Менеджмент міжнародних виставкових проектів

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Дядюх-Богатько Н. Й.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мдоцент Дядюх-Богатько Н. Й.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв формування цілісного уявлення про менеджмент міжнародних виставкових проектів, основні його компоненти, термінологію, методичні рекомендації. Вивченню навчальної дисципліни передує вивчення бакалаврського курсу дисциплін, а також «Інституційна підтримка культурних кластерів» та «Корпоративна культура в соціокультурній діяльності» тощо. На дисципліні студент має засвоїти основні поняття та відповідну термінологію, зрозуміти зв’язки креативних індустрій з  соціальним середовищем суспільства; отримати знання про особливості  специфіки візуально-просторових індустрій у системі художньої  діяльності людства; сформувати уміння використовувати отримані  теоретичні знання у для практичного застосування.

Дисципліна «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» передбачає вивчення широкого спектру маркетингових комунікацій (повідомлення співробітникам, клієнтам та контрагентам простої, від необхідної інформації до ефективної презентації бренду або продукції), що здійснюється за допомогою організації різних заходів. Це допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності, виховати високий рівень культури спілкування у менеджменті соціокультурної діяльності.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» є надання студентам знань, вміньта навиоч, які дозволять оволодіти основами менеджерської діяльності, зокрема в галузі  міжнародного культурного співробітництва у виставковій сфері – сфері їх майбутньої творчої та підприємницької діяльності.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародних виставкових проектів» студент повинен набути компетентності:

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК12. Вільне володіння різними стилями мовлення, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.

ЗК13. Вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК04. Здатність вирішувати соціокультурні проблеми за невизначених умов і вимог та надавати науково-обґрунтовані, професійні рекомендації та висновки.

ФК07. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

ФК09. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

ФК11. Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

ФК14. Здатність доводити обґрунтування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної діяльності.

ФК17. Здатність до впровадження в соціально-культурну діяльність інноваційних, художньо-творчих, рекреативних, інформаційних технологій та проектів.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН06. Аналізувати та оцінювати ризики, приймати ефективні рішення з питань соціокультурної діяльності.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН15. Застосовувати отримані знання та демонструвати обізнаність у сучасних світових соціокультурних практикаx.

ПРН18. Вміти визначити та аналізувати соціальний та культурний контекст, в якому розвинулись головні моделі менеджменту та культурної політики.

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні:

знати

 • застосування засобів, форм і методів виставкової діяльності;
 • проектувальна здатність щодо розробки концепції виставкових
  проектів;
 • визначення інструментів, технологій її створення та просування;
 • специфіку управління персоналом виставки та виставкові
  комунікації;
 • розробляти актуальні форми міжнародних виставкових проектів;
 • засвоїти професійну термінологією.

вміти

 • пояснювати, узагальнювати й оцінювати особливості
  виставкової діяльності;
 • здійснювати вивчення міжнародного і вітчизняного
  виставкового ринків та культурних потреб аудиторії;
 • розрізняти, осмислювати та проводити аналіз міжнародних
  виставкових проектів;
 • розробляти менеджмент виставкових проектів, формувати
  творчу команду та здійснювати контроль в ході реалізації
  міжнародних виставкових проектів.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Менеджмент міжнародних виставкових проектів»

 

Рекомендована література

Основна:

1. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент [Навчальний посібник] / В.А. Василенко, Т.І. Ткаченко. За ред. В.А. Василенка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 532 с.
2. Волкодавова Е. В. Международные выставки как фактор формирования и реализации экспортного потенциала промышленного предприятия. – Самара, 2004.
3. Гусев Е. Б. Выставочная деятельность в России и за рубежом. – Москва, 2004.
4. Европейская выставочная индустрия / Новые известия: Мирвыставок. – февраль, 2008.
5. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту [Навчальний посібник] / Г.І. Кіндрацька. – Львів, КІНПАТРІ ЛТД, 2003. – 264 с.
6. Кобилецькі З. Курс менеджменту [Посібник] / Зігмунт Кобилецькі. Перекл. з пол. – Львів: Афіша, 2004. – 192 с.
7. Кравченко В.О. Основи менеджменту [Навчальний посібник] / В.О. Кравченко. – Одеса: ОНЕУ, 2012. – 212 с.
8. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту [Навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2002. – 228 с.
9. Мехоношина Т.В. Организационно-экономический механизм формирования стратегии продвижения товарной продукции: на примере экспозиционных услуг в промышленной сфере. – Москва, 2006.
10. Мотина М. П. Выставочная деятельность и способы формирования коммуникативной сети промышленного предприятия. – Орел, 2006.
11. Організація виставкової діяльності [Навчальний посібник] / Я.М. Антонюк, І.М. Шиндировський; Львівська комерційна академія. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 327 c.
12. Состояние выставочной индустрии Ближнего Востока и Африки / Новые известия: Мир выставок . – февраль, 2008.
13. Ткаченко Т.І. Виставковий бізнес : монографія / Т.І. Ткаченко, Т.П. Дупляк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 244 с. ISNB 978-966-629-759-7
14. Туленков М. В., Чувардинський О. Г., Шайгородський Ю. Ж. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі): посіб. — К.: Український центр політичного менеджменту. — 376 с.
15. Kijowski A.T. Organizacja życia kulturalnego w społeczeństwie obywatelskim na tle gospodarki rynkowej. Czasy kultury 1789-1989 Wyd. Neriton, Warszawa 2015.  ISBN 978-83-7543-394-4.

Інтернет-джерела:

 1. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 2. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 3. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 4. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 5. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 6. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 7. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 8. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 9. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 10. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 11. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 12. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 13. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 14. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Силабус: "Менеджмент міжнародних виставкових проектів"

Завантажити силабус