Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38Сирота Л. Б.КМД-21
416Сирота Л. Б.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38КМД-21Сирота Л. Б.
416КМД-21Сирота Л. Б.

Опис курсу

Інформація про курс

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Під час вивчення дисципліни розглядаються актуальні питання етичних відносин з урахуванням професійної діяльності менеджерів соціокультурної діяльності, а також вимог чинного законодавства.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета і завдання курсу

Метою навчальної дисципліни «Професійна етика в соціокультурній діяльності» є формування системи знань з професійної етики в соціокультурній діяльності як важливого показника фаховості працівника.

Завданнями навчальної дисципліни є навчити студентів усвідомлювати важливість принципів професійної етики, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення розвитку особистої культури та компетентностей у професійній практиці.

У процесі вивчення дисципліни «Професійна етика в соціокультурній діяльності» передбачається формування культурних орієнтирів і установок особистості; підвищення загального рівня моральної компетентності.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності» студент повинен набути компетентності:

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН5. Оцінювати специфіку застосування принципів управління в соціокультурному менеджменті.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в професійну діяльність.

Ключові слова

Етика, мораль, професійна етика, діловий етикет, комунікація, духовні цінності, етика керівника, імідж працівника, діловий протокол.

Теми 

Тема 1. Етика як наука і явище духовного життя.

Тема 2. Особливості професійної етики.

Тема 3. Етика сфери підприємництва.

Тема 4. Управлінська етика.

Тема 5. Духовні цінності в професійній етиці.

Тема 6. Особливості української ділової етики.

Тема 7. Етика фахівця соціокультурної сфери.

Тема 8. Етикет як соціальний феномен.

Тема 9. Етикет привітань, представлень, знайомств.

Тема 10. Офіційні заходи. Одяг ділової людини.

Тема 11. Етикет ділового спілкування.

Тема 12. Діловий протокол.

 

Детальніше у силабусі курсу “Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності”

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 252 с.

2. Гасюк Л. М. Етика в українському вимірі / Гасюк Л. М. Вісник Черкаського державного університету: Психолого-педагогічні науки. 2000. Вип. 18. С. 23–28.

3. Етика: навч. посіб. / За ред. проф. В. О. Лозового. К., 2004. 180 с.

4. Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Х.: Право, 2008. 317 с.

5. Малахов В. А. Етика: курс лекцій : навч. посібник / Віктор Малахов. К.: Либідь, 2001. 384 с.

6. Рудакевич М. Професійна етика державних службовців: теорія і практика в умовах демократизації державного управління. Тернопіль, 2007. 190 с.

Додаткова:

 1. Белолипецкий В.К. Этика и культура управления. Москва: ИЦК «МарТ»; Ростов на Дону: Издательский цент «МарТ», 2004. 384 с.
 2. Государственный служащий: Культура поведения и деловой этикет / Под ред. Е.В.Охотского. Москва, 1999. 250 с.
 3. Етика. / За ред. В.О. Лозового. К.: Юрінком Інтер, 2004. 223 с.
 4. Зеленецкий В.С. Компетентность специалиста (о теоритической компетентности практиков и практической компетентности торетиков) / В.С. Зеленецкий // Весы Фемиды. 2000. №4 (16). С. 48-57.
 5. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: навч. посіб: 2-е вид., перероб. і доп. К., 2005. – 224 с.
 6. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособ. М., 2011. 304 с.
 7. Кубрак О.В. Етика ділового повсякденного спілкування: навч. посіб. 4-те вид. Суми, 2015. 222 с.
 8. Кукушкин В.М. Твоя профессиональная этика / В.М. Кукушкин. Москва, 1994. 200 с.
 9. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: навч. посіб. К.: Кондор, 2008. 356 с.

10. Поняття «професійна етика» та її специфічність. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/culture/11121/

11. Професійна етика. URL: https://pidru4niki.com/12611108/etika_ta_estetika/profesiyna_etika

Професійна етика: виникнення, призначення, функії у суспільстві. URL: http://www.franko.lviv.ua/faculty /pravo/Tema_2_jur_etyka.doc

 1. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В. Я. Кикотя. М.: Изд-во ЮНИТИ, 2012. 559 с.

13. Руда Н. Співвідношення понять професійної та прикладної етики. Науковиц часопис. К., 2007. Вип. 12 (25). С. 200-206.

14.Сирота Л. Академічний стиль, цікаві ідеї та новітні технології / Лілія Сирота ; у співавт. // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 10. – С. 48–49.

15. Сирота Л. Українські мистецькі, літературні та видавничі проекти 1926 року в Галичині: вшанування постаті Івана Франка / Лілія Сирота // Іван Франко: мистецтвознавчі рецепції : збірник статей. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 243–262.

 1. Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: навч. посіб. К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 280 с.
 2. Стахів М. Українській комунікативний етикет: навч.–метод. посіб. К.: Знання, 2008. 245 с.
 3. Честера Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого / Пер. с англ. Л. Блесковой. М.: Агенство «ФАИР», 1999. 336 с.
 4. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. 5-те вид., стер. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. К.: Вікар, 2006. 223 с.
 5. Щеглов А.В. Профессиональная этика и служебный этикет / А.В. Щеглов. М.: Московский университет МВД России, 2011. 95 с.

Інтернет-джерела:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-інформаційні центри України.

http:// www. library. lviv.ua / – Львівська національна наукова бібліотека України

ім. В. Стефаника.

http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія.

http://elibrary.ru – Електронна бібліотека «Elibrary»

http://znanium.com – Електронно-бібліотечна система «Знаниум»

 

Силабус: "Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності"

Завантажити силабус