Організація конгресового і ділового туризму

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Белінська Л. С.КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМД-31здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв спеціальні професійні знання з теоретичних засад конгресового і ділового туризму, особливості організації ділових заходів, функціонування інфраструктури ділового туризму та організації обслуговування ділових туристів готельними, туристичними та іншими сферами послуг та умінь, що забезпечать конкурентоспроможність туристичних закладів, які спеціалізуються на діловому туризмі.

Курс викладається на заочній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета курсу полягає у формуванні спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад конгресового і ділового туризму, особливостей організації ділових заходів, функціонування інфраструктури бізнес-туризму та організації обслуговування ділових туристів готельними, туристичними та іншими пропозиціями сфери послуг та умінь, що забезпечать конкурентоспроможність готельних,  туристичних, екскурсійних закладів, які спеціалізуються на діловому туризмі.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Організація конгресового і ділового туризму» студент повинен набути компетентності:

ЗК11. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН10.Вивчати, узагальнювати та адаптувати найкращий досвід соціокультурної розбудови.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання. 

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

Ключові слова: туризм, конгресовий, науковий, сентиментальний, бізнесовий туризм, організація, захід.

Теми

Тема 1. Характеристика, суть і значення ділового туризму.

Тема 2. Загальна характеристика і особливості наукових заходів в діловому туризмі

Тема 3. Загальна характеристика, особливості організації і проведення комерційних ділових заходів.

Тема 4. Професійні ділові заходи. Інсентив-туризм

Тема 5. Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і туристськими підприємствами.

Тема 6. Конференц-зали і бізнесцентри: характеристики, вимоги, обладнання.

Тема 7. Діловий етикет.

Тема 8. Світовий досвід організації і просування ділового туризму.

Рекомендована література

Основна:

 1. Кузик С. П. Географія туризму : навчальний посібник. К. : Знання, 2011. 271 с.
 2. Петранівський В., Рутинський М. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 575 с.
 3. Саак А. Э., Якименко М. В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) : учебное пособие. СПб. : Питер, 2007. 432 с.
 4. Сокол Т. Основи туризмознавства : навчальний посібник. К., 1999. 76 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 12. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 13. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 14. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 15. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 16. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 17. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 18. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 19. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 20. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 21. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 22. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 23. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 24. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 25. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 26. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 27. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 28. Науковий журнал «Краєзнавство». URL: http://nsku.org.ua/?page_id=5603
 29. Краєзнавство. Географія. Туризм : Газета для вчителів географії. URL: https://www.facebook.com/geography.ua
 30. Все про туризм. Туристична бібліотека. URL: https://tourlib.net
 31. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 32. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 33. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 34. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 35. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 36. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Силабус: "Організація конгресового і ділового туризму"

Завантажити силабус