Культура українського зарубіжжя

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Белінська Л. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
710КМД-41здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з культури українського зарубіжжя – дисципліни, яка відноситься до числа вибіркових дисциплін; перший рівень, ступінь вищої освіти «бакалавр» (5 курс, 7 семестр заочної форми навчання), забезпечує підготовку фахівців соціокультурної сфери, яка викладається в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Культура українського зарубіжжя» знайомить студентів з основними причинами і процесами становлення української діаспори та культури українського зарубіжжя, з місцем діаспори в соціально-економічному розвитку сучасної України.

Курс викладається на заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку української культури поза межами батьківщини – тобто, в українському зарубіжжі.

Цілі курсу передбачають вивчення видів мистецтв і культури, поширених серед українців зарубіжжя, поширення сентиментального туризму в Україну, формування вмінь самостійного, творчого використання проектів з налагодження співпраці з представниками українського зарубіжжя, дослідження наукового здобутку діячів української еміграції у країні поселення, вміння організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та культурного середовища українського зарубіжжя, організувати проекти співпраці з ними.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Культура українського зарубіжжя» студент повинен набути компетентності:

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗK13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК17. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання.

Ключові слова

Еміграція, діаспора, міграційні процеси, наука, освіта, культура, українознавство, демографія, національна ідентичність, церква.

Теми

Тема 1. Поняття діаспори. Концепції та теорії.

Тема 2. Особливості української еміграції. Українська трудова еміграція кінця ХІХ ст. США і Канада.

Тема 3. Культурницька діяльність українських емігрантів у Міжвоєнний період. Відень, Прага, Берлін  як культурні осередки української еміграції міжвоєнного періоду. Дмитро Антонович та студія пластичного мистецтва у Празі. Створення Українського Вільного Університету.

Тема 4. Творчість художників та митців. Українці у Австрії. 1944-1952. Роль освіти та громадських організації. Перенесення з Праги Українського Вільного Університету до Мюнхена. Українці на УВУ. Музична культура у національному вихованні української молоді за кордоном.

Тема 5. Студентський рух 70-80 рр. ТУСМ. Діяльність Йосипа Сліпого для розвитку українських освітніх установ за кордоном УКУ (Рим), УВУ(Мюнхен), Св. Софія (Філадельфія).

Тема 6. Музична культура у національному вихованні української молоді за кордоном. Вихідці з України зі світовим ім’ям.

Тема 7. Сентиментальний туризм 70-, 80-х рр. ХХ ст.

Тема 8. Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки. Громадсько-політична діяльність української діаспори на підтримку України після проголошення незалежності.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Культура українського зарубіжжя”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. К., 1995.
 2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США. Львів, 2015. 270 с.
 3. Белінська Л. С. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або «ритуали повернення» американських українців (1975–1991). Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. 2013. Вип. 13. Львів. С.154-160.
 4. Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську самобутність. К., 1992.
 5. Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993.
 6. Заставний Ф. Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). Львів : Світ, 1991. 120 с.
 7. Заставний Ф. Д. Східна українська діаспора. Львів : Світ, 1992. 176 с.

Додаткова:

 1. Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. Львів, 1997.
 2. Зарубіжне українство 1999 : інформаційний каталог. К., 1999.
 3. Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991.
 4. Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії . К., 2011.
 5. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ ст. та її досягнення. Українська культура / Лекції за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26-39.
 6. Енциклопедія українознавства. У 10-ти томах / гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.
 7. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів (1900-1914). Львів, 2002. 154 с.
 8. Леник В. Українці на чужині. Львів. 1996.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 12. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 15. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 16. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 17. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 18. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 19. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 20. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 21. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 22. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 23. Світове українство. URL: https://www.uainworld.com
 24. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 25. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 26. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 27. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 28. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 29. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 30. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 31. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 32. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Силабус: "Культура українського зарубіжжя"

Завантажити силабус