Корпоративна культура в соціокультурній діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Козаренко О. В.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932КМД-1мШевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні професійні знання з корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, особливості поведінки у корпорації та умів фахово себе поводити у професійному колективі, уникати конфліктів та вміти їх вирішувати, що забезпечать конкурентоспроможність на робочому місці праці.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Мета та цілі курсу

Мета курсу – формування спеціальних професійних знань у студентів з корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, методамів її діагностики і корекції та умінь, що забезпечать зміцнення іміджу організації, підвищать її цілісність та креативність.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ корпоративної культури, опанування концептуальних положень з роботи та управління об’єктами соціокультурної сфери в умовах ринку;
 • оволодіння студентами технологією сучасного корпоративного менеджменту і формування мотиваційних умов використання його на практиці;
 • набуття студентами навичок аналізу корпоративної культури у соціокультурній сфері та управління процесами надання культурних послуг в умовах ринку;
 • опанування студентами практичного досвіду використання корпоративної культури на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками корпоративного управління у різних складових соціокультурної сфери.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності» студент повинен набути компетентності:

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ЗК12. Вільне володіння різними стилями мовлення, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК09. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

ФК.12. Здатність бути лідером у соціокультурній сфері.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

ФК16. Вміння швидко адаптуватися до специфічних умов і напрямів професійної діяльності з використанням системи документально-інформаційних комунікацій.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН09. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проектів державною та іноземною мовами.

ПРН20. Вміти налагоджувати локальну, державну та міжнародну співпрацю між культурними інституціями, громадськими організаціями, державними установами, приватним підприємництвом.

ПРН21. Демонструвати здатність впливу на ціннісну, соціальну та економічну переорієнтацію локальних спільнот.

ПРН22. Демонструвати вміння розробляти соціокультурні стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

Після завершення цього курсу студент повинен:

 • знати як діагностувати атмосферу у професійному колективі, як вжити заходів для її корекції підвищити рівень цілісності колективу, що сприятиме зміцненню іміджу корпорації;
 • вміти визначати сутність корпоративної культури, основні концепції та типологію, управляти різними проектними групами, командами і колективами, реалізовувати інноваційні проекти у соціокультурній діяльності.

Ключові слова

Корпорація, корпоративна культура, корпоративне управління, корпоративний менеджмент, імідж корпорації, фактори успіху, істинна і декларована корпоративна культура, модель корпоративної культури, етика бізнесу, соціальна відповідальність, конфліктна ситуація, рішення, проект, лідер, мотивація, мотивація персоналу.

Теми

Тема 1. Предмет корпоративної культури.

Тема 2. Формування корпоративної культури.

Тема 3. Атрибути та стандарти корпоративної культури.

Тема 4. Групи та їх динаміка в корпоративній культурі

Тема 5. Формальні і неформальні групи.

Тема 6. Team-білдинг та командна робота.

Тема 7. Діловий етикет.

Тема 8. Корпоративна культура і мотивація працівників.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Андрушків Б. Корпоративне управління : навчальний посібник. К., 2011. 528 с.
 2. Власова О. Соціальна психологія організацій та управління : підручник. К., 2010. 398 с.
 3. Гришина Н. Психология конфликта. Спб. 2008.
 4. Довгань Л. Корпоративне управління. К., 2007. 180 с.
 5. Євтушевський В. Корпоративне управління : підручник. К., 2006.
 6. Коваленко И. Наука и искусство власти менеджера. Одесса, 2006. 448 с.
 7. Кричевский Р. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе.  М., 1993.
 8. Лук’янихін В. Менеджмент персоналу : навчальний посібник. Суми, 2004. 592 с.
 9. Москаленко В. Соціальна психологія. К., 2008. 688 с.
 10. Орбан- Лембрик Л. Психологія управління. К., 2003.
 11. Огаренко В. Психологія малих груп. К., 2005. 292 с.
 12. Тимошенко Н. Корпоративна культура : діловий етикет : навчальний посібник. К.2006. 391 с.
 13. Дуткевич Т. Конфліктологія з основами психології управління. К., 2005. 456 с.

Додаткова:

 1. Башук Т., Жолудєва А. Доцільність формуваня корпоративної культури на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 2. С. 179 – 184. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2011_2_179_184.pdf
 2. Борозенцева Т. Вплив ієрархії цілей і ціностей на механізм формування корпоративної культури громадської організації в умовах сучасного со-ціуму. Теор. і прикладні проблеми психології. 2015. № 1 (36). С. 35–42. URL: file:///C:/Users/Samsung/AppData/Local/Temp/Tippp_2015_1_8.pdf
 3. Григор’єва О., Іщенко О. Корпоративні свята як інструмент внутрішнього управління персоналом. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 16. С. 297–300. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/45.pdf
 4. Жорнокуй Ю. «Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. С. 13–17.
 5. Задихайло Д. В., Кібенко О. Р., Назарова Г. В. Корпоративне управління. Навчальний посібник. Харків: Еспада, 2003. 687 с.
 6. Замковий О. І. Фінансова корпоративна культура. Методичні рекомендації. Дніпро: НТУ «ДП», 2018. 114 с.
 7. Іванюта С. М., Іванюта В. Ф. Підприємництво та бізнес-культура. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 288 с.
 8. Копець Г. Р., Леськів М. Р. Роль корпоративної культури у мотивації персоналу. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36033/1/41_232­239.pdf
 9. Котлер Філіп, Лі. Ненсі. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. К.: Стандарт, 2005. 302 с.
 10.  Пижинський Я. Формування концепції організаційної культури. Економіка і управління. 2008. № 5. С. 20-­25.
 11. Рубитель О. Ефективна корпоративна куьтура – must do нашого часу. URL: https://blog.liga.net/user/orubitel/article/32540
 12. Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб.: Питер, 352 с.
 13. Хвостенко Т. Корпоративне свято. URL: http://iqholding.com.ua/articles/korporativne­svya

Інтернет-джерела:

 1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 5. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 6. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 7. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 8. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 9. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». URL: http://www.ief.org.ua
 12. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України». URL: http://www.ird.gov.ua
 13. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 14. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua

Силабус: "Корпоративна культура в соціокультурній діяльності"

Завантажити силабус