Конфліктологія та теорія переговорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
68КМД-31з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
68КМД-31зШевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб оволодіти методологією сучасної конфліктології та опанувати концептуальні основи й методи ведення переговорів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій конфліктології, так і процесів та інструментів, які потрібні для розв’язання конфліктів шляхом ведення конструктивних переговорів.

Курс викладається на заочній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Мета та цілі курсу

Мета вибіркової дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» – вивчення загальної теорії конфлікту як соціального феномену, з поняттями, методами, концепціями теоретичної конфліктології, формування вмінь діагностувати, прогнозувати та регулювати конфлікти, а також вміння проводити переговори з метою розв’язання конфліктних ситуацій на основі позитивного сприйняття конфлікту та прагматичного його використання.

Цілями курсу є:

 • набуття студентами знань з теоретичних та методологічних основ конфліктології, опанування концептуальних положень з переговорної діяльності та управління конфліктами у соціокультурній сфері в умовах ринку;
 • формування в студентів уявлень щодо сутності, функцій та особливостей конфліктології, вмінь управління процесами розв’язання конфліктів;
 • оволодіння студентами технологією сучасного ведення переговорів і умов для конструктивного вирішення конфліктів;
 • набуття студентами навичок аналізу конфлікту та конфліктологічного мислення, розуміння змісту процесу управління  конфліктом та процесу переговорів як способу вирішення конфліктів;
 • опанування студентами практичного досвіду використання конфліктології у на основі ознайомлення зі специфікою й здобутками антикризової діяльності у різних складових соціокультурної сфери.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія та теорія переговорів» студент повинен набути компетентності:

ЗK1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ФК5. Здатність аналізувати і структурувати організаційну, управлінську проблеми та знаходити конструктивні рішення.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК8. Здатність діяти соціально відповідально.

ФК9. Здатність дотримуватися норм професійної етики в процесі вирішення соціальних, культурних, економічних питань.

ФК10. Здатність здійснювати ефективні комунікації та розв’язувати конфліктні ситуації у професійній діяльності.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН3. Організовувати професійний час.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

ПРН15 Вміти встановлювати діалог з різними професійними суб’єктами та групами.

Ключові слова

Конфлікт, інтерес, переговори, конфліктологія, загальна теорія конфлікту, структурні характеристики конфлікту, стилі конфліктної поведінки, стратегії та тактики виходу з конфлікту. технології управління конфліктами, етапи переговорного процесу, прийоми ведення переговорів.

Теми

Тема 1. Конфліктологія як наука.

Тема 2. Історія розвитку конфліктологічної думки.

Тема 3. Поняття, причини, функції та типологія конфліктів.

Тема 4. Основні структурні характеристики конфлікту.

Тема 5. Динаміка конфлікту та механізми його виникнення.

Тема 6. Конфліктна поведінка: поняття, стратегії і тактики.

Тема 7. Внутрішньо-особистісний конфлікт: поняття, характеристики та види.

Тема 8. Процес управління конфліктом та діагностика конфліктів.

Тема 9. Вирішення конфліктів: форми, етапи, критерії та стратегії.

Тема 10. Переговорний процес як спосіб вирішення конфліктів.

 

Детальніше у Силабусі курсу «Конфліктологія та теорія переговорів»

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Конфліктологія : навчальний посібник / за ред. Г. В. Гребенькова. Львів : Магнолія 2006, 2015. 228 с.
 2. Луцишин Г. І. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. 199 с.
 3. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник для здобувачів вищих навчальних закладів. Суми : Університетська книга, 2017. 239 с.
 4. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 176 с.

Додаткова:

 1. Даймонд С. Переговоры, которые работают: 12 стратегий, которые помогут вам получить больше в любой ситуации. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 560 с.
 2. Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк политической свободы. М., 2002.
 3. Козер Л. Функции социального конфликта: пер. с англ. англ. О. Назаровой / Под общ. ред. Л. Г. Ионина. М.: Идея-Пресс, 2000. 205 с.
 4. Конфліктологія : навч. посіб. / під ред. Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік та ін. Х. : Право, 2012. 128 с.
 5. Матросов О.Д., Дюжев В.Г., Матросова В.О., Погорелов I.M. Управление персоналом: Учеб. пособие для студентов экономических вузов и факультетов: – Харьков: НТУ “ХПИ”, 2007.- 224 с.
 6. Славенко ИМ, Аверин Ю.П Основы теории социального управления. М, 1990.
 7. Роджер Фишер и Уильяме Юри «Путь к согласию или переговоры без поражения». М, 1990.
 8. Щёкин Г.В. Теория и практика управления персоналом Учеб. -метод. пособ. / 2-е изд., стереотип. К. : МАУП, 2003. 280 с.
 9. Фишер Р., Юри И. «Путь к согласию или переговоры без поражения» М.1990
 10. Галушко В. Діловий протокол та ведення переговорів: Навч. посіб./ В.П. Галушко. Вінниця : Нова книга, 2006. 222 с.
 11. Гах Й. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник/ Йосип Гах, М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія. К. : Центр навчальної літератури, 2007. 158с.
 12. Гірник А. Конфліктологічна експертиза: теорія і методика // Соц. психологія. 2007. № 2. С. 175-178.
 13. Главацька О. Основи самовиховання особистості : Навчально-методичний посібник./ О. Главацька. К. : Кондор, 2015. 206 с.
 14. Етика ділового спілкування : навчальний посібник для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. К. : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

 Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури». URL: https://kuk.edu.ua
 9. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 10. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 11. Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (м. Косів, Івано-Франківська область). URL: http://kipdm.com
 12. Закарпатська академія мистецтв (м. Ужгород). URL: http://www.artedu.uz.ua
 13. Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради. URL: https://institute-culture.uz.ua/ua
 14. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 15. ДУ “Інститут економіки і прогнозування НАН України”. URL: http://www.ief.org.ua
 16. ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України”. URL: http://www.ird.gov.ua
 17. Інститут історії України НАН України. URL: http://history.org.ua/uk
 18. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 19. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 20. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 21. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 22. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 23. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 24. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 25. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 26. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 27. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 28. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 29. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. URL: https://www.nrada.gov.ua
 30. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 31. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 32. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 33. Сайт новин ВВС news Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian
 34. Сайт новин та аналітики Західного регіону. URL: https://zaxid.net
 35. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 36. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Силабус: "Конфліктологія та теорія переговорів"

Завантажити силабус