Менеджмент міжнародних виставкових проектів

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дядюх-Богатько Н. Й.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мдоцент Дядюх-Богатько Н. Й.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування
цілісного уявлення про менеджмент міжнародних виставкових
проектів, основні його компоненти, термінологію, методичні
рекомендації. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення
бакалаврського курсу дисциплін, а також «Інституційна підтримка
культурних кластерів» та «Корпоративна культура в соціокультурній
діяльності» тощо. На дисципліні студент має засвоїти основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки креативних індустрій з  соціальним середовищем суспільства; отримати знання про особливості  специфіки візуально-просторових індустрій у системі художньої  діяльності людства; сформувати уміння використовувати отримані  теоретичні знання у для практичного застосування.

Метою дисципліни «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» надати студентам знання, вміння та навички, які дозволять оволодіти основами менеджерської діяльності, зокрема в галузі  міжнародного культурного співробітництва у виставковій сфері – сфери їх майбутньої творчої та підприємницької діяльності.
Дисципліна «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» передбачає вивчення широкого спектру маркетингових комунікацій (повідомлення співробітникам, клієнтам та контрагентам простої, від необхідної інформації до ефективної презентації бренду або продукції), що здійснюється за допомогою організації різних заходів. Це допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень культури спілкування у менеджменті соціокультурної діяльності.

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого
кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні:

а) знати
– застосування засобів, форм і методів виставкової діяльності;

– проектувальна здатність щодо розробки концепції виставкових
проектів;
– визначення інструментів, технологій її створення та просування;
– специфіку управління персоналом виставки та виставкові
комунікації;
– розробляти актуальні форми міжнародних виставкових проектів;
– професійну термінологією.

б) вміти
– пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості
виставкової діяльності;
– здійснювати вивчення міжнародного і вітчизняного
виставкового ринків та культурних потреб аудиторії;
– розрізняти, осмислювати та проводити аналіз міжнародних
виставкових проектів;
– розробляти менеджмент виставкових проектів, формувати
творчу команду та здійснювати контроль в ході реалізації
міжнародних виставкових проектів.

Рекомендована література

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент [Навчальний посібник] / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. За ред. В.А. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
2. Волкодавова Е. В. Международные выставки как фактор формирования и реализации экспортного потенциала промышленного предприятия. – Самара, 2004.
3. Гусев Е. Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом. – Москва, 2004.
4. Европейская выставочная индустрия / Новые известия: Мирвыставок. – февраль, 2008.
5. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту [Навчальний посібник] / Г.І. Кіндрацька. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 264 с.
6. Кобилецькі З. Курс менеджменту [Посібник] / Зігмунт Кобилецькі. Перекл. з пол. – Львів: Афіша, 2004. – 192 с.
7. Кравченко В.О. Основи менеджменту [Навчальний посібник] / В.О. Кравченко. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 212 с.
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2002. – 228 с.
9. Мехоношина Т.В. Организационно-экономический механизм формирования стратегии продвижения товарной продукции: на примере экспозиционных услуг в промышленной сфере. – Москва, 2006.
10. Мотина М. П. Выставочная деятельность и способы формирования коммуникативной сети промышленного предприятия. – Орел, 2006.
11. Організація виставкової діяльності [Навчальний посібник] / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський; Львівська комерційна академія. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 327 c.
12. Состояние выставочной индустрии Ближнего Востока и Африки / Новые известия: Мир выставок . – февраль, 2008.
13. Ткаченко Т.І. Виставковий бізнес : монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 244 с. ISNB 978-966-629-759-7
14. Туленков М. В., Чувардинський О. Г., Шайгородський Ю. Ж. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): посіб. — К.: Український центр політичного менеджменту. — 376 с.
15. Kijowski A.T. Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej. Czasy kultury 1789-1989 Wyd. Neriton, Warszawa 2015.  ISBN 978-83-7543-394-4.

Матеріали

Силабус курсу “Менеджмент міжнародних виставкових проектів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму