Креативні індустрії

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Гнаткович О. Д.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курс

В епоху науково-технологічних перетворень, масового оцифровування і підвищення ролі інтелектуальної власності «Креативні Індустрії» стають однією з найважливіших сфер розвитку економіки і суспільства. Вони визначають нові види соціально-економічної взаємодії, сприяють успіхам держав. Надаючи прямий вплив на всі сфери економічної діяльності, включаючи сферу зайнятості, креативні індустрії самі перебувають під впливом економічої, науково-технічної та освітньої політики, що проводиться в країні.

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування цілісного уявлення про креативні індустрії, їх історичний розвиток,  основні тренди та напрямки розвитку на вітчизняному, європейському та світомвому ринку соціокультурних послуг. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення бакалаврського комплексу дисциплін, а також курсів «Інституційна підтримка культурних кластерів» та «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності».

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою курсу «Креативні індустрії» є знайомство з основними теоретичними засадами економічного оновлення міст і регіонів, за рахунок розвитку креативних індустрій, а саме кіно, радіо, реклами, дизайну, архітектури, видавничої справи, індустрії моди та багатьох інших.

Цілями курсу є:

 • засвоєння основних понять та відповідної термінології вивчення креативних індустрій;
 • усвідомлення зв’язків креативних індустрій з соціальним середовищем суспільства, його економічною системою та духовною сферою;
 • отримання знань про особливості візуально-просторових індустрій у системі художньої діяльності людини;
 • формування уміння використовувати отримані теоретичні знання у для практичного застосування в сфері розвитку креативної економіки та креативних індустрій;
 • виховання високого рівня художньо-естетичного смаку та засвоєння методики креативного мислення;
 • оволодіння належним рівнем методичної готовності до практичної діяльності на засадах використання креативного підходу на основі поєднання традицій та інновацій у професійній діяльності з соціокультурного менеджменту.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Креативні індустрії» студент повинен набути компетентності:

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК06. Здатність швидко адаптуватися до викликів часу, до специфічних умов і напрямів професійної діяльності.

ФК08. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

ФК09. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

ФК13. Здатність розуміння сучасних соціокультурних процесів.

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

Компетенції соціально-особистісні:
розуміти і бути готовим пояснити види креативних індустрій;
створювати аналіз видів діяльності креативних індустрій з різних культурних регіонів і для потреб різних соціальних груп;
Загально-наукові компетенції:
вміння узагальнювати та аналізувати інформацію про аналоги;
розуміти і правильно визначити основні етапи, терміни з дисципліни креативних індустрій, елементів оформлення свята;
здатність аналітично провести попереднє дослідження контенту та визначити вікові особливості майбутнього споживача та особливості для втілення замовлення;
здатність враховувати інклюзію в процесі;
здатність індивідуально продумувати інформаційні та мистецькі стратегії з урахуванням попиту ринку.
Інструментальні компетенції:
грамотно і доцільно застосовувати у виконанні проектів засоби комп’ютерного програмного забезпечення, Інтернет мережею;
Професійні компетенції:
готовність демонструвати шанобливе ставлення до історичного спадку і культурних традицій (регіональних і світових);
здатність креативно адаптуватися до соціально-професійних змін, опановувати різноманітні види діяльності у соціокультурного менеджменту;
враховувати чинні держані акти і Закони України для проектування цілей.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН05. Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних задач і проблем соціокультурної діяльності.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН10. Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління

соціокультурними інституціями і проектами.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН15. Застосовувати отримані знання та демонструвати обізнаність у сучасних світових соціокультурних практикаx.

ПРН22. Демонструвати вміння розробляти соціокультурні стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Креативні індустрії»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Давимука С. А. , Федулова Л. І. Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови : монографія.  Львів : ФОП Омельченко В. Г., 2017. 528 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf
 2. Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні індустрії : навчальний посібник. Житомир : ДУ «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL: https://www.academia.edu/49154872/Креативна_економіка_та_креативні_індустрії
 3. Назарова Г. В., Сотнікова Ю. В. Креативна економіка та менеджмент : навчальний посібник. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 160 с. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui
 4. Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативних індустрій : регіональний вимір : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 288 с.
 5. Проскуріна М. О. Організаційно-економічний механізм культурної індустрії України : монографія. К. : Національна академія управління, 2018. 222 с. URL: https://nam.kiev.ua/files/publications/kniga-ostan.pdf
 6.  Гнедовский М. Б. Творческие индустрии : стратегия инновационного развития. Творческие индустрии : модель для сборки. М. : Институт культурной политики, 2005. С. 7-15.
 7. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. M. : Инфра-М, 2006. 632 с.
 8. Лэндри Ч. Креативный город. М. : Издательский дом «Классика-ХХI», 2011. 399 с.
 9. Микитинец О.И. Urban Anthropology : роль креативных индустрий в конституировании городского культурного пространства. Культура народов Причерноморья. 2012. № 252. С. 163-167.
 10. Пайн Дж., Гилмор Дж. Экономика впечатлений : работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М. : Вильяме, 2005. 304 с.
 11. Творческие индустрии. Модель для сборки : сборник статей / cост. : Е. В. Зеленцова. М. : Институт культурной политики, 2005. 34 с.
 12. Киризюк С. В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 1. С. 68-72.
 13. Скавронська І. В., Ріпка Р. О. Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні. Young Scientist. 2017.  № 2. С. 339-344.
 14. Осаул А. О. Креативність як основа розвитку конкурентоспроможної національної економіки. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4(16). С. 180-188.

Допоміжна:

 1. Аналітичний звіт щодо стану сфери культури та культурної політики України. Дослідження та діагностика культурної політики країн Східного партнерства. URL: http://www.cultura.kh.ua/images/stories/document/invest/EaP_
  Culture_Base-line_Report_UKRAINE_Ukrainian_1.pdf
 2. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь.К. : ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с.
 3. Давимука С. А. , Федулова Л. І. Передумови формування та розвитку креативної економіки регіонів. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 12-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_4
 4. Давимука С. А. , Федулова Л. І. Культурний імператив соціально-економічного розвитку : цивілізаційний аспект : монографія. Львів : ФОП Омельченко В. Г., 2019.  526 с.
 5. Флорида Р. Home creativus. Як новий клас завойовує світ. / пер. з англ. Максим Яковлев. К. : Наш формат, 2018. 432 с.
 6. Гріфіітс К., Кості М. Посібник з креативного мислення. К. : Фабула, 2020. 288 с.
 7. Вуд Ф. Творческая экономика городов. Экология культуры. № 2. С. 17-23.
 8. Домбровський О. Г. Трансформації HOMO OECONOMICUS у часопросторі креативного суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 41. C. 22-26.
 9. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України : монографія / за заг. ред. І. В. Розпутенка. К. : НАДУ, 2008. 124 с.
 10. Кук П. Креатив приносит деньги. Минск : Гревцов Паблишер, 2007. 384 с.
  Лэндри Ч. Креативный город. М. : Издательский дом «Классика-XXI», 2011. 399 с.
  Торп С. Учебник креативного мышления. Минск : Попурри, 2010. 288 с.
 11. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье. М. : Классика-XXI, 2003. 96 с.
 12. Шерер Й. Техники креативности: как в 10 шагов найти, оценить и воплотить идею. М. : СмартБук, 2009. 136 с.
 13. ШтангретА. М., Дурняк Б. В., Мельников О. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні : регіональний аспект. Технологія і техніка друкарства. 2010. Вип. 4. С. 206-216. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2010_4_30
 14. Парк Р. Город как социальная лаборатория. Социологическое обозрение. 2002. Т.2. №3. 2002. С. 3-13.
 15. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Вирт Л. Избранные работы по социологии. М., 2005. С. 93-118.
 16. Зуев С. Э. Культура как ресурс и ресурсы для культурной деятельности. Экология культуры. 1998. №2 (5). С. 21-32.
 17. Зуев С. Э. Несколько замечаний к понятию «рынок культуры». Программирование культурного развития : региональные аспекты. 1993. Вып. II.  С. 59-68.
 18. Лэндри Ч., Грин Л., Матарассо Ф., Бьянчини Ф. Возрождение городов через культуру. СПб. : Нотабене, 1999. 85 с.
 19. Галазова С. Креативная сфера: Проблемы рыночной трансформации. Теrrа Economicus. 2016. Т. 14.  № 4. С. 31-41.
 20. Махалина О. М., Махалин В. Н. Инновационная или креативная экономика? Подходы к управлению. Вестник Университета Государственный университет управления. 2014. № 21. С. 37-39.
 21. Коноплева Н. А., Метляева Т. В., Ткаченко Е. В. и др.Теоретико-методологические основания креативных технологий в сервисе. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 4 (11). Ч. 3. С. 103-107.
 22. Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості : сучасні підходи. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія : Педагогічні науки. 2006. Вип. 3 (50). С. 215-219.
 23. Кліпкова О. І. Креативність та інноваційність як основні складові нового вектора в управлінні підприємством. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Економіка. 2015. Вип. 2(4). Ч. 2. С. 76-80.
 24. Родіонова І. О. Місто у добу креативності: до визначення креативних засад політичних стратегій соціально-економічного розвитку. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2015. Т. 2. №. 8. С. 132-146.
 25. Антошкіна Л. І. Креативний розвиток України. URL: http://ir.kneu.edu. ua:8080/bitstream/2010/1783/1/Antoshkina.pdf
 26. Дорошенко О. С. Креативна економіка в парадигмі глобального розвитку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. Cерія : Економічні науки. 2010. Вип. № 5-2. С. 76-82.
 27. Мельников О. Н., Ларионов В. Г., Ганькин Н. А. Зоны ответственности концептуального развития «креативной экономики» и «творческих индустрий”.  Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 3. С. 265-278.
 28. Мельников О. Н. Творческая (созидательная) энергия человека как основной источник формирования экономических и социальных отношений в обществе. Креативная экономика. 2007. № 1 (1). С. 11-18.
 29. Мацевич И. Я. Формирование и развитие концепции креативной индустрии в современной социальной теории. Социология. 2012. №3. С. 80-93.
 30. Мацевич И. Я. Креативное общество : в поисках релевантной социальной теории. Социологи я: теория, методы, маркетинг. 2010. №2. С. 98-111.
 31. Богатырева Е. Фактор времени в становлении культурных индустрий. Культурологический журнал. 2012. № 1(7). URL: http://www.cr-journal.ru/rus/journals/118.html&j_id=9
 32. Мельничук О. Економічний імпакт культури. Креативна економіка як ключовий фактор збалансованого розвитку. Доповіді конференції тапанельної та дискусії «ІТ в культурному середовищі України. Діалог бізнесу та влади» (10 квітня 2017 р., м. Київ). URL: https://liga-it.com/files/reports2017.pdf
 33. Куриляк В. Є., Живко М. А. Креативізація економічного розвитку глобальної економіки. Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної
  конференції (25-26 травня 2017 р., м. Маріуполь). Маріуполь, 2017. 372 с.
 34. Культурні і креативні індустрії : теорія, історія та сучасні практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24 квітня, 2017 р., м. Київ).  К. : НАКККіМ, 2017. 160 с. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Instytut_menedgmentu/kafedra_art_management_and_even_tech/conference_materials_2017.pdf

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Інститут соціології НАН України. URL: https://i-soc.com.ua
 19. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 20. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 21. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 22. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 23. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 24. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 25. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 26. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 27. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 28. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 29. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 30. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 31. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 32. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 33. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 34. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 35. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 36. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 37. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 38. Українська асоціація маркетингу URL: http://uam.in.ua
 39. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 40. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 41. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 42. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 43. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 44. Бізнес у сфері креативних індустрій. Посібник Nesta. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise/toolkit
 45. Культурні індустрії та креативне підприємництво. URL: http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-industries/-about

 

 

Силабус: "Креативні індустрії"

Завантажити силабус