Менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мдоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Опис курсу

Мета дисципліни – формування системи базових знань у сфері менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини, розуміння концептуальних засад системного управління останніми; набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної спадщини.

Завдання дисципліни – розкрити і засвоїти сутність, мету і завдання менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини, визначити і вміти застосувати на практиці його основні функції; розкрити соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень; стилі та моделі керівництва об’єктами історико-культурної спадщини; зрозуміти особливості оцінки ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини.

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні:
а) знати
– сутність, мету й завдання менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини;
– наукові теорії менеджменту;
– зміст та способи реалізації функцій менеджменту об’єктів історико-культурної спадщини;
– соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень;
– зміст та види комунікацій;
– стилі та моделі керівництва об’єктами історико-культурної спадщини;
– особливості оцінки ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини;
б) вміти
– запровадити певну інформаційну систему, яка б забезпечила стратегічне планування та обґрунтування прийняття управлінських рішень щодо об’єктів історико-культурної спадщини;
– розробити організаційну структуру управління об’єктами історико-культурної спадщини;
– обрати форми ефективного контролю об’єктів історико-культурної спадщини;
– застосувати прийоми мотивації працівників;
– забезпечити ефективну систему комунікацій;
– проводити оцінку ефективності управління об’єктами історико-культурної спадщини

Рекомендована література

 1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
 2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
 3. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 169.
 4. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 25. – Ст. 191.
 5. Про охорону культурної спадщина : Закон України від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.
 6. Засади діяльності пам‘яткоохоронних організацій // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань : зб. док. / редкол.: Ю. П. Богуцький, М. І. Яковлєв, М. М. Яковина та ін. ; Ін-т культурології Акад. мистецтв України. – К., 2009. – С. 362–408.
 7. Збірник нормативно-правових актів з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей (станом на 01 грудня 2006 року) / упоряд.: О. В. Юрченко-Микита, Ю. О. Приходнюк ; Держ. Служба контролю за переміщенням культ. цінностей через держ. кордон України. – К. : АРТЛІТ, 2006. – 319 с.
 8. Акер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Акер. Пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
 9. Акуленко В. Охорона скарбів як пам’яток історії та культури у внутрішньому і міжнародному праві / В. Акуленко // Пам’ятки України : Історія та культура. – 2003. – № 4. – С.52–61.
 10. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 2002. – 416 с.
 11. Базелюк В. Видовий та безпосередній об’єкти знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільного проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці / В. Базелюк // Вісник прокуратури. – 2010. – № 9. – C. 71–77.
 12. Базелюк В. Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України (Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини) / В. Базелюк // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – C. 85–91.
 13. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. – М.: Банки и биржи; Издат. об-ние «ЮНИТИ», 2003. – 153 с.
 14. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
 15. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
 16. Загальнодержавна програма збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2004. – № 19. – C. 52–60.
 17. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – М.: ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. – 272 с.
 18. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – С.: Університетська книга, 2006. – 185 с.
 19. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, I. Ковас, А. Ятченко. – К.: Фінансист, 2004. – 548 с.
 20. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / Круглов М.И.. – М.: Русская Деловая Литература, 2005. – 768 с.

 

INTERNET САЙТИ:

 1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку: http://www.ssmsc.gov.ua.
 2. Державна служба статистики України: ukrstat.gov.ua.
 3. Державна фіскальна служба України: http://www.sfs.gov.ua.
 4. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index.
 5. Ліга Бізнес Інформ: liga.net.
 6. Міністерство фінансів України: http://www.minfin.gov.ua.
 7. Нормативні акти України: nau.kiev.ua.
 8. Рахункова палата України: http://www.ac-rada.gov.ua.
 9. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua.

Силабус: "Менеджмент об'єктів історико-культурної спадщини"

Завантажити силабус