Навчальна (проектна) практика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Диференційований залік
63Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
690КМД-31Шевчук А. В.
690КМД-31здоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент умів готувати проекти у сфері соціокультурної діяльності, а також презентувати наукові доповіді. Тому у курсі представлено як огляд так і засоби швидкої адаптації бакалаврів до роботи в складних ринкових умовах, в умовах конкурентної боротьби товаровиробників. Під час практики студенти повинні вміло застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Навчальну (проектну) практику проходять студенти-бакалаври 3-го курсу денної і заочної форми навчання.

Тривалість практики

У 2021-2022 навчальному році Навчальна (проектна) практика студентів 3-го курсу денної форми навчання триватиме два тижні і відбуватиметься у 5-му семестрі з 26.01.2022 р. по 08.02.2022 р.

Навчальна (проектна) практика студентів 3-го курсу заочної форми навчання триватиме два тижні і відбуватиметься з 02.03.2022 р. по 15.03.2022 р.

Відеоконфереції практики на час дистанційного навчання

Денна форма

Заочна форма

Мета та цілі курсу

Мета практики полягає у закріпленні студентами навичок, що є необхідними у підготовці майбутніх фахівців, і виконанні на практиці функцій менеджерів на різних рівнях управління соціокультурними організаціями. Під час навчальної (проектної) практики студенти вивчають діяльність конкретних організацій та установ культури, закріплюють знання, набуті в процесі навчання в університеті та одержують необхідні практичні навички для розроблення соціокультурного проекту.

Цілями курсу є:

 • вивчення напрямків діяльності підприємства (організації, установи) соціокультурної сфери, його функцій та структури, а також основних показників діяльності закладів;
 • збір матеріалів для підготовки курсових робіт та написання статей і тез, що засвідчують вміння студентів узагальнювати накопичений досвід діяльності зазначених установ;
 • дослідження сутності, принципів та організації господарської діяльності підприємств в соціокультурній сфері, визначення їхніх цілей, завдань та способів їх досягнення.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Навчальна (проектна) практика» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ФК4. Вміння використовувати адекватний професійний інструментарій для розробки та оперативного управління соціокультурними проектами.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН7. Здійснювати проектувальну роботу.

ПРН8. Визначати соціокультурний потенціал різних стейкхолдерів культурного життя.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Практика, проектна практика, проекти, бізнес-план, бізнес-планування, наукова стаття, тези наукової конференціїпрезентація.

Теми

Модуль 1. Організаційний етап

 1. Проведення загальних організаційних зборів практикантів
 2. Оформлення документації щодо місця проходження практики

Модуль 2. Практичний етап

 1. Ознайомлення з установою проходження практики і вивчення документації.
 2. Розробка індивідуального завдання (проекту)

Модуль 3. Завершальний етап

 1. Обговорення результатів проведення відкритих занять
 2. Підготовка звіту і щоденника за результатами проходження практики
 3. Презентація розробленого проекту
 4. Захист звіту  за результатами проходження практики

Бази практики

 1. Департамент з питань культури, національностей Львівської обласної державної адміністрації;
 2. Львівська міська рада (відділ культури та туризму);
 3. Вінницький молодіжний центр “Квадрат”;
 4. Міжгірськарайдержадміністрація(відділ культури);
 5. Лубенська міська рада (відділ культури та менеджменту);
 6. Департамент освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради;
 7. ТзОВ “Агенція Персона Грата” у Львові;
 8. ТзОВ Львівське регіональне підприємство по туризму “Галінтур”;
 9. ПП Телерадіокомпанія “Кадрики” у Львові;
 10. Міський палац культури ім. Г. Хоткевича;
 11. КЗ ЛОР «Львівський обласний центр народної творчості і культурно-просвітницької роботи».

 

Детальніше у Силабусі курсу “Навчальна (проектна) практика”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Вербицький Р. С. Організація виробництва. К., КНЕУ, 2003.
 2. Господарський кодекс України.
 3. Кобаль В. І. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник. Мукачево :  МДУ, 2016. 203 с.
 4. Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. К., 1997.
 5. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Наказ Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93. 15 с.
 6. Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні : монографія. Миколаїв, 2005.
 7. Скрипник, Є. М.  Управління закладами культури та мистецтв. Чернівці :Рута, 2015.
 8. Щербина-Яковлева, О. Ю., Світайло, Н. Д., Клочко, М. О., Щербина, А. М. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, методологія. Суми : СумДУ, 2018.

Додаткова:

 1. Агафонова Л. Т., Рога О. Р. Підготовка бізнес-плану : практикум. К. : Знання, 2001. 158 с.
 2. Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва : підприємницький стиль. Львів : Літопис, 2008. 358 с.
 3. Кічурчак М. Особливості підприємницької діяльності в мистецькій сфері. Регіональна економіка. 2000. № 1. С.176-180.
 4. Кривонос А. О. Бізнес-планування на підприємстві : навчальний посібник. К. : МАУП, 2006. 160 с.
 5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Маркітан О. С. Бізнес-планування фірми : навчальний посібник. К. : Знання, 2006. 423 с.
 6. Македон В. В. Бізнес-планування : навчальний посібник. К. : ЦУЛ, 2009. 236 с.
 7. Яроміч С. А. Менеджмент у сфері культури : навчальний посібник. Кн. 1. Одеса : Центр практичного менеджменту культури, 2006. 274 с.
 8. Планування діяльності підприємства : навчальний посібник / за ред. Свінцицької О. М. К. : Кондор, 2009. 264 с.
 9. Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план : технологія розробки та обґрунтування : навчальний посібник. К. : КНЕУ, 2002. 379 с.
 10. Поплавський М.М. Менеджер культури : підручник. К. : МП «Леся», 1996. 416 с.
 11. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях. Навчальний посібник / за заг. ред. Балашова А. М., Мошека Г. Є. К. : Алерта, 2018. 620 с.
 12. Тарасюк Г. М. Бізнес-план : розробка, обґрунтування та аналіз : навчальний посібник. К. : Каравела, 2006. 280 с.
 13. Тєлєтов О. С. Бізнес-плання : навчальний посібник. Суми : СумДУ, 2005. 104 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua/.
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 30. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 31. Державне агентство України з питань кіно. URL: https://usfa.gov.ua
 32. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 33. Світова українство. URL: https://www.uainworld.com
 34. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 35. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 36. Національна спілка краєзнавців України. URL: http://nsku.org.ua
 37. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 38. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 39. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 40. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua URL: https://www.youtube.com/channel/UCMaxy8Gs6s-8CG3Vj0faBvA
 41. Культура і регіони : інформаційний дайджест Міністерства культури та інформаційної політики України. URL: https://www.dnmczkmo.org.ua/dajdzhest-kultura-i-regiony
 42. UKRAINE. CULTURE. CREATIVITY. URL: https://uaculture.org
 43. Грантовий менеджмент від Українського культурного фонду : освітній відеокурс. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures
 44. Дуже культурний менеджмент : відеокурс Українського культурного фонду. Сайт громадської організації «Інформаційно-аналітичний центр «Громадський Простір». URL: https://www.prostir.ua/?library=duzhe-kulturnyj-menedzhment
 45. Дуже культурний менеджмент | Лекція 1. Як створити культурний проект? Павло Гудімов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=tXWV-OVsiN8
 46. Дуже культурний менеджмент | Лекція 2. Тімбілдінг. Влад Троїцький. URL: https://www.youtube.com/watch?v=uIxt2soPNz8&list=PL5Udv2S3xGjKsChxxb1GafupOo5WYnh_D
 47. Дуже культурний менеджмент | Лекція 3. Як організувати конференцію. Тетяна Філевська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-6pgKQnYsfE&list=PLiD9r2UoX9APtYq0Opf3deQi1Y6xn4wK5
 48. Дуже культурний менеджмент | Лекція 4. Комунікаційна стратегія. Анастасія Нуржинська. URL: https://www.youtube.com/watch?v=6Caqahny6as
 49. Дуже культурний менеджмент | Лекція 5. Культурні кошти. Юлія Філяк. URL: https://www.youtube.com/watch?v=dvBijJklTsg
 50. Дуже культурний менеджмент | Лекція 6. Як працювати з донорами і меценатами. Олександр Бабій. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zxl6Q3CGXtY
 51. Цикл лекцій «Культурний менеджмент у часи змін» від арт-центру Closer. URL: https://artslooker.com/series-of-lectures-cultural-management-in-times-of-change-from-the-art-center-closer/
 52. Центр культурного менеджменту. URL: https://www.kultura.org.ua
 53. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 54. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 55. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 56. Сервіс «Презентації он-лайн». URL: https://ppt-online.org

Матеріали

Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти ЛНУ ім. І.Франка

Бази практик кафедри соціокультурного менеджменту

Щоденник практики бланк

Перелік практик кафедри соціокультурного менеджменту на 2021-22 навчальний рік

Силабус: "Навчальна (проектна) практика"

Завантажити силабус