Функціонування хореографічного колективу

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Плахотнюк О. А.КМХ-51м, КМХ-51мз

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМХ-51мдоцент Плахотнюк О. А.
КМХ-51мздоцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Дисципліна «Функціонування хореографічного колективу» є завершальною нормативною/ з спеціальності 024 Хореографія для освітньої програми 024 Хореографія , яка викладається на І курсі магістратури 1 семестр. в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Функціонування хореографічного колективу» є формування та реалізації стійкої позиції керівника колективу, вивчення чинної нормативно правової бази матеріально технічного забезпечення інноваційної діяльності галузі освіти культури і мистецтва.

Завдання

 • усвідомлення та розуміння державної освітньої політики у сфері освіти культури та мистецтва,
 • забезпечення можливості ефективного функціонування системи хореографічного колективу
 • освоєння нормативно-правових актів матеріально-технічного
 • забезпечення інноваційної діяльності галузі освіти культури та мистецтва.
 • вивчення аспектів діяльності  керівників навчальних закладів, працівників наукових, науково-методичних, науково-дослідних установ хореографічного спрямування.

Знати:

 • міжнародні конвенції, декларації що безпосередньо впливають на діяльність керівника хореографічного колективу
 • чинне законодавство України яким керується робота хореографічного колективу
 • нормативно-правове поле діяльності і функцію ванн хореографічного колективу.
 • функціонування, забезпечення системності, цілісності, неперервної освіти на основі вдосконалення її структури, змісту, моніторингу якості запровадженням на всіх рівнях державних освітніх стандартів, створенням надійного правового, соціального та економічного захисту і стимулюванням розвитку освітніх програм, навчально-мистецьких закладів.
 • процеси модернізації системи освіти, є визначальним інструментом впливу держави на галузь культури і мистецтва та освіти.
 • комплексний аналіз чинного нормативно-правової бази матеріально технічного забезпечення інноваційної діяльності галузі освіти та культури і мистецтва .

Вміти:

 • на практиці організовувати роботу хореографічного колективу
 • впроваджувати у діяльність керівника хореографічного колективу у нормативно-правовому полі.
 • застосовувати отримані теоретичні знання у практичній діяльності керівника хореографічного колективу
 • впроваджувати світовий досвід діяльності передових країн у свою діяльність у сфері культури та мистецтва
 • системно розв’язувати існуючих проблем створення і впровадження у діяльність нової законодавчо нормативної бази всіх рівнів

Після завершення цього курсу студент буде :

Впорядкувати знання щодо основних законів, закономірностей та механізму функціонування та розвитку економіки на мікро- та макрорівнях;

Знати сучасну структуру державного управління у галузі культури і мистецтва та освіти в Україні;

Розуміти специфіку адміністративного забезпечення творчо-виробничого процесу.

 

Рекомендована література

 1. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Методичний посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с. : іл.
 2. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. Львів, 19–21 жовтня 2012 року. / Упоряд. О.А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл.
 3. Всесвітня декларація про забезпечення, виживання, захисту та розвитку дітей
 4. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 5. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 6. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 7. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 8. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 9. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 10. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 11. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 12. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 13. Закон України «Про вищу освіту»
 14. Закон України «Про дошкільну освіту»
 15. Закон України «Про загальну середню освіту»
 16. Закон України «Про інформацію»
 17. Закон України «Про освіту»
 18. Закон України «Про позашкільну освіту»
 19. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
 20. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 21. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник – Частина ІІ / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 304 с.
 22. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 23. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О.Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 24. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту.: навч.-метод. посіб./ упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч.ІV – 183 с.
 25. Конвенція ООН про права дитини
 26. Конституція України
 27. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 28. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 29. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 30. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. О. Козаренко. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
 31. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 32. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 33. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 34. Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю Міжнародної ради танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25 – 27 серпня 2017) / наук. зб. матер. конгресу // упоряд. О.А. Плахотнюк, – Львів, 2019. – 157с.
 35. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів : Край, 2009. – 168 с.
 36. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 37. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 38. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
 39. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 40. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 41. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 42. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 43. Система навчального процесу в освітній галузі : тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі / Матеріалі Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції 27–28 квітня 2017 року. – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – 84 с.
 44. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 45. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 46. Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. // О. Плахотнюк, І. Аксьонова, Л. Андрощук та інші. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.
 47. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 48. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції»
 49. Указ Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні
 50. Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти»
 51. Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
 52. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
 53. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 316 с.
 54. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.

Силабус:

Завантажити силабус