Економіка культури

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Немає
31Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Максимчук М. В.КМД-11
316професор Максимчук М. В.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМД-11професор Максимчук М. В.
316КМД-21професор Максимчук М. В.

Опис курсу

Мета курсу – на основі використання найновіших здобутків сучасної економічної науки та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання наукових основ економіки культури та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму економічних досліджень, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання економічних методів і прийомів у соціокультурній діяльності.

Завдання:

– набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ економіки культури, опанування концептуальних положень з функціонування економічної сфери на ринкових засадах;

– формування в студентів уявлень щодо сутності та особливостей економічних законів у сфері культури, моделювання процесів економічного розвитку культури;

– набуття студентами навичок аналізу ефективності у соціально-культурній сфері та управління якістю надання культурних послуг;

– опанування студентами практичного досвіду використання економічного інструментарію на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками економіки культури в Україні та за кордоном.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1) загальні принципи, основні методи та закони економіки культури, створення та функціонування господарюючих суб’єктів культурної сфери, оптимального управлення соціокультурними процесами;

2) зміст понять: економіка, економічна діяльність, господарство, господарська діяльність, економіка культури, ринок культурних послуг, культурні блага.

вміти:

1) раціонально та ефективно використовувати економічні прийоми у різних сферах культурної діяльності;

2) створювати оптимальні організаційно-економічні умови для функціонування культурних структур та об’єктів;

3) організовувати надання культурних послуг та дистрибуцію й фізичний розподіл культурних благ;

4) здійснювати управління їхньою якістю.

Рекомендована література

 1. Федосова О.В. Економіка культури і мистецтва. Підручник. – К.: Вища школа, 1992. – 232 с.
 2. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок / І.Д.Безгін – К.: АРТеК – 2005 – 346с.
 3. Безклубенко С.Д. Політекономія мистецтва/ С.Д.Безклубенко – К.: ДАКККіМ, 2003 – 186с.
 4. Менеджмент соціокультурної діяльності. Колективна монографія / Львівський національний університет імені Івана Франка ; упоряд. О. В. Козаренко, наук. ред. В. П. Пасічник. – Львів: Растр-7, 2018. – 208 с.
 5. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва: підприємницький стиль / Г.Гагоорт – Львів: Літопис, 2008. – 358 с.
 6. Давимука С. А. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 528 с.
 7. Кольбер, Ф. Маркетинг у сфері культури та мистецтв: Посібник для студентів вищих навчальних закладів мистецької освіти / Франсуа Кольбер. – Львів : Кальварія, 2004. – 235 с.
 8. Кочубей Н.В. Соціокультурна діяльність / Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015. – 122 с.
 9. Менеджмент у сфері культури: Навчальний посібник / Яроміч С.А. – Кн. 1. – Одеса: Центр практичногоменеджменту культури, 2006. – 274 с.
 10. Музей: менеджмент і освітня діяльність / упор. Г. Аартс, З. Мазурик. – Львів: Літопис, 2009. – 233 с.
 11. Овчаренко С.В. Гуманітарна та культурна політика. Навчальний посібник. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 152 с.
 12. Поплавський М.М. Менеджер культури: Підручник / М.М. Поплавський. – К.: МП «Леся». 1996. – 416 с.
 13. Поплавський М.М. Шоу-бізнес: теорія, історія, практика. Підручник. – К., – 560 с.