Інституційна підтримка культурних кластерів

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Максимчук М. В.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мпрофесор Максимчук М. В.

Опис курсу

Мета – на основі використання найновіших здобутків сучасної регіональної економіки та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання наукових основ інституційної підтримки культурних кластерів та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму управління сферою культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технології інституційного забезпечення кластеризації соціокультурній діяльності.

Завдання:

– набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ інституційної підтримки культурних кластерів, опанування концептуальних положень з їх регулювання державними органами управління;

– формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей діяльності культурних кластерів, моделювання їх розвитку;

– оволодіння студентами технологію проектного управління кластреними процесами в сфері культури;

– набуття студентами навичок аналізу ефективності функціонування культурних кластерів та інституційного управління їх формування;

– опанування студентами практичного досвіду використання інституційного забезпечення та підтримки функціонування культурних кластерів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні принципи, основні методи та прийоми інституційно-управлінської діяльності, створення та функціонування кластерів у соціокультурній сфері, оптимального інституційного управлення соціокультурними процесами. Зміст понять: кластер, кластерізація, культурний кластер, інститут, інституція, інституційне забезпечення, інституційна підтримка, інституційне управління.

вміти: раціонально та ефективно використовувати технології інституційної підтримки діяльності різних сфер культури, створювати оптимальні організаційно-економічні умови для функціонування культурних кластерів та кластерних ініціатив, організовувати діяльність щодо формування культурних кластерів та соціокультурних проектів, які функціонують в межах кластреної організації.

Рекомендована література

 1. Ткачук І.Г., Кропельницька С.О., Петруняк А.Д. Організація виробництва за кластерною моделлю. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2009. 280 с.
 2. Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці [Текст] / С.І.Соколенко. – К.: Логос, 2004. – 848 с.
 3. Посібник з кластерного розвитку. – К., 2006. – 38 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : economy-mk.gov. ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.
 4. Концепція створення кластерів в Україні. Проект. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id.
 5. Чевганова В., Брижань І. Кластери та їх економічне значення // Економіка України. 2002. № 4. С. 35-41.
 6. Федоренко В. Г., Тугай А.М., Гойко А. Ф. та ін. Концепція кластерної політики в Україні // Економіка та держава. 2008. №11. С.5-15.
 7. Жигалкевич Ж.М. Інституційні засади створення та розвитку кластерів // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. С.77-81.
 8. Войнаренко М. П. Кластери в економіці: аналіз теорії і практики. Монографія. Хмельницький, 2008. 220 с.
 9. Кластери в економіці України: монографія / за наук. ред. М. П. Войнаренка. Хмельницький, 2014. 1085 с.
 10. Войнаренко М.П. Кластери в інституційній економіці. Хмельницький, 2011. 502 с.
 11. Ракоцило О. Інституційна підтримка проектної діяльності у сфері регіонального розвитку // Актуальні проблеми державного управління. 2012. Вип. 4. С. 155-158.
 12. Краус Н.М. Інституціонална проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. № 1(30). С.259-270.

Матеріали

Силабус курсу “Інституційна підтримка соціокультурних кластерів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму