Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Данилиха Н. Р.КМД-21, КМА-21, КМБ - 21, КМТ-21, КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364КМА-21доцент Данилиха Н. Р.
КМБ - 21доцент Данилиха Н. Р.
КМД-21доцент Данилиха Н. Р.
КМТ-21доцент Данилиха Н. Р.
КМО-21доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Вивчення курсу «Історія української культури» відповідає реалізації сучасної концепції вищої освіти, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.

Навчальна дисципліна «Історія української культури» спрямована на формування ідентичності та національної самоповаги, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Курс охоплює основні наукові проблеми і дискурси української культури, представлено головні історичні віхи, викладено процес становлення усіх напрямів розвитку культури, розглянуто формування національно-культурних цінностей, поширення нових стилів мистецтва, констатовано зв’язок часів через збереження і розвиток культурних традицій у контексті сучасного культурологічного підходу до культури України як комплексної системи.

Ознайомлення студентів з історією української культури відбувається через призму трьох основних проблем: творення певного типу суспільства; формування системи спільних цінностей – матеріальних, духовних; розвитку менталітету історичної людини тобто ідеології. Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, визначенню місця традицій та новацій у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, що власне і уможливило українське культурне відродження і формування незалежної Української Держави у ХХ ст.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» є формування уявлення про сутність та процесу розвитку української культури. яке орієнтоване на формування таких якостей людини, як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних культур. Відтак мета викладання дисципліни «Історія української культури» також полягає у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань та фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та навичок з української культури в її історичному становленні, поглиблене вивчення світоглядної системи життєвих орієнтирів індивідів, соціальних прошарків, народу України, втілених у матеріальних і духовних цінностях певних історичних періодів. Значення курсу полягає, передусім, у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста.

Цілями курсу є:

 • формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні етапи її формування;
 • пізнання загальних закономірностей культурної еволюції та їх експлікацій на історичний розвиток української нації;
 • аналіз самобутнього характеру української культури її тісних взаємозв’язків із європейською та світовою культурою.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія української культури» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

Ключові слова

Культура, українці, українська етнічна група, держава, стиль, мистецтво, історія, діячі культури, освіта, епохи,  національна ідентичність, субкультура, контркультура, масова культура, елітарна культура, світова культура, національна культура.

Теми:

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Історія української культури».

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Тема 3. Українська   культура польсько-литовської

доби ХІV-ХVІІ ст. Епоха Відродження.

Тема 4. Українська культура доби бароко і Просвітництва (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.).

Тема 5. Українська   культура першої половини ХІХ ст.

Тема 6. Українська культура другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 7. Українська культура радянської доби.

Тема 8. Українська культура в ситуації подолання наслідків    тоталітаризму (кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).

 

Детальніше у Силабусі курсу “Історія української культури”

 

Рекомендована література

 1. Бойко Ю. М. культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005.
 2. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.
 3. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура: методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Вінниця, 2002.
 4. Енциклопедія українознавства. – Т. 1-4. – Львів, 1993- 1994.
 5. Європейська та українська культура в нарисах / За ред.. І. З. Цехмістро. – К., 2003.
 6. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ закл. освіти / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. – К.: літера, 2002. – 463 с.
 7. Історія української та зарубіжної культури / За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К.: «Знання», 2002. –      351 с.
 8. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред.. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с.
 9. Асєєв Ю. С., Баран В. Д., Баранов І. А. Історія української культури. – У 5 т. – К.: Наукова думка, 2001. – 1134 с.
 10. Александрович В. С., Балушок В. Г., Боянівська М. Б. Історія української культури. – У 5 т. – К.: Науква думка, 2001. – 846 с.
 11. Александрович В. С., Борисенко В. Й., Виврот Т. М. Історія української культури. – К.: Наукова думка, 2003. – 1246 с.
 12. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.
 13. Культура і побут населення України: Навч. посіб. / За ред.        В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх. – Київ: Либідь, 1993. – 288 с.
 14. Культура українського народу: Навч. посібник / За ред. В. М. Русанівського, Г. Д. Вервеса, М. В. Гончаренко та ін.. – К., 1994.
 15. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
 16. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Київ: «Оберіги», 1992.
 17. Нельговський Б. П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.
 18. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: «Довіра», 1992.
 19. Основи художньої культури: Теорія та історія української  художньої культури: Навч. посіб. Ч. 2 / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко, Н. О. Карпова та ін./ За ред. В.О.Лозового, Л.В.Анучиної. Ї Х.: Основа, 1999. – 442 с.
 20. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.
 21. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.
 22. Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.
 23. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / За ред. Н.Я. Горбача – 1992.
 24. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій: Навч. посіб. / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К.: Либідь, 1992. Ї 390 с.
 25. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів: Світ, 1994. – 455 с.
 26. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича /Упор. С.В.Ульяновська. – К.: Либідь, 1993.
 27. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2000.
 28. Українська минувшина. – К., 1993.
 29. Українська художня культура. – К.,1996.
 30. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. / О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал та ін./ За ред. О.П.Рудницької. К.: ЕксОб, 2000. Ї 207 с.\
 31. Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посіб. – Київ: Либідь, 1994.
 32. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.
 33. Шейко, В.М., Тишевська, Л.Г. Історія української художньої культури : підручник. – Харків: ХДАК, 1999.
 34. Українська культура: історія та сучасність: Навч. посіб./ За ред. Черепанової С.О.– Львів: Світ, 1994.

Силабус: "Історія української культури"

Завантажити силабус