Мода і стиль

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Белінська Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальну дисципліну «Мода і стиль» розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обовʼязкові для того, щоб зрозуміти місце моди у сучасному суспільстві, вміти віднайти свій стиль у одязі. Тому у дисципліні представлено як огляд концепцій моди, так й інформацію щодо процесів та інструментів, необхідних для вироблення власного стилю. Адже впевненість зовнішня формує впевненість внутрішню.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Мода і стиль» є ознайомлення студентів із завданнями, необхідними для оволодіння сучасними підходами у сфері теорії та історії модних культурних практик; мережевої взаємодії між мистецькими інституціями та інституціями моди.

Цілями курсу є:

 • формування в студентів теоретичних уявлень щодо сутності, функцій та особливостей моди і формування власного стилю;
 • вивчення студентами концептуальних основ сучасної індустрії моди, а також формування в них наукових уявлень про культурну та економічну основу формування стилю та іміджу;
 • набуття студентами навичок аналізу діяльності організацій сфери індустрії моди та управління їх діяльності у мінливому середовищі моди і фешн-бізнесу;
 • оволодіння студентами основами проектного управління процесами в сфері індустрії моди.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Мода і стиль» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК16. Здатність створювати соціокультурні послуги.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Після завершення курсу студент буде:

 • знати: історію моди, її взаємодію з елітарною і масовою культурою, розрізняти моду «от кутюр»;
 • вміти: самостійно аналізувати складові класичної моди, розрізнятимоду і стиль, формувати власний базовий гардероб відповідно до кольротипу.

Ключові слова

Мода, стиль, «прет-а-порте», «от-кутюр», індустрія моди, fashion-індустрія, модна продукція, тенденції моди, репрезентація модного одягу, стилі моди: класичний, спортивний, романтичний, фольклорний, фентезі, сучасні модифікації стильових напрямів: мілітарі, гранж, бебідол, кежуал, мінімалізм, засоби масової інформації.

Теми

Тема 1. Поняття моди і стилю: спільне та відмінне.

Тема 2. Поняття і дефініція стилів.

Тема 3. Масова і елітарна культура: взаємодія та протистояння у моді.

Тема 4. Структура і соціальні функції моди.

Тема 5. Французька мода та її законодавці.

Тема 6. Європейська мода ХХ ст. ІІ пол. ХХ ст.

Тема 7. Кольоротипи та їх різновиди.

Тема 8. Дефініція статури у модному дискурсі.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Мода і стиль”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Історія моди. Ілюстрована енциклопедія з давнини до наших днів. К. : Віват, 2013, 256 с.
 2. Постмодернизм : энциклопедия / сост. и науч. ред. : А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск : Интерпрессервис, 2001. 1038 с.
 3. Мода в контексті художніх практик XX ст. : автореф. дис… канд. мистецтвознав. : 26.00.01 [Електронний ресурс] / М. Т. Мельник; Київ. нац. ун-т культури і мистец. К., 2008. 19 с.
 4. Мода як естетичний феномен : автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.08 [Електронний ресурс] / Л. П. Ткаченко; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. К., 1999. 17 с.
 5. Етика та естетика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / ред. В. Л. Петрушенко. Львів : Новий світ-2000, 2020. 304 с.
 6. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття : проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти) : монографія. К. : КНУТД, 2019. 476 с.
 7. Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик : автореф. дис… канд. культурології: 26.00.01 [Електронний ресурс] / Е. І. Полушина-Брояко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. К., 2009. 19 с.
 8. Феномен моди в соціокультурних процесах XX століття : автореф. дис… канд. іст. наук: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Л. П. Дихнич; Київ. нац. ун-т культури і мистец. К., 2002. 20 с.
 9. Белінська Л., Данилиха Л., Глушко М. Народна, елітарна та масова культура у соціальному дискурсі : навчальний посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. 280 с.
 10. Ортега-і-Гасет X. Бунт мас. Вибрані твори. К. : Основи, 1994. 424 с.
 11. Мода. Літературознавча енциклопедія у 2-х томах / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 2 : М-Я. С. 63.

Додаткова:

 1. Стамеров К. Нариси з історії костюмів. Київ : Мистецтво, 2007. 432 с.
 2. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців. Київ : Наукова думка, 1993. 240 с.
 3. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ : Либідь, 1996. 171 с.
 4. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс. Київ : Дніпро, 2005. 320 с.
 5. Тэтхэм К., Симен Дж. Дизайн в моде. Моделирование одежды. М. : Риппол Классик, 2006. 144 с.
 6. Стельмащук Г. Українське народне вбрання. Львів : Апріорі, 2013. 256 с.
 7. Актико Ф. Тамами С. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. М. : АРТ-родник, 2003. 736 с.
 8. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Львів : Фенікс, 2000. 328 с.
 9. Мода и стиль : современная энциклопедия / за ред. В. Володина. М. : Аванта+, 2002. 480 с.
 10. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история стиля и моды с древнейших времен. М. : Эксмо, 2009. 256 с.
 11. Гейл К. Мода и текстиль. Рождение новых тенденций. Минск : Гревцов Паблишер, 2009. 240 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 8. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 9. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 10. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 11. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 12. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 13. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 14. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 15. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 16. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 17. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 18. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 19. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 20. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 21. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 22. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 23. Новини моди 2021 – Vogue UA. URL: https://vogue.ua/ua/article/fashion
 24. Новини моди України та світу – Style вiд The Page. URL: https://thepage.ua/ua/style/fashion
 25. Новини моди і стилю 2021. URL: https://lifestyle.segodnya.ua/ua/lifestyle/style.html

Силабус: "Мода і стиль"

Завантажити силабус