Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Данилиха Н. Р.КМД-21, КМА-21, КМХ-21, КМТ-21, КМО-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364КМА-21доцент Данилиха Н. Р.
КМХ-21доцент Данилиха Н. Р.
КМД-21доцент Данилиха Н. Р.
КМТ-21доцент Данилиха Н. Р.
КМО-21доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Вивчення курсу «Історія української культури» відповідає реалізації сучасної концепції вищої освіти, основою якої є ґрунтовна історико-філософська підготовка у поєднанні з орієнтацією на світоглядно-філософські проблеми сьогодення.

Навчальна дисципліна «Історія української культури» спрямована на формування ідентичності та національної самоповаги, адже історія культури концентрує у собі такі взаємопов’язані речі, як національна мова, традиції та історична пам’ять. Курс охоплює основні наукові проблеми і дискурси української культури, представлено головні історичні віхи, викладено процес становлення усіх напрямів розвитку культури, розглянуто формування національно-культурних цінностей, поширення нових стилів мистецтва, констатовано зв’язок часів через збереження і розвиток культурних традицій у контексті сучасного культурологічного підходу до культури України як комплексної системи.

Ознайомлення студентів з історією української культури відбувається через призму трьох основних проблем: творення певного типу суспільства; формування системи спільних цінностей – матеріальних, духовних; розвитку менталітету історичної людини тобто ідеології. Увагу приділено також з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, співвідношенню загальнолюдських та національних культурних цінностей, визначенню місця традицій та новацій у культурі тощо. Розглядаються й проблеми збереження національних культурних традицій в народному середовищі, що власне і уможливило українське культурне відродження і формування незалежної Української Держави у ХХ ст.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» є формування уявлення про сутність та процесу розвитку української культури. яке орієнтоване на формування таких якостей людини, як різнобічна освіченість, висока свідомість, моральність, вміння знаходити порозуміння з представниками різноманітних культур. Відтак мета викладання дисципліни «Історія української культури» також полягає у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань та фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та навичок з української культури в її історичному становленні, поглиблене вивчення світоглядної системи життєвих орієнтирів індивідів, соціальних прошарків, народу України, втілених у матеріальних і духовних цінностях певних історичних періодів. Значення курсу полягає, передусім, у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста.

Цілями курсу є:

 • формування у студентської молоді цілісного уявлення про шляхи розвитку української культури, основні етапи її формування;
 • пізнання загальних закономірностей культурної еволюції та їх експлікацій на історичний розвиток української нації;
 • аналіз самобутнього характеру української культури її тісних взаємозв’язків із європейською та світовою культурою.

Ключові слова

Культура, українці, українська етнічна група, держава, стиль, мистецтво, історія, діячі культури, освіта, епохи,  національна ідентичність, субкультура, контркультура, масова культура, елітарна культура, світова культура, національна культура.

Теми:

Тема 1. Предмет та завдання курсу «Історія української культури».

Тема 2. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

Тема 3. Українська   культура польсько-литовської

доби ХІV-ХVІІ ст. Епоха Відродження.

Тема 4. Українська культура доби бароко і Просвітництва (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.ст.).

Тема 5. Українська   культура першої половини ХІХ ст.

Тема 6. Українська культура другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 7. Українська культура радянської доби.

Тема 8. Українська культура в ситуації подолання наслідків    тоталітаризму (кінець 1980-х – перша декада ХХІ ст.).

 

Детальніше у Силабусі курсу “Історія української культури”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Історія світової та української культури : підручник. К. : Літера, 2002. 463 с.
 2. Культура і побут населення України : навчальний посібник / за ред.        В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх. К. : Либідь, 1993. 288 с.
 3. Культура українського народу : навчальний посібник / за ред. В. М. Русанівського, Г. Д. Вервеса, М. В. Гончаренко та ін. К., 1994.
 4. Словник символів культури України : навчальний посібник / за ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенко, М. К. Дмитренка. К. : Міленіум, 2002.
 5. Черепанова С. О., Скотний В. Г., Бичко І. В. та ін. Українська культура : Історія і сучасність : навчальний посібник. Львів : Світ, 1994. 455 с.
 6. Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / упор. С. В. Ульяновська. К. : Либідь, 1993.
 7. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за ред. М. М. Заковича. К. : Знання, 2000.
 8. Рудницька О. П., Кондрацька Л. А., Смікал В. О. та ін. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник / за ред. О. П .Рудницької. К. : ЕксОб, 2000. 207 с.
 9. Хома І. Я, Сова А. О., Мина Ж. В. Історія української культури : навчальний посібник / за ред. І. Я. Хоми. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. 356 с.
 10. Чмихов М. О. Давня культура : навчальний посібник. К. : Либідь, 1994.
 11. Шейко, В. М., Тишевська, Л. Г. Історія української художньої культури : підручник. Х. : ХДАК, 1999.
 12. Українська культура : історія та сучасність : навчальний посібник / за ред. Черепанової С. О.  Львів : Світ, 1994.

Додаткова:

 1. Бойко Ю. М. культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. Вінниця, 2005.
 2. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура : історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). Вінниця, 2001.
 3. Бойко Ю. М. Українська та зарубіжна культура : методичні матеріали для самостійної роботи студентів. Вінниця, 2002.
 4. Енциклопедія українознавства. Т. 1-4. Львів, 1993-1994.
 5. Європейська та українська культура в нарисах / за ред. І. З. Цехмістро. К., 2003.
 6. Історія української та зарубіжної культури / за ред. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. К. : Знання, 2002. 351 с.
 7. Історія української культури : Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / за заг. ред.. І. Крип’якевича. К. : Либідь, 1994. 651 с.
 8. Асєєв Ю. С., Баран В. Д., Баранов І. А. Історія української культури. У 5 т. К. : Наукова думка, 2001. 1134 с.
 9. Александрович В. С., Балушок В. Г., Боянівська М. Б. Історія української культури. У 5 т. К. : Науква думка, 2001. 846 с.
 10. Александрович В. С., Борисенко В. Й., Виврот Т. М. Історія української культури. К. : Наукова думка, 2003. 1246 с.
 11. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура. К., 2003.
 12. Мала енциклопедія етнодержавознавства. К., 1996.
 13. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. К. : Оберіги, 1992.
 14. Нельговський Б. П. Українське мистецтво : Від найдавніших часів до початку ХХ ст. К., 1976.
 15. Огієнко І. Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народу. – К. : Довіра, 1992.
 16. Анучина Л. В., Грицаненко В. Г., Карпова Н. О. та ін. Основи художньої культури : Теорія та історія української  художньої культури : навчальний посібник. Ч. 2 / за ред. В. О. Лозового, Л. В. Анучиної. Х. : Основа, 1999. 442 с.
 17. Попович М. В. Нарис історії культури України. К.,1998.
 18. Семчишин М. Тисяча років української культури. К., 1993.
 19. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / за ред. Н. Я. Горбача. 1992.
 20. Бичко А. К., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій : навчальний посібник. К. : Либідь, 1992. 390 с.
 21. Пономарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. та ін. Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. К. : Либідь, 1993. 256 с..
 22. Українська художня культура. К., 1996.
 23. Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура. К., 2002.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua.
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 12. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 13. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 14. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 15. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 16. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 17. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 18. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 19. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 20. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 21. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 22. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 23. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 24. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 25. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 26. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 27. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 28. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 29. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603

Силабус: "Історія української культури"

Завантажити силабус