PR-технології в соціокультурній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Залік
76Немає
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
724професор Гнаткович О. Д.КМД-41
824професор Гнаткович О. Д.КМД-41
714професор Гнаткович О. Д.КМД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМД-41професор Гнаткович О. Д.
816КМД-41професор Гнаткович О. Д.
714КМД-41зпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курс

Соціокультурна ситуація на початку нашого століття висуває нові вимоги до діяльності її інститутів, посилюється потреба у зміцненні зв’язків соціокультурних закладів з громадськістю. У зв’язку з цим зростає попит на фахівців PR у цій сфері, для яких є важливим знання специфіки соціокультурної послуги і особливостей просування її на ринку. PR включає різні форми роботи із споживачами, інвесторами, ЗМІ, владою тощо. При цьому соціокультурні заклади мають свої переваги при встановленні зв’язків з громадськістю. Більшість таких закладів мають багатий досвід організації і проведення культурномасових заходів, володіють професійним набором засобів для успішної PR-діяльності (творчий потенціал, професійні знання з культурно-просвітньої роботи, матеріально-технічна база, адміністративний та організаційний досвід).

Технологію PR для соціально-культурних закладів можна представити таким чином: формування позиції свого закладу; моніторинг позицій людей, орагізацій або закладів, з якими потрібно встановити зв’язки; аналіз інтересів всіх сторін та формування єдиної для всіх позиції; реалізація поставленої мети.

Стисло зазначені вище позиції обумовили зміст навчальної дисципліни «PR у соціокультурній сфері»: структура соціокультурної сфери, основні її інститути та специфіка їхньої діяльності; цільова аудиторія PR-діяльності у соціокультурній сфері; напрями, форми, методи та інструментарій PR у СКС; особливості планування PR в соціокультурній сфері; діагностика та моніторинг PR-супроводу соціокультурних практик; прикладні аспекти PR-діяльності у соціокультурній сфері (зокрема, в освіті, в культурі та індустрії дозвілля, у шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо).

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета – надати студентам знання з Public Relations у соціокультній сфері і сформувати  компетентності з розробки різних форм РR-супроводу соціокультурних проектів, зокрема в освіті, культурі та індустрії дозвілля,  у соціальній сфері, в діяльності громадських організацій тощо.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;
 • засвоєння теоретичних знань, що складають зміст, основні поняття даної дисципліни, визначають її місце та роль в системі інших наук;
 • усвідомлення основних завдань Public Relations та особливостей PR-технологій  у соціокультурній сфері;
 • оволодіння раціональними та ефективними технологіями Public Relations в соціокультурній сфері, які доповнять спеціальні знання і розширять сферу майбутньої професійної діяльності;
 • усвідомлення значення соціокультурної сфери для суспільства і особливої ролі фахівців з Public Relations для ефективного її розвитку.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «PR-технології в соціокультурній діяльності» студент повинен набути компетентності:

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

ПРН15 Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб’єктами та групами.

Ключові слова

Рublic Relations, теорії PR, мистецтво PR, PR-діяльність, інформаційне суспільство, комунікаційні технології, програмування PR-діяльності, громадськість, обізнана громадськість, активна громадськість, правове, організаційне та етичне регулювання PR-діяльності, напрямки PR-діяльності, прес-центр, відділ зв’язків з громадськістю, управління по зв’язках з пресою, центр громадських зв’язків, соціокультурна діяльність, соціокультурні організації, спеціальні події (церемонії відкриття, прийоми, презентації, конференції, дні відкритих дверей, круглі столи, виставки), інформаційний матеріал, прес-реліз, публічний виступ, промова,  презентація, комюніке, текстові матеріали, журналістика, реклама, “чорний піар”, інформаційно-комунікаційні технології, прес-посередництво, просування (промоушн), громадські справи, пабліситі, реклама, інформаційні агентства, інформаційні мережі, соціальні мережі, блоги, інформаційні сайти, Інтернет.

Теми

Тема 1. Місце PR в системі маркетингу. Предмет, обєкт і основні категорії Public Relations  як науки.

Тема 2. Загальна характеристика системи звязків з громадськістю.

Тема 3. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації.

Тема 4. Планування, організація та здійснення звязків з громадськістю.

Тема 5. Цільова аудиторія PR-діяльності у соціокультурній сфері.

Тема 6. Напрями, форми, методи та інструментарій PR у соціокультурній сфері.

Тема 7. Фірмовий стиль закладу СКС і засоби PR. Брендинг у соціокультурній сфері.

Тема 8. PR-технології в освіті

Тема 9. PR-технології в культурі та індустрії дозвілля.

Тема 10. PR-технології в шоу-бізнесі.

Тема 11. PR-технології у соціальній сфері.

Тема 12. PR-технології в громадських організаціях і фондах.

Тема 13. Псевдотехнології  Public Relations   і протидія їм.

Тема 14. Перспективи використання технологій Public Relations  у соціально-культурній сфері України.

 

Детальніше у Силабусі курсу “PR-технології в соціокультурній діяльності”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Берегова О. М. Сучасні комунікації в культурі України : навчальний посібник. К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. 178 с.
 2. Вежель Л. М. Основи зв’язків із громадськістю навчальний посібник. К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. 123 с.
 3. Іванов В. Ф., Бугрим В. В., Башук А. І., Білан Н. І. Основи реклами і зв’язків із громадськістю : підручник. К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. 432 с.
 4. Кальна-Дубінюк Т. П., Буряк Р. І. Паблік рілейшнз : навчальний посібник. К., 2010. 204 с.
 5. Королько В. Г., Некрасова О. В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика : підручник.  К. : Києво-Могилянська академія, 2009. 831 с.
 6. Кочубей Л. О. PR у політичній сфері : підручник. К. : ПіЕНД імю І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 472 с.
 7. Курбан О. В. PR у маркетингових комунікаціях: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2016. 246 с.
 8. Полякова О.О. Основи паблік рілейшнз : курс лекцій. Х : НУЦЗУ, 2012. 79 с.
 9. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2013. 202 с.
 10. Ромат Є. В., Бучацька І. О., Дубовик Т. В. Зв’язки з громадськістю (базовий курс) : навчальний посібник. К. КНТЕУ, 2016. 284 с.
 11. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник. К. : КиМУ, 2012. 263 с.

Додаткова:

 1. Господарський Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 2. Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 р. № 2778-VI. Ст. 169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text
 3. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III. Ст. 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text
 4. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»  від 16.09.1997  р. № 531. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text
 5. Закон України «Про освіту» від 05.09. р. Ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 6. Збірник нормативних документів на допомогу керівникам закладів культури.  К. : ІПК ПК, 1997.
 7. Національний звіт про культурну політику в Україні : представлений на засіданні Керівного комітету з культури Ради Європи, Страсбург, 10 трав. 2007 р. URL: http://mincult.kmu. gov.ua/mincult/uk/index
 8. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25.06.2013 р.  № 344/2013. URL: http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
 9. Брехаря С. Паблік рилейшнз.  Політична енциклопедія / редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. К. : Парламентське видавництво, 2011. 807 с. С.529.
 10. Березенко В. В. Наукове осмислення феномену PR як соціальнокомунікаційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра наук із соц. ком. : 27.00.01. Київ, 2014. 32 с.
 11. Зацерківна М. О. Застосування PR-технологій в формуванні іміджу ВНЗ. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. Вип. 1. С. 72-79.
 12. Зінченко А. Г. Еволюція і розвиток PR : теоретичні та методологічні основи. С.164-168. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2005/10/164- 168__ no-5-6__vol-10__2012__UKR.pdf
 13. Зубченко С. О.  Перспективи використання державно-приватного партнерства у реалізації українських гуманітарних проектів : аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua /articles/1068
 14. Кальна-Дубінюк Т. Розвиток ринку PR-консалтингу в Україні. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2014.  № 1. С. 47-51.
 15. Кияниця Є. Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній сфері України. Вісник Книжкової палати. 2014. № 9. С.45-47.
 16. Королько В. Г. Образ України в сучасному глобалізованому світі. Глобалізація в соціологічному вимірі. К. : Інститут соціології НАНУ, 2011. С.239-264.
 17. Пізнюк Л. В. Паблік рилейшнз. К. : Україна, 2005. 240 с.
 18. Різун В. В. Теорія масової комунікації. К. : Просвіта, 2008. 260 с.
 19. Сержук А.В. Паблік рілейшнз як засіб соціальної комунікації. Інноваційна економіка. 2013.  № 5(43).  С. 216-219.
 20. Холод О. М. Комунікаційні технології : підручник. К. : КиМУ, 2012. 263 с.
 21. Енциклопедія чорного піару. URL: https:// www.novayagazeta. ru/articles/2007/05/14/33525entsiklopediyachernogo-piara
 22. Що таке Піар і які види піару існують? URL: http://fzgij.knukim.edu.ua/novyny/931-shcho-take-piar-i-yaki-vidi-piaru-isnuyut
 23. Global PR Industry Growth Surges To 11% in 2013. URL: https://www.holmesreport.com
 24. Grunig J. Excellence Theory of Public Relations : Past, Present and Future. Public Relations Research. Wiesbaden : GWV Fachverlage GmbH, 2008. P. 327-342.
 25. Taylor S., Ryan M., Pearce J. Enhanced student learning in accounting utilising web-based technology, peer-review feedback and reflective practices : a learning community approach to assessment. Higher Education Research and Development. 2015. P. 1251-1269.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 12. Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua
 13. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 14. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 15. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 16. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 17. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 18. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 19. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 20. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 21. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 22. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 23. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 24. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 25. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 26. Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова (Центр Разумкова). URL: http://razumkov.org.ua
 27. Центр соціальних та маркетингових досліджень «Socis». URL: http://socis.kiev.ua/ua
 28. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 29. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 30. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 31. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 32. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 33. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 34. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 35. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 36. ТНС Україна. URL: https://tnsua.com/category/what-we-do/sectors

Силабус: "PR-технології в соціокультурній діяльності"

Завантажити силабус