Бізнес-планування у сфері культури

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Гнаткович О. Д.КМД-31
614професор Гнаткович О. Д.КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМД-31професор Гнаткович О. Д.
56КМД-31зпрофесор Гнаткович О. Д.

Опис курсу

Інформація про курc

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією бізнес-планування та опанувати концептуальні основи її використання у сфері культури. Тому у курсі представлено як огляд концепцій планування бізнесу, так і процесів та інструментів, які потрібні для формування бізнес-плану, як документу, що визначає напрями розвитку організації соціокультурної сфери.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета  – на основі використання найновіших здобутків сучасної науки  управління  та  інших  галузей  знань  сформувати  у  студентів системні знання наукових основ бізнес-планування у сфері культури, глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього   напряму   соціокультурної діяльності,   а   також   оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів,  прийомів  і  технології  бізнес-планування  у  соціокультурній діяльності.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами  знань  з  теоретичних  та  методологічних  основ бізнес-планування  у  сфері  культури,  опанування  концептуальних положень   з   планувальної   діяльності   та   управління   об’єктами соціокультурної сфери в умовах ринку;
 • формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей бізнес-планування у сфері культури, моделювання процесів підприємницької діяльності організацій культури;
 • оволодіння студентами технологією  сучасного  бізнес-планування  і формування організаційно-управлінських умов реалізації соціокультурних проектів;
 • набуття студентами навичок аналізу надання культурних послуг та управління процесами реалізації культурного продукту в умовах ринку;
 • опанування студентами практичного досвіду використання бізнес-планування на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками організаційно планувальної діяльності у різних складових соціокультурної сфери.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-планування у сфері культури» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ГІРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.

ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати інтереси проекту / сектора, галузі.

У результаті вивчення студент повинен:

знати:  загальні принципи, основні методи та прийоми бізнес-планування  у  сфері  культури;  методику створення  та  функціонування управлінських  структур  соціокультурної  сфери,  оптимального керування процесами її функціонування; зміст понять: бізнес-план, планування, ринок, управління, регулювання, економічна діяльність, соціокультурна    діяльність,    ризики,    управління ризиками.

вміти: раціонально  та  ефективно  використовувати  технології бізнес-планування у різних сферах соціокультурної діяльності;  створювати  оптимальні  організаційно-економічні  умови  для функціонування   соціокультурних   структур   та   об’єктів   в ринкових  умовах; ефективно  планувати  надання  культурних послуг та дистрибуцію культурних товарів.

Ключові слова

Бізнес-план, планування, бізнес-планування, управління, регулювання, економічна діяльність,соціокультурна діяльність, сфера культури, ризики, оцінка ризиків, управління ризиками, ринок, маркетингові дослідження, стратегічне планування, маркетинг-план, організаційний план, фінансовий план, підприємницький проект.

Теми

Тема 1. Бізнес-планування у ринковій системі господарювання: специфіка сфери культури.

Тема 2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану в сфері культури.

Тема 3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану.

Тема 4. Сфера культури як галузь, установа культури та її «продукція».

Тема 5. Маркетинг-план та план «виробничої» діяльності організації культури.

Тема 6. Організаційний план в сфері культури.

Тема 7. Оцінка ризиків організації культури.

Тема 8. Фінансовий план діяльності організації культури.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Бізнес-планування у сфері культури”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Барроу К., Браун Р. Бізнес-план: практичний посібник. К. : Знання, 2001. 285 с.
 2. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 240 с.
 3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план : технологія розробки : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 384 с.
 4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2006. 190 с.
 5. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2007. 372 с.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса: Центр практичногоменеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник. / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. – К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-план : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.
 14. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник. Львів: Новий світ-2000, 2010. 268 с.
 15. Ясинський В. В., Гайдай О. О. Бізнес-планування : теорія і практика: навчальний посібник. К. : Каравела, 2004. 232 с.

Інтернет-джерела:

 1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 5. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 6. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 7. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 8. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 9. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 10. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 11. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 12. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 13. Європейська бізнес-асоціація. URL: https://eba.com.ua

Силабус: "Бізнес-планування у сфері культури"

Завантажити силабус