Тренди сучасного мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дядюх-Богатько Н. Й.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мдоцент Дядюх-Богатько Н. Й.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування цілісного уявлення про тренди сучасного мистецтва, термінологію, основні категорії. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення бакалаврського курсу дисциплін, а також  «Інституційна підтримка культурних кластерів» та  «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності» тощо. На дисципліні студент має засвоїти основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки тренди сучасного мистецтва; отримати знання про особливості специфіки візуально-просторових індустрій у системі художньої діяльності людства; сформувати уміння використовувати отримані теоретичні знання у для практичного застосування.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою курсу «Тренди сучасного мистецтва» є знайомство з основними теоретичними поняттями сучасного мистецтва, особливостями етапів світових трендів мистецтва, знайомство як з творами світового, так і українського сучасного мистецтва, та творчістю провідних представників, що допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності менеджменту соціокультурної діяльності.

Цілями курсу є:

 • формування цілісного уявлення про історичний розвиток мистецтва ХХ ст.;
 • засвоєння основних мистецтвознавчих понять та відповідної термінології, розуміння зв’язків мистецтв з соціальним середовищем суспільства;
 • засвоєння знань про особливості мистецтва модернізму та постмодернізму;
 • розуміння специфіки візуально-просторових мистецтв у системі художньої діяльності людства;
 • формування умінь використовувати отримані теоретичні знання у для визначення напряму того чи іншого твору .

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Тренди сучасного мистецтва» студент повинен набути компетентності:

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК07. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК11. Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

ФК13. Здатність розуміння сучасних соціокультурних процесів.

ФК14. Здатність доводити обґрунтування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН05. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних задач і проблем соціокультурної діяльності.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН12. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

ПРН15. Застосовувати отримані знання та демонструвати обізнаність у сучасних світових соціокультурних практикаx.

ПРН17. Знати європейські та світові моделі менеджменту та культурної політики та описувати їх з використанням синтетичних термінів.

ПРН19. Системно аналізувати культурні процеси та явища у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • періоди та хронологію розвитку мистецтва до сьогодення;
 • художні стилі, напрямки та течії мистецтва;
 • імена видатних майстрів ХХ-ХХІ ст., їх творчий шлях та напрями в яких працювали;
 • видатні твори мистецтва ХХ-ХХІ ст., що входять до найдорожчих у світі.

вміти:

 • пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості розвитку мистецтва;
 • розрізняти пам’ятки мистецтва за авторством, назвою, художнім стилем;
 • проводити мистецький аналіз творів;
 • володіти професійною термінологією.

Ключові слова

Мистецтво, культура, тренди, сучасність, образотворче мистецтво, малярство, архітектура, візуальність, візуальний образ, митець, архітектор, живописець, скульптор, графік, модернізм, мега-модернізм, авангард, експресіонізм, абстрактне мистецтво, футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, гламур, концептуалізм, мінімалізм, неореалізм, неоекспресіонізм, поп-арт, інсталяція, асамбляж, хепенінг, перфоменс, флюксус, боді-арт, фемінізм, антиглобалізм, мистецька еволюція, репрезентація, презентація, твір, твори мистецтва, пам’ятки мистецтва.

Теми

Тема 1. Термінологія: сучасне мистецтво. Внесок Джорджо Вазарі. Провенанс.

Тема 2. Модернізм. Дюшан, «реді-мейд». Мейер Шапіро.

Тема 3. Інституційна теорія мистецтва. Джордж Дікі. Арт-фонди та їх вплив.

Тема 4. Арт-базель. Документа. Бієнале в Венеції. Кассел. Історія і тенденції.

Тема 5. Фемен-арт, тест Бекдел. Перфоменс і перформери.

Тема 6. Д.Кошут, Мистецтво після філософії. Вплив Ж. Дерріда на мистецтво.

Тема 7. Х. Бельтінг та теорія засобів комунікації. Сучасні трени в архітектурі.

Тема 8. Українські галереї та галеристи. Творчість українських митців ХХ ст.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Тренди сучасного мистецтва»

 

Рекомендована література

Основна:

 1.  Історія світової культури : навчальний посібник / кер. авт. кол. Л. Т. Левчук. К. : Центр учбової літератури, 2010. 400 с.
 2. Білик Б. І., Горбань Ю. А., Калакура Я.С. Історія української та зарубіжної культури. К. 2000. 326 с.
 3. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна художня культура. К., 2000. 224 с.
 4. Попович М. Нарис історії культури України. К:, 1999. 728 с.
 5. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Х. : Vivat, 2019. 576 с.
 6. Тарасов В, Корнєв А. Історія світової культури : навчальний посібник для аспірантів художніх спеціальностей. Х. : ХДАДМ, 2020. 188 с.

Додаткова:

 1.  Аккаш О. Сучасне візуальне українське мистецтво у категоріях теоретичної естетики (феноменологічний аспект). Сучасне мистецтво. 2018. № 14. С. 45-52.
 2. Афтаназів В. В. Візуальні образи творів сучасного образотворчого мистецтва як зв’язок між концепцією і сприйняттям глядача (на прикладі проекту Love contemporary). Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2017. №39. С. 196-205.
 3. Афтаназів В. В. Проект Килим. Сучасні українські митці як складова вітчизняного контемпорального культурного поля. Сучасне мистецтво. 2017. № 13. С. 46-50.
 4. Безугла Р. Візуальні образи в сучасному науковому дискурсі. Гламур як візуально-образна репрезентація. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям : мистецтвознавство). 2018. № DOI: https://doi.org/10.35619/ucpm.vi26.8
 5. Булавіна Н. Досвід візуального мистецтва в ритмі глобальних трансформацій. Нові моделі художньої дії. Сучасне мистецтво. 2019. №15. С. 57-69.
 6. Булавіна Н. М. Вітчизняна модель актуального мистецтва. Шлях до зрілості.Сучасне мистецтво. 2018. № 14. С. 83-90.
 7. Гаврилюк Б. Український мурал-арт у контексті світового мистецтва. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2018. № 37. С. 241-254.
 8. Гончаренко А. Розробка та організація групових арт-проектів як один із засобів дослідження розвитку сучасного українського мистецтва. Сучасне мистецтво. 2019. №15. С. 103-112.
 9. Деррида Ж. Глобализация. Мир. Космополитизм / пер. с фр. Д. Ольшанского. Космополис. 2004. № 2 (8). С. 125-140.
 10. Деррида Ж. Голос и феномен и другие работы по теории знака Гуссерля / пер. с фр. С. Г. Калининой и Н. В. Суслова. СПб. : Алетейя, 1999. 208 с.
 11. Деррида Ж. Дар Смерти (часть 2). Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. 2002. № 552/2. С. 3-18.
 12. Деррида Ж. Колодец и пирамида : введение в семиологию Гегеля. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. 2004. № 615. С. 173-199.
 13. Деррида Ж. Эссе об имени. СПб. : Алетейя, 1998. 190 с.
 14. Деррида, Ж. Дар Смерти (часть 1). Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. 2002. № 552/1. С. 120-152.
 15. Дерріда Жак. Привиди Маркса Х., 2000. 272 с. URL: https://hromadalib.files.wordpress.com/2015/12/derrida_2000_spectres.pdf
 16. Дики Дж. Определяя исскуство. URL: https://fil.wikireading.ru/81648
 17. Зіненко А. O. Tempora! Або знову до проблеми термінології сучасних мистецьких процесів. Художня культура. Актуальні проблеми. 2017. № 13. С. 37-47.
 18. Існюк І. В. Тенденції розвитку естетосфери й художнього простору сучасного соціуму: формотворчі новації та їх концептуальне підґрунтя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2018. № 1. С. 32-36.
 19. Кириченко О. І.Актуальні проблеми вивчення сучасного мистецтва. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія : Педагогічні науки. 2018. №157. С. 70-76.
 20. Кошут, Дж. Искусство после философии / пер. с англ. А. А. Курбановского. Искусствознание. 2001. № 1, 2001. Ч. 1. URL: https://flying-fruitfox.livejournal.com/13331 Ч. 2. . URL: https://flying-fruitfox.livejournal.com/15708.html
 21. Крушенко B. O. Сучасний український арт-ринок живопису : специфіка, структура тематичного наповнення. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2018. № 40. С.319-326.
 22. Ландяк O. «Аудіовізуальне мистецтво» як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі. Наукові записки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство № 36(1). С. 213-223.
 23. Матоліч І. Проблематика сучасного мистецтвознавства України. Вісник Львівської Національної академії Мистецтв. 2017. Вип. 34. С. 41-50.
 24. Мельник, Т. Постать жінки в сучасному візуальному мистецтві України. Сучасне мистецтво. 2019. Вип. 15. С. 145-148.
 25. Мистецтвознавство України. 2018. № 18. С. 198-203.
 26. Міронова Т. Художні засоби та образотворчість сучасного українського мистецтва (досвід діяльності міжнародної мистецької резиденції «FACE of ART»). Сучасне мистецтво. Вип. 14. С. 237-244.
 27. Міронова, Т. В. Сакральне, етнофольклорне, не фігуративне : звернення до заборонених тем в українському мистецтві 1990-х–2000-х років. Молодий вчений. 2019. № 2. С. 34-40.
 28. Найдорожчі твори мистецтва. URL: https://www.dw.com/uk/ найдорожчі-твори-мистецтва/g-43791061
 29. Сахарук, В. До питання періодизації сучасного українського мистецтва. Мистецтвознавство України. 2017. Вип. 17. С. 213-219.
 30. Сидор О. Нові технології на Венеційських Бієнале початку ХХІ століття. Сучасне мистецтво. Вип. 15. С. 165-170.
 31. Скринник-Миська Д. Модернізм, аванґард і їх співвідношення в українських мистецтвознавчих дослідженнях. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 37. С. 4-20.
 32. Тарасов В., Золотухіна Н., Мархайчук Н., Чадаєва, К. Формальностилістичні та композиційні особливості колажів Сергія Параджанова. Художня культура. Актуальні проблеми. 2018. Вип. 14. С. 168-173.
 33. Чікарькова М. Ю.Термін сучасна культура: семантичне наповнення та проблема хронологізації. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. Вип. 17. С. 67-73.
 34. Шапиро М. Природа абстрактного. URL: http://openleft.ru/?p=4811
 35. Щокіна О. Мистецтво і дизайн в сучасному українському арт-просторі. Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2020 р., м. Київ) : В 2-х т. Т. 1. К. : КНУТД, 2020. С. 107-109.
 36. Юр М. В. Glitch art : новий візуальний код художнього простору у сучасному творі мистецтва. Сучасне мистецтво. 2017. Вип. 13. С. 235-246.
 37. Яковець І. О. Сучасний художній музей як мистецький патерн : сутність, функціонування, розвиток. URL: https://www.nakkkim.edu.ua/images/Special-Science-Council/MaterialyDysertaciy/2018-Yakovets/DISS-YAKOVETS.pdf

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 11. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 12. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 13. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 14. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 15. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 16. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 17. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 18. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 19. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 20. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 21. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 22. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 23. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 24. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 25. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 26. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 27. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 28. Національна музична академія україни ім. П.І.Чайковського. URL: https://knmau.com.ua
 29. Національна опера України. URL: https://opera.com.ua
 30. Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка. URL: https://lnma.edu.ua
 31. Львівська національна опера. URL: https://opera.lviv.ua
 32. Львівська національна філармонія ім. М.Скорика. URL: https://philharmonia.lviv.ua
 33. Львівський органний зал. URL: https://www.lvivconcert.house
 34. Національна спілка композиторів України. URL: https://composersukraine.org
 35. Youtube-канал «Володимир Тарасов: історія, культура, мистецтво». URL: https://www.youtube.com/channel/UCwAD_VgesxOcy0JvpxcyYTA/videos

Силабус: "Тренди сучасного мистецтва"

Завантажити силабус