Культурна політика

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Сирота Л. Б.КМД-31
5Сирота Л. Б.КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632КМД-31Сирота Л. Б.
5КМД-31зСирота Л. Б.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальна дисципліна «Культурна політика» є нормативна для спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Дисципліна розкриває поняття та сутність діяльності у сфері культури, культурної політики. Виявляються основні тенденції дослідження культурної політики. Визначається мета, завдання, основні напрямки, інструменти та моделі культурної політики. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу національних культурних політик та загальним принципам, пріоритетам, поточним проблемам культурної політики України. Досліджується та аналізується законодавчо-нормативна база діяльності сучасних культурних інститутів в Україні.

Курс викладається на денній і заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Денна форма

Заочна форма

Мета і завдання курсу

Метою навчальної дисципліни є вивчення особливостей культурної політики в Україні і світі у контексті державного управління; процесів сучасної трансформації в системі культурного управління. Важливою складовою є акцент на необхідності втілення нових управлінських рішень в сфері культури. Мета курсу також полягає у формуванні цілісного уявлення про культурну політику національного, регіонального та місцевого рівнів, культурні інституції та процеси, що визначають її специфіку; сучасні практики культурної політики; вміння аналізу програм та їх реалізації у сфері культури.

Серед завдань курсу – дослідження чинників формування культурної політики; набуття студентами теоретичних знань та практичних навиків з наступних питань:

 • культурні інституції;
 • соціокультурна діяльність;
 • порівняння різних програм культурного розвитку.

Курс охоплює широку проблемну тематику з проблем формування і реалізації культурної політики в Україні.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Культурна політика» студент повинен набути компетентності:

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

ФК15. Вміння використовувати сучасні методи обробки інформації для організації та управління соціокультурними процесами. Знати основні правові документи у сфері СКД.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН18. Проявляти самостійність суджень та самокритичність у процесі дискусії.

ПРИ 19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

Ключові слова

Культурна політика, культура, культурний розвиток, культурна система, культурні цінності, аксіологія, держава, менеджмент, стратегія, духовність, духовний розвиток, соціальні функції, пріоритети культурної політики, креативні індустрії, культурна інфраструктура, кадрова політика, регіональний розвиток.

Теми

Тема 1. Духовний розвиток нації: міжнародний та вітчизняний контексти.

Тема 2. Поняття «культурна політика»: особливості визначення.

Тема 3. Культурна політика: основні концепції і моделі.

Тема 4. Структура і соціальні функції культури в державі.

Тема 5. Пріоритетні напрямки розвитку державної культурної політики.

Тема 6. Економічні особливості й нормативно-правова база культурного розвитку.

Тема 7. Культурні, креативні індустрії і культурна інфраструктура.

Тема 8. Формування і реалізація культурної політики.

Тема 9. Культурна політика та політичний розвиток.

Тема 10. Культурна політика та регіональний розвиток.

Тема 11. Кадрова політика у сфері культури.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Культурна політика”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Абрамов Л.К. Соціальний капітал – індикатор розвитку громади /Л.К.Абрамов: [Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://www.lacenter.org.ua/2011-02-14-11-24-55/617-2010-10-07-13-25-36.html
 2. Афонін Е. А., Бандурка О. М., Мартинов А. Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз)/ Е.А Афонін, О.М.Бандурка, А.Ю.Мартинов. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2002. – 352 с.
 3. Багатокультурність і освіта. Перспективи запровадження засад полікультурності в системі середньої освіти України. Аналітичний огляд і рекомендації. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_3.php
 4. Бакальчук, В. Зарубіжний досвід залучення позабюджетних коштів на розвиток сфери культури [Аналітична записка] / В. Бакальчук, О. Кузьмук : [Електронний ресурс]. –Режим доступу :http://old.niss.gov.ua/Monitor/February/2.htm
 5. Бакурова А.В.Концепція моделювання самоорганізації соціально-економічних систем / А.В.Бакурова:[Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/ep/2010_2/files/EC210_04.pd
 6. Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций/ Л.Д.Бевзенко. –К.: Институт социологии НАН Украины, 2002–437 с.
 7. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок / І.Д. Безгін. – К.: АРТеК, 2005. –346с.
 8. Безклубенко С.Д. Політекономія мистецтва / С.Д. Безклубенко. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 186 с.
 9. Бех в. Гуманітарна політика держави – засіб злагоди в городянському суспільстві / В.Бех // Український центр політичного менеджменту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.politik.org.ua147
 10. Богуцький Ю.П. Українська культура в європейському контексті / Ю.П.Богуцький, В.П.Андрущенко, З.О.Безвершук, Л.М.Новохатько. –Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/kulturologiya/ukrayinska_kultura_v_yevropeyskomu_konteksti_-_bogutskiy_yup
 11. Бурдьё П. Формы капитала/ П. Бурдье [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://bourdieu.name/bourdieu-forms-of-capital
 12. Головко Л.С. Соціальний капітал: сутність та проблеми розвитку / Л.С.Головко [Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012_1/files/ECpdf
 13. Декларации и конвенции ООН [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/russian/documen/centre/decl-con.htm
 14. Дослідження проблем трансформації культурної сфери та шляхів реалізації ключової ролі культури в соціально-економічному розвитку сучасної України / ред.–упоряд. О.А.Гриценко [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10.php
 15. Гаврилишин Б. До ефективних суспільств/ Богдан Гаврилишин. – К., 2009 – 574с.
 16. Гатальска С.М. Філософія культури / С.М.Гатальска [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/filosofiya/filosofiya_kulturi-gatalska_cm
 17. Гриценко О.А., Солодовник В.В. Аналіз досвіду державного протекціонізму щодо культурних індустрій у світі й в Україні та розробка відповідних рекомендацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/zvphp
 18. Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі / О.Гриценко. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigiphp
 19. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: монографія ./ ред.. С.І.Здіорук. – К: НІСД, 2006 – 403с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/Zdioruk2/index.htm
 20. ГусейновВ. Гуманитарная интервенция как элемент нового миропорядка?/Вагиф Гусейнов. –Дата публікації: 18.06.2008/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://viperson.ru/wind.php?ID=452832&soch=121.
 21. Дзоз В.О. Гуманітарна політика: необхідність наукового прогнозування/ В.О. Дзоз // Мультиверсум. Філософський альманах. – – № 52.–К.: Центр духовної культури. [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_52/Dsos.htm
 22. Дзоз В.О. Гуманітрана політика держави як відповідь викликам сучасного суспільного розвитку / В.О.Дзоз[Електронний ресурс]. –Режимдоступу:http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Dsos.htm
 23. Дослідження проблем трансформації культурноїсфери та шляхів реалізації ключової ролі культури в соціально-економічному розвитку сучасної України / ред.–упоряд. О.А.Гриценко [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-10.php
 24. Економічний аналіз реалізаціїсоціально-гуманітарної політики України : монографія / за заг. ред. І.В.Розпутенка. –К.: НАДУ, 2008. –124 с.
 25. Каган М.С.Философия культури/ М.С.Каган. –СПб: Питер, 1998 –568с.
 26. Кримський С.Б., Павленко Ю.В.Цивілізаційний розвиток людства.–К.: Фенікс, 2007. –315 с.
 27. Кулик В.Бумеранг «гуманитарной интервенции»/Виталий Кулик// Украина в мире:Express-экспертиза. – № 7 (65), август 2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.igrunov.ru/vin/vchk-vincivil/inter_relations/russ_sng/russ_sng-new/1219391513.htm
 28. Кузьо О.З. Державна культурна політика: культурологічні аспекти поняття / Ольга Зіновіївна Кузьо [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2011_4/23.pdf
 29. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд / Гол. ред.О.Гриценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2007_s1.php
 30. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула. –Київ: Центр навчальної літератури, 2004.–368 c.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-77.html
 31. Малімона В.І. Проблеми державної культурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vmalimon.if.ua/statphp
 32. Метелльова Т.О. Культурна ідентифікація та самоідентифікація України в контексті європейських процесів / Т.О.Метельова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/knigiphp
 33. Назаретян А.П. Цивилизованные кризисы в контексте универсальной истории (синергетика – психология – прогнозирование) / А.П.Назаретян [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://polbu.ru/nazaretyan_crises/
 34. Олійник О.С. Індустріалізація культури: теоретична розвідка / О.С.Олійник. – К.: ДАКККіМ, 2008. – 174 с.
 35. Охрімчук О. Державна гуманітарна політика і принципи забезпечення цілісності культурного простору українського суспільства / О. Охрімчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1721
 36. Пасько Я.І. Соціальна держава і громадянське суспільство: співпраця versus протистояння: монографія. – К.: Парапан, 2008. – 270 с.
 37. Пироженко В.О. Гуманітарна складова національної безпеки: предмет дослідження та коло основних проблем / В.О.Піроженко; Національний інститут проблем міжнародної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua
 38. Печчеи А. Человеческие качества /Антонио Печчеи. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.
 39. Попович М.В. Нарис історії української культури / М.В.Попович. –К.: «АртЕк», 1999. – 728 с.
 40. Права человека и гуманитарная политика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/human.html
 41. Проект концепції гуманітарного розвитку України від 14.03.08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua
 42. Про реалізацію державної політики в галузі культури в сільській місцевості / за ред. О.Гриценка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.culturalstudies.in.ua/2008_zv15_menu.php
 43. Роздержавлення в культурній сфері. Світовий досвідта українські реалії/ за ред. О.Гриценка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_2.php
 44. Роузфілд С.Порівнюємо економічні системи. Культура,багатство та влада в ХХІ столітті/Пер. з англ. В.Вишенська. –К.: К.І.С., 2005. –368 с.
 45. Рябчук М.Ю. Методичні рекомендації щодо здійснення державою цілісної мовної політики/ М.Ю.Рябчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.culturalstudies.in.ua/2009_zv2_menu.php
 46. Свідзинський А. Самоорганізація і культура/ А.Свідзинський. –К.,1999. – 178 с.
 47. Сербіна Є.А. Специфіка державної культурної політики в контексті взаємодії громадських організацій з органами виконавчої влади / Є.А.Сербіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2009_2/doc_pdf/Serbina.pdf
 48. Сила децентралізації. Україна: звіт з людського розвитку за 2003 рік. –К.: UNDP, 2004. –136 с: іл.
 49. Сирота Л. Збереження культурної спадщини в Україні: використання цифрових технологій // “Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (2020 ; Chişinău).Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională “Ştiinţă, educaţie, cultură” = Международная научно-практическая конференция “Наука, образование, культура” : Сборник статей / науч. ком.: Захария С. К. (председатель) [и др.]. – Комрат: КГУ, 2020 (Tipogr. “A&V Poligraf”). Т. 1 : Экономические науки. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Информационные технологии, математика и физика / сост.: Т. И. Раковчена, Р. Н. Коврикова. – 2020. – С. 506–509. URL: https://kdu.md/images/Files/sbornik-statey-29-2020-1.pdf.
 50. Сирота Л. Рідкісні фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: наявність і втрати (на прикладі україномовних видань польської художньої літератури ХІХ ст. – 1939 р.) [Електронний ресурс]: [Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», Київ, 6-8 листопада 2018 р.]. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1335 (дата звернення 17.02.2019). – Назва з екрану.
 51. Сирота Л. Б. Українські бібліотеки Галичини кінця 1910-х – початку 1920-х рр.: відновлення діяльності [Електронний ресурс] : [Матеріали ІIІ Науково-практичної інтернет-конференції «Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі», Харків, Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету, 22-26 жовтня 2018 року]. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/20559/1/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf (дата звернення 22.02.2019). – Назва з екрану.
 52. Сирота Л. Електронні бібліотеки: проблеми доступу до інформації / Лілія Сирота // Бібліотечний Меркурій. 2019. № 2 (22). С. 230–243. URL: http://vislib.onu.edu.ua/article/view/180380/189194
 53. Тульчинский Г.Л.Гуманитарная экспертиза как социальная технология/ Г.Л.Тульчинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://hpsy.ru/public/x2871.htm
 54. Україна: на шляху до соціального залучення. Національна доповідь про розвиток людського потенціалу 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org.ua/files/ua_95644NHDR_2011_Ukr.pdf
 55. Фукуяма Ф.Соціальний капітал/ Френсис Фукуяма [Електроний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ji.lviv.ua/n53texts/fukuyama.htm
 56. Цілі розвитку тисячоліття. Україна – 2 Національна доповідь [Електронний ресурс]. –Режимдоступу:http://www.undp.org.ua/files/ua_53509MDGS_UKRAINE2010_UKR.pdf
 57. Чумаков А.Н. Метафизика глобализации. Культурно-цивилизационный контекст: монография. –М.: Канон+, РООИ “Реабилитация”, 2006. –515 с.
 58. Чумарев С.Международная гуманитарная деятельность: кризис идеологии. Цифры и факты/Сергей Чумарев [Електронний ресурс]. –Режимдоступу: http://www.nasledie.ru/politvne/18_30/article.php?art=0
 59. Юрій М.Ф. Соціологія культури / М.Ф.Юрій. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/sotsiologiya/sotsiologiya_kulturi_-yuriy_mf
 60. ХХІ век: мир между пришлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности: монография / ред. О.П Лановенко. –К: Стилос, 2004. –543с.

Додаткова:

 

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 12. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 15. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 16. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 17. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 18. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 19. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 20. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 21. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 22. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 23. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua
 24. Світове українство. URL: https://www.uainworld.com
 25. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 26. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 27. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 28. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 29. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 30. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 31. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 32. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture

Силабус: "Культурна політика"

Завантажити силабус