Експертно-оціночна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Данилиха Н. Р.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10КМД-1мдоцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання з основ мистецтвознавства та технології виготовлення різних видів культурних цінностей і предметів колекціонування, методики атрибуції та експертизи предметів історичного та культурного значення, пов’язаних  зі зберіганням і обігом культурних цінностей і визначенням їхньої грошової вартості з різною метою. А також ознайомлює з основами правового регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України та порядок оформлення відповідної митної документації . У курсі  подано огляд існуючих підходів, принципів і методів оцінювання, що вважаються на даний час класикою оцінки, особливості їхнього застосування при оцінці рухомих речей, які відносяться до культурних цінностей. Описи супроводжуються ілюстраціями і практичними прикладами.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція (лекції) курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета дисципліни полягає у тому, щоб ознайомити студентів з теоретичними основами та прикладною методикою ідентифікації, атрибуції та експертизи предметів історичного і культурного значення, а також з нормативно-правовими основами експертно-оціночної діяльності щодо культурно-історичних цінностей та їх переміщення через митний кордон України. А також надати узагальнені знання пов’язані зі зберіганням і обігом культурних цінностей, і визначенням їхньої грошової вартості з різною метою.

Цілями курсу є:

 • опанування нормативно-правовими основами збереження та переміщення культурно-історичних цінностей;
 • оволодіння знаннями щодо класифікаційних ознак різних видів культурно-історичних цінностей;
 • ознайомлення з сучасними методами експертизи культурно-історичних цінностей;
 • ознайомлення з технологічними особливостями різних видів культурно-історичних цінностей;
 • оволодіння методами ідентифікації та атрибуції різних видів культурно-історичних цінностей за властивими кожному виду класифікаційними ознакам;
 • ознайомлення з методиками визначення вартості культурно-історичних цінностей;
 • ознайомлення з порядком переміщення культурно-історичних цінностей через державний кордон України;
 • оволодіння практичними навичками роботи з документами, каталогами науковою літературою;
 • розвиток історичного, критичного та творчого мислення.
 • сформувати навички роботи з різними джерелами інформації та вміння верифікувати отриману інформацію.
 • засвоєння необхідної термінології, основ понять та визначення оціночної діяльності;
 • навчити студентів складати та критично аналізувати експертну та оціночну документацію;
 • сформувати у студентів вміння та потребу перевірки результатів власного дослідження;
 • набути вміння аналізувати і пояснювати специфіку розвитку світового та українського арт-ринку.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Експертно-оціночна діяльність» студент повинен набути компетентності:

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ЗК15. Здатність вдосконалювати власне навчання і виховання, включно з удосконаленням навчальних і дослідницьких навичок.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК06. Здатність швидко адаптуватися до викликів часу, до специфічних умов і напрямів професійної діяльності.

ФК07. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

ФК09. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

ФК.12. Здатність бути лідером у соціокультурній сфері.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

ФК16. Вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з використанням системи документально-інформаційних комунікацій.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН01. Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН12. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх практичні результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.

ПРН13. Вміти аналітично мислити при вирішення професійних питань та проблем.

ПРН16. Вміти самостійно приймати відповідні рішення та нести за них відповідальність.

ПРН18. Вміти визначити та аналізувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики.

Ключові слова

Експертно-оціночна діяльність, культурні цінності, культурно-історичні цінності, експертиза, оцінка, охорона культурно-історичних цінностей, закон, законодавство, вартість культурно-історичних цінностей, категорії оцінювачів, колекціонування, антикваріат, ринок культурних цінностей, актив, цінність, графіка, іконопис, живопис, скульптура, монети, ювелірні вироби, прикраси, дорогоцінне каміння, музичні інструменти, архівні документи, митний кордон України.

Теми

Тема 1. Експертиза культурно-історичних цінностей: поняття, різновиди, методи.

Тема 2. Сучасні неруйнівні методи експертизи культурно-історичних цінностей.

Тема 3. Сучасні методики визначення вартості культурно-історичних цінностей.

Тема 4. Нормативна база експертно-оціночної діяльності.

Тема 5. Історія, об’єкти і суб’єкти в оцінці культурних цінностей.

Тема 6. Організація оціночної діяльності початківців.

Тема 7. Функції грошей. Активи як складові вартості культурних цінностей. Витратний підхід. Методи та інструментарій.

Тема 8. Графіка та Іконопис як різновид культурно-історичних цінностей.

Тема 9. Живопис як різновид культурно-історичних цінностей.

Тема 10. Скульптура як різновид культурно-історичних цінностей..

Тема 11. Монети та предмети боністики як різновид культурно-історичних цінностей.

Тема 12. Ювелірні вироби як різновид культурно-історичних цінностей.

Тема 13. Музичні інструменти як різновид культурно-історичних цінностей.

Тема 14. Архівні документи, меморіальні пам’ятки та друковані видання (стародруки) як різновид культурно-історичних цінностей.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Експертно-оціночна діяльність»

 

Рекомендована література

Базова:

 1. Артюх Т. М. Діагностика та експертиза коштовностей : підручник. К .: Альтерпрес, КНТЕУ, 2004. 480 с.
 2. Артюх Т. М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння : навчальний посібник. К. : КНТЕУ, 2008. 188 с.
 3. Артюх Т. М. Оцінка культурних цінностей.  К. : КНТЕУ, 2010. 188 с.
 4. Артюх Т., Назимок М., Шликов О. Пробірний контроль. Експертна оцінка ювелірних виробів з дорогоцінних металів : навчальний посібник.  К. : Воля, 2009. 248 с.
 5. Артюх Т., Назимок М., Боровиков О. Пробірний контроль. Методи аналізу та контролю сплавів дорогоцінних металів. К. : Воля, 2010. 368 с.
 6. Закон України Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Відомості Верховної Ради України. 1999. №48. С.405. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
 7. Індутний В. В., Юнда В. В., Пірковіч К. А. Критерії оцінки якості ювелірних виробів з нефриту. Товари і ринки. 2018.  №2  С. 98-109.
 8. Індутний В. В., Пірковіч К. А., Черняк Л. В. Соціокультурне значення, загальна класифікація та споживча цінність дорогоцінних каменів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2016. №17 С. 46-50.
 9. Методичні рекомендації з проведення державної експертизи культурних цінностей. Наказ Міністерства культури України від 17 травня 2018 року №433. URL: http://www.mincult.kmu.gov.ua
 10. Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. URL: https://ares.ua/uk/codesearch

Допоміжна:

 1. ІндутнийВ. В., Мережко Н. В., Пірковіч К. А. Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України. Товарознавчий вісник. 2017. – Вип. 10. С. 71-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvis_2017_10_11
 2. Доманцевич Н. І., Мартинюк М. М. Експертиза дорогоцінних металів та коштовного каміння: практикум : навчальний посібник. Львів : Видавництво ЛКА, 2013. 176 с.
 3. Доманцевич Н. І., Павлишин М. Л., Закусілов А. П. Основи експертизи культурних цінностей : апорний конспект лекцій. Львів : Видавництво ЛКА, 2005. 75 с.
 4. Індутний В., Мережко Н., Пірковіч К. Аналіз ринку рубінів за якісними та вартісними показниками. Технічні науки та технології. 2017. №2. С. 66-74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tnt_2017_2_9
 5. Індутний В. В., Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. Оцінка коштовностей з урахуванням фінансових можливостей потенційних покупців. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 22.  С. 96 – 104.
 6. Індутний В. В., Мережко Н. В., Пірковіч К. А. Товарознавча оцінка антикварної порцеляни. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2020. Вип. 23.  С. 25-38.
 7. Індутний В. В., Мережко Н. В., Піркович К. А. Аналіз якості та вартості антикварних декоративно ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України. Товарознавчий вісник. 2017. Вип. 10. С. 71 -82.
 8. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей : підручник. – К. : КНТЕУ, 2016. 880 с.
 9. Індутний В.В. Оцінка пам’яток культури. К .: СПД Моляр С. В., 2009. 537 с.
 10. Індутний В.В. Ринки культурних цінностей : порівняльний аналіз. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2014. №1. С. 19-27.
 11. Калашникова О. Л. Ідентифікація та вартісна оцінка культурних цінностей : навчальний посібник. К. : Вища освіта, 2006. 287 с.
 12. Калашникова О. Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : підручник. К. : Знання, 2006. 479 с.
 13. Карпов В. В. Імпортно-експортні операції на ринку культурних цінностей. URL: https://www.academia.edu/34643094/ІМПОРТНО-ЕКСПОРТНІ_ОПЕРАЦІЇ_НА_РИНКУ_КУЛЬТУРНИХ_ ЦІННОСТЕЙ
 14. Запаско Я. П., Білик В. І., Голод І. В. Нариси з історії декоративно-ужиткового мистецтва : навчальний посібник. К. : ІСДО, 1995.  320 с.
 15. Передрій О. І. Ідентифікаційна експертиза предметів філателії при їх переміщенні через митний кордон. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2018. Вип. 21.  С. 115-119.
 16. Платонов Б. О. Колекціонування культурних цінностей : курс лекцій. К. : НАКККіМ, 2016. 108 с. URL: http://www.afo.com.ua/doc/Boris_Platonov_Collecting_Cultural_Property.pdf
 17. Платонов Б. О. Основи оціночної діяльності : підручник. К. : НАКККіМ, 2013. 227 с.
 18. Свєнціцька В. І., Откович В. П. Українське народне малярство ХІІІ-ХХ століть : альбом. К. : Мистецтво, 1991. 302 с.
 19. Степовик Д. Іконологія й іконографія. Івано-Франківськ : Нова зоря, 2003.  312 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 12. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 13. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 14. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 15. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 16. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 17. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 18. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 19. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 20. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 21. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 22. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 23. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 24. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 25. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 26. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 27. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 28. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 29. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 30. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua