Елітарна культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Белінська Л. С.КМД-21
432доцент Белінська Л. С.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМД-21Шевчук А. В.
432КМД-21доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальну дисципліну «Елітарна культура» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обовʼязкові для того, щоб вони зрозуміли теорію, особливості та значення однієї з дефініцій культури – елітарної. Тому у дисципліні представлено як огляд концепцій елітарної культури, так і необхідних процесів та інструментів, в тому числі й порівняльний аналіз з масовою культурою.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Елітарна культура» є ознайомлення студентів із завданнями, необхідними для оволодіння сучасними підходами у сфері теорії культури, історії культурних практик; мережевої взаємодії між мистецькими інституціями та інституціями культури.

Завдання курсу:

 • засвоєння основних форм презентації масової та елітарної культур;
 • засвоєння понятійного апарату дисципліни;
 • порівняння основних форм презентації масової та елітарної культур;
 • оволодіння методами та методиками вивчення масової та елітарної культур;
 • формування навичок прогнозування результатів розвитку масової та елітарної культур та їх взаємодії.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Елітарна культура» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Елітарна культура, масова культура, мистецтво для мистецтва.

Теми

Тема 1. Дефініція культури. Народна, елітарна та масова культура.

Тема 2. Масова і елітарна культура: взаємодія та протистояння.

Тема 3. Структура і соціальні функції масової культури.

Тема 4. Мистецтво консюмеризму та оцінка масової культури вченими.

Тема 5. Пріоритети масової культури.

Тема 6. Субкультури як складова масової культури.

Тема 7. Теоретичне підгрунтя елітарної культури.

Тема 8. Основні риси елітарної культури.

Тема 9. Мистецтво у елітарній культурі.

Тема 10. Кадрова політика у сфері елітарної культури.

Тема 11. Інтелігенція як споживач елітарної культури.

Тема 12. Висока мода як складова елітарної культури.

Тема 13. Елітарні види спорту.

Тема 14. Висока кухня.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Елітарна культура”

 

Рекомендована література

 1. Арнольдов Д. Л. Введение в культурологию // Д. Л. Арнольдов. – М., 1994.
 2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры // Ж. Бодрийяр. – М. : Культурная революция, 2006. – 269 с.
 3. Прилуцкая А. Е. Украинская и зарубежная культиура. Учеб. пособие // А. Е. Прилуцкая. – Х., 2000. –32 с.
 4. Сторі Д. Теорія культури та масова культура: Вступний курс [Електронний ресурс] / Д. Сторі // Пер. з англ. С. Савченка. – К. : Акта, 2005. –362 с.
 5. Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес // А. в. Кукаркин. – 2-е изд., дораб. – М. : Политиздат. 1985. –399 с.
 6. Выжлевцев Г. П. Аксиология культуры // Г. П. Выжлевцев. – Спб., 1996.
 7. Гуревич П. С. Человек и его ценности // П. С. Гуревич. – М., 1998.
 8. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. Культурология, ХХ век: Антология  // Э. Гуссерль. – М., 1994.
 9. Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Культурология, ХХ век: Антология // Г. Зиммель. – М., 1994.
 10. Зиммель Г. Кризис культуры. Культурология, ХХ век: Антология  // Г. Зиммель. – М., 1994.
 11. Баранцева К. Еліта як духовно–інтелектуальний феномен (соціально– філософський аналіз) / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди HAH України. К., 2001. 20с.;
 12. Данилюк A.I. «Еліта – маси»: історико–філософський аналіз проблеми. // Наукові записки з історії України. Збір. наук, праць. Випуск 7. – Київ, 1998, с. 145-451
 13. Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы / Б. Дубин // Новое литературное обозрение. – 2002. – №57. – С. 223.
 14. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі. Навч. Посібник. Белінська Л., Данилиха Л., Глушко М., Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2019, 280 с. (частка авт.0, 9 д. арк.)
 15. Ортега–і–Гасет X. Бунт мас. // Вибрані твори. – К.: Основи, 1994

Силабус: "Елітарна культура"

Завантажити силабус