Урбаністичні студії

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Сирота Л. Б.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016КМД-1мСирота Л. Б.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв не лише викладенні теоретичні знання стосовно основних соціологічних теорій міських досліджень в контексті антропологічних аспектів, міської культури та повсякденності, але зміг застосувати навики  у  відповідній ділянці. Після ознайомлення з курсом магістранти оволодіють необхідним комплексом знань для подальшої самостійної роботи у сфері урбаністики, навчаться самостійно проводити, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Урбаністичні студії» є розвиток критичної соціологічної думки з приводу різноманітних явищ міського середовища й формування навичок застосування соціологічних теорії для здійснення комплексного аналізу міської повсякденності.

Цілями курсу є:

 • ознайомити маґістрантів з сучасними теоретичними дискусіями у ділянці урбаністики та соціології міста;
 • розглянути широкий спектр теоретичних підходів та методів дослідження міста і міського простору;
 • навчити маґістрантів досліджувати соціальні феномени та особливості міського простору.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Урбаністичні студії» студент повинен набути компетентності:

ЗК02. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, розробляти та управляти проектами.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ФК01. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної діяльності.

ФК03. Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів проведеного дослідження.

ФК05. Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-виробничі, соціокультурні проекти.

ФК07. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

ФК09. Здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні результати, обмеження та ризики, брати відповідальність за планування і реалізацію соціокультурного проекту.

ФК11. Здатність розробляти ефективні системи маркетингу соціокультурних продуктів та послуг (просування проектів, програм, акцій, івентів тощо).

ФК14. Здатність доводити обґрунтування впливу різних груп стейкхолдерів соціокультурної діяльності.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН02. Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи.

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН07. Розуміти і застосовувати сучасні світові соціокультурні практики.

ПРН11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

ПРН13. Вміти аналітично мислити при вирішення професійних питань та проблем.

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН15. Застосовувати отримані знання та демонструвати обізнаність у сучасних світових соціокультурних практикаx.

Після цього курсу студент повинен:

знати: розуміти місця соціології міста та урбаністики у сучасній системі гуманітарних та соціальних наук (зокрема менеджменті соціокультурної діяльності, соціології, історії та культурології); розуміти історичні аспекти урбанізації (особливості до індустріального, індустріального та постіндустріального міст), урбанізаційні процеси; володіти ключовими теоріями представників виробничо-економічної (Е.Дюркгайм, К.МарксА.Лефевр, Д.Харвей, М.Кастельс) і соціокультурної  парадигм (М.Вебер,  Ф.Тьонніс, Г.Зіммель,Р.Парк, Е.Берджес, Л.Вірт, Ж.Бодріар, М. де Серто, З. Бауман) та необхідною термінологією.

вміти : аналізувати і порівнювати різні концептуальні підходи у ділянці урбаністики, самостійно поводити соціологічні дослідження у ділянці урбаністики, добирати та комбінувати різні тактики практично-соціологічних досліджень, адекватні до цілей та завдань наукового проекту; описати процеси урбанізації, взаємозв’язок архітектури і суспільства; аналізувати структуру міського простору, конструкції образу міста, особливості проявів соціальної, гендерної, релігійної, вікової, національної нерівності у міському просторі.

Ключові слова

Місто, інформаційне місто, глобальне місто, мегаполіс, місто-супутник, урбаністика, зони, сектори, центр, мікрорайони, технополіс, природні ареали розселення, соціальна дистанція, урбанізм як спосіб життя.

Теми

Тема 1. Місто як об’єкт комплексного вивчення.

Тема 2. Процес урбанізації.

Тема 3. Основні соціологічні концепції міста.

Тема 4. Роль спільнот у міських процесах.

Тема 5. Місто як об’єкт управління: основні концепції прийняття політичних рішень в містах.

Тема 6. Міське планування як об’єкт соціологічного вивчення.

Тема 7. Всесвітні тенденції розвитку міст.

Тема 8. Соціоекологія міста.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Урбаністичні студії»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Малес Л. В., Середа В. В., Соболевська М. О., Сорока Ю. Г. та ін.  Соціологія міста : навчальний посібник /  за заг. ред. О. К. Міхеєвої. Донецьк : Ноулідж , 2010. 464 с.
 2. Вагин В. Социология города. 1993. URL: http://ecsocman.edu.ru/db/msg/110680.html
 3. Казанцев В. И., Светуньков М. Г. Социология города. Ульяновск : УлГТУ, 2004. 140 с.
 4. Weber M.  Die Stadt. Wirtschaft und Gesellschaft. Kap8. Grundriss der Sozialökonomik. III. Abt. Tübingen, 1922, S. 513-600.
 5. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. Логос. 2002, №3-4. URL: http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html
 6. Simmel G. The Metropolis and Mental Life. URL: http://condor.depaul.edu/~dweinste/intro/simmel_M&ML.htm
 7. Роберт Парк. Город как социальная лаборатория. Социологическое обозрение. Т. 2.  2002. № 3. С.3-12.
 8. Жан Бодрийяр. Город и ненависть. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/1997_09/06.htm
 9. Мишель де Серто. По городу пешком. Communitas. 2005. № 2. Pp. 80-87.
 10. Зигмунд Бауман. Текучая современность. М. : Питер, 2008. С.110-115.
 11. Пирогов С. В. Конспект лекций по курсу социология города. Томск : ТГУ, 2003. 180.
 12. Филиппов А. Социология пространства. СПб. Владимир Даль, 2008. 288 с.
 13. Анри Лефевр. Идеи для концепции нового урбанизма. Социологическое обозрение. Т. 2. 2002. № 3. С.19-26.
 14. Карпов А. Имплозия городского пространства: проблема существования центра в городах современной России. URL: // http://niifiga.mumidol.ru/msk/karpov.htm
 15. Карпов А. Различие. Пространство в городе. Социологическое обозрение. Т. 1. 2001. №2.  С. 59-72.

Додаткова:

 1. Бородкин Ф. М. Ценности населення и возможности местного самоуправленмя. Социологические исследования. 2002.  № 1. С.98-111.
 2. Левцун А., Лисак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов. Социология : теория, методы, маркетинг. 2000. № 1. С.99-107.
 3. Прибыткова И. Урбанизация в Украине на пороге XXI века. Социология : теория, методы, маркетинг. 1999. № 3. С. 31-40.
 4. Сукменко Е. и др. Особенности трудоустройства столичной молодежи Украины. Социология : теория, метода, маркетинг.  № 2.
 5. Семко Л. Проблеми формування та функціонування ринку праці в Україні. Соціологія : теорія, методи, маркетинг. 2001 № 2.
 6. Тощенко Ж. Т., Цветкова Г. А. Местное самоуправление : проблемы становлення (опыт социологического анализа).  Социологические исследования. 2002. № 6.
 7. Ходус О. Соціологія міста: наукові проблеми. Соціологія : теорія, методи маркетинг. 2001. № 3.
 8. Широколова Г. С. Горожане и селяне в результате реформ 90-х годов. Социологические исследования. 2002, №2.

Інтернет-джерела:

 1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 2. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 3. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 4. Репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 5. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 6. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 7. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 8. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 10. ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України». URL: http://www.ief.org.ua
 11. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України». URL: http://www.ird.gov.ua
 12. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 13. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 14. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 15. Інститут міста. URL: http://city-institute.org

Силабус: "Урбаністичні студії"

Завантажити силабус