Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
86Диференційований залік
86Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8180КМД-41ст. наук. співробітник Максимчук М. В.
8180КМД-41зШевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Виробнича практика є важливим етапом залучення студентів до навчального процесу з метою формування у них активного ставлення до здобуття високого рівня наукових і професійних знань, умінь і навичок для майбутньої практичної діяльності у соціокультурній сфері. Під час практики студенти отримують нові знання, уміння та навички при виконанні конкретних практичних завдань, сформульованих керівниками практики від кафедри соціокультурного менеджменту і від установи, в якій відбувається практика.

Програма практики розроблена таким чином, щоб студент ознайомився з досвідом господарської діяльності організацій та установ культури, поглибив свої знання щодо підготовки проектів у сфері соціокультурної діяльності, удосконалив вміння та навички презентації наукових доповідей.

Виробничу практику проходять студенти-бакалаври 4-го курсу денної і заочної форми навчання.

Відеоконфереції практики на час дистанційного навчання

Денна форма

Заочна форма

Мета та цілі курсу

Мета – ознайомитись з практичними аспектами обраної спеціальності, закріплення основних теоретичних та практичних знань щодо новітніх технологій ведення господарської діяльності у соціокультурній сфері та ефективної підприємницької діяльності у наданні культурних послуг.

Цілями курсу є:

 • визначення структури системи управління закладу соціокультурної діяльності;
 • ознайомлення з процесом підготовки договорів з постачальниками матеріально-технічних засобів організацій та установ культури;
 • вивчення практики надання клієнтам необхідної і достовірної інформації про послуги, які надаються у закладах соціокультурної сфери;
 • ознайомлення з системою контролю за дотриманням працівниками закладу культури правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних вимог, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • вивчення процесу ведення Книги відгуків і пропозицій, розгляду скарг споживачів та вживання заходів щодо усунення порушень;
 • розробка пропозицій щодо підвищення культури обслуговування споживачів у закладі культури;
 • ознайомлення з впровадження конкурентоспроможних видів послуг відповідно до потреб споживачів підприємств, організацій та установ культури;
 • аналіз конкурентного оточення закладу культури;
 • вивчення організації роботи персоналу закладу культури і мистецтва;
 • набуття практичного досвіду прийняття управлінських рішень у різних ситуаціях, що виникають у процесі обслуговування клієнтів.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Виробнича практика» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Після проходження практики студент буде:

 • знати основні методи наукової роботи у закладі вищої освіти;
 • вміти написати наукову статтю за матеріалами бакалаврської роботи, виголосити доповідь на науковій конференції.

Ключові слова

Практика, виробнича практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, наукова стаття, тези наукової конференції, презентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

Проведення загальних організаційних зборів практикантів. Оформлення документації щодо місця проходження практики.

Модуль 2. Науково-дослідний етап

Відвідування підприємств, організацій та установ соціокультурної сфери. Участь в організації наукових студентських конференцій, у роботі наукового семінару кафедри соціокультурного менеджменту.

Модуль 3. Завершальний етап

Обговорення результатів практики. Підготовка звіту за результатами проходження практики. Захист звіту за результатами проходження практики на засіданні кафедри соціокультурного менеджменту.

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

Тривалість практики

У 2021-2022 навчальному році Виробнича практика студентів 4-го курсу денної форми навчання триватиме чотири тижні і відбуватиметься у 8-му семестрі з 09.02.2022 р. по 08.03.2022 р.

Виробнича практика студентів 4-го курсу заочної форми навчання триватиме чотири тижні і відбуватиметься з 10.01.2022 р. по 06.02.2022 р.

 

Детальніше у Силабусі «Виробнича практика»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Барроу К., Браун Р. Бізнес-план : практичний посібник. К. : Знання, 2001. 285 с.
 2. Гетало В. П., Гончаров Г. О., Колісник А. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : Професіонал, 2008. 240 с.
 3. Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес-план: технологія розробки : навчальний посібник. К. : ЦНЛ, 2006. 384 с.
 4. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2006. 190 с.
 5. Петрова І. В. Проектування у соціокультурній сфері : навчальний посібник. К. : КНУКіМ, 2007. 372 с.
 6. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010.  С. 5–105.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-плання : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua.
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 25. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 26. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 27. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 28. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 29. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 30. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 31. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 32. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 33. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 34. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 35. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 36. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 37. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 38. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 39. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 40. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 41. Проект «Мистецька освіта майбутнього (МОМ)». URL: https://kh-news.net/press-relizy/item/19092-mistetska-osvita-majbutnogo-proekt-mom.html
 42. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 43. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 44. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 45. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 46. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 47. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 51. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 52. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 53. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 54. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 55. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 56. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 57. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 58. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік

Силабус: "Виробнича практика"

Завантажити силабус