Історія зарубіжної культури

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Белінська Л. С.КМД-11
216доцент Белінська Л. С.КМД-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМД-11Шевчук А. В.
232КМД-11Шевчук А. В.

Опис курсу

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із характерними особливостями розвитку культури в різні епохи із зосередженням уваги на самобутності культур найбільших європейських країн, закономірностях культурно-історичного розвитку, спадкоємності зв’язків епох, їх взаємовпливові в межах культурно-історичної ситуації; ролі культури в житті творчості та самовдосконалення особи, в гуманізації суспільних відносин. Відтак мета викладання дисципліни «Історія зарубіжної культури» також полягає у тому, щоб на основі засвоєння теоретичних знань та фактологічного матеріалу формувати в студентів комплекс знань, вмінь та навичок з зарубіжної культури в її історичному становленні, поглиблене вивчення світоглядної системи життєвих орієнтирів індивідів, соціальних прошарків, зарубіжних країн, втілених у матеріальних і духовних цінностях певних історичних періодів. Значення курсу полягає, передусім, у тому, що він формує науковий світогляд студентів, загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– ознайомлення студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української культури;
– формування системи знань про закономірності культури;
– формування цілісного уявлення про шляхи розвитку людської цивілізації,основні її етапи та культурно-історичні епохи,
пізнання загальних закономірностей культурної еволюції, самобутнього характеру української культури, її тісних взаємозв`язків із європейською та світовою культурою.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія зарубіжної культури» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК2. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

ФК3. Здатність визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій соціокультурного розвитку.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова: культура, історія культури, мистецтво, цивілізація, розвиток.

Теми:

Тема 1. Поняття культури. Основні поняття культурології

Тема 2. Походження культури. Сучасні культурологічні концепції. Некласична і постнекласична парадигма

Тема 3. Проблема типології культур

Тема 4. Архаїчна культура: загальна характеристика. Міф в архаїчній культурі. Простір і час

Тема 5. Культура Стародавнього світу

Тема 6. Культура Античності

Тема 7. Культура Середньовіччя

Тема 8. Культура Відродження

Тема 9. Культура Нового часу

Тема 10. Культура Новітнього часу

Тема 11. Постмодернізм і сучасна культура

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Введение в гендерные исследования. – Ч. 1.: Учеб. пособие / Под ред. И. А. Жеребкиной. – Харьков
   Спб., 2001; Ч. 2.: Хрестоматия/ Под ред. С. В. Жеребкина. – Харьков – Спб., 2001.
  2. Гуревич П. С. Культурология.  М., 1999.
  3. Енциклопедія українознавства: В 10 т./ Гол. ред. В. Кубійович. – ПарижНью-Йорк, 1956-1989.
  4. Золкин А. Л. Культурология.  Тула, 1998, Спб., 1996.
  5. Історія релігії в Україні: Навч. посібник / За ред. А. М. Колодного.  К., 1999.
  6. Історія українського мистецтва: у 6 т.  К., 1966-1970.
  7. Історія української культури/ за ред. І. Крип’якевича. – Нью-Йорк, 1990, К., 1998, 1999, 2001,
  2002.
  8. Історія української та зарубіжної культури / за ред. проф. С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. –
  К., 2001.
  9. Історія християнської церкви на Україні.  К., 1992.
  10. Кармин А. С. Основы культурологии. Морфология культуры.  Спб., 1997.
  11. Культурология. Теория и история культуры: Учеб. пособие.  М., 1998. .
  12. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Спб.  М., 1998.  Т.1-2.
  13. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т.1-2.  Спб.  М., 1998.
  14. Культурология: Учеб. пособие/ Под ред. проф. Г. В. Драча.  Ростов-на-Дону, 1998.
  15. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій/ А.К. Бичко, В. І. Бичко, Н. О.
  Бондар та ін.  К.,1993.
  16. Українська та зарубіжна кульура: Навч. посібник / За ред. М. Заковича. – К., 2001.

Додаткова:

1. Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир.  1988. – №7.
2. Аверинцев С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перхода от античности к
Средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения.  М., 1976.
3. Алпатов М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения.  М., 1976.
4. Античность как тип культуры.  М., 1988.
5. Антология французского сюрреализма.  М., 1994.
6. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.  М., 1989.
7. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности.  М., 1989.
8. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса.  М.,
1990.
9. Белявский В. А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический.  М., 1971.
10. Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры.  Спб, 1996.
11. Бодрийяр Ж. В. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. – Екатеринбург, 2000.
12. Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация.  М., 1980, 1993, 1998, 2003.
13. Боннар А. Греческая цивилизация: В 2т.  М., 1991.
14. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі.  К., 1988.
15. Булашев Г. Український народ в своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.  К.,1992.
16. Бюшер М. Трудовая этика и трудовой этос // Вопросы философии.  1992.  №1.
17. Васильев Л. С. История религий Востока.  М., 1983.
18. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае.  М., 1970.
19. Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов.  М., 1978.
20. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста.  М., 1988.
21. Вернан Ж. П. Происхождение греческой мысли.  М., 1988.
22. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима.  М., 1988.
23. Войтович В. М. Українська міфологія. Словник.  К., 2002.
24. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографіч. нарис.  К., 1991.  Т. 1-2.
25. Гейссер Л. История Реформации.  М., 1982.
26. Гірц К. Інтерпретація культур.  К., 2001.
27. Голосовкер Э. Я. Логика мифа.  М., 1987.
28. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения.  М., 1980.
29. Грабович Гр. Шевченко як міфотворець.  К., 1991.
30. Григорьева Т. П. Дао и логос.  М., 1993.
31. Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа.  К., 1990.
32. Грушевський М. С. Історія України – Русі: В 11 т. 12 кн.  К., 1991.
33. Грюнебаум фон Г. С. Основные черты арабо-мусульманской культуры.  М., 1981.
34. Гумбольдт В. Язык и философия культуры.  М., 1985.
35. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры.  М., 1984

 

Силабус: "Історія зарубіжної культури"

Завантажити силабус