Індустрія дозвілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Шевчук А. В.КМД-41
832Шевчук А. В.КМД-41
718професор Козаренко О. В.КМД-41з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724КМД-41доцент Данилиха Н. Р.
824КМД-41доцент Данилиха Н. Р.
718КМД-41зпрофесор Козаренко О. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився з основними джерелами індустрії дозвілля. Дисципліна спрямована на формування базових знань, вмінь та навичок для подальшого оволодіння фахом менеджера соціокультурної діяльності. В процесі навчання студенти отримують інформацію про об’єкт, предмет, основні завдання та методи дозвіллєзнавства як науки, основні категорії та поняття дозвілляєзнавства, про ключові проблеми сучасного стану індустрії дозвілля.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції денна форма

Лекції заочна форма

Практичні заняття денна форма

Практичні заняття заочна форма

Мета та цілі курсу

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами індустрії дозвілля та розваг; з історією дозвілля, його структурою; з головними дозвіллєвими та розважальними технологіями, що використовуються у роботі з населенням в сучасній Україні; забезпечення студентів необхідними теоретичними знаннями й навичками префесійної роботи у сфері сучасної індустрії дозвілля та розваг.

Цілями курсу є:

 • вивчення понятійно-категоріального апарату дисципліни;
 • засвоєння теоретичних знань, що складають зміст та основні поняття дисципліни, визначають її місце та роль в системі інших наук;
 • формування предметної області професійної діяльності у сфері дозвілля та розваг;
 • усвідомлення основних завдань та особливостей  індустрії дозвілля у соціокультурній сфері;
 • набуття та використання навичок маркетингу та менеджменту з врахуванням специфіки дозвіллєвих та розважальних послуг.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Індустрія дозвілля» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Індустрія дозвілля, розваги, дозвіллєвий центр, дозвіллєва робота.

Теми

Тема 1. Теорія дозвілля.

Тема 2. Історія дозвілля.

Тема 3. Дозвілля в Україні.

Тема 4. Структура індустрії дозвілля.

Тема 5. Економіко-управлінські аспекти в індустрії дозвілля.

Тема 6. Специфіка диференційованих технологій у сфері дозвілля.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Індустрія дозвілля”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. . Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – К. : СПД Богданова А М., 2006. – 220 с.
 2. Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 3. Ковальчук Т. І. Основи педагогічної дозвіллєвої діяльності / Т. І. Ковальчук. – К. : ДАКККіМ, 2010. – Ч. І. – 277 с.
 4. .Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І. В. Петрова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Український центр культурних досліджень. – К. : Кондор, 2008. – 406 с.
 5. Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство : навч. посібник / Н. В. Яременко. – Фастів : Поліфаст, 2007. – 460 с.

Додаткова:

 1. Бойко О. Вплив сучасних соціокультурних тенденцій на сферу дозвілля /

О. Бойко // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць. – Суми :

ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Вип. 4. – С. 249–259.

 1. Бойко О. П. Культура дозвілля у суспільстві ризику : монографія /

О. П. Бойко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – 285 с.

 1. Гапетченко Р. Ю. Становлення і розвиток сімейного дозвілля в Україні:

історико-культурологічний аспект / Р. Ю. Гапетченко // Актуальні проблеми

історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць ; М-во

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; редкол.

В. Г. Чернець та ін. – К. : Міленіум, 2013. – Вип. 30. – С. 146–153.

 1. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности : учебнометод. пособие / А.Д .Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Профиздат, 2002.

– 288 с.

Інтернет ресурси:

 1. Безверхня Г. Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини /

Г. Безверхня [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:yZ_0QaCuXqIJ:scholar.google.

com/+дозвілля&hl=ru&as_sdt=0,5

 1. Бєлоліпцева О. В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до

реалізації професійної ролі аніматора у процесі соціально-педагогічної роботи із

сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах / О. В. Бєлоліпцева

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/Potip_2014_22_14%20(2).pdf

 1. Грабовець І. В. Вільний час та дозвіллєва діяльність мешканців

сучасного міста / І. В. Грабовець [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/ znpdduuu_2014_15_281_59.pdf

 1. Культурно-досуговая деятельность / под науч. ред. акад. РАЕН

А.Д. Жаркова и проф. В.М. Чижикова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.studfiles.ru/preview/2957492/

 1. Олійник О. О. Сімейне дозвілля як форма психологічної допомоги /

О. О. Олійник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/node/2116/ Pkl_2014_30_13.pdf

 1. Сидор І. П. Професійна підготовка менеджерів дозвілля в університетах

Великобританії / І. П. Сидор [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/889

 1. Сидор І. П. Теоретико-методичні засади професійної підготовки

менеджерів дозвілля (Велика Британія) / І. П. Сидор [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvuu/Ped/2011_21/sudor. pdf

 1. Сидор І. П. Соціокультурні технології в організації дозвілля /

І. П. Сидор [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vchu/N144/N144p146-149.pdf

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 5. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 6. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 7. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 11. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 12. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 13. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 14. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 15. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 16. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 17. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 18. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 19. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 20. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 21. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 22. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 23. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 24. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 25. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 26. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 27. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 28. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 29. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 30. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 31. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 32. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 33. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 34. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 35. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 36. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 37. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture

Силабус: "Індустрія дозвілля"

Завантажити силабус