Регіональне краєзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік
82Іспит
61Немає
71Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-41
816ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-41
66ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-31з
76ст. наук. співробітник Максимчук М. В.КМД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМД-41ст. наук. співробітник Максимчук М. В.
88КМД-41ст. наук. співробітник Максимчук М. В.
64КМД-31зст. наук. співробітник Максимчук М. В.
74КМД-41зст. наук. співробітник Максимчук М. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією регіонального краєзнавства та опанувати концептуальні основи її застосування у соціокультурній діяльності. Тому у курсі представлено як огляд концепцій краєзнавства, так і процесів та інструментів, які потрібні для практичного використання його концептуальних положень у практиці господарювання в сфері культури.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета вивчення нормативної дисципліни «Регіональне краєзнавство» – на основі використання найновіших здобутків сучасного краєзнавства та інших галузей знань сформувати у студентів системні знання наукових основ регіонального краєзнавства та глибоке розуміння теоретичних засад і практичних аспектів розвитку цього напряму діяльності у сфері культури, а також оволодіння майбутніми фахівцями навичками самостійної роботи й використання методів, прийомів і технології краєзнавства у соціокультурній діяльності.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ регіонального краєзнавства, опанування концептуальних положень з краєзнавчої роботи та управління об’єктами соціокультурної сфери в умовах ринку;
 • формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей регіонального краєзнавства, моделювання процесів краєзнавчої діяльності;
 • оволодіння студентами технологією сучасного краєзнавства і формування мотиваційних умов використання її на практиці;
 • набуття студентами навичок аналізу регіональних особливостей у соціально-культурній сфері та управління процесами надання культурних послуг в умовах ринку;
 • опанування студентами практичного досвіду використання краєзнавства на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками краєзнавчої діяльності у різних складових соціокультурної сфери.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Регіональне краєзнавство» студент повинен набути компетентності:

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

Ключові слова

Краєзнавство, регіональне краєзнавство, регіон, край, район, туристичний регіон, краєзнавчий регіон, районування України, Київщина, Волинь, Поділля, Галичина, Буковина, Закарпаття, Чернігівщина, Полтавщина, Слобожанщина, Донеччина, Запоріжжя, Причорномор’я, Бессарабія

Теми

Тема 1. Теоретико-методологічні засади краєзнавства.

Тема 2. Історія становлення і розвитку краєзнавства в Україні.

Тема 3. Методологія краєзнавчих досліджень.

Тема 4. Джерела в краєзнавчих дослідженнях та їх характеристика.

Тема 5. Довкілля як об’єкт краєзнавчих досліджень.

Тема 6. Дослідження історії краю в краєзнавстві.

Тема 7. Краєзнавча діяльність установ науки, освіти та культури.

Тема 8. Розвиток краєзнавства в музейних закладах.

Тема 9. Краєзнавча робота в туристичних організаціях.

Тема 10. Краї України: загальна характеристика.

Тема 11. Київщина та Волинь, Поділля та Галичина.

Тема 12. Буковина та Закарпаття.

Тема 13. Чернігівщина, Полтавщина та Слобожанщина.

Тема 14. Донеччина та Запоріжжя, Причорномор’я та Бессарабія.

 

Система оцінювання курсу «Регіональне краєзнавство»

Для 7-го семестру – ЗАЛІК

Діяльність, яка оцінюватиметься і відповідна їй кількість балів

Робота на практичних заняттях:

Виступ на практичному занятті оцінюється у 5 балів (5*8 практичних = 40)

Розміщення матеріалу на платформі Moodle:

Завдання на практичне заняття оцінюється у 2 бали (2*8 завдань = 16) , виконувати по одному завданню з кожної теми

Завдання для самостійної роботи оцінюється у 3 бали (3*8 завдань = 24) , виконувати по одному завданню з кожної теми

Модульний контроль:

Проходження модульного тесту (є обов’язковим!): 1 бал за кожне правильне питання з 10-ти – 10 балів (1*10 питань = 10 балів)

Заліковий тест:

Проходження залікового тесту: 1 бал за кожне правильне питання з 10-ти – 10 балів (1*10 питань = 10 балів)

Разом максимально можлива оцінка за залік 100 балів, мінімально потрібна оцінка – 51 бал

Для 8-го семестру – ЕКЗАМЕН

Діяльність, яка оцінюватиметься і відповідна їй кількість балів

Робота на практичних заняттях:

Виступ на практичному занятті оцінюється у 5 балів (5*4 практичних = 20 балів)

Розміщення матеріалу на платформі Moodle:

Завдання на практичне заняття оцінюється у 2 бали (2*5 завдань = 10 балів), розмістити 5 завдань з обраних 5-ти тем

Завдання для самостійної роботи оцінюється у 3 бали (3*5 завдань = 15 балів), розмістити 5 завдань з обраних 5-ти тем

Модульний контроль:

Проходження модульного тесту (є обов’язковим!): 1 бал за кожне правильне питання з 5-ти – 5 балів (1*5 питань = 5 балів)

Мінімальна потрібна оцінка для допуску до екзамену 26 балів, максимально можлива оцінка – 50 балів

На екзамені оцінюватиметься:

Виконання і презентація дослідницького проекту з регіонального краєзнавства (є обов’язковим!) – 20 балів

Проходження екзаменаційного тесту (є обов’язковим!) – 30 балів (3*10 питань = 30 балів)

Максимально можлива оцінка за екзамен 50 балів

Підсумкова максимально можлива оцінка 100 балів

 

Детальніше у Силабусі курсу “Регіональне краєзнавство”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Основи краєзнавства : підручних для студентів вищих навчальних закладів / за заг. Ред. О. П. Реєнта. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 276 с.
 2. Кузьма-Качур М. І., Горват М. В. Основи краєзнавства : навчальний посібник. К. : Ліра-К, 2019. 256 с.
 3. Демиденко О. Я., Іванова О. М., Кузнєцова В. І. Основи краєзнавства. К., 2001. 254 с.
 4. Чеховська Я. Я., Сіренко Р. Р. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навчальний посібник. Львів : ЛНУ, 2007. 172 с.
 5. Тронько П. Т. Історичне краєзнавство : крок у нове тисячоліття. К. : Інститут історії України НАН України, 2000. 270 с.

Додаткова:

 1. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник. К. : Альтерпрес, 2007. 352 с.
 2. Прокопчук В. С. Шкільне краєзнавство: навчальний посібник. К. : Кондор, 2011. 338 с.
 3. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник. К. : Альтерпрес, 2011. 462 с.
 4. Голубко В. Є., Середняк А. В., Генега Р. Я. та ін. Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій. Львів, 2011. 304 с.
 5. Костриця М. Ю. Наукові засади національного географічного краєзнавства. Краєзнавство. 2009. № 1-2. С. 39-45.
 6. Кремень В. Вітчизняне краєзнавство : стратегічні орієнтири сучасної світової парадигми. Краєзнавство. 2011. № 3. С. 10-15.
 7. Реєнт О. П. Соціогуманітарний вимір сучасного краєзнавства. Перечитуючи написане. К., 2005. 236 с.
 8. Тронъко П. Т. Національне краєзнавство незалежної України : досвід та перспективи. Краєзнавство. 2006. №1-4. С.7-11.
 9. Уривалкін О. М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник К., 2008. 293 с.
 10. Серкіз Я. Історичне краєзнавство : навчальний посібник. Львів, 1995. 120 с.
 11. Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. Кам’янець-Подільський, 1993. 480 с.
 12. Бондаренко Г. В. Історичне краєзнавство Волині. Луцьк : Вежа, 2003. Кн. 1. 238 с.; Кн. 2. 214 с.
 13. Дем’янчук Г. С., Дем’янчук А. Г. Українське краєзнавство : сторінки історії. К. : Просвіта, 2006. 296 с.
 14. Костриця М. Ю. Географічне краєзнавство України : теоретико-методологічні засади, історія, практика. Житомир, 2007. 256 с.
 15. Прищепа Б. А., Прищепа О. П. Історичне краєзнавство Волині : навчальний посібник. Рівне : ПП ДМ, 2008. 352 с.
 16. Карпатський регіон : актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія у 8 томах / наук. ред. В. С. Кравців. Львів : Арал, 2013.
 17. Максимчук М. В. Витоки та інституції академічних шкіл української регіоналістики. Наукова спадщина професора Злупка С. М. у світлі формування сучасної парадигми економічної науки в Україні. Матеріали Всеукраїнської Меморіальної наукової конференції (29-30 вересня 2011 р., м. Львів). Львів: Арал, 2011. С.133-134.
 18. Максимчук М. В. Інституціалізація районування економічного простору України. Збірник наукових праць Луцького технічного університету. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. 2010. Вип. 7(27). Ч.4. С.7-15.
 19. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2016. 394 с.
 20. Максимчук М. В. Концептуальні засади інституційної підтримки впровадження нової моделі районування України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій. Збірник наукових праць. 2011. Вип. 1(87). С.162-171.
 21. Максимчук М. В. Концептуальні підходи до формування інституційного середовища реформування адміністративно-територіального устрою в регіоні. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : Міжнародна науково-практична конференція. (6-7 трав. 2010 р., м. Суми). Суми : СумДУ, 2010. С. 157-159.
 22. Шульц С. Л., Сторонянська І. З., Максимчук М. В. та ін. Макроекономічне районування України : історичні витоки, сучасність та перспективи. Львів : Арал, 2011. 275 с.
 23. Шульц С., Максимчук М. Нова модель районування економічного простору України. Економіст. 2011. №5. С.9-12.
 24. Географічна енциклопедія України : в 3-х томах / редкол. : О. М. Маринич (відповід. Ред..) та ін. К. : «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989. Т. 1 : А-Ж. 416 с.
 25. Географічна енциклопедія України : в 3-х томах / редкол. : О. М. Маринич (відповід. Ред..) та ін. К. : «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1990. Т. 2 : З-О. 480 с.
 26. Географічна енциклопедія України : в 3-х томах / редкол. : О. М. Маринич (відповід. Ред..) та ін. К. : «Українська Радянська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1993. Т. 3 : П-Я. 480 с.

Інтернет-джерела:

 1. Хмарне сховище електронної рекомендованої та допоміжної літератури до вивчення курсу «Регіональне краєзнавство» (тільки для слухачів курсу). URL: https://bit.ly/3zM2w2I
 2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 4. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 5. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 6. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua
 7. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 8. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 9. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 10. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 11. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 12. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 13. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 14. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 15. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 16. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 17. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 18. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 19. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 20. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net

Матеріали

 1. Е-курс «Регіональне краєзнавство» на платформі MOODLE
 2. Калькулятор балів для курсу Регіональне краєзнавство
 3. Тижневий розклад на 1-й семестр 2021-22 н.р. з дисципліни Регіональне краєзнавство

Силабус: "Регіональне краєзнавство"

Завантажити силабус