Соціокультурна діяльність

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит
27Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
164Шевчук А. В.КМД-11
248доцент Данилиха Н. Р.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148КМД-11Шевчук А. В.
264КМД-11доцент Данилиха Н. Р.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти теоретико-методологічними засадами у сфері соціокультурної діяльності. Предметом навчальної дисципліни є історія, теоретичні основи сферреалізації, суб’єктів, ресурсної бази і сучасних технологій соціокультурної діяльності.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції і практичні заняття у 1-му семестрі

Лекції і практичні заняття у 2-му семестрі

Мета і завдання курсу

Метою навчальної дисципліни є отримання майбутніми фахівцями соціокультурної діяльності систематичних знань в галузі теорії культури, дослідити теорії культури, розвиток філософських поглядів на культуру у  різні епохи, логіку становлення філософських концепцій культури, взаємодію соціального та культурного прогресу, проблеми культури в контексті глобальних проблем сучасності.

Завдання навчального курсу:

 • ознайомити з понятійно-термінологічним апаратом навчальної дисципліни;
 • розкрити генезис поняття «соціокультурна діяльність», сучасні підходи до його визначення;
 • схарактеризувати функції, принципи, критерії соціокультурної діяльності, динаміку їх змін;
 • сформувати уявлення про види, форми, сфери реалізації соціокультурної діяльності;
 • ознайомити з традиціями та інноваціями в соціокультурній діяльності;
 • виробити вміння, необхідні для її здійснення в сучасних умовах;
 • навчити аналізувати досвід роботи закладів соціально-культурної сфери, шукати засоби і шляхи вирішення існуючих у них проблем.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК7. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Соціокультурна діяльність, соціокультурна сфера, компоненти соціокультурної сфери, структура соціально-культурної сфери, види культурної діяльності, джерела соціокультурної діяльності, становлення соціокультурної діяльності, суб’єкти соціокультурної діяльності, аспекти соціокультурної діяльності, інститути соціально-культурної сфери суспільства, діяльнісна підсистема соціокультурної сфери, технологічна підсистема соціально-культурної сфери, типологія критеріїв соціокультурної діяльності, умови здійснення соціокультурної діяльності, вільний час, бюджет вільного часу, позаробочий час, дозвілля, типи дозвілля, організація дозвілля, дозвіллєва діяльність, принципи дозвіллєвої діяльності, рівні дозвіллєвої діяльності, інтереси особи, спеціальні події, сфери прояву спеціальних подій, спектр організовуваних спеціальних подій, класифікація спеціальних подій, аспекти спеціальних подій, мета спеціальних подій, умови спеціальних подій, правила ефективності спеціальних подій, ведучий спеціальних подій, прийом, представницький прийом, презентація, види презентацій, сценарний план презентації, подієвий бюджет, менеджер, арт-менеджер, соціокультурний менеджмент, менеджмент соціокультурної діяльності, event-менеджмент, фандрейзер, фандрейзинг, види фандрейзингу, завдання фандрейзера, фандрейзингові організації, благодійні організації, проект, проектний підхід, привабливість проекту, спонсор, спонсорство, спонсорська градація, структура спонсорського пакету, меценат, меценатство, продюсер, продюсерство, генеральний продюсер, виконавчий продюсер, асоційований продюсер, координуючий продюсер, співпродюсер, лінійний продюсер, кінопродюсер, театральний продюсер, музичний продюсер, аудіо-інженер, продюсер ігор, телевізійні продюсери, продюсери веб-сайтів, функції продюсера, партнери продюсера, імпресаріо, куратор, кураторство, конкурс, конкурсний проект, виставка, творчість людини, види творчості.

Теми

Тема 1. Cоціокультурна діяльність як навчальна дисципліна.

Тема 2. Поняття культури та соціального інституту.

Тема 3. Основні напрямки і зміст соціально-культурної діяльності.

Тема 4. Соціально-культурна політика: сутність та концептуальна основа.

Тема 5. Сучасні інформаційні технології в соціокультурній діяльності.

Тема 6. Технології менеджменту в соціальнокультурній сфері.

Тема 7.  Теоретичні основи дозвілля.

Тема 8. Основні інститути дозвіллєвої сфери.

Тема 9. Дозвіллєва робота з різними категоріями нпселення.

Тема 10. Управління дозвіллєвою сферою.

Тема 11. Підготовка кадрів дозвілєллвої сфери.

Тема 12 Гра та її вплив на поведінку людини.

Тема 13 Педагогічні аспекти організації дозвілля.

Тема 14 Спеціальні події у соціокультурній діяльності.

Тема 15 Види спеціальних подій.

Тема 16 Соціокультурна діяльність і сучасні інформаційні технології.

Тема 17 Залучення коштів на соціокультурну діяльність.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Соціокультурна діяльність»

 

Рекомендована література

Основна:

1.Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28 червня 1996 р. К. : Преса України, 1997. 80 с.
2. Основи законодавства України про культуру: Закон. Відомості Верховної Ради України. 1992. 26 травня (№ 21). С. 294.
3. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія. Київ : Юстініан, 2013. 608 с.
4. Ариарский М. А. Досуговедениев системе человекознания. Л. : ЛГИК, 1990. 156 с.
5. Аронов А. А. Творчество в контексте социализации личности. Вестник Моск. государственного университета культуры и искусств. 2004. № 2. С. 54-62.
6. Ашаренкова Н. Г. Теорія і практика соціально-культурної діяльності : робоча програма для студентів спеціальності 6.020100 «Менеджмент соцюкультурної діяльності» спеціалізації «Менеджер зовнішньокультурної діяльності» / уклад. Н. Г. Ашаренкова. К. : ДАКККІМ, 2007. 31 с.
7. Бабець І. Г., Полякова Ю. В., Мокій О. А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник. Львів, 2016. 493 с.
8. Біла книга з міжкультурного діалогу. Жити разом у рівності й гідності. Київ : Оранта, 2010. 60 с.
9. Бондар О. В., Глєбова А. О. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник. К.  : Освіта України, 2013. 480 с.
10. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.
11. Вильчинская-Бутенко М. Э. Социально-культурная деятельность за рубежом : учебное пособие. СПб. : СПб ГУКМ, 2011. 240 с.
12. Вовчак О. Д., Рущишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник. Львів : Укоопспілка, 2016. 463 с.
13. Воловик А., Воловик В. Педагогіка дозвілля. Х.  : ХДАК, 1999. С. 51-74.
14. Воробьева И. В. Социально-культурная деятельность : учебно-методический комплекс. Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. 106 с.
15. Вступ до соціальної роботи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. К. : Академвидав, 2005. 300 с.
16. Герасимов С. В., Тульчинский Г. Л., Лохина Т. Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учебное пособие. СПб. : Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. С. 5-41.
17. Донченко Н. П. Мистецтво гри : теорія і практика ігрової діяльності в умовах дозвілля : навч. посібник. К. : ДАКККІМ, 1999. 176 с.
18. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник для студентов вузов культуры и искусств. М. : Издательский Дом МГУКИ, 2007. 480 с.
19. Зеленська Л. М., Романова А. О. Івент-менеджмент : словник-довідник організатора заходів. Київ : НАКККіМ, 2015. 84 с.
20. Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань : монографія. Харків-Суми : Діса плюс, 2016. 190 с.
21. Онищенко О. С. , Горовий В. М., Попик В. І. та ін. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства : взаємодія та розвиток : монографія. К. : НБУВ, 2013. 184 с.
22. Калініна Г. М. Краудсорсинг як інноваційний управлінський інструмент і змістова компонента навчального посібника для керівників. URL : http://lib.iitta.gov.ua/166119/1/27.pdf
23. Киселева Т. Г., Красильников Ю. Д. Основи социально-культурной деятельности : учебное иособие. М. : МГУКИ, 2006. 135 с.
24. Кожушко Л. Ф., Кузнецова Т. О. Менеджмент організацій : теорія та практика : навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с.
25. Коляда С. Современный менеджмент : стратегии эффективного лидера. Днепропетровск : Лира, 2016. 103 с.
26. Кондратюк Н. В.Менеджмент : практикум. Харків, 2016. 220 с.
27. Копієвська О. Р. Роль і значення культурної функції держави на сучасному етапі цивілізаційного розвитку. Правова держава. 2006. Вип. 17. С. 67-73.
28. Копієвська О. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. К. : НАКККіМ, 2010. 271 с.
29. Копієвська О. Р. Правове регулювання : поняття, сутність, зміст. Зовнішня торгівля : право та економіка. 2006. № 5.
30. Копієвська О. Р. До питання законодавчого регулювання культури в Україні. Вісник Львівського університету. Серія : Юридична. 2008. Вип. 47.С. 83-89.
31. Кочубей Н. В. Програма навчального курсу «Соціокультурна діяльність». Менеджмент соціокультурної діяльності : навчальнометодичний комплекс. Ч. 1. К. :КНПУ  ім. М. П. Драгоманова. С. 211-220.
32. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2015. 122 с.
33. Кочубей Н. В. Культурно-дозвіллєве середовище у вимірі екології дитинства. Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. № 6. С. 270-275.
34. Кравченко О. В. Державна культурна політика в Україні : дискурс влади. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. У 2 т. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. 2009. Вип. 15, Т. 2. С. 79-84.
35. Кравченко О. В. Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики. Вісник Харківської державної академії культури. X. : ХДАК, 2010. Вип. 29. С. 47-57.
36.Крестъянов В. П. Педагогика досуга : учебное пособие для студентов педагогических вузов и высших учебных заведений культуры. Орел : ОГУ. 2010. 156 с.
37.Культурно-досуговая деятельность : учебник / под ред. А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. М. : МГУКИ, 1998.
38.Культурна спадщина України: Правові засади збереження та охорони культурно-історичного середовища : збірник офіційних документів. К. : Істина, 2002. 336 с.
39. Литовкин Е. В. Социально-культурная деятельность в контексте современного исторического знания. Вестник МГУКИ. 2003. № 1.
40. Макарчук Н. О. Тімбілдинг як інноваційний метод в управлінській діяльності керівника ДНЗ. URL :
http://eprints.zu.edu.ua/24714/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA.pdf
41. Малімон В. І. Проблеми модернізації державного регулювання у сфері культури. Публічне адміністрування : теорія і практика. 2010. Вип. 2 (4). URL : www.nbuv.gov.ua/e-journals
42. Безгін О. І., БернадськаГ. Є.,  Кочарян Л. О. Матеріальна підтримка культурних проектів : світовий досвід та можливості застосування в Україні : колективна монографія. К., 2010. 192 с.
43. Гуткевич С. О. та ін. Менеджмент : питання та відповіді : навчальний посібник для дистанційного навчання /  заг. ред.  Мошека Г. Є. Х. : Діса плюс, 2016. 940 с.
44. Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. Київ : Знання, 2007.
45. Напрями розвитку сучасного менеджменту: проблеми та рішення : монографія / за заг. ред. Л. М. Варави. Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2015. 417 с.
46. Нишенко О. В. Краудсорсинг як сучасний управлінський інструмент. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. Вип. 11 (41). Ч. 2. 2014. С. 231-237.
47. Нікіфорова Л. О., Білоконь Я. В. Тімбілдінг як основа ефективного розвитку колективу. URL :
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11942/%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b1% d1%96%d0%bb%d0%b4%d1%96%d0%bd%d0%b3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
48. Новикова Г. Н. Технологические основы социокультурной деятельности : учебное пособие. М. : МГУКИ, 2010. 158 с.
49. Нові моделі закладів дозвілля : концепції, проекти, реалізація. Національна парламентська бібліотека України. Інформцентр. К., 1994. 12 с.
50. «Нужно ли боятся виртуальных библиотек?». Обсерватория культуры. 2005. № 6. С. 112–114.
51. Орел Е. В. Коммуникативные стратегии толерантности в социально-культурной сфере. Екатеринбург : УГУ, 2008. С. 355-365.
52. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент : еволюція мислення, лідерства та керування. Х. : Фоліо, 2016. 190 с.
13.Піратовський Ю. Л. Бізнес-планування : опорний конспект лекцій. Київ : КНТЕУ, 2010. 81 с.
53. Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах :підручник. К. : Кондор, 2005. 408 с.
54. Популяризація, промоція, реклама художніх творів і культурних благ : світовий досвід та українська практика : звіт про науково-дослідну роботу за 2013 р. Київ : МКТУ, УЦКД. Київ, 2013. 199 с.
55. Реалізація державної політики у галузі культури : пріоритети, здобутки, перспективи. Охорона культурної спадщини : аналітичний звіт МКТУ за 2012 р. К. : МКТУ, 2013. 81 с.
56. Рижкова С. А., Кузнецова І. В., Шевченко І. О. Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури : монографія. К. : НАКККіМ, 2010. 476 с.
57. Рокоча В. В., Одягайло Б. М.,ТереховВ. І. Міжнародний менеджмент : навчальний посібник. К., 2016. 170 с
58. Свидрук І. І. Креативний менеджмент : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2012. 224 с.
59. Сигов К. Б. Игра. Современная западная философия : словарь. М. : Политиздат, 1998. С. 158-159.
60. Скуратівський В. Свята нашого народу. Вітчизна. 1991. № 3. С. 193-195.
61. Суртаев В. Я. Игра как социокультурный феномен : учеб. пособ. СПб., 2003. 208 с.
62.Теорія держави і права: академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К., 2006. 685 с.
63. Триодин В. Е. История и теория социально-культурной деятельности. СПб. : СПбГУП, 2000. 248 с.
64. Туев В. В. Социально-культурная деятельность в таблицах и схемах : учебное пособие. Барнаул : АлтГАКИ, 2006. 87 с.
65. Тульчинский Г. Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учебное пособие. СПб. : Лань, 2010. 384 с.
66. Українські традиції : антологія / упоряд. О. В. Ковалевський. X. : Фоліо, 2004. 572 с.
67. Флиер А. Л. Культура как виртуальная реальность. Обсерватория культуры. 2006. № 2. С. 22-26.
68. Хейзинга И. Ноmoludens.В тени завтрашнего дня. М. : Прогресс, 1992. 464 с.
69. Цимбалюк Н. М. Дозвілля в Україні. Теоретичні та емпіричні аспекти : монографія. К. : ДАКККіМ, 2003. 224 с.
70.Чижиков В. М., Чижиков В. В. Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник. М. : МГУКИ, 2008. 608 с.
71. Шлыкова О. В. Інтернет-ресурсыи услуги в социокультурной сфере : учебное пособие. М., 2000. 102 с.
72. Шкуркіна В. М. Методологічні засади менеджменту соціокультурної діяльності. Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип. 24. С. 226-235.
73. Шостак В. С. Сучасний стан та перспективи законодавчого забезпечення реалізації культурної функції держави. Право і безпека. 2009. № 1. С. 30-35.
74. Шостак С. Л. Дозвілля як фактор соціальної ідентичності. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. «Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля». К. : КНУКІМ, 2005. С. 297-290.
75. Шуленова З. А. Культурный опыт и проблема его сохранения. Обсерватория культуры. 2005. Вып. 1. С. 78-81.
76. Шумович А. В. Великолепные мероприятия : Технологии и практика event management.  М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. С. 16-43.
77. Шуть H. Н. Золотые ключи игромастера. М. : Образовательные проекты, 2013. 176 с.
78. Южакова Н. И. Общие технологии социально-культурной деятельности : учебное пособие. Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2009.
79. Ярошенко Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятельности : учебник. М. : МГУКИ, 2007. 360 с.

Додаткова:

80. Бевзенко Л. Самоорганізаційна природа феномена гри. Філософська думка. 1999. № 3. С. 3-19.
81. Берн Э. Игры, в которые играют люди. СПб. : Лениздат, 1992. 400 с.
82. Боронникова Г. Нововведення в социально-культурной сфере. Клуб. 2004. № 4. С. 12-13.
83. Даровский В. П. Кинофестивали: рождение, становление, соврем. состояние. СПб. : СПбГУКИ, 2005. 171 с.
84. Дуликов В. З. Критерии социально-культурной деятельности. Вестник МГУКИ. 2004. №1. С. 94-97.
85. Кочубей Н. В. Дитина в сучасному інформаційному суспільстві : проблема добра і зла. Вісник ІРД. 2013. № 29. 15-19.
86. Куликова Ю. Фандрейзинг в сфере культуры. Клаузура. 2012. 03. URL: https://klauzura.ru/2012/03/yuliya-kulikova-fandrajzing-v-sfere-kultury
87. Копієвська О. Р. Використання сучасних рекреаційних технологій у парковій індустрії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні та рекреаційні технологіїв сучасній індустрії дозвілля». К., 2004. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/kopievska.htm
88. МирошкинаО. С. Детский кинофестиваль : обучение в увлеченном сообществе (на примере Санкт-Петербургского детского
благотворительного кинофестиваля). Психология, социология и педагогика. 2012. № 10. URL : http://psychology.snauka.ru/2012/10/1160
89. Павлів В., Дзюба І. Деякі проблеми і перспективи української культури. НГ. 2001. № 5 (485).
90. Петрова О. В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. К. : Міленіум, 2011. Вип. 27.
91. Столяренко В. Е. Игра как проявление творчества человека. Антропология – системная наука о человеке. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 384 с.
92. Стрельцов Ю. А. Свободное время и развитие социокультурной деятельности. Вестник МГУКИ. 2003. № 1.
93. Юрій М. Ф. Соціокультурний світ України. К. : Кондор, 2008. 738 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 6. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 7. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 8. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 9. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 10. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 11. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 12. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 13. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 14. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 15. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 16. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 17. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 18. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 19. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 20. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 21. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 22. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 23. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 24. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 25. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 26. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 27. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 28. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 29. Виставкова федерація України. URL : http://www.expo.org.ua/ua
 30. Портал Знань. URL : http://www.znannya.org
 31. Острів знань. URL : http://ostriv.in.ua
 32. Освітній портал. URL : http://www.osvita.org.ua
 33. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 34. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture

Силабус: "Соціокультурна діяльність"

Завантажити силабус