Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціокультурного менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Белінська Л. С.КМД-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМД-1мдоцент Белінська Л. С.

Опис курсу

Інформація про курс

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з ділового етикету у сфері соціокультурної діяльності – дисципліни, яка відноситься до числа вибіркових дисциплін; другий рівень, ступінь вищої освіти «магістр» (1 курс, 9 семестр денної форми навчання), забезпечує підготовку фахівців соціокультурної сфери, яка викладається в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс «Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності» призначений для оволодіння здобувачами вищої освіти системою компетентностей у сфері ділового етикету у соціокультурній діяльності. Курс спрямований на формування у студентів необхідних для майбутньої професійної діяльності теоретичних знань про сутність, структуру, функціональні особливості, норми і правила ділового етикету, а також формування ділового та персонального іміджу. Важливість даного курсу обумовлена зростанням значення ділового етикету як засобу регуляції поведінки у різних видах професійної активності. У курсі розглядаються загальні принципи ділового етикету: професійний обов’язок і відповідальність, професійна корпоративність тощо. Важливе місце займає розгляд специфіки та різновидів ділового етикету у соціокультурній діяльності.

Курс викладається на денній формі навчання.

Відеоконфереція курсу на час дистанційного навчання

Мета та цілі курсу

Мета викладення навчальної дисципліни «Діловий у сфері соціокультурної діяльності» – формування загальних і спеціальних комунікативних компетентностей магістра з менеджменту соціокультурної діяльності на основі дисциплінарних результатів навчання в галузі ділового етикету.

Цілями курсу є:

 • формування понятійного апарату на основі теоретичного вивчення дисципліни;
 • опанування принципів, видів та властивостей ділового етикету у соціокультурній діяльності;
 • формування правил поведінки в суспільстві і уміння користуватися ними для укріплення репутації ділової людини, що служить одним із засобів досягнення успіху в бізнесі і приватному житті;
 • усвідомлення важливості принципів ділового етикету та набуття вмінь практичного використання набутих знань у подальшій трудовій діяльності, в різних життєвих ситуаціях;
 • набуття вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлення значення розвитку особистої культури та компетентностей у професійній практиці;
 • формування культурних орієнтирів і установок особистості та підвищення загального рівня її моральної компетентності.

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності» студент повинен набути компетентності:

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК11. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми, передбачувати та враховувати їх при побудові команди та реалізації проектів.

ЗК12. Вільне володіння різними стилями мовлення, здатність чітко й логічно висловлюватись усно й на письмі.

ЗК14. Вміння виявляти, погоджувати та залучати різні культурні дискурси.

ФК07. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у розробленні соціокультурних проектів і програм.

ФК.12. Здатність бути лідером у соціокультурній сфері.

ФК15. Здатність використовувати на практиці навички та вміння в організації науково-дослідних, науково-виробничих робіт і творчих проектів, в управлінні науковим і творчим колективом.

Програмними результатами навчання на курсі є:

ПРН04. Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства.

ПРН08. Використовувати «модель 4к» для розв’язання задач і прийняття рішень, ведення переговорів і наукових дискусій у сфері менеджменту соціокультурної діяльності.

ПРН09. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, соціокультурних стратегій і проектів державною та іноземною мовами.

ПРН11. Організовувати конструктивний діалог між зацікавленими стейкхолдерами соціокультурних трансформацій задля досягнення спільно визначеної мети (місії).

ПРН14. Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем та перспектив соціокультурної політики України.

ПРН16. Вміти самостійно приймати відповідні рішення та нести за них відповідальність.

ПРН20. Вміти налагоджувати локальну, державну та міжнародну співпрацю між культурними інституціями, громадськими організаціями, державними установами, приватним підприємництвом.

ПРН21. Демонструвати здатність впливу на ціннісну, соціальну та економічну переорієнтацію локальних спільнот.

Ключові слова

Етикет, діловий етикет, етика, правила, етика бізнесу, професійна етика, управлінська етика, ділове спілкування, ділова атрибутика, привітання, представлення, знайомства, віддалені комунікації, офіційні заходи, ділові прийоми, діловий протокол, український діловій етикет.

Теми

Тема 1. Етика як наука і явище духовного життя, етикет як соціальний феномен.

Тема 2. Основні правила сучасного етикету, особливості професійної етики.

Тема 3. Етика сфери підприємництва та управлінська етика, етикет ділового спілкування.

Тема 4. Ділова атрибутика та зовнішній вигляд ділової людини.

Тема 5. Ділова етика фахівця соціокультурної сфери.

Тема 6. Етикет привітань, представлень, знайомств. Ділове інтерв’ю, етикет віддалених комунікацій.

Тема 7. Офіційні заходи, етикет ділових прийомів, діловий протокол.

Тема 8. Духовні цінності у професійній етиці, особливості українського ділового етикету.

 

Детальніше у Силабусі курсу “Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності”

 

Рекомендована література

Основна:

 1. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2011. 252 с.
 2. Гасюк Л. М. Етика в українському вимірі. Вісник Черкаського державного університету : Психолого-педагогічні науки. 2000. Вип. 18. С. 23-28.
 3. Етика : навчальний посібник / за ред. В. О. Лозового. К., 2004. 180 с.
 4. Лесько О. Й., Прищак М. Д., Залюбівська О. Б. та ін. Етика ділових відносин : навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2011. 309 с.
 5. Харченко С. Я., Краснова Н. П., Харченко Л. П., Юрків Я. І. Етика ділового спілкування : навчально-методичний посібник. Луганськ: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. 507 с.

Додаткова:

 1. Герасимчук А. А., Тимошенко О. І., Дашкевич Я. М. Етика й етикет сучасного бізнесу – запорука економічної безпеки підприємств : навчальний посібник. К. : Європейський університет, 2007. 285 с.
 2. Етика / за ред. В. О. Лозового. К. : Юрінком Інтер, 2004. 223 с.
 3. Зеленецкий В. С. Компетентность специалиста (о теоритической компетентности практиков и практической компетентности теоретиков). Весы Фемиды. 2000. №4 (16). С. 48-57.
 4. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: навчальний посібник. К., 2005. 224 с.
 5. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное пособие. М., 2011. 304 с.
 6. Кубрак О. В. Етика ділового повсякденного спілкування : навчальний посібник. Суми, 2015. 222 с.
 7. Кукушкин В. М. Твоя профессиональная этика. М., 1994. 200 с.
 8. Лозовий В. О., Петришин О. В. Професійна етика юриста. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Х. : Право, 2008. 317 с.
 9. Малахов В. А. Етика : курс лекцій : навчальний посібник. К. : Либідь, 2001. 384 с.
 10. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навчальний посібник. К. : Кондор, 2007. 356 с.
 11. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навчальний посібник. К. : Кондор, 2008. 356 с.
 12. Рудакевич М. Професійна етика державних службовців : теорія і практика в умовах демократизації державного управління. Тернопіль, 2007. 190 с.
 13. Сиплива О. Д. Повна енциклопедія сучасного етикету. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2010. 304 с.
 14. Статінова Н. П., Радченко С. Г. Етика бізнесу : навчальний посібник. К. : Київський НТЕУ. 2001. 280 с.
 15. Стахів М. Українській комунікативний етикет : навчально-методичний посібник. К. : Знання, 2008. 245 с.
 16. Честера Дж. Деловой етикет : паблик рилейшнз для всех и для каждого / пер. с англ. Л. Блесковой. М. : Агенство «ФАИР», 1999. 336 с.
 17. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : навчальний посібник. К. : Вікар, 2006. 223 с.

Інтернет-джерела:

 1. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua
 2. Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity?pidid=3005
 3. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство культури та інформаційної політики України. URL: https://mkip.gov.ua
 6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: https://nakkkim.edu.ua
 7. Київський національний університет культури і мистецтв. URL: http://knukim.edu.ua
 8. Харківська державна академія культури. URL: https://ic.ac.kharkov.ua
 9. Львівська національна академія мистецтв. URL: https://lnam.edu.ua/uk/home.html
 10. Національна академія наук України. URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Pages/default.aspx
 11. Національна академія мистецтв України. URL: https://academia.gov.ua
 12. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 13. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua
 14. Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника. URL: http://www.lsl.lviv.ua
 15. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка. URL: https://lnulibrary.lviv.ua
 16. Електронний репозитарій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). URL: http://elib.nakkkim.edu.ua
 17. Український інститут. URL: https://ui.org.ua
 18. Український інститут книги. URL: https://book-institute.org.ua/uk
 19. Український інститут національної пам’яті. URL: https://uinp.gov.ua
 20. Український культурний фонд. URL: https://ucf.in.ua
 21. Український державний інститут культурної спадщини. URL: https://www.spadshina.org.ua
 22. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка. URL: http://www.knpu.gov.ua
 23. Світове українство. URL: https://www.uainworld.com
 24. Український центр культурних досліджень. URL: http://uccs.org.ua
 25. Асоціація культурних індустрій. URL: http://culture.in.ua
 26. Український портал менеджменту. URL: http://management.com.ua
 27. Мистецький арсенал. URL: https://artarsenal.in.ua
 28. Центр Довженка. URL: https://dovzhenkocentre.org
 29. Сайт новин та аналітики «Лівий берег». Культура. URL: https://lb.ua/culture
 30. Автентична Україна. URL: https://authenticukraine.com.ua

Силабус: "Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності"

Завантажити силабус