Гнаткович Оксана Дмитрівна

Посада: професор кафедри соціокультурного менеджменту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +38 (032) 239-43-17

Електронна пошта: oksana.hnatkovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні засади розвитку креативних індустрій, маркетингу соціокультурної діяльності та PR-технологій у соціокультурній діяльності, формування міжнародних гуманітарних стратегій. Розвиток методики бізнес-планування у сфері культури та концептуальних основ лідерства і самореалізації творчої особистості, а також методики проведення навчально-дослідної діяльності з вивчення соціокультурної сфери. Дослідження проблематики менеджменту сфери послуг, економічних аспектів розбудови транскордонних територій в контексті сталого розвитку.

Курси

Вибрані публікації

За період своєї науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 175 науково-методичних праць, частина з яких у виданнях, індексованих у Scopus, Index Copernicus, SIS, Google Scholar та ін. Значна кількість праць з проблем менеджменту туризму, основні з яких:

Монографії:

 1. Антоненко І. Я., Башинська І. О. Бондаренко Т. В., Гнаткович О. Д. та ін. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки : колективна монографія у 2 т. Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. Т. 2. 349 с.
 2. Антохов А. А., Демянчук М. А., Гнаткович О. Д. та ін. Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко. Запоріжжя : НГУ, 2015. 415 с.
 3. Hnatkovych O., Smolinskyy V. State regulation and strategies for tourism development in Ukraine. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung : kollektive Monographie in 2 Bänden / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk . B.1. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. P. 446-457.
 4. Гнаткович О. Д. Культурний туризм як важливий чинник розвитку соціокультурного середовища. Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія. Львів, 2018.  207 с.
 5. Гнаткович О. Д. Пoзицioнувaння тa бренд – менеджмент пiдприємcтв гoтельнoго бiзнеcу. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung : сollective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2020. Р. 533–540.
 6. Гнаткович О. Д. Проблематика жіночого підприємництва на сучасному етапі розвитку національної економіки. Етапи становлення та розвитку економіки незалежної України : Collective monograph. Germany, 2021.

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Kulakhmetova G., Hnatkovych O., Rusnak A., Shcherbakova N. The Way to the Leading Positions in World Tourism : Case Study of Kazakhstan Journal of Environmental Management and Tourism, 2018. Vol. 9. No. 6. pp. 1289-1295. URL: https://ideas.repec.org/a/srs/jemt00/v9y2018i6p1289-1295.html (Scopus)
 2. Hnatkovych O. D., Hoblyk V.V., Lazarieva O.V., Burba V.V., Hrechin Y.Ye. Regulation aspects of development and the use of energy resources in the transboundary zones by international business. Journal Polityka Energetyczna. 2021. Vol. 24. Iss. 2. P. 57-78. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/136038 (Scopus) 

Статті у наукових фахових виданнях: 

 1. Гнаткович О. Д. Управління турис-тичними потоками в Україні як чинник ефективного розвитку національної економіки. Вісник Львівського інституту  економіки і туризму. Cерія : Економічні науки. Львів: ЛІГА-ПРЕС, 2014. С. 25-35.
 2. Гнаткович О. Д. Забезпечення здійснення іпотечних земельних операцій сільськогосподарськими підприємствами. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. К .:  РВПС України НАН України, 2014. №1. URL: http://www. economy.nayka.com.ua
 3. Гнаткович О. Д. Економічні аспекти  раціонального використання і охорони земель в Україні. Агросвіт. 2014. № 8 . С. 3-9.
 4. Гнаткович О. Д.Еколого-економічні аспекти реалізації ринкових земельних відносин. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка». 2014. Вип. 26.  С.28-32.
 5. Гнаткович О. Д., Смолінський В. Б. Напрями модернізації економіки в контексті її інноваційного розвитку. Економіка. Управління. Інновації. Електронне наукове фахове видання. К. :  РВПС України НАН України, 2014. №2. URL: http://www.nayka.com.ua
 6. Гнаткович О. Д., Смолінський В. Б. Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. №3-4 . С. 71-74.
 7. Гнаткович О. Д. Застосування екологоекономічного механізму використання землі у сільськогосподарському виробництві. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24. С.104-108.
 8. Гнаткович О. Д. Державна політика у сфері регулювання економічних земельних відносин. Державне управління : удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання. К. :  РВПС України НАН України, 2015. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 9. Гнаткович О. Д. Орендна  плата за землю як основний чинник здійснення ефективних орендних відносин у сільському господарстві. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія : Економічні науки. 2015. Вип. 1(28). С.133-136.
 10. Гнаткович О. Д. Вдосконалення здійснення орендних операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 5. С.14-16.
 11. Гнаткович О. Д. Загальна характеристика земельної ренти у сфері сільськогосподарського підприємництва. Економіка та держава. 2015. № 5. С. 20-23.
 12. Гнаткович О. Д. Теоретико-методологічні та практичні засади екологічного страхування сільськогосподарських земель в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання.  Миколаїв, 2015. № 8. URL: http://nauka@global-national.in.ua
 13. Гнаткович О. Д. Управління сталим розвитком туризму. Інфраструктура ринку. Електронний фаховий науково-практичний журнал. 2016. Вип. 2. Одеса. URL: http://www.market-infr.od.ua
 14. Гнаткович О. Д. Економіко-правові чинники неефективного формування екологічного страхування в Україні. Ефективна економіка. Електронне наукове фахове видання. К. : РВПС України НАН України, 2016. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
 15. Гнаткович О. Д. Подолання туристичної бідності в Україні. Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання.  Мукачево, 2017. №9. URL:http://economyandsociety.in.ua
 16. Гнаткович О. Д. Оцінка привабливості туристичних ресурсів Карпатського регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. Миколаїв, 2017. №17. URL: http://global-national.in.ua
 17. Гнаткович О. Д. Конкурентна стратегія готельного господарства міста Львова. Приазовський економічний вісник. Електронне наукове фахове видання.  Запоріжжя, 2019. Вип. 5(15). URL: http://www.journal@pev.kpu.zp.ua
 18. Гнаткович О. Д., Шевчук А. В., Скринька Т. Г. Ревіталізація як сучасна бренд-стратегія у туризмі Львова. Східна Європа : економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2021. №4(31). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021
 19. Гнаткович О. Д., Баран Н. В. Класифікація та специфіка сучасних українських коміксів. Молодий вчений. 2021. №5. С. 37-42. URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/565/549

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Hnatkovych O., Smolinska S. Management of financial collateral tourist activities. International  journal of new economics and social sciences. 2015. №2(2). P. 17-22.
 2. Гнаткович О. Д. Особливості прийняття управлінських рішень у навчальному закладі. Innovative Educational Technologies : European Experience and its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland : WSBiP, 2020. P. 9-11.

Наукова біографія

Професор кафедри соціокультурного менеджменту, доктор економічних наук, професор

Гнаткович Оксана Дмитрівна

У 1984-1989 рр. – навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка, географічний факультет якого успішно закінчила у 1989 р. і отримала кваліфікацію географ-викладач.
У 1995 р. – у Львівському державному сільськогосподарському інституті захистила дисертацію на тему: «Еколого-економічні аспекти раціонального використання і охорони земельних ресурсів в умовах переходу до ринкової економіки (на прикладі Львівської області)» за спеціальністю 08.08.02 – економіка землекористування, отримала науковий ступінь кандидата економічних наук, науковий керівник – д.е.н., проф. Туниця Ю. Ю.
У 2003 р. – отримала вчене звання доцента кафедри зовнішньоекономічних зв’язків і маркетингу.
У 2013 р. – у Національному лісотехнічному університеті України захистила дисертацію на тему: «Методологія реформування  економічних земельних відносин на засадах сталого розвитку регіон» за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, отримала науковий ступінь доктора економічних наук, науковий консультант – академік НАН України, д.е.н., проф. Туниця Ю. Ю.
2015 р. – отримала вчене звання професора кафедри менеджменту та комерційної діяльності.

Фахова діяльність:

1990-1991 рр. – інженер НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка.
1991-1994 рр. – аспірантура із відривом від виробництва у Львівському державному університеті імені Івана Франка.
1994-1998 рр. – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського державного університету імені Івана Франка.
1998-2011 рр. – старший викладач, доцент Львівського національного аграрного університету.
2011-2019 рр. – доцент, завідувач кафедри, професор кафедри менеджменту та комерційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму.
2004-2020 рр. – за сумісництвом доцент, професор кафедри менеджменту соціокультурної діяльності ВП «Львіська філія Київського національного університету культури і мистецтв».

Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент» в обсязі 5 кредитів ECTS у Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець, Польща за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. Сертифікат та довідка № 82/01-20 від 31.01.2020 р.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 по захисту докторських дисертацій у Львівському національному аграрному університеті.
Голова громадської організації «Зелена економіка України».

Методичні матеріали

Електронний навчальний курс

 1. Кваліфікаційна робота : електронний навчальний курс / розроб. : Л. С. Белінська, М. В. Максимук, О. Д. Гнаткович, Н. Д. Данилиха ; система електронного навчання ЛНУ ім. І.Франка. URL: https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=4279 (Атестований 31.01.2022 р., протокол № 257-22)

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / розробники : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р. Данилиха, Л. Б. Сирота, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 24 с.
 2. Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт для студентів денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» / укладачі : Л. С. Белінська, О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, Н. Р.Данилиха, Л. Б. Сирота. Львів, ЛНУ ім. І. Франка. 2020. 36 с.
 3. Бізнес-планування у сфері культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 23 с.
 4. Бізнес-планування у сфері культури : практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 53 с.
 5. Маркетинг соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. : О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!