Плахотнюк Олександр Анатолійович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Електронна пошта: oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Мистецтвознавство; хореологія; історія, теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі, педагогіка хореографічного мистецтва.

Курси

Публікації

 1. Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf (ISSN 2226-3209 (Print), ISSN 2409-0506 (Online) індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index); EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Science Index (РІНЦ); Open Academic Journals Index; CiteFactor; Polish Scholarly Bibliography; Google Scholar; BASE; InnoSpace; Scientific Indexing Services; Journals Impact Factor; InfoBase Index; Directory of Open Access Scholarly Resources; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus).
 2. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 3. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії : зб. наук. пр. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – Вип. 1. – С. 28–37. http://dancestudios.pp.ua/article/view/140393
 4. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – S. 261–268.
 5. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).
 6. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188.
 7. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 8. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 9. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ).
 10. Плахотнюк О. Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 164–169.
 11. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2012. – С. 26–33. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. 15).
 12. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України// Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
 13. Плахотнюк О. Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття / О. Плахотнюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Львів : ЛНАМ, 2015. – С. 252–261. – Випуск № 27.
 14. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.).
 15. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – С. 130–139. – (Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ).
 16. Плахотнюк О. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (м. Львів) / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – № 1 (41), ч. І – С.143–147. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 17. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 12).
 18. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).
 19. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97.
 20. Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
 21. Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменія Вероніка) – забута постать львівської сцени / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство: зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 17 – C. 255–261.
 22. Плахотнюк О. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць; – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 171–176. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 15). http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3171
 23. Плахотнюк О. Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць; – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 52–57. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 14).
Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

 1. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.
 2. Плахотнюк О. Акробатичні елементи в сучасних хореографічних композиціях / О. Плахотнюк // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії, 19–21 жовтня 2012 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2012 – С. 69–78.
 3. Плахотнюк О. Вимоги до професійного відбору учнів хореографічних навчальних закладів / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті», (Львів, 19 березня 2017 р.) – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 90–108.
 4. Плахотнюк О. Ґенеза фольк-джаз-танцю в контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Хореографічна та теоретична культура України : педагогічні та мистецькі виміри : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., 18–19 квітня 2013 р. – К. : КНУКіМ, 2013 – Ч. І. – С. 218–224.
 5. Плахотнюк О. Джаз-танець у театральному просторі / О. Плахотнюк // Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного і музичного мистецтв : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф., 18–19 листопада 2013 р. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 75–78.
 6. Плахотнюк О. Джаз-танець як складова частина сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практ. конф., 17–18 листопада 2011 р. – Луганськ : ЛДІМК, 2011. – С. 78–83.
 7. Плахотнюк О. Дослідницькі горизонти хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Хореографічна освіта і мистецтво України в контексті європейських та світових тенденцій : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 21–22 квітня 2017 р.) – Київ : КНУКіМ, 2017. – С. 68–74.
 8. Плахотнюк О. Залучення джаз-танцю на академічній балетній сцені / О. Плахотнюк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., 28 березня 2014 р. – Херсон : ХДУ, 2014. – С. 82–86.
 9. Плахотнюк О. Засади джаз-танцю як складової танцювальної арт-терапії / О. Плахотнюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти». (Херсон, 19 листопада 2016 р.) – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 130–139.
 10. Плахотнюк О. Конкурс «Super dance» – позиції у процесах відображення сучасного хореографічного мистецтва України / О. Плахотнюк // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 145–229.
 11. Плахотнюк О. Контемпорарі джаз-танець (contemporary jazz dance)/ О. Плахотнюк // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії., 19–21 жовтня 2012 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2012. – С. 44–48.
 12. Плахотнюк О. Магістальні питання дослідження хореографічного мистецтва в Україні початку ХХІ століття / О. Плахотнюк // Система навчального процесу в освітній галузі : тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі. Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції, (Львів, 27–28 квітня 2017 р.) – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – С. 46–52.
 13. Плахотнюк О. Проблематика формування науково-понятійного апарату хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 29–31 березня 2017 р.) [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава : Видавництво «Симон», 2017. – С. 27–32.
 14. Плахотнюк О. Розвиток вітчизняних виконавських шкіл джаз-танцю (на прикладі Галичини)/ О. Плахотнюк // Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв) : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., 17–18 квітня 2015 р. – К. : Видавничий цент КНУКіМ, 2015. – С. 139–144.
 15. Плахотнюк О. Танцювальна арт-терапія у практиці джаз-танцю / О. Плахотнюк // Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті», (Львів, 16–17 березня 2017 р.) – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 51–61.
 16. Плахотнюк О. Театральне мистецтво і джаз-танець / О. Плахотнюк // Проблеми розвитку сучасного хореографічного мистецтва та шляхи їх вирішення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 5–6 грудня 2013 р. – Луганськ : ЛДАКМ, 2013. – C. 80–75.
 17. Плахотнюк О. Театральні заклади вулиці Оссолінських (м. Львів) у період ХХ–ХХІ ст. /О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : зб. матеріалів І Міжнародної науково-творчої конференції, Київ, 19 травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 2016. – С. 45–50.
 18. Плахотнюк О. Трактування базисів кінезеології через призму науково-практичної складової хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – С. 6–11.
 19. Плахотнюк О. Формування контепорарі-джаз-танцю як нового наповнення змісту джаз-танцю / О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі : матеріали ІІІ Всеукраїнській науково-творчій конференції, 19 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 2015. – С. 139–144.
 20. Плахотнюк О. Формування контепорарі-джаз-танцю як нового наповнення змісту джаз-танцю / О. Плахотнюк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, 19 травня 2015 р. – К. : НАККіМ, 2015. – С. 46–48.
 21. Плахотнюк О. Формування світової мистецької виконавської школи джаз-танцю / О. Плахотнюк // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва : Матеріали Всеукр. науково-практ. конф., 27–28 березня 2015 р. – Херсон : ХДУ, 2015. – С. 191–197.
 22. Плахотнюк О. Хронологія Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Super dance» / О. Плахотнюк // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник. ІІ частина [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 141–214

 

монографія:

Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с.
 2. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 3. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва : методичний посібник / О. Агапова, Я. Биткалюк, М. Горішня, О. Кузик, О. Плахотнюк та інші. – Львів : Край, 2009. – 168 с.
 4. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи : методичний посібник // В. Волков, А. Таранова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, та інші. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 5. Плахотнюк О. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн-танець, популярні масові танці) : для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціалізація «Народна хореографія» / О. Плахотнюк. – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 20 с.
 6. Плахотнюк О. Основи сучасної хореографії : для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціальність «Народна художня творчість», спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи» / О. Плахотнюк. – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 24 с.
 7. Плахотнюк О. Основи сучасної хореографії : для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І–ІІ рівня акред., спеціалізація «Народна художня творчість» кваліфікація «Керівник хорового колективу» / О. Плахотнюк. – К. : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006. – 20 с.
 8. Плахотнюк О. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва : навчально-метод. посіб. для студій сучасної хореографії, мистецьких шкіл, центрів творчості дітей та юнацтва, інших типів позашкільних навчальних закладів / О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 9. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 10. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. // О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та інші. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.
 11. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.

Збірник наукових робіт

 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : наукові статті студентської конференції / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2013. – 120 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник наукових статей (випуск 2) / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2014. – 220 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей (випуск 3) / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2016. – 168 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 4. – 131 с.
 • Хореографічна культура – мистецькі виміри : збірник статей / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2017. ‒ Вип. 5. – 119 с.

 

Біографія

Плахотнюк Олександр Анатолійович (м. Львів).

Освіта: Львівський технікум радіоелектроніки (1988), спеціальність технік-технолог «Обробки металів різанням»; Рівненський державний інститут культури (1997) диплом з відзнакою, спеціальність «Народна художня творчість», кваліфікація «Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін»; аспірантр ПВНЗ «Міжнародний Слов’янський університет. Харків» (2010) спеціальність Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Кандидат наук 26.00.01 «Теорія та історія культури (мистецтвознавство)» (2016), тема дисертації «Сучасний джаз-танець як феномен художньої культури».

2011 р. асистент, 2013 р. доцент кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка.

1997–2008 рр. керівник підготовчих груп Народного ансамблю сучасного естрадного танцю «Ритми танцю», Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді. 2001–2014 рр. викладач-методист вищої категорії хореографічних дисциплін Львівського державного училища культури і мистецтв.

2001–2014 рр. викладач-методист вищої категорії хореографічних дисциплін Львівського державного училища культури і мистецтв. 2003 р. автор навчально-методичного комплексу з сучасної хореографії, організував перші набори та підготовку фахівців з сучасної хореографії у Львівському державному училищі культури і мистецтв.

2003–2007 рр. професійне стажування на міжнародних семінарах з сучасної хореографії «Europejskie spotkania taneczne», м. Варшава, Польща.

Член «Національної хореографічної спілки України» (2005), Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»(2009). Почесне звання «Залужений діяч естрадного мистецтва України» (2013).

Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК 3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія»

Відзнаки: Міністтерства освіти і науки України (2014); Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2016); Управління культури і туризму Львіської обласної державної адміністрації (2010); Головне управління освіти і науки Львіської обласної державної адміністрації (2008); Управління професійно-технічної освіти Львіської обласної державної адміністрації (2006, 2008); Управління культури Львівської міської ради (2004); Львівської обласної організацї профспілки працівників освіти і науки України (2016). Володар гран-прі та лауреат міжнародних й всеукраїнських конкурсів з сучасного хореографічного мистецтва, член журі міжнародних мистецьких конкурсів та фестивалів.

Директор Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер-денс», Всеукраїнського фестивалю «Відлуння». Художній керівник та балетмейстер «Театру-танцю “Відлуння”», Спортивно-танцювального клубу «Карменс» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

За період творчої діяльності здійснює більше ста хореографічних постановок сучасного танцю в Україні та за кордоном. Більшість яких відзначена на конкурсах і фестивалях з сучасного хореографічного мистецтва.

Постановник-балетмейстер вистав у Львівських театрах: мюзиклу для дітей «Алі-Баба і розбійники», «Кіт у чоботях», «Наш веселий Колобок» Львівський обласний театру ляльок; «Пригоди невгамовного зайчика та Червоної шапочки», «Зачарована принцеса» Львівський академічний муніципальний театр імені Лесі Українки. Балетмейстер літературно-музичних композицій «Ра-Менеїс», «Пам’яті жертв голодомору», одноактних балетів: «Свіча», «Хореографічна фантазія “Sinfonia estravaganza”» та ін.

 

 

Проекти

 • Засновник, організатор і директор: обласного фестивалю хореографічного мистецтва «Відлуння» (2007, 2008), Міжнародного конкурсу сучасного хореографічного мистецтва «Супер денс (Super dаnсе)» (2010–2018 рр.).
 • Організатор: науково-мистецького студентського гуртка кафедри режисури та хореографії ЛНУ ім. Івана Франка; науково-практичних конференцій для митців, науковців, молодих вчених та студентів, та інших мистецьких акцій з українського хореографічного мистецтва України.

 

 • Член Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України НМК№3 з культури і мистецтва, Науково-методичної ради сектору вищої освіти, підкомісія 024 «Хореографія» (секретар);
 • Член Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (Dance Research CID UNESCO) (2017);
 • Член Національної хореографічної спілки України (2005);
 • Член Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» (2009).

Нагороди

 • Грамота Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Наказ №10-01, 2014 р.);
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка (2014, 2016);
 • Грамота Управляння культури і туризму Львівської обласної адміністрації (2010);
 • Подяка голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної ради, Благодійного товариства «Мій тато захищає Україну» у рамках проекту для дітей учасників АТО «Мій тато захищає Україну» (2018);
 • Грамота Головного управляння освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (2008);
 •  Управління освіти, Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (Наказ № 523р, 2016 р.);
 • Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (протокол № П-10 від 07.10.2016 р.);
 • Лист-подяка від управління культури Львівської міської ради (2004);
 • Грамота ректора Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка (2015);
 • Подяка від управління культури Львівської міської ради (2004);
 • Подяки бургомістра м. Намислув Польща (2009, 2016);
 • Подяка президента міста Єлена Гура Польща (2015).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!