Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії мистецтв

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31Немає
42Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
38Сирота Л. Б.КМД-21
416доцент Белінська Л. С.КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
38КМД-21доцент Белінська Л. С.
416КМД-21Сирота Л. Б.

Опис курсу

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності». Під час вивчення дисципліни розглядаються актуальні питання етичних відносин з урахуванням професійної діяльності менеджерів соціокультурної діяльності, а також вимог чинного законодавства.

Метою навчальної дисципліни «Професійна етика в соціокультурній діяльності» є формування системи знань з професійної етики в соціокультурній діяльності як важливого показника фаховості працівника.

Завданнями навчальної дисципліни є навчити студентів усвідомлювати важливість принципів професійної етики, практично використовувати набуті знання у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення розвитку особистої культури та компетентностей у професійній практиці.

У процесі вивчення дисципліни «Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності» передбачається формування культурних орієнтирів і установок особистості; підвищення загального рівня моральної компетентності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 1. основні поняття і терміни.
 2. законодавство (національне та міжнародне) щодо професійної етики.
 3. сутність та особливості етики, професійної етики, етики спорту та спортивної деонтології.
 4. що таке мораль та її специфіку на різних історичних етапах розвитку людства.3.Основні трактування базових етичних категорій.
 5. види, принципи та кодекси професійної етики.
 6. структуру моралі та моральної свідомості.
 7. основні етичні проблеми соціокультурної діяльності, умови їх виникнення, шляхи подолання.
 8. напрями розвитку теорії та практики професійної етики.
 9. особливості впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі.

вміти:

 1. визначати об’єкт та завдання професійної етики, етики ділових відносин.
 2. характеризувати особливості та місце професійної етики в соціокультурній діяльності.
 3. аналізувати з точки зору моралі та професійної етики етичні проблеми, з якими може зустрітися менеджер в процесі професійної діяльності.
 4. характеризувати основні принципи ділового етикету, його особливості в різних країнах.
 5. застосувати норми ділового етикету в конкретній (запропонованій ситуації) ситуації.
 6. володіти навичками поведінки відповідно норм ділового етикету під час проведення офіційних заходів.

Рекомендована література

Базова

 1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 252 с.
 2. Гасюк Л. М. Етика в українському вимірі / Гасюк Л. М. // Вісник Черкаського державного університету: Психолого-педагогічні науки. – 2000. – Вип. 18. – С. 23–28.
 3. Етика: Навч. посіб. / За ред. проф. В. О. Лозового. – К., 2004. – 180 с.
 4. Лозовий В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста / Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2008. – 317 с.
 5. Малахов В. А. Етика : Курс лекцій : Навч. посібник / Віктор Малахов. – К. : Либідь, 2001. – 384 с.
 6. Рудакевич М. Професійна етика державних службовців: теорія і практика в умовах демократизації державного управління. – Тернопіль, 2007. – 190 с.

 

Додаткова література

 1. Белолипецкий В.К. Этика и культура управления. – Москва: ИЦК «МарТ»; Ростов на Дону: Издательский цент «МарТ», 2004. – 384 с.
 2. Государственный служащий: Культура поведения и деловой этикет / Под ред. Е.В.Охотского. — Москва, 1999. – 250 с.
 3. Етика. / За ред. В.О. Лозового. — К.: Юрінком Інтер, 2004. – 223 с.
 4. Зеленецкий В.С. Компетентность специалиста (о теоритической компетентности практиков и практической компетентности теоретиков) / В.С. Зеленецкий // Весы Фемиды. – 2000. – №4 (16). – С. 48-57.
 5. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посіб: 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2005. – 224 с.
 6. Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособ. – М., 2011. – 304 с.
 7. Кубрак О.В. Етика ділового повсякденного спілкування: навч. посіб. – 4-те вид. – Суми, 2015. – 222 с.
 8. Кукушкин В.М. Твоя профессиональная этика / В.М. Кукушкин. — Москва, 1994. – 200 с.
 9. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.
 10. Профессиональная этика и служебный этикет: учебник / под ред. В. Я. Кикотя. – М.: Изд-во ЮНИТИ, 2012. – 559 с.
 11. Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу: Навч. посіб. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 280 с.
 12. Стахів М. Українській комунікативний етикет: Навч.–метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 245 с.
 13. Честера Дж. Деловой этикет: Паблик рилейшнз для всех и для каждого / Пер. с англ. Л. Блесковой. – М.: Агенство «ФАИР», 1999. – 336 с.
 14. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – 5-те вид., стер. / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. – К.: Вікар, 2006. – 223 с.
 15. Щеглов А.В. Профессиональная этика и служебный этикет / А.В. Щеглов. – М.: Московский университет МВД России, 2011. – 95 с.