Вступ до фаху (028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Максимчук М. В.КМД-11
232професор Максимчук М. В.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМД-11Шевчук А. В.
216КМД-11Шевчук А. В.

Опис курсу

Предметом курсу є відносини між людьми (економічні, соціальні, особистісні), а також закони, функції, організаційні структури, технологія управління та ін.

Мета –  формування системи базових знань у сфері менеджменту соціокультурної діяльності, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; набуття вмінь розробки і прийняття управлінських рішень.

Завдання розкрити і засвоїти сутність, мету і завдання менеджменту соціокультурної діяльності, визначити і вміти застосувати на практиці його основні функції; розкрити соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень; зміст та види організаційних комунікацій; основні етапи та елементи процесу комунікацій; стилі та моделі керівництва; зрозуміти особливості управління формальними і неформальними групами в організації.

Вивчення навчальної дисципліни має створити належну базу для вивчення дисциплін «Менеджмент СКД», «Економіка підприємства» тощо.

Вимоги до знань і умінь

Вивчення дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студентів, за якого вони повинні:

а) знати

 • сутність, мету й завдання менеджменту соціокультурної діяльності;
 • наукові теорії менеджменту;
 • зміст та способи реалізації функцій менеджменту;
 • соціальні аспекти і наукові методи прийняття управлінських рішень;
 • зміст та види організаційних комунікацій;
 • основні етапи та елементи процесу комунікацій;
 • стилі та моделі керівництва;
 • особливості управління формальними і неформальними групами в організації;

б) вміти

 • запровадити на підприємстві певну інформаційну систему, яка б забезпечила стратегічне планування та обґрунтування прийняття управлінських рішень;
 • розробити організаційну структуру управління;
 • обрати форми ефективного контролю;
 • застосувати прийоми мотивації працівників;
 • забезпечити ефективну систему комунікацій;
 • використовувати знання неформальних відносин і лідерів для досягнення організаційних цілей.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Затверджена ВР України 28.06.1996 р. // Відомості ВР України. – 1996. – №30.
 2. Господарський Кодекс України. – К., Парламентське видавництво, 2003.
 3. Акер Д. Стратегическое рыночное управление / Д. Акер. Пер. с англ.; под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб.: Питер Ком, 2002. – 416 с.
 5. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / К. Боумэн. – М.: Банки и биржи; Издат. об-ние «ЮНИТИ», 2003. – 153 с.
 6. Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарика, 2005. – 296 с.
 7. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.
 8. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – М.: ИИД «ФИЛИНЪ», 2006. – 272 с.
 9. Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – С.: Університетська книга, 2006. – 185 с.
 10. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / О. Кириченко, I. Ковас, А. Ятченко. – К.: Фінансист, 2004. – 548 с.
 11. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / Круглов М.И.. – М.: Русская Деловая Литература, 2005. – 768 с.
 12. Менеджмент: Пратические ситуации, деловые игры, упражнения. – СПб: Питер, 2000. – 144 с.
 13. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. з англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. – М.: ”Дело”, 1992. – 702 с.
 14. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів спеціалізації «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / укл. С.К. Потьомкін, Л.О. Шишмарьова, Л.А. Лисенко та ін. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. – 188 с.
 15. Міщенко А.П. Стратегічне управління / А.П. Міщенко. – К.: ЦУЛ, 2004. – 336 с.
 16. Практичні завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» усіх форм навчання / укл. Н.Л. Гавкалова, А.В. Чистякова, Т.В. Кайнова. – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 52 с.
 17. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. – М.: Ассоц. авторов и издателей «ТАНДЕМ»; Изд-во ЭКМОС, 2003. – 440 с.
 18. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под ред. А.П. Градова и Б.И. Кузина. – СПб.: Спец. лит., 2006. – 510 с.
 19. Файоль А. Управління – це наука і мистецтво / А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. – М.: Республика, 1992. – 351 с.
 20. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Инфра, 2004. – 456с.
 21. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Дело, 2001. – 448 с.
 22. Хміль Ф.І. Менеджмент / Ф.І. Хміль. – К.: Вища школа, 2005. – 357 с.
 23. Шаповал М.І. Менеджмент якості / М.І. Шаповал. – К.: Т-во «Знання», 2003. – 475 с.