Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Данилиха Н. Р.КМД-21, КМА-21, КМБ - 21, КМТ-21, КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364КМА-21доцент Данилиха Н. Р.
КМБ - 21доцент Данилиха Н. Р.
КМД-21доцент Данилиха Н. Р.
КМТ-21доцент Данилиха Н. Р.
КМО-21доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з головними етапами розвитку української культури, сформувати систему знань про роль та місце української культури в світовому культурному просторі.

Завдання курсу:

 • формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні етапи її формування;
 • пізнання загальних закономірностей культурної еволюції та їх експлікацій на історичний розвиток української нації;
 • аналіз самобутнього характеру української культури її тісних взаємозв’язків із європейською та світовою культурою.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • теоретичні основи предмету як окремої галузі наукового знання;
 • головні проблеми українознавчих культурологічних досліджень;
 • сутність феномену української культури як детермінанти суспільної свідомості;

вміти:

 • орієнтуватись в головних напрямах досліджень з історії української культури;
 • виокремлювати чинники та фактори формування давньої української культури;
 • узагальнювати фактологічний матеріал з вивченого предмету;
 • здійснювати компаративний аналіз вимірів та епох в історичному розвитку української культури;
 • аналізувати український етнонаціональний культурний простір.

Рекомендована література

 1. Бойко Ю. М. культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005.
 2. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.
 3. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура: методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Вінниця, 2002.
 4. Енциклопедія українознавства. – Т. 1-4. – Львів, 1993- 1994.
 5. Європейська та українська культура в нарисах / За ред.. І. З. Цехмістро. – К., 2003.
 6. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ закл. освіти / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. – К.: літера, 2002. – 463 с.
 7. Історія української та зарубіжної культури / За ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К.: «Знання», 2002. –      351 с.
 8. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред.. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с.
 9. Асєєв Ю. С., Баран В. Д., Баранов І. А. Історія української культури. – У 5 т. – К.: Наукова думка, 2001. – 1134 с.
 10. Александрович В. С., Балушок В. Г., Боянівська М. Б. Історія української культури. – У 5 т. – К.: Науква думка, 2001. – 846 с.
 11. Александрович В. С., Борисенко В. Й., Виврот Т. М. Історія української культури. – К.: Наукова думка, 2003. – 1246 с.
 12. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.
 13. Культура і побут населення України: Навч. посіб. / За ред.        В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх. – Київ: Либідь, 1993. – 288 с.
 14. Культура українського народу: Навч. посібник / За ред. В. М. Русанівського, Г. Д. Вервеса, М. В. Гончаренко та ін.. – К., 1994.
 15. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
 16. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Київ: «Оберіги», 1992.
 17. Нельговський Б. П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.
 18. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: «Довіра», 1992.
 19. Основи художньої культури: Теорія та історія української  художньої культури: Навч. посіб. Ч. 2 / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко, Н. О. Карпова та ін./ За ред. В.О.Лозового, Л.В.Анучиної. Ї Х.: Основа, 1999. – 442 с.
 20. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.
 21. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.
 22. Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.
 23. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / За ред. Н.Я. Горбача – 1992.
 24. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій: Навч. посіб. / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К.: Либідь, 1992. Ї 390 с.
 25. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів: Світ, 1994. – 455 с.
 26. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича /Упор. С.В.Ульяновська. – К.: Либідь, 1993.
 27. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2000.
 28. Українська минувшина. – К., 1993.
 29. Українська художня культура. – К.,1996.
 30. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. / О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал та ін./ За ред. О.П.Рудницької. К.: ЕксОб, 2000. Ї 207 с.\
 31. Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посіб. – Київ: Либідь, 1994.
 32. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.
 33. Шейко, В.М., Тишевська, Л.Г. Історія української художньої культури : підручник. – Харків: ХДАК, 1999.
 34. Українська культура: історія та сучасність: Навч. посіб./ За ред. Черепанової С.О.– Львів: Світ, 1994.