознавства, доцент

Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна

Народилася у м. Львові. У 1994 р. закінчила Львівське училище прикладного мистецтва ім. І. Труша, за спеціальністю «Художній текстиль». Освіта вища: у 1998 р. закінчила Львівську академію мистецтва та здобула кваліфікацію мистецтвознавця.

У 2002 р. закінчила аспірантуру Львівської національної академії мистецтв.

В 2005 р. проходила підвищення кваліфікації в Навчально-курсовому центрі Київського Університету туризму, економіки і права, за спеціальністю «Туризм». Стажування: Академія мистецтва і дизайну в Братиславі (Словаччина, 2018 р.).

Викладач історії образотворчого мистецтва, трендів сучасного мистецтва, креативних індустрій.

Сфера професійної реалізації: дизайн візуальної реклами, світлові, об’ємно-просторові вивіски, широкоформатна реклама, реклама на транспорті, сувернірка, візуальна комунікація. Працювала практиком та керівником проектів на посадах арт-директора рекламної агенції та начальником відділу маркетингу туристичного комплексу.

З 2007 р. у педагогічні сфері, керівник дипломник проектів, науковий рецензент та опонент кандидатських дисертацій у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Львівській національній академії мистецтв, Національному університеті «Львівська політихніка»,  Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша. Учасниця міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та семінарів. Учасниця, куратор та організатор вітчизняних та міжнародних мистецьких проектів і виставок.

З 2007-2014 рр . асистент кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині XVIII-ХІХ століть (історія, типологія, художні особливості)» та здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства (17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво).

У 2014 р. – присвоєне вчене звання доцента кафедри книжкової графіки та дизайну друкованої продукції.

У 2012-2018  рр. – читає дисципліни «Методика викладання спеціальних дисциплін» та «Основи наукових досліджень» у Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша.

Викладала курси: комунікативний дизайн, історія мистецтва, основи наукових досліджень, тренди сучасного мистецтва, креативні індустрії, менеджмент виставкової діяльності, інтерактивна графіка, мультимедійний дизайн, методика викладання спеціальних дисциплін та ін.

З 2019 р. – завідувач кафедрою графічного дизнайну та мистецтва книги факультету видавничо-поліграфічних, інформаційних технологій Української академії друкарства.

Доцент кафедри соціокультурного менеджменту (за сумісництвом) факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Є автором понад 70 наукових публікацій, в т.ч. 33 наукових публікацій у фахових виданнях та 8 у закордонних наукових виданнях і 4 публікацій навчально-методичного характеру.

Нагороди

Стипендіат міського голови Львова (1992 р.), Стипендіат Президента України (1996 р.).

Грант від Фонду Сороса в м. Топольчанка, Словаччина (1999 р.) та гранти від Фонду Сороса в м. Кишиневі, Молдова (2000 р., 2002 р.).

Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2018 р.).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!