Арт-менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Дядюх-Богатько Н. Й.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мдоцент Дядюх-Богатько Н. Й.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування цілісного уявлення про арт-менеджмент, творчі індустрії, форми організації творчої діяльності, ринок культурної продукції і соціально-культурних послуг, технологію арт-менеджменту, диверсифікація, маркетинг культурних проектів, просування культурних проектів, фандрейзинг, спеціальну подія і ін.. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення бакалаврського курсу дисциплін, а також «Інституційна підтримка культурних кластерів» та  «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності» тощо. Курс присвячений вивченню розвитку сфери творчої індустрії в Україні і в світі, теоретичних аспектів арт-менеджменту і особливостей його розвитку в Україні, практики створення і реалізації соціально-культурних проектів в умовах ринкових відносин і можливих напрямків її вдосконалення.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою дисципліни «Арт-менеджмент» є формування у студентів професійних знань, навичок і умінь в області арт-менеджменту і виховання у них відповідних професійних і особистісних якостей, необхідних фахівцям і керівникам державних і муніципальних структур в сфері соціально-культурного роботи.

Цілями курсу є:

 • засвоєння основних понятьта термінології арт-менеджменту;
 • усвідомлення зв’язків арт-менедженту з творчим середовищем суспільства;
 • отримання знань про особливості та специфіку креативних індустрій у системі соціокультурної діяльності людини;
 • формування уміння використовувати отримані теоретичні знання для практичного застосування;
 • оволодіння належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності;
 • виховання високого рівня культури спілкування у арт-менеджменті.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Арт-менеджмент» студент повинен набути компетентності:

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК08. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК.12. Здатність бути лідером у соціокультурній сфері.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Компетенції соціально-особистісні:

 • розуміти і бути готовим пояснити види подій, особливості їх управління;
 • створювати аналіз видів діяльності креативних індустрій з різних культурних регіонів і для потреб різних соціальних груп;

Загально-наукові компетенції:

 • вміння узагальнювати та аналізувати інформацію про аналоги;
 • розуміти і правильно визначити основні етапи, терміни з дисципліни Івент-менеджмент, елементів оформлення свята;
 • здатність аналітично провести попереднє дослідження контенту та визначити вікові особливості майбутнього споживача та особливості для втілення замовлення;
 • здатність враховувати інклюзію в процесі;
 • здатність індивідуально продумувати інформаційні та мистецькі стратегії з урахуванням попиту ринку.

Інструментальні компетенції:

 • грамотно і доцільно застосовувати у виконанні проектів засоби комп’ютерного програмного забезпечення, Інтернет мережею;

Професійні компетенції:

 • готовність демонструвати шанобливе ставлення до історичного спадку і культурних традицій (регіональних і світових);
 • здатність креативно адаптуватися до соціально-професійних змін, опановувати різноманітні види діяльності у соціокультурного менеджменту;
 • враховувати чинні держані акти і Закони України для проектування цілей.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН10. Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління

соціокультурними інституціями і проектами.

ПРН11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

ПРН16. Вміти самостійно приймати відповідні рішення та нести за них відповідальність.

ПРН17. Знати європейські та світові моделі менеджменту та культурної політики та описувати їх з використанням синтетичних термінів.

ПРН21. Демонструвати здатність впливу на ціннісну, соціальну та економічну переорієнтацію локальних спільнот.

Ключові слова

Культура, мистецтво, арт, арт-менеджмент, мистецький менеджмент, менеджмент, управління, керівництво, креативна економіка, креативні індустрії, творчі індустрії, соціально-культурний проект, арт-ринок, арт-менеджер, арт-бізнес, арт-маркетинг, маркетингова діяльність, мистецький бізнес, шоу-бізнес.

Теми

Тема 1. Вступ до дисципліни та структура курсу.

Тема 2. Мистецтво як форма організації творчої діяльності.

Тема 3. Світовий і український арт-менеджмент.

Тема 4. Управлінський і виробничі аспекти арт-менеджменту.

Тема 5. Організаційні аспекти і мотивація діяльності у арт-менеджменті

Тема 6. Механізми фінансування у арт-менеджменті.

Тема 7. Маркетингові комунікації у творчій індустрії.

Тема 8. Технології збуту в креативній економіці.

Тема 9. Професійні обов’язки та особистісні якості арт-менеджера.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Арт-менеджмент»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль. Львів: Літопис, 2008. 358 с.
 2. Кузьмін О. Є., Мельник О.І. Основи менеджменту. К. : Академвидав, 2007. 462 с.
 3. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса: Центр практичногоменеджменту культури, 2006. 274 с.
 4. Осовська Г. В., Осовський О. А. Менеджмент : підручник. К. : Кондор, 2015. 563 с.
 5. Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 6. Артемьева Т. В., Тульчинский Г. Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования : учебное пособие. СПб. : Лань : Планета Музыки, 2010. 288с.
 7. Лифшиц А. С. Управленческие решения : учебное пособие по специальности «Менеджмент организации». М. : КноРус, 2009. 244 с.
 8. Переверзев М. П., Косцов Т. В. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учебное пособие. М. : Инфра-М, 2014. 189 с.
 9. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство : учебное пособие. М. : Альфа-М, 2011. 415 с.
 10. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие. СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. 541 с.
 11. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Маркетинг в сфере культуры: Учебное пособие. СПб. : Лань : Планета музыки, 2009. 496 с.

Додаткова:

 1. Абрамов Л. К. Азарова Т. В. Менеджмент у сфері культури. Кіровоград : ЦПТІ, 2000. 88 с.
 2. Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность : теория и практика организации : учебное пособие. М. : Аспект-Пресс, 2006. 235 с.
 3. Андрійчук В. Г., Багер Л. Менеджмент: прийняття рішень і ризик : навчальний посібник. К., 1998. 314 с.
 4. Антонюк О. В Менеджмент культурно-мистецької сфери. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2011. № 2. С. 104-110.
 5. Безгін Г., Бернадська Г. Актуальні питання підготовки фахівців з мистецького менеджменту. Мистецтвознавство України. 2013. Вип. 13. С. 133-138.
 6. Дискин И. Е. Культура : стратегия социально-экономического развития. М. : Экономика, 1990. 109с.
 7. Зайцева К. В., Дорофиенко В. В. Менеджмент в сфере культуры. Х. : Основа. 1999. 129 с.
 8. Зеленська Л. М., Романова А. О. Івент-менеджмент : словник довідник організатора заходів. К. : НАКККіМ, 2015. 84 с.
 9. Карпов А. В. и др. Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии / науч. ред. Т. Е. Шехтер. СПб. : СПбГУП, 2004. 228 с.
 10. Колбер Ф., Нантель Ж., Рич Дж. Д. Маркетинг культуры и искусства. СПб. : Арт-Пресс, 2004. 256 с.
 11. Макарова Е. А.Теория и технологии арт-менеджмента : научно-методическое пособие. Минск : ГУО «Институт культуры Беларуси», 2013. 131 c.
 12. Мельник Ю. Сутність та необхідність реформування вітчизняного ринку творів мистецтва. Вісник ТНЄУ. 2011. № 5-2. С. 351-358.
 13. Новикова Г. Н. Технологии арт-менеджмента : учебное пособие. М. : МГУКИ, 2006. 178 с.
 14. Сидор-Гібелинда О. Українці на венеційській бієнале: сто років присутності. К. : Наш час, 2008. 306 с.
 15. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент. К. : Академвидав, 2007. 471 с.
 16. Сухоліт Н. Сучасний український арт-ринок : моделі відносин. Українське мистецтво. 2004. № 3. С. 34-43.
 17. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 18. Тарнавська Н. П., Пушкар Р. М. Менеджмент : теорія та практика : підручник для вузів. Тернопіль : Карт-бланш, 2008. 490 с.
 19. Федотова Н. Г. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие. Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2015. 282 с.
 20. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник. К. : Академвидав, 2007. 576 с.
 21. Щеглова О. Художнє життя Києва 2000 – 2005 рр. Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник. К. : ХІМДЖЕСТ, 2007. Вип. 4. С. 201-208.
 22. Яцура В. В., Жук О. П. Менеджмент : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 443 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 12. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 13. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 14. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 15. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 16. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 17. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 18. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 19. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 20. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 21. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 22. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 23. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 24. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 25. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 26. Національна музична академія україни ім. П.І.Чайковського. URL: https://knmau.com.ua
 27. Національна опера України. URL: https://opera.com.ua
 28. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка. URL: https://lnma.edu.ua
 29. Львівська національна опера. URL: https://opera.lviv.ua
 30. Львівська національна філармонія ім. М.Скорика. URL: https://philharmonia.lviv.ua
 31. Львівський органний зал. URL: https://www.lvivconcert.house

Силабус: "Арт-менеджмент"

Завантажити силабус