Інституційна підтримка соціокультурних кластерів

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мст. наук. співробітник Максимчук М. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією інституційної підтримки соціокультурних кластерів та опанувати концептуальні основи з їх регулювання державними органами управління. Тому у курсі представлено як огляд концепцій кластерізації соціокультурної сфери, так і процесів та інструментів, які потрібні для інституційного супроводу формування та функціонування соціокультурних кластерів.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Інституційна підтримка соціокультурних кластерів» є ознайомлення студентів із найновішими здобутками сучасної регіональної економіки та інших галузей знань, формування у студентів системних знань наукових основ інституційної підтримки соціокультурних кластерів та глибокого розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму управління сферою культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями сучасними підходами та інструментами інституційного забезпечення кластеризації соціокультурній діяльності.

Цілями курсу є:

 • формування в студентів теоретичних уявлень щодо сутності, функцій та особливостей діяльності соціокультурних кластерів, моделювання їх розвитку;
 • набуття студентами навичок аналізу ефективності функціонування соціокультурних кластерів та інституційного управління їх формування;
 • оволодіння студентами технологію проектного управління кластреними процесами в сфері культури.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Інституційна підтримка соціокультурних кластерів» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК04. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ФК01. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної діяльності.

ФК02. Здатність до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних практик в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК10. Здатність до прогностичної та проектної діяльності у сфері культури, моделювання інноваційних соціально-культурних процесів і явищ, виявлення тенденцій їх розвитку.

ФК14. Вивчення і логічно доведене обґрунтування впливу  різних груп стейкхолдерів  соціокультурної розбудови.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН03. Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції, обґрунтовувати результати соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку щодо результатів досліджень та інновацій.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН10. Здійснювати стратегічне, діагностичне, оперативне управління соціокультурними інституціями і проектами.

ПРН13. Демонструвати здатність до аналітичного мислення у професійних питаннях та проблемах.

ПРН19. Системно аналізувати культурні процеси та явища (наукова діяльність у сфері менеджменту культури).

ПРН21. Впливати на ціннісну, соціальну та економічну переорієнтацію локальних спільнот і державних установ.

ПРН22. Вміння розробляти стратегії розвитку, а також культурну політику міста, регіону, країни.

Ключові слова

Кластер, кластерізація, соціокультурний кластер, креативний кластер, інститут, інституція, інституціалізація, інституційне забезпечення, інституційна підтримка, регіон, регіональна структура, регіональна економіка, регіональна політика, просторова організація соціокультурної діяльності, соціокультурний розвиток територій.

Теми

Тема 1. Кластер, соціокультурний кластер, кластерізація. Інститути та інституції, інституційне забезпечення та підтримка.

Тема 2. Концептуальні основи кластерізації соціокультурної сфери держави.

Тема 3. Діяльнісно-інституційна концепція регіонотворення та її зв’язок з концепціями кластеризації.

Тема 4. Роль кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможності територій.

Тема 5. Концептуальні підходи запровадження кластерної форми реалізації культурно-творчого потенціалу.

Тема 6. Структурування господарсько-культурного простору України.

Тема 7. Світовий досвід використання культурно-творчого потенціалу для стимулювання економічного розвитку територій та можливості його використання в Україні.

Тема 8. Виявлення соціально-економічних передумов та інституційних бар’єрів формування творчих кластерів в Україні.

Тема 9. Оцінка використання культурних та творчих ресурсів для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України.

Тема 10. Організаційно-економічні засоби та інституційні основи формування міжрегіональних кластерів народних промислів в Україні.

Тема 11. Специфіка інституційно-правового забезпечення діяльності соціокультурних кластерів в Україні.

Тема 12. Роль економічних інститутів у креативному розвитку територій України.

Тема 13. Державна регіональна політика як інструмент інституційної підтримки соціокультурних кластерів України.

 

Система оцінювання курсу «Інституційна підтримка соціокультурних кластерів»

Для 9-го семестру – ЕКЗАМЕН

Діяльність, яка оцінюватиметься і відповідна їй кількість балів

Робота на практичних заняттях:

Виступ на практичному занятті оцінюється у 5 балів (5*4 практичних = 20 балів)

Розміщення матеріалу на платформі MOODLE:

Завдання на практичне заняття оцінюється у 2 бали (2*5 завдань = 10 балів), розмістити 5 завдань з обраних 5-ти тем

Завдання для самостійної роботи оцінюється у 3 бали (3*5 завдань = 15 балів), розмістити 5 завдань з обраних 5-ти тем

Модульний контроль:

Проходження модульного тесту (є обов’язковим!): 1 бал за кожне правильне питання з 5-ти – 5 балів (1*5 питань = 5 балів)

Мінімальна потрібна оцінка для допуску до екзамену 26 балів, максимально можлива оцінка – 50 балів

На екзамені оцінюватиметься:

Виконання і презентація проєкту (є обов’язковим!) з проблем дисципліни – 20 балів

Проходження екзаменаційного тесту (є обов’язковим!) – 30 балів (3*10 питань = 30 балів)

Максимально можлива оцінка за екзамен 50 балів

Підсумкова максимально можлива оцінка 100 балів

 

Детальніше у Силабусі курсу «Інституційна підтримка соціокультурних кластерів»

 

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Ткачук І. Г., Кропельницька С. О., Петруняк А. Д. Організація виробництва за кластерною моделлю : навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2009. 280 с.
 2. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці. К. : Логос, 2004. 848 с.
 3. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку регіонів України. Львів: ІРД НАН України, 2016. 394 с.
 4. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці. Хмельницький, 2011. 502 с.
 5. Кластери в економіці України : монографія / за наук. ред. М.П. Войнаренка. Хмельницький, 2014. 485 с.

Додаткова:

 1. Концепція створення кластерів в Україні. Проект. URL: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id
 2. Давимука С.А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2017. 528 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf
 3. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення. Економіка України. 2002. № 4. С. 35-41.
 4. Федоренко В. Г., Тугай А. М., Гойко А. Ф. та ін. Концепція кластерної політики в Україні. Економіка та держава. 2008. №11. С.5-15.
 5. Жигалкевич Ж. М. Інституційні засади створення та розвитку кластерів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. С.77-81.
 6. Ракоцило О. Інституційна підтримка проектної діяльності у сфері регіонального розвитку. Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4. С. 155-158.
 7. Краус Н. М. Інституціонална проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. № 1(30). С.259-270.
 8. Бакушевич І. Маркетингові стратегії формування конкурентоздатних територій: кластерний підхід. Шляхи впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку в українських містах / За загальною ред. О. І. Соскіна. К. : Інститут трансформації суспільства, 2008. 64 с.
 9. Соколенко С. І. Світовий і національний досвід формування інноваційних кластерів. Матеріали IV національного форуму з питань регіонального розвитку «Стратегії конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід». URL: http://www.sokolenko.com/category /clusters
 10. Чужиков В.І. Еволюція кластерних моделей в глобальній економіці (регіональний аспект). Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів. Львів, 2008. Вип. 3 (71). С. 11-17.
 11. Хасаєв Г.Р., Міхєєв Ю. В. Кластери – сучасні інструменти підвищення конкурентоздатності регіону (через партнерство до майбутнього). Компас промислової реструктуризації. 2003. № 1. С. 1–13.
 12. Базилюк В .Б. Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу. Наукові записки Української академії друкарства. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 4 (37). С.88-93.
 13. Смерічевська С. В., Ковальов А. В. Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід та українські реалії. Економіка та управління національним господарством. 2017. № 6(62). С.104-112.
 14. Онишко С. В. Державне регулювання кластеризації економіки як напрямок розбудови національної інноваційної моделі. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 11. С. 55–61.
 15. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Доровський О. В. Кластерні структури в економіках країн світу. Проблеми економіки. 2011. № 4. С. 24-32.
 16. Вовканич С. Й., Шульц С. Л., Максимчук М. В. та ін. Механізми реалізації регіональної політики : оцінка ефективності та напрями удосконалення / за наук. ред. С. Л.Шульц. Львів: ІРД НАН України, 2018. 236 с.
 17. Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / наук. ред. В. С.Кравців. Львів : Арал, 2013.
 18. Максимчук М. В. Витоки та інституції академічних шкіл української регіоналістики. Наукова спадщина професора Злупка С. М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні. Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р., м. Львів). Львів: Арал, 2011. С.133-134.
 19. Максимчук М. В. Інституціалізація районування економічного простору України. Збірник наукових праць Луцького технічного університету. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. Вип. 7(27). Ч.4. С.7-15.
 20. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2016. 394 с.
 21. Максимчук М. В. Інституціональні трансформації регіональних суспільних систем. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні суспільні системи. 2004. Вип. 3 (XLVII). Ч.2. С.108-118.
 22. Максимчук М. В. Концептуальні засади інституційної підтримки впровадження нової моделі районування України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 1(87). С.162-171.
 23. Максимчук М. В. Концептуальні підходи до формування інституційного середовища реформування адміністративно-територіального устрою в регіоні. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : Міжнародна науково-практична конференція. (6-7 трав. 2010 р., м. Суми). Суми : СумДУ, 2010. С. 157-159.
 24. Максимчук М. В. Регіональний інституціоналізм : пошуки концептуальних засад. Регіональна економіка. 2012. №4. С.16-22.
 25. Максимчук М. В. Теоретичні засади та базові моделі вибору цілей регіональної структурної політики. Регіональна економіка. 2014. №4. С.31-39.
 26. Максимчук М.В. Діяльнісний підхід у регіональних дослідженнях : вступні зауваження. Clovek v suradniciach multidimenzialnej spolocnosti. III. Presov, 2002. S.169-177.
 27. Максимчук М.В. До питання визначення теоретико-методологічних засад ексклюзивного та інклюзивного розвитку регіонів держави. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. (11-12 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. С. 66-69.
 28. Максимчук М.В. До питання оптимізації інституційного забезпечення регіонального розвитку України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку». (17-18 квітня 2007 р., м. Харків). Харків : Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, 2007. С.15-17.
 29. Максимчук М.В. До проблеми визначення базових складових понятійної системи «ресурс-потенціал» у регіональних дослідженнях. Кримський економічний вісник. 2013. №3. С.131-135.
 30. Максимчук М.В. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад / Максимчук М.В., Попадинець Н.М. // Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. – Львів: ІРД НАН України, 2018. – С.61-86.
 31. Максимчук М.В. Проблеми методології дослідження інститутів підтримки інтелектуально-інноваційного потенціалу розвитку регіону. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону. Збірник наукових праць. 2007. Вип. 3(65) С.407-420.
 32. Максимчук М.В. Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 4(126). С.32-37.
 33. Шульц С. Л., Сторонянська І. З., Максимчук М. В. та ін. Макроекономічне районування України : історичні витоки, сучасність та перспективи. Львів : Арал, 2011. 275 с.
 34. Шульц С., Максимчук М. Нова модель районування економічного простору України. Економіст. 2011. №5. С.9-12.

Інтернет-джерела:

 1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 5. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 6. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 7. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 8. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 9. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 10. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 11. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 12. ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». URL: http://www.ief.org.ua
 13. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України». URL: http://www.ird.gov.ua
 14. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 15. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 16. Європейська кластерна обсерваторія. URL: http://www.clusterobservatory.eu
 17. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 18. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 19. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 20. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 21. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 22. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 23. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 24. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 25. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 26. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 27. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 28. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 29. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 30. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

 1. Е-курс «Інституційна підтримка соціокультурних кластерів» на платформі MOODLE
 2. Калькулятор балів для курсу Інституційна підримка соціокультурних кластерів
 3. Тижневий розклад на 1-й семестр 2021-22 н.р. з дисципліни Інституційна підтримка соціокультурних кластерів

Силабус: "Інституційна підтримка соціокультурних кластерів"

Завантажити силабус