Прикладне культурознавство

Тип: Нормативний

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332КМД-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМД-21Шевчук А. В.

Опис курсу

Інформація про курс

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Прикладне культурознавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є прикладні функції культурології та різноманітні факти культури, які мають фундаментальне значення для суспільства й людини.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є технології прогнозування та практичної регуляції культурних фактів і процесів у суспільстві.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереції курсу на час дистанційного навчання

Лекції

Практичні заняття

Мета і завдання курсу

Мета – вивчення широкого кола питань прикладного культурознавства, що нададуть студенту можливість сформувати цілісне уявлення про шляхи розвитку культурологічних шкіл, пізнати складний та багатогранний процес розвитку сучасної наукового культурознавства, розширити культурно-освітній кругозір, ознайомитися з основними культурологічними поняттями та категоріями.

Завданнями навчальної дисципліни є:

 • закріплення теоретичної підготовки студентів з менеджменту соціокультурної діяльності в контексті прикладних аспектів культурології;
 • оволодіння студентами історичною і найновішою сучасною інформацією про наукові досягненнями у соціокультурній сфері;
 • розкриття змісту культурологічних досліджень в сфері соціалізації та інкультурації індивіда.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» студент повинен набути компетентності:

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК9. Здатність працювати в команді.

ЗК10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК16. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК18. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ФК1. Здатність критично усвідомлювати взаємозв’язок між культурними, соціальними та економічними процесами.

ФК6. Здатність планувати, управляти та контролювати виконання поставлених завдань та прийнятих рішень.

ФК11. Здатність виявляти, використовувати, інтерпретувати, критично аналізувати джерела інформації в області менеджменту соціокультурної сфери.

ФК14. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами соціокультурної діяльності. Працювати зі спільнотою на місцевому, регіональному, національному рівнях.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПPH1. Визначати базові професійні поняття та використовувати термінологічний апарат менеджера соціокультурної діяльності.

ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію.

ПРН4. Здійснювати практичну діяльність відповідно до чинного законодавства.

ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини.

ПРН9.Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію.

ПРН20. Вміти аналізувати основні явища світової та української культури.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • наукові засади організації, модернізації процесів у професійній галузі;
 • основні поняття і терміни;
 • критичне та вичерпне розуміння предметної області культурології;
 • теоретичні основи культурних явищ і процесів;
 • розуміння феномену сучасної культури у різноманітті її мистецьких, соціальних і економічних проявів;
 • історію, теорію та практику музеєзнавства та пам’яткознавства;
 • історичні та культурні процеси у національному та європейському контексті;
 • особливості впливу соціокультурних та політичних чинників на стан та розвиток професійної галузі.

вміти:

 • розрізняти соціокультурні норми сучасного суспільства;
 • визначати особливості та закономірності розвитку культурно-історичного процесу;
 • визначати головні цінності в культурі;
 • критично відноситися до соціокультурних стереотипів;
 • здатність системно аналізувати культурні процеси та явища із залученням історико-культурного та соціального контекстів;
 • комплексно розглядати культуру в усіх її проявах та на різних етапах;
 • описувати генезис інституцій, їх хронологічну, просторову, етнічну специфіку, інституцію як соціокультурний організм;
 • досліджувати культурні феномени та процеси їх трансформації в контексті теоретико-методологічного апарату сучасної культурології;
 • володіти аналітичним, синтетичним, критичним мисленням.

Ключові слова

Культура, цивілізація, культурознавство, прикладне культурознавство, культурологія, культурологічні школи, соціокультурна сфера, соціокультурна діяльність, соціокультурний менеджмент, менеджемент соціокультурної діяльності, мистецтво, культурне життя, культурні процеси, культурний розвиток, закономірності культурного процесу, первісна культура, архаїчна культура, східна та антична культура, культура Середньовіччя, Відродження та Реформації, культура доби Просвітництва, культура Нового і Новітнього часу, європейська культура, українська культура, модерн, постмодерн, мультикультуралізм, діалогізм, глобалізація, глобалізаційні процеси у культурі, контркультура, субкультура, символи, звичаї, традиції, інститути, особливості національного менталітету, культурна ідентифікація, міжкультурна комунікація, культурна спадщина.

Теми

Тема 1. Історія та методологія вивчення культури.

Тема 2. Сучасні проблеми прикладного культурознавства.

Тема 3. Теорія та практика міжкультурних комунікацій.

Тема 4. Нормативно-правова база діяльності в сфері культури.

Тема 5. Теорія та практика збереження культурної спадщини.

Тема 6. Проектна діяльність в сфері культури.

Тема 7. Медіакультура: теорії, практики, технології.

Тема 8. Культурні процеси суспільства.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Прикладне культурознавство”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 169.
 2. Кравець М. С., Семашко О. М., Піча В .М. та ін. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV акредитації / За ред. В. М. Пічі. – Львів: „Магнолія плюс”, 2003. – 235 с.
 3. Культурологія /За ред. Т. Б. Гриценка. – 2-е вид.– К.: Центр учбової літ., 2009.–392 с.
 4. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. / За ред. І.Тюрменка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 368 с.
 5. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології: навч. посіб. – К., 2006.–368 с.
 6. Шевнюк О.Л. Культурологія : навч. посібн. – 3-тє вид., стер. – К.,2007. – 353 с.

Додаткова:

 1. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв. Пер. з англ. – К.: Махаон-Україна, 2007. –512 с.: іл.
 2. Кормич Л., Багацький В. Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття) : навч. посіб. – К.: Одіссей, 2004. – 304 с.
 3. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.Заковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.
 4. Крвавич Д. П., Овсійчук В. А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. – Львів: Світ, 2005. – Ч. 3. – 268 с.
 5. Бойко Ю. М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005.
 6. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. Цехмістро І.З. – К., 2003.
 7. Історія української та зарубіжної культури/ − За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. − К.: Видавництво “Знання”, 2002 – 351c.
 8. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с.
 9. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.

Силабус: "Прикладне культурознавство"

Завантажити силабус