Мода і стиль

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Белінська Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальну дисципліну «Мода і стиль» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обовʼязкові для того, щоб зрозуміти місце моди у сучасному суспільстві, вміти віднайти свій стиль у одязі. Тому у дисципліні представлено як огляд концепцій моди, так і необхідних процесів та інструментів для вироблення власного стилю. Адже впевненість зовнішня формує внутрішню.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Мода і стиль» є ознайомлення студентів із завданнями, необхідними для оволодіння сучасними підходами у сфері теорії та історії модних культурних практик; мережевої взаємодії між мистецькими інституціями та інституціями моди.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Історія моди. Ілюстрована енциклопедія з давнини до наших днів. К., Віват, 2013, 256 с;
  2. Енциклопедія постмодернізму. Мінськ, 2001
  3. Мода в контексті художніх практик XX ст.: автореф. дис… канд. мистецтвознав.: 26.00.01 [Електронний ресурс] / М. Т. Мельник; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2008. — 19 с. — укр.
  4. Мода як естетичний феномен: Автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.08 [Електронний ресурс] / Л. П. Ткаченко; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. — К., 1999. — 17 с. — укр.
  5. Етика та естетика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. В. Л. Петрушенко. — Львів : Новий світ — 2000, 2008.
  6. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти) : монографія / Н. В. Чупріна. – Київ : КНУТД, 2019. – 476 с. – ISBN 617-7506-35-4.
  7. Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик: автореф. дис… канд. культурології: 26.00.01 [Електронний ресурс] / Е. І. Полушина-Брояко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2009. — 19 с. — укр.
  8. Феномен моди в соціокультурних процесах XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Л. П. Дихнич; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с.
  9. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі. Навч. Посібник. Белінська Л., Данилиха Л., Глушко М., Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2019, 280 с. (частка авт.0, 9 д. арк.)
  10. Ортега–і–Гасет X. Бунт мас. // Вибрані твори. – К.: Основи, 1994

11. Мода // Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — Київ : ВЦ «Академія», 2007. — Т. 2 : М — Я. — С. 63

Силабус: "Мода і стиль"

Завантажити силабус