Курсова робота з “Історії хореографічного мистецтва” ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490КМХ-21доцент Гарбузюк  М. В., професор Берест  Р. Я.
КМХ-21Яцеленко А. А., Кузик О. Є.
КМХ-21Шіт Т. Р., Петрик А. І.
КМХ-21здоцент Петрик О. О., Яцеленко А. А.
КМХ-31зШіт Т. Р., Бас Я. О.

Опис курсу

Курсова робота – це результат наукового пошуку, який проводять студенти, починаючи з другого курсу під кураторством наукового керівника. Формулювання тематики курсових робіт пов’язане з урахуванням змісту спецкурсів, які слухають студенти спеціалізації 024 «Хореографія». Тематику обговорюють і схвалюють на засіданні кафедри хореографії і затверджують Вченою радою факультету. Тему для дослідження студент вибирає самостійно із низки тем, які пропонує викладач.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ Й НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Процес виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:
– вибір теми;
– обговорення її з науковим керівником і остаточне формулювання;
– затвердження теми курсової роботи;
– підбір літератури та ознайомлення з нею;
– складання плану роботи;
– вивчення літературних джерел і підготовка матеріалів до написання тексту;
– написання курсової роботи;
– оформлення роботи;
– подання курсової роботи на перевірку науковому керівнику;
– захист курсової роботи.

Орієнтовний календарний план написання курсової роботи

1. Вибір теми; обговорення її з науковим керівником і остаточне формулювання. вересень поточного навчального року
2. затвердження теми курсової роботи. жовтень поточного навчального року
3. Проведення консультацій з науковим керівником. згідно графіку протягом всього періоду написання роботи
4. Підбір літератури та ознайомлення з нею; складання плану роботи; написання вступу курсової роботи жовтень поточного навчального року
5. Вивчення літературних джерел і підготовка матеріалів до написання тексту; написання курсової роботи. жовтень поточного навчального року
6. Оформлення роботи; подання курсової роботи на перевірку науковому керівнику. листопад поточного навчального року
7. Отримання рецензії на курсову роботу грудень поточного навчального року
8. Захист курсової роботи грудень поточного навчального року

Рекомендована література

1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л. Андрощук, В. Балагур, Т. Благова, О. Мартиненко, О. Плахотнюк // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с. https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU.
2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf.
3. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf.
4. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с. Олександр ПЛАХОТНЮК ХОРЕОГРАФІЧНІ КОНКУРСИ – ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. pdf.
5. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
6. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
7. Plakhotnyuk О. Congress of the UNESCO international dance council in Lviv: significance and concept [Конгрес Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО у Львові: значення та концепція] // O. Plakhotnyuk // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2018. – № 2. – С. 258–263. https://nakkkim.edu.ua/images/vidannya/Visnyk_NAKKKiM/Visnyk_2_2018.pdf (ISSN 2226-3209 (Print), ISSN 2409-0506 (Online) індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index); EBSCO; International Impact Factor Services; Research Bible; Science Index (РІНЦ);
8. Plakhotnyuk О. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 4 (44), ч. І – С. 71–75.
9. Plakhotnyuk О. The maintaining questions of research of choreographic art in Ukraine started of the 20-th century / O. Plakhotnyuk // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – Вип. № 5 (45), ч. І – С. 72–75.
10. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. (Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library). uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
11. Плахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
12. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
13. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
14. Плахотнюк О. Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю “Сурми звитяги” / О. Плахотнюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2020. – № 1. – С. 97–103. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2020_1_21
15. Плахотнюк О. Джаз-танець в бальній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. серія мистецтвознавство; – вип. № 1, Т. 15 – Харків : 2012. – С. 26–33.
16. Плахотнюк О. Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України // Вісник КНУ ім. Карпенка-Карого : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Карпенка-Карого, 2013. Вип. № 12. – С. 179–186. http://visnyk.knutkt.com.ua/vipusk12.html
17. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
18. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
19. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
20. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
21. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
22. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego). / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 181–188. Plahotnyuk A. Zajęcia choreograficzne w grupach dla dzieci z uszkodzeniami ruhowymi (na prykładzie treningu tańca jazzowego).
23. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
24. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
25. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
26. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola odbioru sztuks w formacji osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzesźow, 2014. – С. 85–97. Плахотнюк О. Чинник сильної особистості у формуванні хореографічного мистецтва PDF
27. Плахотнюк О. Етносвітогляд фольклорного танцю в мистецькому просторі сучасності / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський зб.наук. пр..молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. Том 5. – С. 4–8. http://www.aphn-journal.in.ua/35-5-2021
28. Plakhotnyuk O. Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia], redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. ISBN 978-83-89481-37-5 https://zenodo.org/record/4086115#.YX1R86Swm71
29. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
30. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
31. Яцеленко Андрій Анатолійович «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності загальноосвітніх шкіл-інтернатів», 13.00.07 – теорія і методика виховання, 2016 р. Дисертація : УДК: 376.015.312:159.947.23-053.66 https://nauka.udpu.edu.ua/yatselenko-andrij-anatolijovych/
32. Яцеленко А. А. Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2013. – Вип. 17 (2). – С. 504– URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2013_17(2)__57
33. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / Яцеленко А. А. Теоретичні аспекти феномену відповідальність – – № 45. – С. 26–30. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2012_45_10
34. Яцеленко А. А. Психолого-педагогічні аспекти виховання в молодших підлітків в школах-інтернатах / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання .– – Вип. 16(3). – С. 360–370. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32305327.pdf
35. Яцеленко А. А. До проблеми виховання відповідальності в молодших підлітків / А. А. Яцеленко // Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України (за 2011 рік) – 2012 – Вип. 2 – С. 125– URL: http://lib.iitta.gov.ua/4950/1/zbirnuk_2012.pdf
36. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів / А. А. Яцеленко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2014. – № 49. – С. 29–32. URL::http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2014_49_10
37. Яцеленко А. А. Залучення молодших підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів до суспільно корисної діяльності як умова виховання відповідальності / А. А. Яцеленко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18(2). – С. 457–465. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2014_18(2)__54
38. Яцеленко А. А. «Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочний діяльності шкіл-інтернатів» (науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів) / А.А. Яцеленко – Одеса, 2014.
39. Яцеленко А. А. «Специфика воспитания ответственности у младших подростков в общеобразовательных школах-интернатах» / Яцеленко А.А. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов – 2014 – №6.URL: http://www.jurnal.org/articles/2014/ped37.html
40. Яцеленко А. А. Виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів: науково-методичний посібник для педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів / А. А. Яцеленко – Київ : Ін-т проблем виховання НАПН України, 2014. – 68 с.
41. Яцеленко А. А. Внесок Одеського міського центру зайнятості в профорієнтаційну роботу з молоддю[Електронний ресурс] / А. А. Яцеленко, С. Ю. Веселовська // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 59–61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2016_4_14
42. Яцеленко А. А., Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання відповідальності в молодших підлітків у позаурочній діяльності шкіл інтернатів: монографія / Л. В. Канішевська, А. А. Яцеленко. – Київ : ПП «Компринт», 2016. – 400 с. УДК 376.015.312:159.947.23-053.66 URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u169/kanishevska_yacelenko.pdf
43. Яцеленко А. А., Баканча Л. А. Поєднання джаз-танцю з іншими стилями в хореографії / А. А. Яцеленко, Л. А. Баканча // Молодий вчений. –2020. – №12. – С. 386–370. (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus). URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/12/72.pdf
44. Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія» / С. А. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
45. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
46. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ: Музична Україна, 1982. – 88 с.
47. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
48. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. / Ч.1. – Київ: Музична Україна, 1982. – 120 с.
49. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 222 с.
50. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
51. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
52. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–3 класах загальноосвітньої школи / вид.2. – Київ : Музична Україна, 1976. – 172 с.
53. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1–4 класах загальноосвітньої школи. – Київ : Музична Україна, 1989. – 232 с.
54. Буц Л. Рухливі ігри під музику – Київ : Музична Україна, 1978. – 68 с.
55. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
56. Годовський В. М. Взаимосвязь художественного и педагогического воздействия в детском хореографическом коллективе: Автореферат. – Ленинград, 1990. – 21 с.
57. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
58. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
59. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
60. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
61. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
62. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
63. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
64. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
65. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
66. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
67. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
68. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
69. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
70. Лавров Ф. І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості / Ф. І. Лавров. – Київ : Державне учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», 1951. – 32 с.
71. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с.
72. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
73. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
74. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика / Олена Володимирівна Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
75. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
76. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
77. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
78. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів [Текст] зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
79. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
80. Наскрізна програма практики студентів напрямку підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальності 7.02020201 Хореографія*(за видами) / за аг. Ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014 – 252 с.
81. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
82. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
83. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
84. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
85. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
86. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
87. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
88. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – К. : Шк. світ, 2013. – 64 с.
89. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
90. Програма хореографічного навчання дітей у підготовчих групах ансамблів танцювальних шкіл та позашкільних закладів республіки / упоряд. А. Тараканова. – Київ : РУМК Міносвіти УРСР, 1985. – 23 с.
91. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
92. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
93. Програмне забезпечення фахової підготовки з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії за спеціальність. 014 Середня освіта Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах / уклад. Л. Андрощук, О. Балдинюк, О. Бикова – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
94. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
95. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
96. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
97. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
98. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
99. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
100. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
101. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. / Віктор Петрович Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
102. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
103. Танцювальний гурток в клубі. Посібник. – Київ : Мистецтво, 1964. – 134 с.
104. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
105. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
106. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с.
107. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
108. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
109. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, р. Горбачук, О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне : О. Зень, 2021. – 639 с.
110. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
111. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
112. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
113. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.
Допоміжна література
Класичний танець
119. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977. – 272 с.
120. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
121. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
122. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
123. Зихлинская Л.Р. Вторая ступень / Л.Р. Зихлинская. – Київ : Ліра-К, 2020. – 380 с.
124. Зихлинская Л. Р. Десять уроков классического танца / Л. Р. Зихлинская. – Київ : Сталь, 2008. – 115 с.
125. Зихлинская Л.Р. Третья ступень / Л.Р. Зихлинская И. Л. Гончаренко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 300 с.
126. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов професиаональных хореорафических училищ: Прак. пособие по методике преподолвания классического танцы в младших класах (первуй год обучения). – Київ : ЛОГОС, 2003. – 360 с.
127. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
128. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник / 4-е вид. // Лариса Юріївна Цвєткова. – К. : Альтерпрес, 2011. – 324 с.; іл.
129. Barbier Rina. ABC Van net Ballet. – Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1978 – 205 c.
130. Oсновы классического танца by А. Я. Ваганова. First published in Japan 1996 by Shinshokan, Inc.
Народний та український танець
132. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
133. Аксьонова І.Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичні аспекти: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне РДГУ, 2009. – 26 с.
134. Аксьонова І.Ю. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник / І.Ю. Аксьонова. – Рівне: видавець О.Зень, 2012. – 254 с.
135. Алексютович Л. Белорусские народне танцы, хороводы, игры / Л. Алексютович. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 528 с.
136. Антипова І. М. Танці Волині. З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю «Волмнянка»: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
137. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник – Бібліотека художньої самодіяльності № 25. – Київ: Мистецтво, 1964. – 134 с.
138. Антипова І. М. Танцювальний гурток у клубі: Посібник: Видання друге: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – Київ: Мистецтво, 1972. – 142 с.
139. Атаев С. Танцует Туркменистан / С. Атаев. – Ашхабад : Издательство «Туркменистан», 1065. – 112 с.
140. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 1. / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1978. – 112 с.
141. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 5. / Упорядник О. Корнієнко. – Київ : Музична Україна, 1984. – 96 с.
142. Барвистий віночок. Збірка сюжетних танців для дітей. Випуск 7. / Упорядник В. М. Крилова. – Київ : Музична Україна, 1988. – 120 с.
143. Барвистий віночок. Збірник сюжетних танців для дітей Випуск 4 / упорядник Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1982. – 72 с.
144. Барвистий віночок. Збірник сюжетних танців для дітей Випуск2 / упорядник Л. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1979. – 100 с.
145. Барвистий віночок. Збірник танців для дітей /состав. В. Д. Крамар. – Київ : Мистецтво, 1968. – 136 с.
146. Барвіночок. Збірник дитячих танців / бібл. «Джвінкоголос» №2 / Упоряд. В. Крамар. – Київ : Мистецтво, 1969. – 136 с.
147. Барикін А. Черешеньки. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1972. – 210 с.
148. Бігус О.О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону : монографія / О. О. Бігус. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 182 с.
149. Біля криниці. Танцювальна сценка. Запис П. Сидоренка. – Київ : Державне видавництва образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 28 с.
150. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 204 с.
151. Бондаренко Л. А. Веселі чобітки. Зб. сюжетних танців для дітей дошкіл. та мол. шкіл. в. – Київ : Музична Україна, 1984, 94 с.
152. Бондаренко Л. А. У барвистому віночку. Збірник дитячих танців. Репертуарна серія «Для дітей». / Л. А. Бондаренко. – К. : Мистецтво, 1964. – 116 с.
153. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Випуск перший. / Ред. Н. В. Якименко. – Київ: Музична Україна, 1969. – 230 с.
154. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина перша. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 218 с.
155. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Частина друга. / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1971. – 160 с.
156. Бондаренко Л. А., Бердовський А. Я. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. Видання друге перероблене й доповнене. Частина друга / Ред. К. О. Савастру. – Київ: Музична Україна, 1975. – 136 с.
157. Бондаренко Л. Веселі чобітки. Збірник сюжетних танців для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Київ: Музична Україна, 1984. – 96 с.
158. Бондаренко Л. Дрібушки. Дитячі українські народні танці та сюжетні танці. – Київ : Державне видавництво Образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 166 с.
159. Бондаренко Л. Святковий хоровод. Українські народні танці для дітей. – Київ: Музична Україна, 1981. – 144 с.
160. Бруіл, Чабани. Два народні танці. Бібліотека художньої самодіяльності № 14 / ред. А. Бєлінська. – Київ: Мистецтво, 1969. –60 с.
161. Василенко К. Золоті зерна. – Київ: Молодь, 1963. – 324 с.
162. Василенко К. Українські народні танці для дітей. – Київ: музична Україна, 1985. – 80 с.
163. Василенко К. Червона калини. Хореографічна композиція. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 28 с.
164. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с.
165. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с.
166. Василенко. К. Ю. Сюжетні танці. – Київ: Мистецтво, 1966. – 158 с.
167. Василенко. К. Ю. Український танець [підручник] / К. Ю. Василенко – Київ :ІПК ПК, 1997. – 282 с.
168. Верховинець В. М. Весняночка: 4-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1979. – 340 с.
169. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
170. Вірський П. У вихорі танцю /запис. П. Сидоренка // Репертуарний збірник. Випуск IV. Бібліотека художньої самодіяльності №7. – Київ : Мистецтво. 1980. – 124 с.
171. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю : підручник / В. Ф. Володько. – К. : НАКККіМ, 2014. – 332 с.
172. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
173. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
174. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 318 с.
175. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 2. – Рівне: РДГУ, 2002. – 71 с.
176. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2006. – 72 с.
177. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
178. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
179. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
180. Голощапов М. А., Сизоненко З. М. Хортичанка. Сучасний український народний танець – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 36 с.
181. Гребєнщиков С. М. Белорусские танцы. – Минск: Наука и техника, 1978. – 240 с.
182. Гулик В.С. Білоруський народний танець у дитячому хореографічному колетиві / В.С. Гулик. – Київ : Видавництво “Сталь». 2016. – 76 с.
183. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
184. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
185. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. – 616 с.
186. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – Київ: Музична Україна, 1981. – 196 с.
187. Два сучасні танці. Бібліотека художньої самодіяльності № 1 / ред. В. Орченко. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 136 с.
188. Дорогою батьків / зб. сюжет. танців для дітей серед. і ст. в. // упоряд. Л.А. Бондаренко. – Київ : Музична Україна, 1990. – 120 с.
189. Елементи українського народного танцю: Бібліотека художньої самодіяльності. Бібліотека художньої самодіяльності / Упорядники П. О. Григор’єва, І. М. Атипова – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 76 с.
190. Жиенуколова Ш. Тайна танца / Шара Жиенуколова. – Алма-Ата : Онер, 1980. – 180 с.
191. Забредовський С. Г. Витоки українського танцю : навчально-методичний посібник / С. Г. Забредовський. – К. : Центр національних культур, 2008. –191 с.
192. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. – Київ: Мистецтво, 1976. – 286 с.
193. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина перша. – Київ: Мистецтво, 1975. – 224 с.
194. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Посібник. Частина друга. Бібліотека художньої самодіяльності № 1. – Київ : Мистецтво, 1976. – 288 с.
195. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
196. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних спеціальних в высших учених заведений искусств и культури. – 1976. – 224 с.
197. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
198. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
199. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник / С. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 416 с.
200. Зубатов С.Л. Танцювальні композиції та етюди українських народних танців / С.Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – 376 с.
201. Калинка. Збірник дитячих сюжетних та ігрових танців / Состав. В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1967. – 120 с.
202. Капуста О. Г., Задорська Л. З. Шалантух. Український народний танець. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 32 с.
203. Картини оживають. Збірник танців: Бібліотека художньої самодіяльності № 9 / Упорядник В. М. Михайлова. – Київ : Мистецтво, 1972. – 144 с.
204. Колесниченко Ю. В. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) : методичний посібник / Юрій Колесниченко, Євген Досенко. – Винниця : Нова Книга, 2014. – 272 с.
205. Королева Э. Модавский народный танец . Э. Королева, В. Курбет, М. Мардарь. // Самодеятельний театр, репертуар и методика № 15. – Кишинев : Искусство, 1984. – 207 с.
206. Кривохижа А. М. Ятранські весняні ігри / Хореографічна композиція. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 48 с.
207. Кричивець М. Д. На шкільному святі. Збірник танців. – Київ. Мистецтво, 1973. – 168 с.
208. Курбет В. Молдавские народные танцы. Из репертуара государственного ансамбля народного танца «Жок» / В. Курбет, М. Мардарь. – Кишинев : Картя Молдавеняскэ, 1969. – 236 с.
209. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
210. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народне танцы: 2-е, дополненое издание / Ред. З. Славюнас. – Вильнюс: Государственное издательство политической и научной литератури Литовской ССР, 1955. – 312 с.
211. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
212. Луців Є. М. Бойове мистецтво гуцулів / Є. М. Луців. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 232 с.
213. Мардарь М. Элементы движений молдавского танца / М. Мардарь. – Кишенев : Картя Молдавеняскэ. 1975. – 136 с.
214. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
215. Марценюк В. П. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах / Марценюк В. П. – Винниця : Нова Книга, 2017. – 96 с.
216. Методика викладання українського народного-сценічного танцю. Вправи біля станка для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / Упор.: Годовський В. М., Гордєєв В. А., Піддубник В. М., Шевчук О. І. – Рівне: РДГУ, 2004. – 35 с.
217. Методика та практичні рекомендації із дисципліни “Методика викладання народно-сценічного танцю (для самостійної роботи)” / Укладач А. С. Крикончук. – Рівне: РДІК, 1992. – 24 с.
218. Ми з Верховини. Твори з репертуару Державного Закарпатського заслуженого народного хору / Упорядник М. Креченко. – Київ: Мистецтво, 1964. – 98 с.
219. Молдавские народные танцы / состав. С. Лихачев. – Кишенев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 140 с.
220. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
221. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
222. Ошурко Л. Народные танцы Молдавии / Л. Ошурко. – Кишинев : Государственное издательство Молдавии, 1957. – 770 с.
223. Петров К. Български народни танци. От североизточна България (Добруджа) / Петров К. – Варна : Славена, 1993264. – 358 с.
224. Петров К. Български народни танци. От Тракия / Петров К. – Варна : Славена, 2009. – 256 с.
225. Петров К. Български народни танци. От югозападна България (Пирин) / Петров К. – Варна : Славена, 2008. – 358 с.
226. Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни: конспект лекцій / М. Погребняк, А. Серов. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 92 с.
227. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
228. Польки. Народні танцювальні мелодії та танці. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Навчально-методичного центру культури Волині, Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – 148 с.
229. Практичний урок з дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» для студентів ІІ курсу спеціалізації «Народна хореографія» / Упоряд. І. П. Легка. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
230. Райдуга: Репертуарний збірник / Бібліотека художньої самодіяльності. № 10 / упоряд. С. Соломинко. – Київ : Мистецтво, 1981. – 176 с.
231. Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності. Випуск 1 (25) / Ред. А. Варламов. – Київ: Видання журналу “Соціальна культура”, 1960. – 80 с.
232. Собелев В. Танцює «Дружба». – Київ. Музична Україна, 1985. – 102 с.
233. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
234. Сценические белорусские танцы / ред. С. Гребенщиков. – Минск : Беларусь, 1979. – 62 с.
235. Сюжетні танці / Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності № 3/ Упорядник Г. О. Березова. – Київ : Мистецтво, 1968. – 128 с.
236. Сюжетні танці. Збірник / Упоряд. А. І. Ніколаева. – Київ: Мистецтво, 1966. – 114 с.
237. Танці Волині: З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю “Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
238. Танці для дітей. Репертуарний збірник / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 88 с.
239. Танці з фестивалю. Танцювальний сувенір / Упорядник Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво. 1974. – 160 с.
240. Танці народів світу / Репертуарний збірник // Упоряд.А. І. Бєлінська. – Київ : Мистецтво, 1961. – 245 с.
241. Танці народів світу / Репертуарний збірник Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності № 24 / // Упоряд. А. І. Бєлінська. – Київ : Мистецтво, 1965. – 124 с.
242. Танці Полтавщини / Репертуарний збірник. Серія: “Народні танці областей України” / Ред. В. І. Пасс. – Київ: Мистецтво, 1969. – 102 с.
243. Танці різних народів. Збірник танців. Состав. В. Крамар. / бібл.. «Дзвінкоголос» № 4. – Київ Мистецтво, 1972. – 116 с.
244. Танці братніх народів. Збірка. Репертуарний збірник Бібліотека художньої самодіяльності. – Київ : Мистецтво, 1966. – 138 с.
245. Танцювальна веселка. Репертуарний збірник / Упорядник К. Василенко. – Київ: Мистецтво, 1975. – 302 с.
246. Танцюйте з нами. Репертуарний збірник / Упорядник В. Д. Крамар. – Київ: Мистецтво, 1970. – 116 с.
247. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
248. Традиційні танці України : хрестоматія. – Рівне : Волин. Обереги, 2019. – 280 с.
249. У дружньому колі: танці народів СРСР для дітей / Упорядник Л. Бондаренко. – Київ: Музична Україна, 1977. – 224 с.
250. Український танець та зразки танцювального фольклору: Методична розробка практичних уроків для студентів ІІ курсу відділення хореографія / Упор.: В. М. Годовський, Горбачу Р. Л., Нестерук О. І. – Рівне: РДГУ, 2001. – 32 с.
251. Уроки народно-сценічного танцю (вправи біля станка): методичні рекомендації для студентів І курсу відділення сучасної та бальної хореографії / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 48 с.
252. Фесенко В. Весело у нас. Збірник танців. – Київ: Мистецтво, 1974. – 152 с.
253. Хворост И. М. Белорусские танцы. – Минск: Бєларусь, 1977. – 152 с.
254. Хореографія народних свят та обрядів: Програма для училищ культури, спеціалізація “Хореографія” / Уклад. Н. Н Гордієнко. – Київ, 1993. – 8 с.
255. Хортичанка. Сучасний український народний танець. пост. М. Голощапова. Сост. З. Сизоненнка. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1961. – 36 с.
256. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.
257. Чурко Ю.М. Белоруский хореогрфический фольклор. – Минск: Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
258. Шесть белорусских народных танцев / состав. К. Алина. – Минск : Государственное издательство БССР, 1960. – 152 с.
259. Dabrowska Grazyna W. Leksykon. Taniec w polskitj tradycji. – Warszawa: Myza Sa, 2005/2006. – 430 c.
260. Dabrowska Grazyna. Folklor Mazowsza. Mazowsze nad swidrem. Taniec. Weseele jako widowisko. Piesni. Tom I – Warszawa: Centralny osredek metodyki upowszechniania kultury, 1985. – 376 c.
261. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 214 c.
262. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. Klavirni doprovody. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 32 c.
263. Frantisek Bonus. Tance, pisne a hudba plzenskeho kraje. Partitury lidove hudby. – Praha: Statni nakladelsvi krasne literatury, hudby a umeni, 1955. – 32 c.
264. Leszczyński S. Tańce Lubelskie / Stanislaw Leszczyński. – Lublin : Wydawnictwo Polonia, 1986. – 116 s.
265. Leszczyński S., Leszczyński J. Folklor zawsze źywy / Janina Leszczyński, Stanislaw Leszczyński. – Lublin : Fundacacja pomocy szkołom Polskim na wschodzie im. N. Goniewicza, 1996. – 120 s.
266. Mazorova Maria, Ondrejka Kliment a kolektiv. Slovenske L’udove Tance. – Bratislava: Slovenske pedagogicke nakladatel’stvo, 1991. – 384 c.
267. Popa H. Jocul vetrelor străbune. Studiu coregrafic / P. Popa. – Chişinău : Grafema Libiris, 2005. – 224 p.
268. Rebling E. Die Tanzkunst Indiens. / E. Rebling. – Berlin : Henscbelver Kunst und Geseiiscbaft, 1981. – 264 p.
269. Tadeusz Bukowski – Grosek. – Kiebysciy mi grail nigdy nie przestali. – Chicago, 2001. – 207 c.
270. Zygler Tadeusz. Polskie tance ludowe. Prezewodnik po wystawie w museum etnograficznym w Krakowie. – Krakow: Muzeum Etnograficzne, 1952. – 74 c.
Сучасний танець
287. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
288. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
289. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
290. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
291. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. – 28 с.
292. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
293. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ.. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
294. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
295. Історія естради. Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівня акредитації. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 44 с.
296. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
297. Лепша І.Д. 100 облич української естради. – Чернівці: Молодий буковинець, 2010. – 408 с.
298. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
299. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів Край, 2009. – 168 с.
300. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.
301. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
302. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.
303. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 295 с.
304. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
305. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
306. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астрая». 2020. – 327 с.
307. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.
308. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.
309. Програми школи сучасної хореографії Рівненського міського Палацу дітей та молоді. / Укладачі: Алексіюк Р. В., Горбачу І. М., Дончук О. Й., Зозуля Н. П., Котова С. В., Самохвалова А. В. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 128 с.
310. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
311. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
312. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
313. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
314. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. – Харків, 2010 – 22 с.
315. Танець “Модерн”. І курс: Методичні рекомендації, лекції, навчальні програми, словник для спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. В.М. Годовський, Р. Л. Горбачу, Т. Й. Літвін. – Рівне: РДГУ, 2001. – 24 с.
316. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004. – 96 с.
317. Хореологія: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чепалов. – Харків, 2010 – 27 с.
318. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2077 – 344 с.
319. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
320. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015. – 396 с.
321. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалаба, В. В, Демещенко. – Київ : СІК Груп, 2017. – 332 с.
322. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.
323. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
324. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.
325. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
326. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 184 с.
327. Шляхи становлення джазового танцю: Методичні рекомендації для студентів І-ІІІ курсів спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. Годовський В.М., Горбачу Р. Л., Нестерук О.І. – Рівне: РДГУ, 2000. – 16 с.
328. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..
329. Alwin Nikolais, Murray – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routiedqe, 2005. – 259 c.
330. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
331. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
332. Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
333. Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.
334. Bernad A., Wessel-Therhron B. Taneiec jazzjwy. – Warszawa: ISKRY, – 184 с.
335. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
336. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecsa istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
337. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
338. Pastuszak K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszak – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
339. Przyjdźcie, pokażWam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
340. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
341. Sier-Jnik Barbara. Post modern dan Zarys problematyki – tworcy i techniki. – Warszawa : Centrym edukacji artystyczntj. Centrym animacji kyltury: 1995. – 204 s.
342. Šmolik P. Soubor Nămĕtů ke Cvičeni v Základni Tĕlesné a Pohybové Prúpravĕ / P. Šmolik. – Praha : ÚV SSM, 1980. – 126 s.
343. Stearns M., Stearns J. Jazz Dance. The Story of American Vernacular Dance / Marshall Stearns, Jean Stearns. – New York : Da Capo Press, 1994. – 476 p.
344. Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźliego, 2017. – 182 s.
345. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
346. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok : Studio astropsychologii, – 120 s.
Бальний танець (Спортивний танець)
353. Бальна хореографія: історія, теорія, практика / М. Бевз, О. Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба, А. Крись, Т. Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков, Л. Шепопал. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 226 с.
354. Бальные танцы / Состав. М. Ласман. – Рига : Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.
355. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с.
356. Винкельхаюс М. Танцуем по максимуму / М. Винкельхаюс. – К. : Основи – Принт, 2009. – 336 с.
357. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
358. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
359. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
360. Данляк Ф. І., Демченко В.М., Городенко Н. О., Сучасний танець (Бальний танець) / програма для студентів училищ культури на базі неповної та повної загальноосвітньої школи. – Київ, 1993. – 13 с.
361. Запрошення до танцю. Збірник бальних танців / Упоряд. А. П. Тараканова, В. В. Островський. – Київ: Мистецтво, 1971. – 310 с.
362. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі. – Київ: Музична Україна, 1978. – 112 с.
363. Згурський А. Наддніпряночка. Сучасний бальний танець. – Київ: Мистецтво, 1976. – 22 с.
364. Зустріч з друзями. Нові бальні танці, репертуарний збірник / упоряд. І. Енгстрем. – Київ : Мистецтво. – 160 с.
365. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.
366. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
367. Лисенко А. Спортивні бальні танці. Латиноамериканська програма . Навчальний посібник / А. Лисенко О. Горбенко. – Харків :ФОП Бровін О. В., 2021 – 442 с.
368. Летіть, голуби! Сюжетні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1 / Упорядник. І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1969. – 116 с.
369. Ліпсі. Сучасний бальний танець / Запис К. Зейферт і Г. Зейферт. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 14 с.
370. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
371. На дозвіллі. Збірник бальних танців / Упоряд. П. Григор’єв. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 164 с.
372. Онищенко Л. Бальний танець (ХХ століття) : методичні рекомендації / Л. Онищенко. Винниця : Нова книша, 2018. – 32 с.
373. Павлюк Т.С. Мистецтво бальної хореографії: історія та тенденції розвитку / Т.С. Павлюк. – Київ. Довіра, 2020 – 292 с.
374. Перші кроки. Бальні танці для дітей шкільного віку / Состав. Л. А. Бондаренко. – Київ: Мистецтво, 1967. – 150 с.
375. Програма роботи гуртка бального танцю в школі /упоряд. А. П. Тараканова, Л. А. Бондаренко. – К. : Радянська школа, 1969. – 20 с.
376. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск 11 – Київ: Мистецтво, 1973. – 140 с.
377. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск І / Упорядник В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1968. – 130 с.
378. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск ІІ / Упорядники В. В. Островський, В.М. Михайлов. – Київ: Мистецтво, 1969. – 136 с.
379. Ритми. Збірник бальних танців. Випуск1 / Упорядник В. Островський, В. Михайлов // Бібл.. художньої самодіяльності № 4. – Київ: Мистецтво, 1973. – 136 с.
380. Сидоренко П. Методичні поради по вивченню бальних танців (Матеріали Центрального будинку народної творчості Українського РСР). – Харків, 1968. – 37 с.
381. Спортивные танцы Украины 2007 (СГОСТУ) справочник // ред. Машин И., Артеменко Л. – Черкассы: издатель Чабаненко Ю., 2007. – 186 с.
382. Сучасні бальні танці. Бібліотечка художньої самодіяльності № 20. Випуск 1. / Упорядники П. Сидоренко., І. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1964. – 140 с.
383. Танцюйте с нами. Бальне и массовые танцы для детей школьного возраста / состав. Л. А. Бондаренко. – Киев: Музична Україна, 1988. – 238 с.
384. Устинова Т. До зірок. Хореографічна композиція. – Київ: Мистецтво, 1965. – 40 с.
385. Учимся танцевать самбу / Худ. Обл. А. А. Рыбчинский. – Минск: OOO “Попудри”, 2002. – 28 с.
386. Челомбітько О.В. Теорія і методика викладання європейського та латиноамериканського танцю: Методичні рекомендації для студентів V курсу спеціальності 7.02020201 «Хореографія». – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – 48 с.
387. Cichopek K., Hakiel M. Szkola tańca. / Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel. – Poznań : Publicat. – 128 s.
388. Moll K. Wszystkie pary tańcza. Nowoczesne tańce towarsyskie / K. Moll. – Warszawa, 1966. – 334 s.
389. Pavlik J. Tanečni do kapsy / Jan Pavlik. – Praha : Mladá Fronta, 1962. – 183 s.
390. Taniec, dickotekowy latynoamerykański. – Tarnow : GRAK-DRUK, 1994. – 224 s.
391. Werner Graf, Karl Werner Jenke. Tanz mit mir. Modetanze von hente. – Berlin:Veb lied zeit. Vusikverlag, 1967.
392. Wieczysty M. Tanczyc moze kazdy : wydanie drugie. Red. Andrzej Żmuda / Marian Wieczysty. – Warszawa – Rzezów : AD Oculos, 2009. – 408 c.
393. Wieczysty Marian. Tanczyc moze kazdy. – Polske Wydawnictwo Muzyczne, 1981. – 314 c.

Матеріали

ПП 1.2.22 Метод.реком курсова Історія хореографічного мистецтва 2021 М. В. Гарбузюк О.А. Плахотнюк