Економіка культури

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
31Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-11
316ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМД-11ст. наук. співробітник Максимчук М. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти теоретико-методологічними засадами економіки та опанувати концептуальні основи з їх використання у сфері культури. Тому у курсі представлено як огляд концепцій сучасної економічної науки, так і економічних процесів та інструментів, які використовуються у соціокультурній сфері для її ефективного функціонування.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета на основі використання найновіших здобутків сучасної економічної науки та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання наукових основ економіки культури та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму економічних досліджень, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання економічних методів і прийомів у соціокультурній діяльності.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ економіки культури, опанування концептуальних положень з функціонування економічної сфери на ринкових засадах;
 • формування в студентів уявлень щодо сутності та особливостей економічних законів у сфері культури, моделювання процесів економічного розвитку культури;
 • набуття студентами навичок аналізу ефективності у соціально-культурній сфері та управління якістю надання культурних послуг;
 • опанування студентами практичного досвіду використання економічного інструментарію на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками економіки культури в Україні та за кордоном.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Економіка культури» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК7. Здійснювати розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування.

ФК13. Здатність розробляти соціокультурні проекти та забезпечувати їх операційну реалізацію.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН12. Формулювати, аргументувати професійні завдання.

ПРН17. Формувати професійні мережі, адвокації та лобіювати інтереси проекту / сектора, галузі.

Ключові слова

Економіка, економічна діяльність у сфері культури, господарство, господарська діяльність у сфері культури, економіка культури, ринок культурних послуг, культурні блага, культурні товари та послуги, піраміда потреб, задоволення потреб, виробництво, створення, розподіл, споживання, обмін, зберігання, інститут, інституція, інституціоналізм, культурна політика, культурний протекціонізм, культурна стратегія, фандрейзінг, культурний фонд, культурні ресурси, культурний потенціал та капітал.

Теми

Тема 1. Вступ до дисципліні. Економіка, господарство, культура.

Тема 2. Культура як сфера економічних відносин. Економічні закони в сфері культури.

Тема 3. Культура та мистецтво як вид економічної діяльності в системі національної економіки: історія та сучасність.

Тема 4. Культурна діяльність та культурні послуги.

Тема 5. Суспільне благо.

Тема 6. Культурні блага та культурні цінності.

Тема 7. Особливості сфери культури та економіка культури.

Тема 8. Особливості культурної послуги.

Тема 9. Система господарювання у сфері культури та її базові елементи.

Тема 10. Відносини власності у сфері культури.

Тема 11. Управління культурною сферою та фінансування культури.

Тема 12. Ціноутворення на культурні товари та культурні послуги.

Тема 13. Оплата праці в сфері культури.

Тема 14. Інституційно-правові аспекти економіки культури.

Тема 15. Культурна політика.

Тема 16. Особливості економічного розвитку культурної сфери в Україні.

 

Система оцінювання курсу «Економіка культури»

Для 2-го семестру

Діяльність, яка оцінюється у 2-му семестрі і відповідна їй кількість балів

8 тем (від 1-ї до 8-ї)

Робота на практичних заняттях:

Виступ на практичному занятті оцінюється у 5 балів (5*4 практичних = 20 балів)

Розміщення матеріалу на платформі Moodle:

Завдання на практичне заняття оцінюється у 2 бали (2*4 завдань = 8 балів), розмістити 4 завдання з обраних тем

Завдання для самостійної роботи оцінюється у 3 бали (3*4 завдання = 12 балів), розмістити 4 завдання з обраних тем

Модульний контроль:

Проходження модульного тесту (є обов’язковим!): 1 бал за кожне правильне питання з 5-ти – 5 балів (1*5 питань = 5 балів)

Заліковий тест:

Проходження семестрового тесту: 1 бал за кожне правильне питання з 5-ти – 5 балів (1*5 питань = 5 балів)

Мінімальна потрібна оцінка для допуску до екзамену у 3-му семестрі – 26 балів, максимально можлива оцінка – 50 балів

Для 3-го семестру – ЕКЗАМЕН

Діяльність, яка оцінюється у 3-му семестрі і відповідна їй кількість балів

8 тем (від 9-ї до 16-ї)

Завдання виконуються, якщо студент не набрав у 2-му семестрі кількість балів,

необхідну для допуску до екзамену (26 балів), або хоче збільшити кількість своїх балів

Розміщення матеріалу на платформі Moodle:

Завдання для самостійної роботи оцінюється у 3 бали (3*5 завдань = 15 балів), розмістити 5 завдань з обраних 5-ти тем

Модульний контроль:

Проходження модульного тесту: 1 бал за кожне правильне питання з 5-ти – 5 балів (1*5 питань = 5 балів)

Сумарна оцінка роботи у 3-му семестрі додається до кількості балів, набраної у 2-му семестрі,

максимально можлива оцінка – 50 балів у сумі з кількістю балів 2-го семестру

На екзамені оцінюватиметься:

Питання з реферату про видатного вченого-економіста (є обов’язковим!) – 20 балів

Проходження екзаменаційного тесту (є обов’язковим!) – 30 балів (3*10 питань = 30 балів)

Максимально можлива оцінка за екзамен – 50 балів

Підсумкова максимально можлива оцінка – 100 балів

 

Детальніше у Силабусі курсу «Економіка культури»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Федосова О. В. Економіка культури і мистецтва : підручник. К. : Вища школа, 1992. 232 с.
 2. Безгін І. Д. Мистецтво і ринок. К. : АРТеК, 2005. 346 с.
 3. Безклубенко С. Д. Політекономія мистецтва. К. : ДАКККіМ, 2003. 186с.
 4. Овчаренко С. В. Гуманітарна та культурна політика : навчальний посібник. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. 152 с.
 5. Поплавський М. М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся». 1996. 416 с.
 6. Давимука С. А. , Федулова Л. І. Креативний сектор економіки : досвід та напрями розбудови : монографія.  Львів : ФОП Омельченко В. Г., 2017. 528 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20170702.pdf
 7. Свінцицька О. М., Ткачук В. О. Креативна економіка та креативні індустрії : навчальний посібник. Житомир : ДУ «Житомирська політехніка», 2020. 218 с. URL: https://www.academia.edu/49154872/Креативна_економіка_та_креативні_індустрії
 8. Назарова Г. В., Сотнікова Ю. В. Креативна економіка та менеджмент : навчальний посібник. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 160 с. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui
 9. Вахович І. М., Чуль О. М. Розвиток креативних індустрій : регіональний вимір : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 288 с.

Додаткова:

 1. Аналітичний звіт щодо стану сфери культури та культурної політики України. Дослідження та діагностика культурної політики країн Східного партнерства. URL: http://www.cultura.kh.ua/images/stories/document/invest/EaP_Culture_Base-line_Report_UKRAINE_Ukrainian_1.pdf
 2. Економічна привабливість української культури. Аналітична доповідь.К. : ФОП Лопатіна О. О., 2019. 112 с.
 3. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 4. Давимука С. А. , Федулова Л. І. Культурний імператив соціально-економічного розвитку : цивілізаційний аспект : монографія. Львів : ФОП Омельченко В. Г., 2019.  526 с.
 5. Кольбер, Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв : посібник для студентів вищих навчальних закладів мистецької освіти. Львів : Кальварія, 2004. 235 с.
 6. Кочубей Н .В. Соціокультурна діяльність. Суми : Університетська книга, 2015. 122 с.
 7. Жовтанецький О., Чуба Н. Цікава економіка : навчальний посібник. Львів: Апріорі, 2010. 408 с.
 8. Аузан О. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. К. : Лаурус, 2017. 144 с.
 9. Максимчук М. В. Інституційне забезпечення соціогуманітарного розвитку регіонів України. Соціогуманітрані проблеми людини. 2006. №2. С.126-135.
 10. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН Украхни, 2016. 394 с.
 11. Максимчук М. В., Попадинець Н. М. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації. Львів : ІРД НАН України, 2018. С.61-86.
 12. Максимчук М. В. Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 4(126). С.32-37.
 13. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса: Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 14. Музей : менеджмент і освітня діяльність / упор. Г. Аартс, З. Мазурик. Львів : Літопис, 2009. 233 с.
 15. Поплавський М. М. Шоу-бізнес : теорія, історія, практика : підручник. К., 2001. 560 с.
 16. Панчишин С. М., Островерх П. І., Буняк В. Б. Аналітична економія : Макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2-х книгах. Книга 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. К. : Знання, 2009. 723 с.
 17. Антонюк О. В Менеджмент культурно-мистецької сфери. Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. 2011. № 2. С. 104-110.
 18. Глєбова А. О. Сучасні теоретичні та практичні аспекти процесу організації фінансування соціально важливих проектів на основі фандрейзингу. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 206-211.
 19. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. URL: http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_1.php
 20. Гриценко О. А., Солодовник В. В. Аналіз досвіду державного протекціонізму щодо культурних індустрій у світі й в Україні та розробка відповідних рекомендацій URL: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2003_3.php
 21. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період : монографія / ред. С. І.Здіорук. К: НІСД, 2006. 403 с.
 22. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України : монографія / за заг. ред. І. В. Розпутенка. К. : НАДУ, 2008. 124 с.

Інтернет-джерела:

 1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 5. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 6. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 7. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 8. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 9. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 10. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 11. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 12. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 13. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 14. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 15. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 16. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 17. Бізнес у сфері креативних індустрій. Посібник Nesta. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise/toolkit
 18. Культурні індустрії та креативне підприємництво. URL: http://www.creativecities.org.ua/uk/creative-industries/-about
 19. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 20. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 21. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 22. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 23. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 24. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 25. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 26. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 27. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 28. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 29. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 30. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 31. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 32. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

 1. Е-курс «Економіка культури» на платформі MOODLE
 2. Калькулятор балів для курсу Економіка культури
 3. Тематика рефератів з курсу Економіка культури
 4. Тижневий розклад на 2-й семестр 2021-22 н.р. з дисципліни Економіка культури

Силабус: "Економіка культури"

Завантажити силабус