Правове забезпечення соціокультурної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
88доцент Белінська Л. С.КМД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
84КМД-41здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з правового забезпечення соціокультурної діяльності – дисципліни, яка відноситься до числа нормативних дисциплін; перший рівень, ступінь вищої освіти «бакалавр» (4 курс, 8 семестр заочної форми навчання), забезпечує підготовку фахівців соціокультурної сфери, яка викладається в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Правове забезпечення соціокультурної діяльності» призначений для оволодіння здобувачами вищої освіти системою компетентностей у сфері нормативно-правового забезпечення культури, вивчення провідних законодавчих актів, що регулюють соціокультурну діяльність. Після її вивчення здобувачі вищої освіти зможуть визначати та аналізувати інституційно-правове забезпечення у сфері соціокультурної діяльності, здійснювати оцінку та розробляти нормативні акти, що регулюють соціокультурну діяльність, оцінювати їх ефективність,  визначати та аналізувати правові інструменти та механізми в сфері культури.

Курс викладається на заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення дисципліни є підготовка спеціалістів, які мають високу правосвідомість та правову культуру, володіють необхідними знаннями та практичними навичками для вирішення конкретних питань щодо захисту прав і свобод людини та громадянина; здатних самостійно орієнтуватися у законодавстві, що встановлює правові рамки соціокультурної діяльності та гарантує права і свободи людини та громадянина, та уміло застосовувати його у практичній діяльності.

Цілями курсу є:

 • вивчення нормативно-правового поля культури і мистецтв як в Україні, так і за кордоном;
 • формування вмінь самостійного використання законодавства, що регулює соціокультурну діяльність;
 • дослідження наукового здобутку права у сфері культури та його практичних аспектів;
 • набуття вміння організовувати правову діяльність організацій та установ культури, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з правовими інституціями, що формують культурне середовище України;
 • отримання навичок з організації проектів з соціокультурної діяльності та ведення їх правового супроводу.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове забезпечення соціокультурної діяльності» студент повинен набути компетентності:

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному менеджменті.

Ключові слова

Право, правове забезпечення, правознавство, соціокультурна діяльність, закон, законодавство, соціокультурні інститути, інституційний механізм, права людини, конституційні права і свободи, ЄС, ЮНЕСКО, Україна.

Теми

Тема 1. Загальні засади реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина.

Тема 2. Стан дотримання та реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі культури та соціокультурної діяльності.

Тема 3. Правові засади захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Тема 4. Інституційний механізм захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні.

Тема 5. Діяльність Організації Об’єднаних Націй у напрямі захисту прав людини. Роль ЮНЕСКО у провадженні культурної політики.

Тема 6. Права людини в Європейському Союзі: українські реалії. Поняття і зміст «Простору свободи, безпеки та законності».

Тема 7. Європейська система захисту прав людини та регулювання діяльності в сфері культури.

Тема 8. Правове регулювання та характеристика нормативно-правових актів в галузі культури в Україні.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Правове забезпечення соціокультурної діяльності”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини : навчальний посібник. Острог: НУ «Острозька академія», 2019. 218 с.
 2. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навчальний посібник. К. : Юрінком Інтер, 2013. 376 с.
 3. Головін, А. С. Права людини : інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України : ювілейне видання. К. : Логос, 2017. 399 с.
 4. Севостьянова, Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : монографія. Одеса : Фенікс, 2012. 216 с.
 5. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України : монографія. Київ : Юстініан, 2013. 608 с.
 6. Копієвська О. Р. Культурна функція держави в контексті національного державотворення : монографія. К.. : НАКККіМ, 2010. 271 с.
 7. Культурна спадщина України: Правові засади збереження та охорони культурно–історичного середовища: зб. офіц. док. К.: Істина, 2002. 336 с.

Додаткова:

 1. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Х. : Право, 2016. 622 с.
 2. Андріїв В. М., Пузирний В. Ф. Трудове право : навчальний посібник. Чернігів Чернігівський державний інституту права, соціальних технологій та праці, 2016. 183 с.
 3. Болдіжар С. О., Гербут В. С., Карабін Т. О. та ін. Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / ; за заг. ред. М. В. Савчина. Ужгород : Говерла, 2015. 320 с.
 4. Гаряєва Г. М., Муренко О. Л.,. Головін В. С. Правознавство : навчально-методичний посібник. Х. : НТУ «ХПІ», 2018. 74 с.
 5. Джужа О. М., Кириченко І. Г., Ковальський В.С. та ін. Соціологія права : навчальний посібник / за заг. ред. О. М. Джужи. К., 2004. 146 с.
 6. Дрожжина С. В. та ін. Правознавство : навчальний посібник / за ред. С. В. Дрожжиної. К. : Знання, 2015. 350 с.
 7. Зверева І. Д., Безпалько О. В., Харченко С. Я. та ін. Соціальна робота в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. К .: Науковий світ, 2017. 341 с.
 8. Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчально-практичний посібник. К. : Правова єдність, 2018. 221 с.
 9. Лепех С. М. Сімейне право України : навчальний посібник. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 316 с.
 10. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України : поняття, структура. Право України. 2001. № 4. С. 21-24.
 11. Панов М. І., Осипова Н. П., Герасіна Л. М. та ін. Соціологія права : підручник / за ред. Н. П. Осипової. – К., 2003. 276 с.
 12. Права Людини і Парламенти : посібник для Парламентарів та Працівників Апарату. К., 2016. 122 с.
 13. Серьогін В. О. Конституційне право України : навчальний посібник. Х. : ХНУВС, 2016. 367 с.
 14. Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник /відп. ред. Шемшученко Ю. С. К. : Ін Юре, 2017. 669 с.
 15. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України. Х. : Право, 2019. 466 с.
 16. Скуратівський А. Правова культура: сутність, стан та шляхи розвитку. Збірник наукових праць ІДАУ. 2000. Вип. 7. С. 389-400.
 17. Хоптяр Ю. А., Адамовський В. І. Основи правознавства : навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори, 2015. 291 с.
 18. Шуст Н.Б. Соціологічні механізми у правознавстві // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота : Міжнародний збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова / за ред. В. П. Андрущенка, А. О Ярошенко, І. М. Ковчиної. К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 3. С.84-92.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 12. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 15. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 16. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 17. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 18. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 19. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 20. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 21. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 22. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 23. Світове українство. URL: https://www.uainworld.com
 24. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 25. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 26. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 27. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 28. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 29. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 30. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 31. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 32. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Силабус: "Правове забезпечення соціокультурної діяльності"

Завантажити силабус