Культура української діаспори

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524доцент Белінська Л. С.КМД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524КМД-31Шевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс «Культура української діаспори» знайомить студентів з основними причинами і процесами становлення діаспори та її культури; з місцем української діаспори в соціально-економічному розвитку України сьогодні.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними напрямками розвитку української культури поза межами батьківщини;
Цілі передбачають вивчення видів мистецтв і культури, поширених серед українців діаспори, поширення сентиментального туризму в Україну, формування вмінь самостійного, творчого використання проектів з налагодження співпраці з представниками української діаспори, дослідження наукового здобутку діячів української еміграції у країні поселення, вміння організовувати екскурсійну діяльність представникам діаспори, встановлювати, підтримувати і розвивати співпрацю з представниками наукового та культурного середовища, організувати проекти співпраці з діаспорою.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Культура української діаспори» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК12. Здатність розробляти та впроваджувати сучасні форми забезпечення соціокультурного партнерства.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Ееміграція, діаспора, наука, освіта, культура, національна ідентичність, церква.

Теми

Тема 1. Поняття діаспори. Концепції та теорії.

Тема 2. Особливості української еміграції. Українська трудова еміграція кінця ХІХ ст. США і Канада

Тема 3. Культурницька діяльність українських емігрантів у Міжвоєнний період. Відень, Прага, Берлін  як культурні осередки української еміграції міжвоєнного періоду. Дмитро Антонович та студія пластичного мистецтва у Празі. Створення Українського Вільного Університету.

Тема 4. Творчість художників та митців. Українці у Австрії. 1944-1952. Роль освіти та громадських організації. Перенесення з Праги Українського Вільного Університету до Мюнхена. Українці на УВУ. Музична культура у національному вихованні української молоді за кордоном.

Тема 5. Студентський рух 70-80 рр. ТУСМ. Діяльність Йосипа Сліпого для розвитку українських освітніх установ за кордоном УКУ (Рим), УВУ(Мюнхен),  Св. Софія (Філадельфія).

Тема 6.  Музична культура у національному вихованні української молоді за кордоном. Вихідці з України зі світовим ім’ям.

Тема 7. Сентиментальний туризм 70-, 80-х рр. ХХ ст.

Тема 8. Взаємини діаспори з Україною у 1990-і роки. Громадсько-політична діяльність української діаспори на підтримку України після проголошення незалежності.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Культура української діаспори”

 

Рекомендована література

1. Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки. К., 1995.
2. Белінська Л.С. Національна памʼять української діаспори США. Львів, 2015. 270 с.
3. Белінська Л. Домінуючі мотиви сентиментального туризму або «ритуали повернення» американських українців (1975–1991) / Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. 2013. Вип.13.  С.154-160.
4. Євтух В. Камінський Є., Ковальчук О., Трощинський В. Зберігаючи українську самобутність. К., 1992.
5. Євтух В. Ковальчук О. Українці в Канаді. К., 1993.
6. Заїкін В., Заїкіна О. Історично-правова наука української еміграції. Львів, 1997.
7. Зарубіжне українство 1999 : Інформаційний каталог. К., 1999.
8. Зарубіжні українці / ред. Лабезник Ю. К., 1991.
9. Ханенко-Фізер Н. Інший світ або етнічність у дії. К., 2011.
10. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ століття та її досягнення. Українська культура. Лекції / за ред. Д. Антоновича. К., 1993. С. 26-39.
11. Енциклопедія українознавства. У 10-ти томах / гол. ред. В.Кубійович. Париж-Нью-Йорк, 1954-1989.
12. Качмар Л.С. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів (1900-1914). Львів, 2002. 154 с.
13. Леник В. Українці на чужині. Львів. 1996.

Силабус: "Культура української діаспори"

Завантажити силабус