Курсова робота з проектного менеджменту

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490КМД-21доцент Белінська Л. С., професор Козаренко О. В.
КМД-21доцент Данилиха Н. Р., Сирота Л. Б.
КМД-21Шевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курсова робота з проектного менеджменту – одна із найважливіших видів навчально-дослідної роботи з підготовки майбутніх фахівців до практичної діяльності. Вона спрямована на те, щоб проаналізувати найбільш актуальні питання менеджменту соціокультурної діяльності і створити проекти для їх вирішення.
Найоптимальніше провести дослідження у сфері соціокультурної діяльності у вигляді соціокультурних проектів. Це дає можливість студентам повною мірою розвинути свої креативні здібності і здатність до аналітичного мислення.

Курсову роботу з проектного менеджменту виконують студенти-бакалаври денної форми навчання на 2-му курсі.

Відеоконференції керівників курсових робіт з проектного менеджменту

доцент Белінська Людмила Семенівна

професор Козаренко Олександр Володимирович

доцент Данилиха Наталія Романівна

доцент Сирота Лілія Богданівна

ст. викладач Шевчук Андрій Володимирович

Мета та завдання курсу

Метою курсу є закріплення та розширення теоретичних знань, їх застосування в науково-прикладному вимірі.

В результаті вивчення курсу студень зможе вирішувати наступні завдання:

 • аналізувати, синтезувати, оцінювати відповідні ситуації, щоб виявляти проблеми і виробляти рішення за допомогою методів соціокультурної діяльності;
 • застосовувати знання у практичних ситуаціях та залучати різні культурні дискурси; використовувати інформаційно-пошукові навики для формування послідовної стратегії соціокультурного розвитку та менеджменту її реалізації;
 • спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вільно володіти різними стилями, чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі;
 • використовувати інформаційні і комунікативні технології;
 • спілкуватися з представниками інших галузей знань/видів економічної діяльності;
 • оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, соціальні події і явища;
 • використовувати базові знання основ філософії, історії, теорії культури, економіки й права, менеджменту культурних інституцій та проектів.

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Курсова робота з проектного менеджменту» студент повинен набути компетентності:

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання.

В результаті курсу студент повинен:

 • формулювати тексти та короткі повідомленні на основі зібраної інформації, яка може бути використана в культурних інституціях, місцевих органах влади та громадських організаціях;
 • вміти опрацьовувати тексти та презентації з використанням відповідних комунікаційних регістрів;
 • самостійно організовувати розподіл власного часу при написанні проектів під час останнього навчального року для підготовки до комплексного державного іспиту, участі у стажуваннях та тренінгах;
 • вміти визначати та описувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики;
 • вміти систематизувати аналіз культурних проектів, процесів та явищ (аналітична діяльність у сфері менеджменту культури).

Ключові слова

Курсова робота, теоретико-методологічні основи дослідження, теорія, концепція, методологія, методика, методи дослідження, методика дослідження, план дослідження, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, інформаційні матеріали, статистичні матеріали, економічні методи, статистичні методи, економічний аналіз, економіко-математичне моделювання, літературні джерела, бібліографія, карти, схеми, діаграми, таблиці, рисунки, висновки, анотація

Орієнтована тематика курсових робіт:

 1. Агенції стратегічного розвитку культурних індустрій.
 2. Бізнес-проекти у сфері культури.
 3. Видавничі проекти: проблема ефективності реалізації.
 4. Грантове фінансування культурних проектів.
 5. Дозвілля у мережі Інтернет: проблеми управління часом та ігрової залежності.
 6. Медіа-проекти в Україні та за кордоном.
 7. Менеджмент екскурсійної діяльності: проектний підхід.
 8. Менеджмент інновацій у мистецьких технологіях.
 9. Проекти міжнародних премій в царині кіномистецтва.
 10. Проекти стипендіального заохочення культурної діяльності в Україні.
 11. Проект-менеджмент національних парків.
 12. Проектна підтримка арт-туризму в Україні.
 13. Проектне забезпечення реалізації мистецьких заходів у виконавських мистецтвах.
 14. Проектне фінансування культурної політики держави.
 15. Проектний менеджмент арт-ринку України.
 16. Проектний менеджмент конкурсів у сфері виконавських мистецтв.
 17. Проектний менеджмент релігійних благодійних організацій.
 18. Проектний підхід в масових культурних заходах.
 19. Проектний підхід у сфері дозвіллєвої діяльності.
 20. Реалізація проектів в сфері рекреації та відпочинку.
 21. Реалізація соціальних проектів у спортивній сфері.
 22. Розвиток івент-туризму в Україні.
 23. Розвиток інституту кураторства культурними проектами.
 24. Соціальні проекти у сфері культури.
 25. Специфіка реалізації проектів галерейного бізнесу.
 26. Специфіка управління соціальними проектами в Україні.
 27. Театральні фестивалі: проектний підхід в організації та проведенні.
 28. Українські арт-проекти: специфіка реалізації та ефективність.
 29. Управління інформаційними проектами у сфері культури.
 30. Функціонування інституцій з підтримки розвитку культури в Україні.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Курсова робота з проектного менеджменту»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Альчук М. П., Бойченко М. І., Вишинський С. Д. та ін. Наука і цінності людського буття : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. 550 с.
 2. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 3. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Д. : ІМА-пресс, 2014. 643 с.
 4. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота : концепція наукового дослідження : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2020. 116 с.
 5. Етичний кодекс ученого України. К. : Національна академія наук України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text.
 6. Інформація та документація. Бібліографічне посилання . Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 : Національний стандарт України. Набув чинності з 1 липня 2016. К. : УкрНДНЦ, 2016. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf.
 7. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с.
 8. Крохмальний Р., Медведик Ю., Газрбузюк М., Демчук Н. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури і мистецтв. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 310 с.
 9. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
 10. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 11. Основи наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.
 12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К. : Академвидав, 2004. 208 с.

Додаткова:

 1. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с.
 2. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових досліджень : кредитно-модульна система організації навчального процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна академія, 2010. 169 с.
 3. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с.
 4. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с.
 5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 2005. 240 с.
 6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 237 с.
 7. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
 8. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с.
 9. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с.
 10. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна академія, 2015. 247 с.
 11. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. К. : Наукова думка, 2003. 56 с.
 12. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 375 с.
 13. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник. К., 2003. 116 с.
 14. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2013. 336 с.
 15. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 144 с.
 16. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : навчальний посібник. К. : Знання, 2013. 287 с.
 17. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень : підручник. К. : Знання, 2007. 270 с.
 18. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний посібник для студентів ВНЗ. К. : Лібра, 2004. 344 с.
 19. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. К., 2000. 259 с.
 20. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
 21. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : Знання, 2007. 317 с.
 22. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник. К. 2013. 440с.
 23. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. 240 с.
 24. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студентів ВНЗ. К. : Знання, 2008. 310 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 25. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 26. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 27. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 28. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 29. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 30. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 31. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 32. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 33. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 34. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 35. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 36. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 37. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 38. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 39. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 40. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 41. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 42. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 43. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 44. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 45. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 46. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 47. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 51. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 52. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 53. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 54. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 55. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 56. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 57. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 58. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 59. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

Стандарт правильного бібліографічного оформлення літератури

Силабус: «Курсова робота з проектного менеджменту»

Завантажити силабус