Берест Роман Ярославович

Посада: професор кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Електронна пошта: roman.berest@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Середньовічна археологія України; Історія та культура України від найдавніших часів до сьогодення; Філософія; Історія професійних спілок Галичини; Історія українського чернецтва; Історія та культура країн Стародавнього Світу; Всесвітня історія доби середньовіччя, нового та новітнього часу; краєзнавство.

Курси

Публікації

Відео-лекція:

 1. Берест Роман. Тема лекції:  «Призабуті імена українських зірок хореографії: Рома Прийма» / Р. Берест // Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (23 травня 2022 р.) https://youtu.be/CZGaAMlOlvc

Монографії:

 1. Нариси історії профспілкового руху в Західній Україні (1817-1939 рр.). – Дрогобич, 1995, 128 с.
 2. Професійний рух на західноукраїнських землях в австрійський період // Нариси історії професійних спілок України. / Кол. моногр. Б.Андрусишин, О.Реєнт і ін. Федерація Професійних спілок України. – Київ, 2002, с.86–100 (786 с.).
 3. Професійні спілки на західноукраїнських землях у міжвоєнний період // Нариси історії професійних спілок України. / Кол. моногр. Б.Андрусишин, О.Реєнт і ін. Федерація Професійних спілок України. –  Київ, 2002, с.306–347 (786 с.). Львів, 2011, 332 с.  + 64 іл.
 4. Стародавні Унівські монастирі. Історичний путівник /Співавт. Берест Л.І. – Львів, Свічадо, 2009, 32 с.+48 іл.
 5. Середньовічні монастирі Галичини (житло і побут). – Львів, 2011, 332 с.  + 64 іл.
 6. Управління конкуренто-спроможністю в туризмі: макро і макрорівень / Кол. моногр. Васильчак С.В., Біль М.Р., Юнко М.М. і ін. – Львів, Львівський інститут економіки і туризму, 2012, 208 с.
 7. Berest I., Berest R. Relations of the east Galicia state institutions with professionals unions of educators in the legal period (1868-1914) // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretacions: collective monograph. Part II. Warsaw: BMT Erida Sp. Z o.o., 2019. 668 p. (s.277 – 314).
 8. Берест І., Берест Р. Стосунки державних інституцій Східної Галичини з профспілками освітян у довоєнний період (1848 – 1914 рр. // Взаємодія інституцій держави і громадянського суспільства в Україні (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): Колективна монографія / Відп. ред. Ігор Соляр. НАНУ, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича. Львів. 2019. 748 с. (с.151 – 184).

Статті в науково-метричних виданнях Web of Science

 1. Берест Р. Нові відомості та матеріали про городище біля с. Рокитне Львівський археологічний вісник, Львів, вип. 1, 1999, с. 104–108.– URL https://findbook.in.ua/books/novi-vidomosti-ta-matieriali-pro-ghorodishchie-bilia-s-rokitnie
 2. Берест Р. Середньовічна Унівська гута та її виробництво / Р. Берест // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – 2010. – Вип. 17. – С. 117–128. – URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2010_17_19
 3. Берест Р.Рятівні археологічні дослідження на пам’ятці липицької культури біля села Ганачівка / Р. Берест // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2013. – Вип. 17. – С. 225-232. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2013_17_14
 4. Берест Р. Основні результати рятівних археологічних досліджень на поселенні липицької культури поблизу Ганачівки у 2008 р. https://findbook.in.ua/books/osnovni-riezul-tati-riativnikh-arkhieologhichnikh-doslidzhien-na-posielienni
 5. Берест Р., Перещишин Н. Творчий шлях в археології професора Миколи Пелещишина // Археологічні дослідження Львівського університету.Вип.8. 2005. С. 179-201  //  https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/10-25.pdf
 6. Берест Р.Керамічні кахлі без поливи з розкопок Унівських монастирів // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 201 Вип. 20. С. 37–381  https://www.academia.edu/35513640/Керамічн кахлі без поливи з розкопок Унівських монастирів
 7. Берест Р. Дослідження оборонних укріплень Унівського городища // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, Львів, 2007, вип. 11. С. 281–286.https://www.academia.edu/35513959
 8. Берест Р. Середньовічне чернече житло та його особливості // Матеріали і дослідження  з археології Прикарпаття і Волині.  Вип. 15. 20 С. 226–231. https://www.academia.edu/35513924/Берест_Р_Середньовічне_чернече_житло_та_його_особливості
 9. Берест Р.Середньовічні оселі печерного чернецтва Миколаївщини // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С. 344-352. – URL http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2012_16_26https://www.academia.edu/35513838/Середньовічні оселі печерного чернецтва Миколаївщини
 10. Берест Р. Середньовічні монастирі Прикарпаття і українських Карпат. Збірник заповідника Тустань, Львів, 2012, вип.2. – С.437–447. https://tustan.ua/about/skansen/publications/fortress2/
 11. Берест Р. Етнокультурні особливості українського Прикарпаття: проблеми та перспективи розвитку етнотуризму // Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи, Львів, 2011, С.12–17. – URL https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/43_Hutsulskyy-kylym-istorychna-retrospektyva.pdf
 12.   Берест Р.   Результати вивчення історико-культурної спадщини краю у 2013 році дослідниками Львівського інституту економіки і туризму   // Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат важливі об’єкти в розвитку туризму. Львів, 2014. – С.5 – 22. https://docplayer.net/amp/66831444-Istoriko-kulturni-pam-yatki-prikarpattya-ta-karpat-vazhlivi-ob-iekti-v-rozvitku-turizmu.html
 13.   Berest R. Travels, Leisure and Education in the Activities of the First Trade Unions of  Eastern Galicia in the XIX Century // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii 2019 | R. VIII, t. 16, nr 2. S.94-107  http://zn.wste.edu.pl/images/zn16.pdf
 14. Berest I., Berest R. Pedagogical Ideas and System of Eastern Galicia in the Second Half of the Xixth Century on an Example of the Professional Activity  of “Тowarzystwa pedagogicznego we Lwowіe” Journal of omplementary medicine research, 2020 VOL 11, NO. 1. S.373–379. 10.5455/jcmr.2020. (Web of Science) / http://www.jocmr.com/fulltext/55-1596724176.pdf?1598726140
 15. Берест І.Р., Берест Р.Я. Аналіз стутуту та першого року діяльності львівського товариства галицьких лікарів (Towarzysnwo lekarzów Galicijskych) // Медичні перспективи, 2020 Т.25 №2. С.168-176. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2020.2.206799
 16. Берест Р., Берест І. Спільне та відмінне у розвитку профспілок Галичини першої чверті ХХ століття та сучасної України: компаративний аналіз // Спільне і відмінне в розвитку профспілок Галичини першої чверті ХІХ ст. та сучасної України: компаративний аналіз // Грані. Дніпропетровськ. 2014. № – С.148–153. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLn8OEy4_zAhWi_rsIHZwEDQ0QFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fgrani.org.ua%2Findex.php%2Fjournal%2Farticle%2Fdownload%2F610%2F626%2F&usg=AOvVaw1rQF1rVDmnjVoxw3cwK8r3
 17. Берест Р. (співавт. Берест І., Пасічник М). «Газета «Przewodnik», як приклад видавничої справи профспілок Львова ХІХ ст.». // Інформація, комунікація, суспільство 2021. [електронний  I 741 ресурс]  : Матеріали  10-ї  Міжнародної наукової конференції  ICS – 2021. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – С.68 – 69. – URL: http://ics.skidlp.info/?fbclid=IwAR3s8sh5740b-IQqq6-ngcNievTrqy-fipbnSq1VyDWXIOWd5wmSuV0lL-k#elements
 18. Берест Р. Археологічна наука про форми, види та типи існування середньовічного чернецтва в Галичині // Археологічні дослідження Львівського університету. Львів. 2009. Вип.12. – С.102 – 114. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/6-21.pdf
 19. Берест Р. Житлові споруди середньовічного чернецтва на землях українського Прикарпаття // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині: Зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 13. — С. 154-161. —http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14360
 20. Берест Р. Еволюція середньовічного чернечого житла (XI-XVII ст.) на землях українського Прикарпаття // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині: Зб. наук. пр. — 2008. — Вип. 11. – С.95–115. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/6-22.pdf
 21. Берест Р. Середньовічні чернечі промисли, господарські заняття та виробництва у Галичині // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 14. С. 204–217. –http://kyiv-pravosl.info/2018/09/02/serednovichni-chernechi-promysly-hospodarski-zanyattya-ta-vyrobnytstva-u-halychyni/
 22. Берест Р. Печерні культові споруди українського Прикарпаття //Badania archeologiczne zespolów sakralnych w Karpatach. Krosno, 2016. – S 65 – 82. https://www.researchgate.net/publication/345732533_Cerneci_promisli_ta_virobnictva_na_teritorii_Univskoi_Svatouspenskoi_Lavri_za_rezultatami_arheologicnih_doslidzen
 23. Берест Р. Внесок Івана Франка у розвиток археологічної науки // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 9. 2006. – С. 11– 16. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/1-24.pdf
 24. Берест Р. Середньовічні монастирі Галичини (житло і побут). – Львів, 2011, 332  с.https://findbook.in.ua/books/sieriedn-ovichni-monastiri-galichini-zhitlo-i-pobut

Міжнародні конференції:

 1. IX Міжнародна інтернет-конференція, Чинадієво, 21-23 травня 2020 року. Збірник матеріалів опубліковано на сайті http://ics.skid-lp.info/?fbclid=IwAR3s8sh5740b-IQqq6-ngcNievTrqy-fipbnSq1VyDWXIOWd5wmSuV0lL-k#elements
 2. Міжнародна наукова конференція”Археологія заходу України”. Онлайн на платформі Zoom 19-20 травня 2021 р.  Тема виступу: “Матеріальна культура середньовічного чернецтва галицького Опілля”.
 3. Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація , суспільство». 20-22 травня 2021 р. Університет «Львівська Політехніка» з виступом на тему: «Газета «Przewodnik», як приклад видавничої справи профспілок Львова ХІХ ст.».

Біографія

Народився в м.Радехів Львівської обл. Закінчив Бібрську середню школу. У 1988 рр. з відзнакою закінчив Львівський держуніверситет ім.І.Франка за фахом історик, викладач історії та права. Навчався в аспірантурі ЛДУ ім.І.Франка. Проходив наукові стажування в Польщі та Німеччині. В ЛДУ (ЛНУ) працював від 1988 до 2009 р. на кафедрі «Археології та історії стародавнього світу». Читав нормативний курс «Історія стародавніх цивілізацій». В 1995 р. захистив дисертаційне дослідження на тему «Розвиток профспілкового руху на західноукраїнських землях у міжвоєнний період», отримав науковий ступінь кандидат історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія», а у 2003 р. – звання доцент. Був керівником низки археологічних експедицій, співзасновником, заступником та редактором фахового видання «Археологічні дослідження Львівського університету».

В 2009 р. перейшов на роботу у Львівський інститут економіки і туризму. Працював проректором з наукової роботи, керівником науково-дослідної теми Інституту, завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. В 2012 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора історичних наук за спеціальністю «Етнологія»  на тему «Середньовічні монастирі Галичини: житло і побут», а у  2015 р. отримав звання професор. Викладав навчальні курси з історії та культури України, методики виконання наукових досліджень, філософії і ін. Підготував двох учнів – кандидатів історичних наук за спеціальностями джерелознавство, спеціальні історичні дисципліни (Н.Булик) та археологія (А.Баукова).

У вересні 2021 р. переведений на роботу у Львівський національний університет ім.І.Франка на кафедру режисури і хореографії факультету культури і мистецтв.

Проекти

Громадська робота: працював заступником та головним редактором «Археологічних досліджень Львівського університету», Вісника Львівського інституту економіки і туризму. Був засновником та відповідальним редактором збірників наукових праць Львівського інституту економіки і туризму  «Туристичними шляхами Прикарпаття», «Історико-культурні пам’ятки Карпат та Прикарпаття – важливі об’єкти у розвитку туризму”, заступником редактора та членом редколегії «Вісника Львівського інституту економіки і туризму», членом  спеціалізованої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «історія та етнологія» Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника.

Упродовж 2010 р. – 2013 рр. працював секретарем Науково-методичної підкомісії з туризму МОН України, членом кількох Всеукраїнських конкурсних комісій студентських наукових робіт з туризму, членом Вченої ради Інституту, головним редактором збірника наукових праць “Туристичними шляхами Прикарпаття”. З 2014 р. досі – член спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертаційних досліджень Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Є автором низки наукових відкриттів в галузі археології та історії профспілок України.

Нагороди

У 1995, 1997, 1999, 2002 р. нагороджений грамотами та відзначений подяками об’єднання профспілок Львівщини;

2010 та 2017 рр. – Почесними грамотами Федерації профспілок України;

2013 р. – за результати досліджень з історії професійних спілок України, а також грошовою премією та нагрудним знаком ФПУ “Профспілкова відзнака”.

У 2017 р. отримав подяку від мера Львова  А.Садового і ін.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!