Елітарна культура

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Белінська Л. С.КМД-21
432доцент Белінська Л. С.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316КМД-21Шевчук А. В.
432КМД-21доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальну дисципліну «Елітарна культура» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обовʼязкові для того, щоб вони зрозуміли теорію, особливості та значення однієї з дефініцій культури – елітарної. Тому у дисципліні представлено як огляд концепцій елітарної культури, так і необхідних процесів та інструментів, в тому числі й порівняльний аналіз з масовою культурою.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Елітарна культура» є ознайомлення студентів із завданнями, необхідними для оволодіння сучасними підходами у сфері теорії культури, історії культурних практик; мережевої взаємодії між мистецькими інституціями та інституціями культури.

Завдання курсу:

 • засвоєння основних форм презентації масової та елітарної культур;
 • засвоєння понятійного апарату дисципліни;
 • порівняння основних форм презентації масової та елітарної культур;
 • оволодіння методами та методиками вивчення масової та елітарної культур;
 • формування навичок прогнозування результатів розвитку масової та елітарної культур та їх взаємодії.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні напрями та форми існування масової та елітарної культур;
 • категоріальний апарат та основні методологічні підходи при вивченні масової та елітарної культур;
 • характерні та суттєві ознаки еліти, елітарності, масової, народної та елітарної культур;

вміти:

 • формулювати та відстоювати власні погляди та вписувати їх у загальнокультурний контекст;
 • бути відкритим для діалогу, побудованому на принципах толерантності, взаємної поваги, діалогічності;
 • ідентифікувати проблеми культури із представниками філософських напрямів та їх вченнями, співвідносити їх з етапами розвитку певної культури;
 • аналізувати взаємовпливи різних філософських теорій між собою та їх вплив на розвиток європейської культури;
 • аналізувати ґенезу та розвиток сучасної культури, співвідносно із розвитком національних культур;
 • виокремлювати головні проблеми теорії та історії культури із філософського контексту чи філософського вчення;
 • аналізувати філософські праці, виявляючи в них філософсько-культурологічну проблематику.

Рекомендована література

 1. Арнольдов Д. Л. Введение в культурологию // Д. Л. Арнольдов. – М., 1994.
 2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры // Ж. Бодрийяр. – М. : Культурная революция, 2006. – 269 с.
 3. Прилуцкая А. Е. Украинская и зарубежная культиура. Учеб. пособие // А. Е. Прилуцкая. – Х., 2000. –32 с.
 4. Сторі Д. Теорія культури та масова культура: Вступний курс [Електронний ресурс] / Д. Сторі // Пер. з англ. С. Савченка. – К. : Акта, 2005. –362 с.
 5. Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес // А. в. Кукаркин. – 2-е изд., дораб. – М. : Политиздат. 1985. –399 с.
 6. Выжлевцев Г. П. Аксиология культуры // Г. П. Выжлевцев. – Спб., 1996.
 7. Гуревич П. С. Человек и его ценности // П. С. Гуревич. – М., 1998.
 8. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. Культурология, ХХ век: Антология  // Э. Гуссерль. – М., 1994.
 9. Зиммель Г. Конфликт современной культуры. Культурология, ХХ век: Антология // Г. Зиммель. – М., 1994.
 10. Зиммель Г. Кризис культуры. Культурология, ХХ век: Антология  // Г. Зиммель. – М., 1994.
 11. Баранцева К. Еліта як духовно–інтелектуальний феномен (соціально– філософський аналіз) / автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди HAH України. К., 2001. 20с.;
 12. Данилюк A.I. «Еліта – маси»: історико–філософський аналіз проблеми. // Наукові записки з історії України. Збір. наук, праць. Випуск 7. – Київ, 1998, с. 145-451
 13. Дубин Б. Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней динамики в системе литературы / Б. Дубин // Новое литературное обозрение. – 2002. – №57. – С. 223.
 14. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі. Навч. Посібник. Белінська Л., Данилиха Л., Глушко М., Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2019, 280 с. (частка авт.0, 9 д. арк.)
 15. Ортега–і–Гасет X. Бунт мас. // Вибрані твори. – К.: Основи, 1994

Силабус: "Елітарна культура"

Завантажити силабус