Виробнича (переддипломна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180КМД-2мдоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Виробнича (переддипломна) практика є важливим етапом залучення студентів до навчального процесу з метою формування у них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності у соціокультурній сфері. Під час практики студенти отримують нові знання, уміння та навички при виконанні конкретних практичних завдань, сформульованих керівниками практики від кафедри соціокультурного менеджменту і від установи, в якій відбувається практика, зберуть матеріали для написання кваліфікаційної роботи.

Програма практики розроблена таким чином, щоб студент ознайомився з досвідом господарської діяльності організацій та установ культури, поглибив свої знання щодо підготовки проектів у сфері соціокультурної діяльності, удосконалив вміння та навички проведення наукових досліджень та презентації наукових доповідей.

Виробничу (переддипломну) практику проходять студенти-магістри 2-го курсу денної форми навчання.

Відеоконфереція практики на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета – ознайомитись з практичними аспектами обраної спеціальності, закріплення основних теоретичних та практичних знань щодо новітніх технологій ведення господарської діяльності у соціокультурній сфері та ефективної підприємницької діяльності у наданні культурних послуг та використати ці набуті знання та навички у процесі написання кваліфікаційної роботи.

Цілями курсу є:

 • визначення структури системи управління закладу соціокультурної діяльності;
 • ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та установ культури;
 • вивчення практики надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, які надаються у закладах соціокультурної сфери;
 • ознайомлення з системою контролю за дотриманням працівниками закладу культури правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних вимог, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вивчення процесу ведення Книги відгуків і пропозицій, розгляду скарг споживачів та вживання заходів щодо усунення порушень;
 • розробка пропозицій щодо підвищення культури обслуговування споживачів у закладі культури;
 • ознайомлення з впровадження конкурентоспроможних видів послуг відповідно до потреб споживачів підприємств, організацій та установ культури;
 • аналіз конкурентного оточення закладу культури;
 • вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва;
 • набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень у різних ситуаціях, що виникають у процесі обслуговування клієнтів.

Після проходження практики студент буде:

 • знати основні методи наукової роботи у сфері соціокультурної діяльності.
 • вміти написати та підготувати до захисту кваліфікаційну роботу, а також наукову статтю за матеріалами цієї роботи; виголосити доповідь на науковій конференції, презентувати матеріали власних навчально-наукових досліджень.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Виробнича (переддипломна) практика» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК08. Здатність застосовувати креативні технології на практиці.

ФК14. Здатність доводити обґрунтування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної діяльності.

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН09. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проектів державною та іноземною мовами.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН16. Вміти самостійно приймати відповідні рішення та нести за них відповідальність.

ПРН18. Вміти визначити та аналізувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики.

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

Ключові слова

Практика, виробнича практика, переддипломна практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, кваліфікаційна робота, наукова стаття, тези наукової конференціїпрезентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

Проведення загальних організаційних зборів практикантів. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

Модуль 2. Науково-дослідний етап

Відвідування підприємств, організацій та установ соціокультурної сфери. Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри соціокультурного менеджменту.

Модуль 3. Завершальний етап

Обговорення результатів практики. Підготовка звіту за результатами проходження практики. Захист звіту за результатами проходження практики на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту.

 

Детальніше у Силабусі “Виробнича (переддипломна) практика”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Барроу К., Браун Р. Бізнес-план : практичний посібник. К. : Знання, 2001. 285 с.
 2. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 240 с.
 3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 384 с.
 4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2006. 190 с.
 5. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2007. 372 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010.  С. 5–105.
 7. Альчук М. П., Бойченко М. І., Вишинський С. Д. та ін. Наука і цінності людського буття : колективна монографія / за заг. ред. В. П. Мельника. Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2015. 550 с.
 8. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2014. 142 с.
 9. Бобилєв В. П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Д. : ІМА-пресс, 2014. 643 с.
 10. Бондар І. С., Русавська В. А., Батченко Л. В. Магістерська робота : концепція наукового дослідження : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2020. 116 с.
 11. Етичний кодекс ученого України. К. : Національна академія наук України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09#Text.
 12. Інформація та документація. Бібліографічне посилання . Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 : Національний стандарт України. Набув чинності з 1 липня 2016. К. : УкрНДНЦ, 2016. URL: https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf.
 13. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження : підручник. Ніжин : Аспек-Поліграф, 2007. 398 с.
 14. Крохмальний Р., Медведик Ю., Газрбузюк М., Демчук Н. Основи наукових досліджень : навчально-методичний посібник для студентів факультету культури і мистецтв. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 310 с.
 15. Мокін Б. І., Мокін О. Б. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.
 16. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник /за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.
 17. Основи наукового мовлення : навчально-методичний посібник / уклад. : О. А. Бобер, С. А. Бронікова, Т. Д. Єгорова та ін.; за ред. І. М. Плотницької, Р. І. Ленди. К. : НАДУ, 2012. 48 с.
 18. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К. : Академвидав, 2004. 208 с.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-плання : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.
 14. Головань С. М. та ін. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. 330с.
 15. Джурик Н. Р., Мельник М. І. Методологія і організація наукових досліджень : кредитно-модульна система організації навчального процесу : навчальний посібник. Львов : Львівська комерційна академія, 2010. 169 с.
 16. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2004. 212 с.
 17. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : підручник. К.-Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. 308 с.
 18. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навчальний посіб. К. 2005. 240 с.
 19. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 237 с.
 20. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 144 с.
 21. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : навчально-методичний посібник. Полтава : Оріяна, 2012. 182 с.
 22. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. К. : Кондор, 2009. 206 с.
 23. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / уклад. Вдовичин І. Львів : Львівська комерційна академія, 2015. 247 с.
 24. Наумовець А. Г. Ви віч-на-віч з аудиторією : Дещо про «технологію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів. К. : Наукова думка, 2003. 56 с.
 25. Остапчук М. В., Рибак А. І., Ванюшкін О. С. Методологія та організація наукових досліджень : підручник. Одеса : Фенікс, 2014. 375 с.
 26. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник. К., 2003. 116 с.
 27. Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2013. 336 с.
 28. Петрук В. Г., Володарський Є. Т., Мокін В. Б. Основи науково-дослідної роботи : навчальний посібник для студентів ВНЗ. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 144 с.
 29. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : навчальний посібник. К. : Знання, 2013. 287 с.
 30. Пилипчик М. І., Григор’єв А. С., Шостак В. В. Основи наукових досліджень : підручник. К. : Знання, 2007. 270 с.
 31. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навчальний посібник для студентів ВНЗ. К. : Лібра, 2004. 344 с.
 32. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень. К., 2000. 259 с.
 33. Соловйов С. М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник . К. : Центр учбової літератури, 2007. 176 с.
 34. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник К. : Знання, 2007. 317 с.
 35. Тверезовська Н. Т. Методологія педагогічного дослідження : навчальний посібник. К. 2013. 440с.
 36. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. 240 с.
 37. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студентів ВНЗ. К. : Знання, 2008. 310 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 32. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 33. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 34. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 35. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 36. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 37. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 38. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 39. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 40. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 41. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 42. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 43. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html

Матеріали

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік

Силабус: "Виробнича (переддипломна) практика"

Завантажити силабус