Менеджмент соціокультурної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Максимчук М. В.КМД-21
432професор Максимчук М. В.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМД-21професор Максимчук М. В.
432КМД-21доцент Герасименко О. В.

Опис курсу

Мета – на основі використання найновіших здобутків сучасного менеджменту та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання наукових основ менеджменту соціокультурної діяльності та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму управління сферою культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технології менеджменту у соціокультурній діяльності.

Завдання:

– набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ менеджменту соціокультурної діяльності, опанування концептуальних положень з регулювання соціокультурної сфери державою та на ринкових засадах;

– формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей менеджменту у соціокультурній сфері, моделювання процесів управління;

– оволодіння студентами технологію проектного менеджменту і формування мотиваційних умов у соціокультурній діяльності;

– набуття студентами навичок аналізу ефективності у соціально-культурній сфері та управління якістю в процесі організації соціокультурної діяльності;

– опанування студентами практичного досвіду використання менеджменту на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками менеджменту різних напрямів соціокультурної діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні принципи, основні методи та прийоми менеджменту соціокультурної діяльності, створення та функціонування господарюючих суб’єктів соціокультурної сфери, оптимального управлення соціокультурними процесами. Зміст понять: менеджмент, управління, господарська діяльність, економічна діяльність, соціокультурна діяльність, менеджмент соціокультурної діяльності.

вміти: раціонально та ефективно використовувати технології менеджменту у різних сферах соціокультурної діяльності, створювати оптимальні організаційно-економічні умови для функціонування соціокультурних структур та об’єктів, організовувати надання культурних послуг та дистрибуцію й фізичний розподіл культурних товарів, здійснювати управління їхньою якістю.

Рекомендована література

 1. Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна монографія / Львівський національний університет імені Івана Франка ; упоряд. О. В. Козаренко, наук. ред. В. П. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2018. – 208 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль / Г.Гагоорт – Львів: Літопис, 2008. – 358 с.
 3. Гріфін Р. Основи менеджменту: Підручник / Р. Гріфін, В. Яцура – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
 4. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.І. Мельник. – К.: Академвидав, 2007. – 462 с.
 5. Менеджмент у сфері культури: Навчальний посібник / Яроміч С.А. – Кн. 1. – Одеса: Центр практичногоменеджменту культури, 2006. – 274 с.
 6. Музей: менеджмент і освітня діяльність / упор. Г. Аартс, З. Мазурик. – Львів: Літопис, 2009. – 233 с.
 7. Осовська Г.В. Менеджмент: підручник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2015. – 563 с.
 8. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері: навчальний посібник / І. В. Петрова. – К.: КНУКіМ, 2007. – 372 с.
 9. Поплавський М.М. Менеджер культури: Підручник / М.М. Поплавський. – К.: МП «Леся». 1996. – 416 с.
 10. Рульєв В.А. Менеджмент: навчальний посібник / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
 11. Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту : Навчальний посібник / О.Д. Сердюк. – К.: Професіонал, 2009. – 432 с.
 12. Стадник В.В. Менеджмент / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К.: Академвидав, 2007. – 471 с.
 13. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А.М., Мошека Г.Є. – К.: Алерта, 2018. – 620 с.
 14. Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підручник для вузів. / Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар, Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 490 с.
 15. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник / Ф.І. Хміль. – Київ: Академвидав, 2007. − 576 с.
 16. Яцура В.В. Менеджмент: навчальний посібник / В.В. Яцура, О.П. Жук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 443 с.