Магістерський семінар (028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»)

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032КМД-1мпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні професійні знання з методики викладання у сфері соціокультурної діяльності, особливості поведінки у академічних інституціях та умів фахово себе поводити у професійному колективі, викладати фахові дисципліни, підвищувати викладацьку майстерність.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Магістерський семінар» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК12. Вільне володіння різними стилями мовлення, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК01. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної діяльності.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

ФК16. Вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з використанням системи документально-інформаційних комунікацій.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН13. Вміти аналітично мислити при вирішення професійних питань та проблем.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН22. Демонструвати вміння розробляти соціокультурні стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

 • знати: сучасні наукові завдання, тенденції, шляхи і перспективи розвитку науки, володіти загальним багажем знань науково-методологічного спрямування, орієнтуватися в основних методологічних підходах і методах наукових досліджень як в галузі обраної ним спеціальності, так і в загальнонауковому плані;
 • вміти: підготувати до захисту у екзаменаційній комісії кваліфікаційної магістерської роботи.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Магістерський семінар»

 

Рекомендована література

 1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібн.– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.
 2. Бочелюк В.Й. Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб, 2008. – 360 с.
 3. Гончаренко С. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям Вінниця, 2008. – 278 с.
 4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 2005. – 240 с.
 5. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – К. : 2011. – 144 с.
 6. Крушельницька О.В. Метологія і організація наукових досліджень – К. : 2006. – 206 с.
 7. Огурцов А.Н. Основы научных исследований : учеб.-метод. Пособие. Харьков, 2008. – 178 с.
 8. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. для сту¬дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. К., 2010. – 352 с.
 9. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навч. посібник. – К. : [б.в.], 2003. – 116 с.
 10. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології : кваліфікаційні та дипломні роботи [навчальний посібник]. – К. :», 2009. – 240 с.
 11. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень.– К. :, 2000. – 259 с.
 12. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . – К. : Центр учбової 2007. – 176 с.
 13. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : Знання, 2007. – 317 с.
 14. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження : навч. посібн.– К. 2013. – 440с.
 15. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій .2004. – 208 с.
 16. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Київ,2004. – 240 с.

Матеріали

Стандарт правильного бібліографічного оформлення літератури

Силабус: "Магістерський семінар"

Завантажити силабус