Міжнародні гуманітарні стратегії

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Гнаткович О. Д.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з теоретичних концепцій міжнародних гуманітарних стратегій, вмів визначати домінуючі аспекти і пріоритети культурної політики як вітчизняної, так і міжнародної.

Дисципліна «Міжнародні гуманітарні стратегії» є завершальною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки  зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльність для освітньої програми «Менеджмент соціокультурної діяльність», другого (магістерського) рівня освіти, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у формуванні професійних знань у студентів у сфері культурної політики держави та міжнародних гуманітарних стратегій/

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні гуманітарні стратегії» студент повинен набути компетентності:

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН12. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

ПРН17. Знати європейські та світові моделі менеджменту та культурної політики та описувати їх з використанням синтетичних термінів.

ПРН20. Вміти налагоджувати локальну, державну та міжнародну співпрацю між культурними інституціями, громадськими організаціями, державними установами, приватним підприємництвом.

ПРН22. Демонструвати вміння розробляти соціокультурні стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

Ключові слова

Міжнародні гуманітарні стратегії, глобалізація, державна культурна політика, комунікація.

Теми

Тема 1. Явище глобалізації та її управлінський вимір.

Тема 2. Глобалізація управління суспільними процесами у сучасному світі.

Тема 3. Роль транснаціональних корпорацій у глобальному управління.

Тема 4. Міжнародне гуманітарне право.

Тема 5. Політичні аспекти державного управління у сфері культури.

Тема 6. Формування і реалізація міжнародних гуманітарних стратегій.

Тема 7. Гуманітарний розвиток України   в    умовах цивілізаційного вибору.

Тема 8. Гуманітарна складова у стратегічних документах із національної безпеки України.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Міжнародні гуманітарні стратегії»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Кньопфель П., Ларю К., Варон Ф., Малишева Н. Аналіз і пілотаж публічної політики / пер з фр. І. С. Микитин. К. : Алерта, 2010. 424 с.
 1. Бакуменко В. Д. Прийняття рішення в державному управлінні. Науково-прикладні аспекти : навчальний посібник у довх частинах. К. : ВПЦ АМУ, 2010. Ч. 1. 276 с.
 2. Балута І. В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 1. С. 1-6.
 3. Безгін І. Мистецтво і ринок. К., 2005. 346 с.
 4. Гнатовський М. М., Короткий Т. Р. , Хендель Н. В. Міжнародне гуманітарне право. Одеса : Фенікс, 2015. 92 с.

Допоміжна:

 1. Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2012. №31. С. 95-102.
 2. Гріненко О. О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 96. Ч. ІІ. С. 25-32.
 3. Дмитрієв А. Роль міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації. Публічне право. 2013. № 1. С. 418-420.
 4. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України. К., 2008, 124 с.
 5. Козак Ю., Ковалевський В., Кутайня З. Міжнародні організації. К. : Центр навчальної літератури, 2007. 440 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальна економіка» для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей / укл. : О. О. Плахотнік. Кам’янське : ДДТУ, 2017. 63 с.
 7. Міжнародне гуманітарне право : посібник /за ред. Т. Р. Короткого. Київ-Одеса : Українська гельсінська спілка з прав людини, Фенікс, 2017. 145 с.
 8. Пасько Я. Соціальна держава і громадянське суспільство. К., 2008. 270 с.
 9. Тимошенко М. О. Міжнародні гуманітарні стратегії : теорія і практика : підручник. К. : НАКККіМ, 2015. 160 с.

Інтернет-джерела:

 1. Указ Президента України №392/2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України». URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
 2. Розпорядження Кабінету міністрів України від 1 лютого 2016 р. № 119-р. Київ. Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури — стратегії реформ. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/248862610
 3. Стратегія воєнної безпеки України : цілі, принципи, аспекти. URL: https://armyinform.com.ua/2021/05/strategiya-voyennoyi-bezpeky-ukrayiny-czili-prynczypy-aspekty
 4. Стратегія публічної дипломатії міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки. URL:https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/public-diplomacy-strategy.pdf
 1. Стратегія національної безпеки України. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org
 2. Бульба В., Степанко О. Сучасний стан розвитку гуманітарної сфери країн перехідного періоду. Публічне управління : теорія та практика. 2012. № 3 (11). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/1/02.pdf
 3.  Єлігулашвілі М., Козорог О., Короткий Т., Хендель Н. Вивчаючи міжнародне гуманітарне право : навчально-методичний посібник / за ред.  Т. Короткого. Київ, УГСПЛ; Одеса : Фенікс, 2019. URL: https://helsinki.org.ua/wp content/uploads/2020/04/Prev_Posibnyk _MGB_ A4-4.pdf
 4. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. URL: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php
 1. Дзоз В. Гуманітарна політика: необхідність наукового прогнозування. URL: http://www.filosof.com.ua
 2. Пташник І. Р. Міжнародне гуманітарне право : хрестоматія з дисципліни. Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. URL: http://lib.pnu.edu.ua/read.php?id=8437
 3. Україна : вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді). Консенсус-прогноз. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київ, серпень 2020 р. URL: www.me.gov.ua
 4. Богуцький Ю. П., Андрущенко В. П., Безвершук З. О., Новохатько Л. М. Українська культура в європейському контексті. URL: http://pidruchniki.com.ua/15840720/kulturologiya/ukrayinska_kultura_v_yevropeyskomu_konteksti_-bogutskiy_yup
 1. У центрі уваги представника УВКБ ООН — гуманітарні проблеми сходу. Голос України. Газета Верховної ради України. 24 червня 2021 року. URL: http://www.golos.com.ua/article/347743
 2. Десять речей, які потрібно знати про гуманітарну кризу в Україні. ООН. 19 серпня 2020. URL: https://ukraine.un.org/uk/88874-10-rechey-yaki-potribno-znati-pro-gumanitarnu-krizu-v-ukraini

Силабус: "Міжнародні гуманітарні стратегії"

Завантажити силабус